ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hegen

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hegen-, *hegen*
Possible hiragana form: へげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hegen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calliope iphegenia torres!-คาไลโอพี อิฟีเกเนีย ทอร์เรส! Invasion (2009)
Brain of a mathematical genius.Das Hirn eines Mathegenies. Bonjour Tristesse (1958)
You're joking! Uh...isn't he? No!Manche Leute hegen Zweifel an der Szene und wenden ein, dass der Prinz niemals so eine schwere Person heben könnte, aber was macht das schon? Sleeping Beauty (1959)
And intelligent.Er ist ein Mathegenie. The Devil's Eye (1960)
Sire... all those you see here... though none dares say so... harbor the suspicion that you may have counseled your own brother's death.Sie alle hegen den Verdacht, Ihr könntet die Ermordung Eures Bruders angezettelt haben. Wenn Ihr Eure Unschuld nicht beweisen könnt, werdet Ihr keine treuen Untertanen haben. El Cid (1961)
I must not be sorry for myself.Ich darf kein Selbstmitleid hegenCleopatra (1963)
Apparently, our children get along well. So should we.- Lieber Ferguson, da die Kinder Sympathie füreinander hegen, wie wär's, wenn wir Eltern, mit Verlaub, dem Beispiel folgen? The Troops of St. Tropez (1964)
- They're outside, beyond the pens.- Sie sind draußen, hinter den GehegenThe Elephant Thieves (1966)
"Feed the nursery animals." That's done, thank heaven. Next, uh, "oil Myrtle?""Wenn Sie die Tiere in den Käfigen und Gehegen gefüttert haben, ölen Sie Myrtle." The Return of Ethel and Albert (1967)
Or will he always hold it against me?Wird er gegen mich keinen Groll hegenWar and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Flavio says you're to see him if you have any doubt.Flavio hat gesagt, dass Sie ihn aufsuchensollen, wenn sie irgenwelche Zweifel hegen... Lucía (1968)
And I insist because you can't take luck for granted, otherwise, it will desert us.Ich bestehe darauf, weil man das Glück gut hegen muss, sonst wird es uns verlassen. The Emerald (1968)
It's been my experience that the prejudices people feel about each other disappear when they get to know each other.Die Vorurteile, die Personen gegenüber anderen hegen, verschwinden, wenn sie einander kennen lernen. Elaan of Troyius (1968)
You have to tend them, love them.Man muss sie hegen und lieben. Les patates (1969)
There's just one thought running through each brainSie hegen beide denselben Gedanken The Good Guys and the Bad Guys (1969)
Do you still feel suicidal?Hegen Sie noch Selbstmordgedanken? A Clockwork Orange (1971)
"Anne and I will always be yourfriends.Anne und ich werden für Sie immer freundschaftliche Gefühle hegenTwo English Girls (1971)
He'll hand you over to free himself from any suspicion.Man wird gegen ihn keinen Verdacht hegenDelirio caldo (1972)
You have no doubts that the man who assaulted you is the man seated there, in the dock, Joseph Rearden?Sie hegen keine Zweifel darüber, dass der Mann, der Sie überfiel, derselbe Mann ist wie der, der hier auf der Anklagebank sitzt, Joseph Rearden? The MacKintosh Man (1973)
A rare talent you should cherish and use.Ein rares Talent, das Sie hegen und nutzen sollten. Once Upon a Planet (1973)
Do you, Phoenix, take Swan for your wedded husband? From this day forward, for better, for worse? - In sickness and in health?Phoenix, nimmst du Swan zum Gatten und versprichst ihn zu hegen und zu halten, von diesem Tage an, reich oder arm, in guten wie in schlechten Tagen, bei Krankheit und Gesundheit? Phantom of the Paradise (1974)
Do you, Swan, take Phoenix for your wedded wife? From this day forward, for better, for worse. In sickness and in health till death...Und du Swan, nimmst du Phoenix zur angetrauten Frau, versprichst sie zu hegen und zu halten, von diesem Tage an, in guten wie in schlechten Tagen, bei Krankheit und Gesundheit, bis der Tod euch... Phantom of the Paradise (1974)
Do I detect something in your voice that says I am in disfavour with you?Entnehme ich Ihren Worten, dass Sie eine Abneigung gegen mich hegenThe Return of the Pink Panther (1975)
But I must say to you, sir, whatever your feelings are, you must not call me here at any hour of the night or day.Aber ich muss Ihnen sagen, was für Gefühle Sie auch hegen, Sie dürfen mich hier keinesfalls wieder anrufen. The Return of the Pink Panther (1975)
And once, in the case of my brother Jason, out of a refusal to believe he could have such bad feelings against his older brother.So wie einst mein Bruder Jason, der sich weigerte zu glauben, dass er negative Gefühle gegen seinen großen Bruder hegen könnte. The Breakdown (1975)
But you told me, sir that you had serious doubts about the layout about the lighting at Fürstenfeldbruck.Aber Sie haben mir gesagt... dass Sie ernste Zweifel hegen in Bezug auf die Bedingungen... und die Beleuchtung in Fürstenfeldbruck. 21 Hours at Munich (1976)
There's no need to bear him a grudge.Du brauchst keinen Groll gegen ihn zu hegenThe Duellists (1977)
What nonsense. Just because you've got a grudge against her father, no need to be uncivil. Grudge?Und diese Grobheit, nur weil Sie einen Groll gegen ihren Vater hegenDeath on the Nile (1978)
You don't have any doubts, huh?Sie hegen keine Zweifel, was? The Driver (1978)
You take such good care of it.Sie hegen und pflegen ihn. The Diploma (1979)
It has been our heartfelt wish ever since the shameful Versailles Diktat separated us from our beloved German fatherland.Diesen Wunsch hegen wir alle, seitdem uns ein schmahliches Diktat von unserem geliebten deutschen Vaterland getrennt hat. The Tin Drum (1979)
Your clansmen harbor evil intentions,Ihre Männer aber hegen böse Absichten. The Kung Fu Instructor (1979)
"I know you work... more than I do... but some people in this house... should keep... their own duties in mind."Ich weiß, dass Ihre Arbeit härter ist. Und einige Menschen in diesem Haus hegen einzig ein Interesse an ihrer Arbeit. The Last Metro (1980)
Could you be rejecting my offer... out of some absurd loyalty to the flag?Hegen Sie eine absurde Loyalität Ihrem Vaterland gegenüber? Hopscotch (1980)
thus no man should doubt the knight, for if he is recognized -des Ritters drum sollt Zweifel ihr nicht hegen, erkennt ihr ihn - Lohengrin (1982)
- She doesn't seem to be holding a grudge. - Randi?- Sie scheint keinen Groll zu hegenSteele Trap (1982)
She can't hold a thought in her head for three seconds, much less a grudge.Die weiß doch nicht mal, was "Groll hegen" bedeutet. Steele Trap (1982)
It is apparent. It isn't from our meeting that your presumptory regime... not only extends to confining the household... like animals in reservations... but directing us as to whether or not we should wear a coat... carry a walking-stick or whistle.Nach unserer heutigen Begegnung ist es offensichtlich, dass Euer anmaßendes Regime nicht nur so weit geht, den Haushalt einzupferchen wie Tiere in Gehegen, sondern uns auch vorschreibt, ob wir einen Rock tragen, einen Stock halten oder pfeifen sollen! The Draughtsman's Contract (1982)
At least my foundlings in their hospital can have no grievance against me.Zumindest können die Findelkinder im Findelhaus keinen echten Groll gegen mich hegenGod Rot Tunbridge Wells! (1985)
And I will care for you like no other person could.Ich werde dich hegen und pflegen, wie es sonst keiner tun würde. Knight Sting (1985)
And he will know no friends in this world ... except me, Lillith, your servant.Und er soll für niemanden auf der Welt freundschaftliche Gefühle hegen, außer für mich, Lilith, deine Dienerin. The Enchantment (1985)
That caring is what makes you so remorseful.Das Hegen macht euch so zufallsreich. The Wildcats (1985)
It will teach the children of the poor, not by beating or cajolement, but by love and nurture.Sie wird die Kinder der Armen lehren, nicht mit Schlägen oder Beeinflussung, sondern durch Liebe und HegenLady Jane (1986)
Aren't you bitter about what Lila Loomis tried to do to you?Hegen Sie keinen Groll darüber, was Lila Loomis Ihnen antun wollte? Psycho III (1986)
Do you have some sort of personal grudge against the Sandman?Hegen Sie einen persönlichen Groll gegen den Sandmann? Knock Yourself Out (1987)
That space and time and thought aren't the separate things they appear to be?Die Selay hegen die gleichen Gefühle für Sie, Sir. Das ist eben Politik. Lonely Among Us (1987)
It is not seemly to question one's own DaiMon, Riker.Es verstößt gegen die Ferengi - Sitten, Zweifel am eigenen DaiMon zu hegenThe Battle (1987)
How do you feel about her?Welche Gefühle hegen Sie für sie? Roxanne (1987)
Our young people taking an interest in state government.Junge Leute, die Interesse an der Landespolitik hegenA Dolphin Song for Lee: Part 2 (1988)
Yes, and I'll always treasure those memories.Ja, und die Erinnerungen werde ich mein Leben lang hegenDivorce Court (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEGENNA HH EH0 G EH1 N AH0
IPHEGENIA IH2 F AH0 JH AH0 N AY1 AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genie {n}; Leuchte {f} | Genies {pl} | Mathegenie {n}wizard; wiz | wizards; wizzes | wizard at maths [Add to Longdo]
Vorurteil {n}; Voreingenommenheit {f}; Befangenheit {f} | Vorurteile {pl} | Vorurteile {pl} gegen Andersfarbige | mit einem Vorurteil beeinflussen | ein Vorurteil gegen etw. haben; gegen etw. voreingenommen sein | Vorurteile haben; Vorurteile hegen | seine Voreingenommenheit gegen ... | voller Vorurteile gegenprejudice; biased opinion | prejudices | colour prejudice | to prejudice | to have a prejudice against sth. | to be prejudiced | his prejudice against ... | full of prejudice against [Add to Longdo]
(Wunsch) hegento conceive [Add to Longdo]
pflegen; hegento cherish; to treasure [Add to Longdo]
pflegen; fördern; hegen | pflegendto foster | fostering [Add to Longdo]
jdn. umhegento care lovingly for sb. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
含む[ふくむ, fukumu] in_den_Mund_nehmen, (Gefuehle) hegen, enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
抱く[だく, daku] umarmen, Gefuehle_hegen [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] zweifeln, bezweifeln, Verdacht_hegen, misstrauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top