Search result for

heck

(104 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heck-, *heck*
English-Thai: Longdo Dictionary
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heck[INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ความรำคาญหรืออื่นๆ (คำไม่เป็นทางการ)
heckle[VT] รบกวนคนที่กำสังพูดอยู่ด้วยการตะโกน, Syn. annoy, interject, interrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม,การตรวจสอบ
checkbookn. สมุดเช็ค

English-Thai: Nontri Dictionary
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
CHECK check mark(n) เครื่องหมายถูก
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checker(vt) ทำเป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำเป็นตาหมากรุก,ทำให้เปลี่ยนแปลง
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
checkers(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก
checkmate(n) การรุกจนแต้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I studied like heck but why couldn't I remember anything?เรียนหนังสือตั้งขนาดนี้ทำไมยังจำอะไรไม่ได้เลย Akai ito (2008)
Rex! What the heck are you doing?เร็กซ์ นี่นายทำอะไรลงไป? Rookies (2008)
What the heck was that?อะไรนะ The Dark Knight (2008)
What the heck is going on?เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What the heck?อะไรกันนั่น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- What the heck?- ห่าอะไรนี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- So who the heck are you guys?- แล้วพวกนายเป็นใครกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Heck.- ครับ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Saying something along the lines of, "Who the damn heck is Omar Sadiki?"สบถมาตามสายว่า "ไอ้เวรโอมาร์ ซาดิกิคือใคร" Body of Lies (2008)
Oh, heck, no!โอ้ ไม่ ไม่ใช่! The House Bunny (2008)
What the heck is on my head right now?นั่นบัคฟี้ หนูแกสบี้ของเรา Bedtime Stories (2008)
/dove into a moat... Ah, what the heck.และโดนจระเข้คาบไปกินเรียบร้อย Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heckRather - who the heck are you?! Iori enquired of the girl, ignoring my form rolling around on the floor.
heckWhere the heck does he work?
heckHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēnsaphat) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī krasaērāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
เช็ค[n.] (chek) EN: cheque ; check (Am) ; draft   FR: chèque [m]
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter

CMU English Pronouncing Dictionary
HECK    HH EH1 K
HECKER    HH EH1 K ER0
HECKEL    HH EH1 K AH0 L
HECKLE    HH EH1 K AH0 L
HECK'S    HH EH1 K S
HECKART    HH EH1 K ER0 T
HECKARD    HH EH1 K ER0 D
HECKUVA    HH EH1 K AH0 V AH0
HECKLER    HH EH1 K L ER0
HECKLED    HH EH1 K AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heck    (n) (h e1 k)
hecks    (n) (h e1 k s)
heckle    (v) (h e1 k l)
heckled    (v) (h e1 k l d)
heckler    (n) (h e1 k l @ r)
heckles    (v) (h e1 k l z)
hecklers    (n) (h e1 k l @ z)
heckling    (v) (h e1 k l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hecktür {f}tailgate [Add to Longdo]
Hecktür {f}hatchback [Add to Longdo]
Heck {n}stern; rear; back; tail [Add to Longdo]
Heckantrieb {m}rear-wheel drive [Add to Longdo]
Heckbalken {m} [naut.]transom [Add to Longdo]
Hecke {f} | Hecken {pl}hedge | hedges [Add to Longdo]
Hecke {f}covey [Add to Longdo]
Hecke {f}hedgerow [Add to Longdo]
Heckenrose {f}dog rose [Add to Longdo]
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears [Add to Longdo]
Heckenschütze {m}; Scharfschütze {m} | Heckenschützen {pl}sniper | snipers [Add to Longdo]
Heckkorb {m} [naut.]stern pulpit [Add to Longdo]
Hecklicht {n} | Hecklichter {pl}tail light | tail lights [Add to Longdo]
Heckmotor {m} | mit Heckmotorrear mounted engine | rear-engined [Add to Longdo]
Hecktürblende {f} [auto]tailgate panel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
アーガイルチェック;アーガルチェック[, a-gairuchiekku ; a-garuchiekku] (n) argyle check [Add to Longdo]
ウイルスチェッカ[, uirusuchiekka] (n) {comp} virus checker [Add to Longdo]
ウイルスチェック[, uirusuchiekku] (n) {comp} virus check [Add to Longdo]
ウイルスチェックソフトウェア[, uirusuchiekkusofutouea] (n) {comp} virus checker software [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] (n) {comp} virus check [Add to Longdo]
エアチェック[, eachiekku] (n) air check [Add to Longdo]
エコーチェック[, eko-chiekku] (n) {comp} echo check [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum [Add to Longdo]
チェックボックス[ちえっくぼっくす, chiekkubokkusu] checkbox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heck \Heck\, n. [See {Hatch} a half door.] [Written also
   {hack}.]
   1. The bolt or latch of a door. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. A rack for cattle to feed at. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A door, especially one partly of latticework; -- called
    also {heck door}. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   4. A latticework contrivance for catching fish.
    [1913 Webster]
 
   5. (Weaving) An apparatus for separating the threads of warps
    into sets, as they are wound upon the reel from the
    bobbins, in a warping machine.
    [1913 Webster]
 
   6. A bend or winding of a stream. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Half heck}, the lower half of a door.
 
   {Heck board}, the loose board at the bottom or back of a
    cart.
 
   {Heck box} or {Heck frame}, that which carries the heck in
    warping.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heck \Heck\, n.
   hell; -- a euphemism. Used commonly in the phrase "What the
   heck". [Colloq.]
   [PJC]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Heck [hɛk] (n) , s.(n )
   back; rear; stern; tail
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top