หรือคุณหมายถึง haün?
Search result for

hauen

(12 entries)
(0.0403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hauen-, *hauen*
Possible hiragana form: はうえん
CMU English Pronouncing Dictionary
HAUENSTEIN    HH AW1 AH0 N S T AY0 N
HAUENSTEIN    HH AW1 AH0 N S T IY0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
vorbeischauen(vi slang) |schaute vorbei, hat vorbeigeschaut| แวะมาดู, ผ่านมาดู, แวะ เช่น Wer mal in Heidelberg ist, sollte im Zuckerladen vorbeischauen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hauen; schlagen | hauend; schlagend | gehauen; geschlagen | er/sie haut | ich/er/sie haute; ich/er/sie hieb | er/sie hat/hatte gehauento belt; to clobber; to hit | belting; clobbering | belted; clobbered | he/she belts | I/he/she belted | he/she has/had belted [Add to Longdo]
hauen; behauen; bearbeiten | hauend; behauend | gehauen; behauento hew {hewed; hewed, hewn} | hewing | hewn; hewed [Add to Longdo]
hauen (Bergbau)to cut [Add to Longdo]
hauendwhaling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
彫る[ほる, horu] hauen, aushauen, meisseln, ausmeisseln, schnitzen, schneiden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  hauen [hauən]
     hewed; hewn}; to bash; to hew {hewed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top