Search result for

harrt

(58 entries)
(0.3514 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harrt-, *harrt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา harrt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *harrt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quickly, ride away now or calamity will befall you here.Hurtig jagt mir von hinnen... "sonst erharrt Jammer euch hier! Die Walküre (1980)
Newton 's first law says that a body remains in a state of rest unless acted upon by an external force, open parentheses, which applies to Ida 's ribs, closed parentheses,das 1. Newtonsche Gesetz, welches lautet ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe solange keine Krafteinwirkung ihn veranlasst, seinen Zustand zu ändern (Klammer auf) bezieht sich auf Idas Rippen. (Klammer zu) Die Strafe beginnt (1980)
Bury them.Verscharrt sie. Lone Wolf McQuade (1983)
She insists he desperately needs special care, but it is to no avail.Sie beharrt darauf, dass er spezielle Pflege braucht, aber es ist umsonst. Zelig (1983)
She sat motionless.Ich hab noch niemanden gesehen, der so lange regungslos verharrte wie sie. One Deadly Summer (1983)
Smart lad, to slip betimes away... from fields where glory does not stay.Schlauer Jüngling, der sich beizeiten... von den Feldern stiehlt, wo der Ruhm nicht verharrtOut of Africa (1985)
But my little girl kept on insisting that she could turn it around.Aber meine Kleine hier beharrte darauf, dass sie eine Wende herbeiführen könnte. Out of the Woods (1986)
Unfortunately for Ethan, though... he decided he had enough on Sonia to insist on a 50-50 split.Dummerweise beharrte Ethan auf der Hälfte des Verkaufspreises. Sensitive Steele (1986)
I give that one an eight. Let's take a ride.Er beharrt darauf, dass er mit Ihnen verdeckt zusammengearbeitet hat. Jack of All Trades (1989)
Please. What if Adam holds out, gives no one up... - Won't say where the plasmids are?Was ist, wenn Adam ausharrt und nichts sagt? Family Business (1989)
Moretti has long maintained his innocence... claims he has no idea who is responsible... for the 125 mysterious gangland murders... often attributed to a shadowy figure known as the "Punisher"... which have occurred in this city over the last half decade.Moretti beharrte stets darauf, unschuldig zu sein und nicht zu wissen, wer verantwortlich war für die 125 mysteriösen Morde an Gangmitgliedern die einer schattenhaften Gestalt, dem "Punisher", zugeschrieben werden und sich in den letzten 5 Jahren ereigneten. The Punisher (1989)
Judge, you said we would be entitled to some leeway if the defense proceeded with this frame-up theory.Sie sagten, wir erhielten mehr Spielraum, wenn die Verteidigung auf Betrug beharrtPresumed Innocent (1990)
I need to know where you buried him.Den Ort, an dem ihr ihn verscharrt habt. Midnight Riders (1990)
You're out of your mind.Wen haben wir verscharrtMidnight Riders (1990)
The town burned the Riders bodies and buried the Dragon.Sie verbrannten die Leichen ihrer Opfer und verscharrten sie. Midnight Riders (1990)
It then moves upwards to leave Kennedy's body from the front of his neck wound #2 where it waits 1.6 seconds presumably in midair, where it turns right, then left right, then left and continues into Connally's right armpit.Wunde Nr. 2. Da verharrt sie 1.6 Sek., vermutlich freischwebend in der Luft, dreht dann nach rechts, dann nach links, rechts, dann links, und trifft Connally rechts hinter der Achselhöhle. JFK (1991)
I was murdered by his mistress, buried here.Seine Geliebte hat mich ermordet und hier verscharrtA Chinese Ghost Story III (1991)
You hide your name among turkeys, hens and small fish!Ihr verscharrt Euren Namen zwischen Truthähnen und Fischen. Tous les matins du monde (1991)
Your husband claims its a mistake, but if so, why does he sign the shipping order and still have the cargo in his possession 2 days later when the police arrive?Ihr Ehemann beharrt auf einem Missverständnis. Aber wieso unterzeichnet er dann den Versandauftrag und hat die Fracht zwei Tage später immer noch, als die Polizei eintrifft? The Resurrected (1991)
Dump the body in the woods.Verscharrt die Leiche im Wald. High Control (1991)
I may end up like you one day... or even worse.Eines Tages werde ich ebenso enden wie mein armes Tier. Oder ich sterbe auf eine noch schlimmere Art und werde irgendwo verscharrtSwordsman II (1992)
However, González feels no effort must be spared to comunicate with Irak."González beharrte darauf, keine Mühen zu scheuen," "um den Dialog mit dem Irak aufrechtzuerhalten." Dream of Light (1992)
many a lonely hero awaits you.einsam erharrt euch mancher Held. Parsifal (1992)
I waited for you here to tell you this.ihn dir zu künden, harrt' ich deiner hier: Parsifal (1992)
She waited night and day till her laments grew faint,Sie harrte Nächt und Tage, bis ihr verstummt' die Klage, Parsifal (1992)
Assuredly. The great castle awaits us:Gewißlich, unsrer harrt die hehre Burg; Parsifal (1992)
A pair of spouses have killed 10 persons Bury secretly in courtyard do not let one seeUnd sie dann im Garten verscharrt, ohne dass es irgendjemand bemerkt. Kika (1993)
A storm threatens, and who knows what awaits meEs wird Sturm geben, und wer weiß, was meiner harrt Mazeppa (1993)
For all I know, you killed him and left him in a ditch.Vielleicht hast du ihn getötet und irgendwo verscharrtSommersby (1993)
And remain there for the next 60 years.Und verharrt darin für die nächsten 60 Jahre. Meridian (1994)
my king waits for my lady;harrt mein König meiner Frau. Tristan und Isolde (1995)
my lady claims as your service that you should come to the spot there where she awaits you.Deine Dienste will die Frau, daß du zur Stell' ihr nahtest, dort, wo sie deiner harrtTristan und Isolde (1995)
but wait and see how he takes it!Nun harrt, wie er mich hört! Tristan und Isolde (1995)
Would you keep afar from meDer meiner harrt in schweigender Nacht, Tristan und Isolde (1995)
The one who waits for you... Oh, hear my warning!Der deiner harrt - o hör mein Warnen! Tristan und Isolde (1995)
And nothing is at a like goodness still.Und nichts beharrt in gleicher Güte stets. Hamlet (1996)
There stays a husband to make you a wife!Da harrt ein Mann, um euch zur Frau zu machen! Romeo + Juliet (1996)
Mercutio's soul is but a little way above our heads staying for thine to keep him company!Der Geist Mercutios schwebt nah noch über unsern Häuptern hin,... ..und harrt, dass deiner sich zu ihm geselle! Romeo + Juliet (1996)
How long we have awaited you at the hour of sunset!Wie oft schon harrten wir deiner zur Stunde des Sonnenuntergangs! Ruslan and Lyudmila (1996)
Eighteen or nineteen.Die 14 Jahre lang keine Ahnung davon hatte, dass er ihren eigenen Bruder getötet, brutal zerstückelt und verscharrt hat. Witness to the Mob (1998)
They did not advance Or exactly retreat But they glared at each other And scraped their hind feetSie gingen nicht vorwärts und auch nicht zurück, aber scharrten und drohten mit wütendem Blick, Cats (1998)
He insisted on barging in.Er beharrte darauf, reinzupIatzen. Sleeping in Light (1998)
Some men, they took her and they killed her and they buried her.Drei Männer haben sie entführt, getötet und im Wald verscharrt8MM (1999)
Take Vuk and Erling.Ihr zwei schnappt euch Vuk und Erling und verscharrt sie irgendwo. In China They Eat Dogs (1999)
A giant flying saucer appeared in the sky above Tokyo, like a scene from an old Sci-Fi movie, and is perched atop City Tower,Dieses riesige, untertassenförmige Objekt, das plötzlich über Tokyo aufgetaucht ist, verharrt nach wie vor in erwartungsvoller Ruhe, als ob es die Menschheit herausfordern wollte. Godzilla 2000 (1999)
But Luchino wanted things here to proceed just like in Caldwell's play."Sie ist doch die Oma, die Oma!" Aber gerade an dieser stelle... beharrte Luchino darauf, dass alles so geschah wie in CaIdweIIs Roman. Luchino Visconti (1999)
If you screw up, I'll end up buried in the desert.Wenn Sie das vermasseln, werd ich in der Wüste verscharrt, nicht Sie. Badda-Bing, Badda-Bang (1999)
- and gathered a bunch of neighbours, to celebrate the arrival of my manhood and they kept singing...Sie hatte die halbe Nachbarschaft um sich gescharrt, und es gab Kuchen und so. Dann sangen sie, um zu feiern, dass meine Mannswerdung im Gang war: Detector (2000)
The high councillor wishes to continue with the treaty summit.Per'sus beharrt auf dem Treffen. Divide and Conquer (2000)
I can still remember accompanying Fronsac... to the secret lair ofJean-Franqois de Morangias... where the beast awaited its fate.Ich sehe mich noch den Chevalier zum Versteck von Jean-Francois begleiten, wo die Bestie ihrer letzten Stunden harrte. Brotherhood of the Wolf (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgedauert; beharrtepersevered [Add to Longdo]
ausgeharrtheld out [Add to Longdo]
beharren; fortdauern | beharrteto persist | persisted [Add to Longdo]
beharrtperseveres [Add to Longdo]
beharrt aufinsists [Add to Longdo]
(mit Pfoten) scharren | scharrend | scharrteto paw the ground | pawing | pawed [Add to Longdo]
verharrtholds out [Add to Longdo]
verscharren | verscharrend | verscharrtto bury | burying | burried [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top