Search result for

hanteln

(50 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanteln-, *hanteln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hanteln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hanteln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I own a couple of health clubs, barbells, hardware.Ich besitze Fitnessstudios, Hanteln, Geräte. The Howling (1981)
The resident Fidel Castro.Bitte, Arnold, nehmen Sie die beiden Hanteln von meinem Kühler. Dead of Knight (1984)
The Barbells are very heavy.Die Hanteln sind sehr schwer. The Crazy Family (1984)
And I can do without your barbells clanking all day.- Deine Hanteln haben mich genervt. Tough Guys (1986)
Al, I almost broke my toe on your weights.Al, ich hätte mir fast meinen Zeh an deinen Hanteln gebrochen. How Do You Spell Revenge? (1987)
Let me show you that dumbbell nebula.Ich zeige euch den Hantelnebel. Roxanne (1987)
Heavy hands, ankle weights, that's cute, and--Hanteln und Gewichte und... Principal Charming (1991)
Did you see the dumbbells this guy lifts?Hast du die Hanteln gesehen, die er noch stemmt? Manhattan Murder Mystery (1993)
I gotta run out and get some weights because he's really light as a feather.Ich muss ihm ein paar Hanteln besorgen. Er ist ja leicht wie eine Feder. Mighty Aphrodite (1995)
Get her to ship his weights.Sie soll ihm die Hanteln schicken. State and Main (2000)
- Did you bring Bob's weights?- Hast Du Bobs Hanteln dabei? State and Main (2000)
You're excused.Stemm ein paar HantelnTorrente 2: Mission in Marbella (2001)
Making mini-dumbbells with a stirrer and two olives.Fabrizieren Minihanteln aus einem Rührstäbchen und 2 Oliven. Girls Just Wanna Have Fun (2001)
Have you been using those free weights I sent you?Hast du die Hanteln benutzt, die ich dir schickte? Back in the Saddle Again (2002)
They say that American swimmers have started working out with weights, rings and all sorts.Ich habe gehört, dass amerikanische Schwimmer immer mit Krafttraining beginnen. Gewichtheben, Hanteln, alles mögliche. Evil (2003)
Hey, how about I do the notes, you do the curls, huh? Ha-ha-ha.Hey, wie wär's, ich schreib auf und du nimmst die HantelnGym Neighbors (2005)
- Dumbbells or something.- Stemm Hanteln oder so was. Mayham (2006)
Ooh, do you like those barbells?Ooh, gefallen Ihnen die HantelnLike It Was (2006)
Why all the barbells?Wozu sind denn die Hanteln da? Mr. Monk and the Leper (2006)
There's a giant magnet under this floor, if it can repel these bars, it can do the same with the space junk.Hier liegt ein Riesenmagnet, und wenn er Hanteln abstoßen kann, kann er das vielleicht auch mit Weltraummüll machen. - Das ist Ihre Idee? Duck, Duck Goose (2007)
- Oh. They're not mine.- Das sind nicht meine HantelnSkye's the Limit (2007)
Any idea where my weights might be?Hast du meine Hanteln gesehen? Empties (2007)
Ditch Helenka and take my weights. Tricky fellow.Meine Tochter lässt er sitzen, aber die Hanteln nimmt er mit. Empties (2007)
You kept my weights.Du hast noch meine HantelnEmpties (2007)
My weights.Meine HantelnEmpties (2007)
You know, next thing you know, we're gonna have to put braille in the, uh, you know, on the free weights.Sie wissen, das Nächste was wir machen sollen ist, dass wir Blindenschrift auf die Hanteln schreiben werden. The Gone Fishin' Job (2010)
Do you use free weights?Trainierst du mit HantelnParaNorman (2012)
And I'll tie every one of these weights to your prick, and I swear, it's over the end of the pier for you, fuckhead.Und häng dir die ganzen Hanteln hier an den Schwanz. Und wir beide gehen ans Ende des Piers, und dann leb wohl, Arschloch! Hard Boiled Sweets (2012)
That place is like a gay bar with dumbbells.Dieser Ort ist wie eine Schwulenbar mit HantelnMistery Date (2012)
I bet those weights are empty.Wetten, dass die Hanteln manipuliert sind? Louis Cyr (2013)
Want to start out with some curls?Wollen Sie mit Hanteln anfangen? Pain & Gain (2013)
Chad, go play with your dumbbells.Chad, geh und spiel mit deinen HantelnEntangled Bank (2013)
Got on the 15 dumbbells.15 Hanteln haben. That Awkward Moment (2014)
- Weights this late? - To catch my body napping.Du trainierst nachts mit HantelnNice and Easy (2014)
- Dumbbell?HantelnEl Toro (2014)
Or maybe she doesn't want to accept... her body's natural limitations.Oder vielleicht will sie die natürliche Einschränkung ihres Körpers nicht akzeptieren. Deswegen habe ich angefangen Kugelhanteln zu verwenden, die auf meinen Fuß gefallen sind. Nancy Wood (2014)
- Are those lady weights? - No, they're just regular.Sind das Hanteln für Frauen? Hello Ladies: The Movie (2014)
That's three laps of my garden twice a week and a 10-minute workout on my homemade gym.Zweimal die Wache drei Runden im Garien und zehn Minuten Krafttraining mit gebastelten HantelnThat Sugar Film (2014)
Bowflex, Soloflex, coed capoeira.Kurzhanteln, Beinpresse, Capoeira für Frauen und Männer. Freaks of Nature (2015)
So should I switch to kettlebells, or are we making moves?Soll ich mit den Hanteln trainieren oder gehen wir? Indians on TV (2015)
- We all have that. - From doing these, you know?- Ich nehme sogar HantelnFlicky-Flicky Thump-Thump (2015)
He always gave a gift with a not-so-hidden message, like this watch or the time he bought me free weights because he said I was too skinny.Er verschenkte immer Geschenke mit keiner versteckten Botschaft, so wie diese Uhr oder als er mir Hanteln kaufte, weil er meinte, ich wäre zu dünn. Running to Stand Still (2015)
Excuse me. I know you're disappointed that we have no exercise equipment, so I ran home and I brought you some of my own personal dumbbells.Ich weiß, Sie sind traurig, dass wir keinen Sportraum haben, da bin ich heimgegangen und habe meine Hanteln geholt. Spring (2016)
There are free weights in my office.Da sind Hanteln in meinem Büro. Resist (2017)
- Have you got a gym at your office?- Haben Sie auch Hanteln im Büro? Carry on Cruising (1962)
Oh, gym!Ach, HantelnCarry on Cruising (1962)
Barbell.HantelnThe Detective (1968)
You want to try the barbells again, sir?- Schon mit Hanteln versucht? - Ich rolle diese hier weg. Get Fit or Go Fight (1970)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hantel {f} | Hanteln {pl}dumb bell; dumbbell | dumb bells [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Hanteln [hantəln] (n) , pl.
     dumb bells
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top