ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harem

HH EH1 R AH0 M   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harem-, *harem*
Possible hiragana form: はれん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harem[N] กลุ่มผู้หญิงในบ้านของคนมุสลิม
harem[N] ส่วนของบ้านคนมุสลิมสำหรับให้ผู้หญิงอยู่, See also: ฮาเร็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harem(แฮ'เรม) n. พระราชวังหลัง,พวกนางสนมหรือนางบำเรอ,ภรรยาและอนุภรรยา, Syn. haram,hareem

English-Thai: Nontri Dictionary
harem(n) ฮาเร็ม,นางสนม,นางบำเรอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haremฮาเร็ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Sultan had a harem... of fifteen hundred young women... so the demands he placed on his wives were relatively minor.สุลต่านมีฮาเร็มมีสนมสาวๆ ถึง 1,500 คน ดังนั้นการหลับนอนกับมเหสีจึงห่างมาก Don Juan DeMarco (1994)
My nights were spent with the 1500 young women of the Sultan's harem.หมดไปกับนางในฮาเร็ม 1,500 คนของสุลต่าน Don Juan DeMarco (1994)
Memnon's harem.- ฮาเร็มของราชาเมมนอน The Scorpion King (2002)
Me, this ronin student... am in a harem of all places!ยูอิฮารา มาโอะ อายุ 20 ปี นักเรียน กับ 5 สาวนี้ ... Shimokita Glory Days (2006)
Tell your harem of shopgirls and models that you're seeing someone.มีเรื่องต่างๆนาๆ เกี่ยวกับ นางแบบ ฮาเร็ม ที่คุณกำลังคุยด้วย The Wild Brunch (2007)
Is it just you and me, or is the entire haremคือมันจะมีแค่คุณกับฉัน หรือคนทั้งหมดนี่ There Might be Blood (2008)
gary heidnik kept a harem in a dungeon.จุดประสงค์ของเขา เพื่อสร้างครอบครัวขนาดใหญ่ Cradle to Grave (2009)
Male groupers have harems of multiple females.ปลาตัวผู้ มีตัวเมียเยอะแยะอยู่ในฮาเร็ม The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I spread it like a venerable disease in a Turkish harem.ข้าแพร่ข่าวไปเหมือนกับ โรคบุรุษในฮาเร็มที่ตุรกีร์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
At least we don't have harems.แต่อย่างไร พวกเราก็ไม่มีฮาเลมนะคะ Beauty and the Feast (2011)
Prescreening more girls for the prince's harem.คัดเลือกสาวๆรุ่นใหม่ให้เจ้าชาย Grace (2011)
To top off his harem, not to fund terrorism.เพื่อหาคนเพิ่มในฮาเร็ม ไม่ใช่มาให้เงินสนับสนุนผู้ก่อการร้าย Clean Skin (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haremIt appears that I don't have it in me to have a harem in my charge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาเร็ม[N] harem, Example: จัน ดาราเข้าครองฮาเร็มของคุณหลวงด้วยมีพฤติกรรมกามสำส่อนแบบเดียวกัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นที่อยู่ของบรรดานางสนมหรือนางบำเรอ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาเร็ม[n.] (hārem) EN: harem   FR: harem [m]
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
ศฤงคาร[n.] (saringkhān) EN: woman of the court ; harem ; group of concubines   FR: harem [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAREM    HH EH1 R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harem    (n) hˈaːriːm (h aa1 r ii m)
harems    (n) hˈaːriːmz (h aa1 r ii m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harem {n}harem; serail [Add to Longdo]
Pluderhose {f}harem pants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーレム(P);ハレム[, ha-remu (P); haremu] (n) harem; (P) [Add to Longdo]
ハーレムパンツ[, ha-remupantsu] (n) harem pants [Add to Longdo]
後宮[こうきゅう, koukyuu] (n) (See 七殿,五舎) inner palace (reserved for women); harem; seraglio [Add to Longdo]
后宮[こうきゅう, koukyuu] (n) harem; imperial consort; palace [Add to Longdo]
腫れ物[はれもの, haremono] (n) tumor; tumour; swelling [Add to Longdo]
腫れ物に触るように[はれものにさわるように, haremononisawaruyouni] (exp) with great caution; gingerly [Add to Longdo]
出物腫れ物所嫌わず[でものはれものところきらわず, demonoharemonotokorokirawazu] (exp) (id) Necessity knows no law [Add to Longdo]
晴れ間[はれま, harema] (n) (1) a break (in the weather); an interval of clear weather; (2) lightheartedness [Add to Longdo]
大奥[おおおく, oooku] (n) (See 江戸城) inner palace (in Edo Castle); palace's ladies chambers; shogun's harem [Add to Longdo]
内廷[ないてい, naitei] (n) harem; inside the palace; the palace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harem \Ha"rem\ (h[=a]"r[e^]m; 277), n.[Ar. haram, orig.,
   anything forbidden or sacred, fr. harama to forbid,
   prohibit.] [Written also haram and hareem.]
   1. The apartments or portion of the house allotted to females
    in Mohammedan families.
    [1913 Webster]
 
   2. The family of wives and concubines belonging to one man,
    in Mohammedan countries; a seraglio.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harem
   n 1: living quarters reserved for wives and concubines and
      female relatives in a Muslim household [syn: {harem},
      {hareem}, {seraglio}, {serail}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 harem
  harem

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Harem /haːrɛm/ 
  harem

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 harem /harɛm/
  harem

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top