Search result for

hegen

(61 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hegen-, *hegen*
Possible hiragana form: へげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Calliope iphegenia torres!-คาไลโอพี อิฟีเกเนีย ทอร์เรส! Invasion (2009)
"I know you work... more than I do... but some people in this house... should keep... their own duties in mind."Ich weiß, dass Ihre Arbeit härter ist. Und einige Menschen in diesem Haus hegen einzig ein Interesse an ihrer Arbeit. The Last Metro (1980)
Could you be rejecting my offer... out of some absurd loyalty to the flag?Hegen Sie eine absurde Loyalität Ihrem Vaterland gegenüber? Hopscotch (1980)
thus no man should doubt the knight, for if he is recognized -des Ritters drum sollt Zweifel ihr nicht hegen, erkennt ihr ihn - Lohengrin (1982)
- She doesn't seem to be holding a grudge. - Randi?- Sie scheint keinen Groll zu hegenSteele Trap (1982)
She can't hold a thought in her head for three seconds, much less a grudge.Die weiß doch nicht mal, was "Groll hegen" bedeutet. Steele Trap (1982)
It is apparent. It isn't from our meeting that your presumptory regime... not only extends to confining the household... like animals in reservations... but directing us as to whether or not we should wear a coat... carry a walking-stick or whistle.Nach unserer heutigen Begegnung ist es offensichtlich, dass Euer anmaßendes Regime nicht nur so weit geht, den Haushalt einzupferchen wie Tiere in Gehegen, sondern uns auch vorschreibt, ob wir einen Rock tragen, einen Stock halten oder pfeifen sollen! The Draughtsman's Contract (1982)
At least my foundlings in their hospital can have no grievance against me.Zumindest können die Findelkinder im Findelhaus keinen echten Groll gegen mich hegenGod Rot Tunbridge Wells! (1985)
And I will care for you like no other person could.Ich werde dich hegen und pflegen, wie es sonst keiner tun würde. Knight Sting (1985)
And he will know no friends in this world ... except me, Lillith, your servant.Und er soll für niemanden auf der Welt freundschaftliche Gefühle hegen, außer für mich, Lilith, deine Dienerin. The Enchantment (1985)
That caring is what makes you so remorseful.Das Hegen macht euch so zufallsreich. The Wildcats (1985)
It will teach the children of the poor, not by beating or cajolement, but by love and nurture.Sie wird die Kinder der Armen lehren, nicht mit Schlägen oder Beeinflussung, sondern durch Liebe und HegenLady Jane (1986)
Aren't you bitter about what Lila Loomis tried to do to you?Hegen Sie keinen Groll darüber, was Lila Loomis Ihnen antun wollte? Psycho III (1986)
Do you have some sort of personal grudge against the Sandman?Hegen Sie einen persönlichen Groll gegen den Sandmann? Knock Yourself Out (1987)
That space and time and thought aren't the separate things they appear to be?Die Selay hegen die gleichen Gefühle für Sie, Sir. Das ist eben Politik. Lonely Among Us (1987)
It is not seemly to question one's own DaiMon, Riker.Es verstößt gegen die Ferengi - Sitten, Zweifel am eigenen DaiMon zu hegenThe Battle (1987)
How do you feel about her?Welche Gefühle hegen Sie für sie? Roxanne (1987)
Our young people taking an interest in state government.Junge Leute, die Interesse an der Landespolitik hegenA Dolphin Song for Lee: Part 2 (1988)
Yes, and I'll always treasure those memories.Ja, und die Erinnerungen werde ich mein Leben lang hegenDivorce Court (1989)
We mean you no harm.Wir hegen keine böse Absicht. Q Who (1989)
Deej, it doesn't take strength to hold a grudge it takes strength to let go of one.Man muss nicht stark sein, um einen Groll zu hegen, aber man muss stark sein, sich zu vertragen. Good News, Bad News (1990)
I am very proud, revengeful, ambitious, with more offenses at my beck... than I have thoughts to put them in, imagination to give them shape... or time to act them in.Ich bin sehr stolz, rachsüchtig, ehrgeizig; mir stehn mehr Vergehungen zu Dienst, als ich Gedanken habe, sie zu hegen, oder Zeit, sie auszuführen. Hamlet (1990)
Let him know we're not holding a grudge.Sag ihm, wir hegen keinen Groll. Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
That has nothing to do with it.Wir hegen keine Vorurteile. The Drumhead (1991)
Don't do that. Don't put yourself down. If you have a quality, you should be proud of that.Bescheidenheit ist eine Zier, aber wenn man etwas Besonderes hat, so wie Sie es haben, und ich meine es ernst, dann sollten Sie diese Besonderheit hegen und pflegen, egal, was es ist. Hellraiser III: Hell on Earth (1992)
If you have a quality, be proud of it. Let it define you, whatever it is.Alles Außergewöhnliche an dir solltest du hegen und pflegen, egal, was es ist. Hellraiser III: Hell on Earth (1992)
We have no designs upon your sovereignty at all. No none at all.Wir hegen keinerlei Absichten gegen Eure Souveränität. Orlando (1992)
Your investors, whom I represent, are deeply concerned.Ihre Investoren, die ich vertrete, hegen große Sorgen. Jurassic Park (1993)
Tomorrow, as you leave this world, savour this grim thoughtMorgen wirst du diese WeIt verlassen, du solltest deshalb ernste Gedanken hegen Mazeppa (1993)
Euphegenia Doubtfire. Oh.Euphegenia Doubtfire. Mrs. Doubtfire (1993)
Euphegenia Doubtfire, dear.Euphegenia Doubtfire. Mrs. Doubtfire (1993)
Welcome to Euphegenia's house.Willkommen in Euphegenias Haus. Mrs. Doubtfire (1993)
Todd's a wiz at math.Todd ist ein Mathegenie. Blind Eye (1993)
You're sure you have no regrets or guilt about your former life?Sind Sie sicher, dass Sie kein Bedauern oder Schuldgefühle hegenTapestry (1993)
You can protect your turf and think it means something.Sie hegen lhr kleines Blumenbeet und bilden sich etwas darauf ein. Disclosure (1994)
We got a special disliking for these punkolas.Wir hegen eine große Abneigung gegen sie. Natural Born Killers (1994)
Nineteen postgraduate degrees in mathematics... and your best explanation of going from a 63 to a 46 percent approval rating... in five weeks is mood swings.Ein absolutes Mathegenie und deine beste Erklärung... für das Abfallen von 63 auf 46% Zustimmung in fünf Wochen... sind Stimmungsschwankungen? The American President (1995)
Why, we have galls and though we have some grace, yet have we some revenge.Wir hegen auch Groll und so sanft wir sind, doch rächen wir uns gerne. Othello (1995)
You may have some residual feelings towards your ex-husband.Ganz ruhig. Möglicherweise hegen Sie noch einen Rest an Gefühlen für Ihren Exmann. Für Ira? Look Who's Stalking (1995)
Well, it seems the Doctor holds some very unconventional political ideas, and he was given an enforced leave about two months ago.- Er scheint unkonventionelle politische Ideen zu hegen. Er wurde vor 2 Monaten beurlaubt. And Everything Nice (1995)
In all that time, I never saw any indication that you had those kind of feelings for me.Ich entdeckte nie ein Anzeichen dafür, dass Sie solche Gefühle für mich hegenHeart of Stone (1995)
Ah! Major Kira. I'm ready to leave whenever you are.Selbst wenn sie noch Gefühle füreinander hegen - es verstößt gegen die Regeln der Trill-Gesellschaft, das zuzugeben. Indiscretion (1995)
Give me that man that is not passion's slave and I will wear him in my heart's core ay, in my heart of heart as I do thee.Gebt mit einen Mann, der seine Leidenschaft nicht macht zum Sklaven, und ich will ihn hegen im Herzensgrund, ja, in des Herzens Herzen, wie ich dich hege. Hamlet (1996)
Yet to night, in spite of their almost overwhelming distaste for each other one man will have to salute the other as the next President of the United States.Doch heute muss sich einer vor dem anderen trotz der Abneigung, die sie füreinander hegen, verneigen und ihn als nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten begrüßen. My Fellow Americans (1996)
Almighty is the powerful grace that lies in plants, herbs, stones and their true qualities.O, große Kräfte sind's, weiß man sie recht zu pflegen, die Pflanzen, Kräuter, Stein'... ..in ihrem Innern hegenRomeo + Juliet (1996)
- No one with any grievances she's aware of?- Könnte jemand Groll gegen sie hegenThe Judge (1996)
How long have you suspected?Wie lange hegen Sie schon den Verdacht? Apocalypse Rising (1996)
They foster the concept of the other... so you know clearly who you should hate.Sie hegen das Prinzip des 'Anderen', damit du weißt, wen du hassen musst. Deconstructing Harry (1997)
- We need a list of everyone who might have a grudge against you or Dynacord.Wir brauchen eine Liste mit dem Namen aller, die Groll gegen Sie oder Dynacord hegenToy Story (1997)
Do you harbour any bitterness towards Selfosophy?Hegen Sie Bitterkeit gegenüber der Selfosophie? Jose Chung's 'Doomsday Defense' (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEGENNA    HH EH0 G EH1 N AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genie {n}; Leuchte {f} | Genies {pl} | Mathegenie {n}wizard; wiz | wizards; wizzes | wizard at maths [Add to Longdo]
Vorurteil {n}; Voreingenommenheit {f}; Befangenheit {f} | Vorurteile {pl} | Vorurteile {pl} gegen Andersfarbige | mit einem Vorurteil beeinflussen | ein Vorurteil gegen etw. haben; gegen etw. voreingenommen sein | Vorurteile haben; Vorurteile hegen | seine Voreingenommenheit gegen ... | voller Vorurteile gegenprejudice; biased opinion | prejudices | colour prejudice | to prejudice | to have a prejudice against sth. | to be prejudiced | his prejudice against ... | full of prejudice against [Add to Longdo]
(Wunsch) hegento conceive [Add to Longdo]
pflegen; hegento cherish; to treasure [Add to Longdo]
pflegen; fördern; hegen | pflegendto foster | fostering [Add to Longdo]
jdn. umhegento care lovingly for sb. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
含む[ふくむ, fukumu] in_den_Mund_nehmen, (Gefuehle) hegen, enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
抱く[だく, daku] umarmen, Gefuehle_hegen [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] zweifeln, bezweifeln, Verdacht_hegen, misstrauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top