Search result for

happé

(64 entries)
(0.1165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happé-, *happé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happen[VI] ปรากฏ, See also: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น, Syn. befall, occur, take place
happen[VI] พบโดยบังเอิญ, See also: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น
happen on[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. blunder on, chance on, come across
happen to[PHRV] เกิดขึ้นกับ
happen to[PHRV] ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้พัง, ทำให้หาย
happening[N] ปรากฏการณ์, See also: เหตุการณ์, เรื่องราว, Syn. event, incident, occurrence
happen upon[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. happen on
happen along[PHRV] มาถึงโดยบังเอิญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
happeningn. เรื่องราว,เหตุการณ์,กรณี, Syn. occurrence,event
happenstancen. โอกาส,เหตุบังเอิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
happen(vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น,เหตุบังเอิญ,เหตุการณ์,เรื่องราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
happening; manifestation; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
happenstance[hap·pen·stance] (n ) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏ[V] appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เกิด[V] happen, See also: occur, take place, arise, produce, Syn. ปรากฏ, อุบัติ, กำเนิด, Ant. ดับ, จบ, สิ้น, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยซึ่งก็ยังเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตัวสำหรับหัวอ่าน, Thai definition: เป็นขึ้น, มีขึ้น
เกิดขึ้น[V] happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
อุบัติ[V] happen, See also: take place, occur, arise, emerge, come about, Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด, Ant. จบสิ้น, Example: คำตอบในเรื่องนี้ได้เด่นชัดมากขึ้น เพราะมีสื่อใหม่อุบัติขึ้นในโลก
มีอันเป็น[V] happen unexpectedly, See also: happen by chance, occur unpredictably, Example: หนุ่มน้อยยังไม่ทันจะหุบปากเขาก็มีอันเป็นเอ้ออ้าขากรรไกรค้างเมื่อถูกผู้ฟังฮือฮาประท้วง, Thai definition: ปรากฏขึ้นอย่างไม่นึกคาด, เกิดขึ้นอย่างนึกไม่ถึง
เป็นไป[V] happen, See also: occur, take place, Example: การขยายตัวของเขตเมืองตามหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เกิดขึ้น, มีขึ้น
สมภพ[N] happening, See also: occurrence, Syn. การบังเกิด, การเกิด, Notes: (บาลี)
บังเกิด[V] occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
การอุบัติ[N] occurrence, See also: happening, Syn. การกำเนิด, การเกิด, การบังเกิด, Example: นักโบราณคดีสามารถใช้กระดูกมนุษย์เป็นเครื่องบอกการอุบัติของมนุษย์ในสมัยแรกได้
สบเหมาะ[V] happen by chance, See also: chance to occur, Example: สบเหมาะผมอาจพบเธอที่นั่นก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเอิญ[v.] (bang-oēn) EN: happen ; chance   
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ได้แล้ว[v. exp.] (dāi laēo) EN: it is done ; I am done ; it has happened   FR: ça y est
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen   FR: surgir
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดอะไรขึ้น[xp] (koēt arai kheun) EN: what happened ?   FR: que s'est-il passé ? ; qu'est-il arrivé ?

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPPE    HH AE1 P
HAPPEL    HH AE1 P AH0 L
HAPPEN    HH AE1 P AH0 N
HAPPENS    HH AE1 P AH0 N Z
HAPPENED    HH AE1 P AH0 N D
HAPPENING    HH AE1 P N IH0 NG
HAPPENING    HH AE1 P AH0 N IH0 NG
HAPPENINGS    HH AE1 P AH0 N IH0 NG Z
HAPPENINGS    HH AE1 P N IH0 NG Z
HAPPENSTANCE    HH AE1 P AH0 N S T AE2 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happed    (v) (h a1 p t)
happen    (v) (h a1 p @ n)
happens    (v) (h a1 p @ n z)
happened    (v) (h a1 p @ n d)
happening    (v) (h a1 p @ n i ng)
happenings    (n) (h a1 p @ n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
その都度[そのつど, sonotsudo] (n) each time it happens; at all such times [Add to Longdo]
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] happening; instance; reason; cause; deceased; old [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] happen to; sorrow; suffer from [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top