ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hausen

HH AW1 Z AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hausen-, *hausen*
Possible hiragana form: はうせん
CMU English Pronouncing Dictionary
HAUSEN    HH AW1 Z AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hausendkenneling [Add to Longdo]
hausendresiding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミュンヒハウゼン症候群[ミュンヒハウゼンしょうこうぐん, myunhihauzen shoukougun] (n) Munchausen's syndrome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hausen \Hau"sen\ (h[add]"s[e^]n), n. [G.] (Zool.)
   A large sturgeon ({Acipenser huso} syn. {Huso huso}) from the
   region of the Black Sea; also called {Beluga}. It is
   sometimes twelve feet long, and provides the highest quality
   {caviar}.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huso \Hu"so\, n. [NL., fr. G. hausen, and E. isinglass.] (Zool.)
    (a) A large European sturgeon ({Huso huso} or {Acipenser
      huso}), inhabiting the region of the Black and Caspian
      Seas. It sometimes attains a length of more than
      twelve feet, and a weight of two thousand pounds.
      Called also {hausen} and {beluga}. It is the source of
      the finest and most esteemed caviar.
    (b) The huchen, a large salmon.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beluga \Be*lu"ga\ (b[-e]*l[=u]"g[.a]), n. [Russ. bieluga a sort
   of large sturgeon, prop. white fish, fr. bieluii white. The
   whale is now commonly called bieluka in Russian.]
   1. (Zool.) A cetacean allied to the dolphins.
    [1913 Webster]
 
   Note: The northern beluga ({Delphinapterus catodon}) is the
      {white whale} and {white fish} of the whalers. It grows
      to be from twelve to eighteen feet long.
      [1913 Webster]
 
   2. the sturgeon ({Huso huso}) native to the Black Sea and
    Caspian Sea; -- also called {hausen}. It is valued for its
    roe, sold as {caviar}, and is also used for production of
    isinglass. See also {sturgeon}.
    [PJC]
 
   3. the caviar obtained from the beluga[2]; -- also called
    {beluga caviar}. The caviar of the beluga is considered
    the finest sort, larger and of a taste superior to that
    obtained from other sturgeon. See also {sturgeon} and
    {caviar}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hausen
   n 1: valuable source of caviar and isinglass; found in Black and
      Caspian seas [syn: {beluga}, {hausen}, {white sturgeon},
      {Acipenser huso}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top