Search result for

hait

(75 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hait-, *hait*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Haiti[N] ประเทศสาธารณรัฐใน West Indias มีเมืองหลวงชื่อ Port-au-Prince
Haitian[ADJ] เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนเฮติ
Haitian[N] ประชาชนของไฮติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haiti(เฮ'ที) n. ชื่อประเทศสาธารณรัฐในWest Indies
haitian(เฮ'เชิน) adj. เกี่ยว กับประเทศHaitiหรือประชาชน. n. ประชาชนของ Haiti

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These bills from the same series as Mitchell's were just scanned at a bank in Port au Prince, Haitiธนบัตรพวกนี้\ n เลขชุดเดียวกับธนบัตรของมิทเชล เคยถูกสแกนที่ธนาคาร ในพอร์ทออฟฟิส เมืองเฮติ Quantum of Solace (2008)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
A snowball's chance in haiti of actually doing this deed.มันจะช่วยให้เรามีโอกาสได้เล่นหิมะในเฮติมั้ย Shut Down (2008)
In Haiti, one of the world's poorest countries, charcoal is one of the population's main consumables.ในไฮติ, หนี่งในประเทศที่จนที่สุด ถ่านไม้เป็นหนึ่งใน ของใช้หลักของประชากร Home (2009)
Haiti can no longer feed its population without foreign aid.เฮติไม่สามารถอยู่ได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ Home (2009)
On the hills of Haiti, only 2% of the forests are left.บนภูเขาในเฮติ, เหลือป่าเพียงแค่ 2% Home (2009)
I gotta contact the Haitian. erase Gretchen's memory.พ่อจะเรียกเฮติเชี่ยนมา ให้ลบความทรงจำของเกรนเชน Chapter Two 'Ink' (2009)
I still can't figure out why the haitianฉันก็ยังคิดไม่ออกว่า ทำไมชาวเฮติ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
The haitian wanted you to see this.ที่หนุ่มเฮติ ต้องการให้แกมาดู Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Any straight answers out of mom or the haitian.คำตอบอย่างตรงๆ จากแม่หรือฮาติเชี่ยน Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
I'm haitianing you.ฉันจะลบความจำคุณ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Our Haitian friend...เพื่อนชาวไฮติของเรา... Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮติ[n. prop.] (Hēti) EN: Haiti   FR: Haïti
ขอให้[v. exp.] (khø hai) EN: request ; beg ; ask   FR: souhaiter
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความปรารถนา[n.] (khwām prātthanā) EN: wish ; desire   FR: souhait [m] ; voeu [m]
ไพ่ตอง[X] (phai tøng) EN: phaithong ( most popular card game in Thailand)   
ผมขอ... / ดิฉันขอ...[v. exp.] (phom khø ... / dichan khø ...) EN: I'd like to ...   FR: je voudrais ... ; je souhaiterais ... ; je désirerais ...
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for   FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
ประสงค์[v.] (prasong) EN: wish ; desire ; want ; intend ; mean ; purpose ; aim   FR: désirer ; souhaiter
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire   FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ[n. exp.] (radap ngoendeūoen thī tǿngkān) EN: expected salary   FR: salaire espéré [m] ; salaire souhaité [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIT    HH EY1 T
HAITH    HH EY1 TH
HAITI    HH EY1 T IY0
HAITIS    HH EY1 T IY0 Z
HAITI'S    HH EY1 T IY0 Z
HAITIEN    HH EY1 SH AH0 N
HAITIAN    HH EY1 SH AH0 N
HAITIANS    HH EY1 SH AH0 N Z
HAITIENS    HH EY1 SH AH0 N Z
HAITHCOCK    HH EY1 TH K AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Haiti    (n) (h ei1 t ii)
Haitian    (n) (h ei1 sh @ n)
Haitians    (n) (h ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
敗退[はいたい, haitai] (n) แพ้ตกรอบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haitibussard {m} [ornith.]Ridgway's Hawk [Add to Longdo]
Haitiamazone {f} [ornith.]Hispaniolan Amazon [Add to Longdo]
Haitisittich {m} [ornith.]Hispaniolan Conure [Add to Longdo]
Haitikuckuck {m} [ornith.]Hispaniolan Lizard Cuckoo [Add to Longdo]
Haitinachtschwalbe {f} [ornith.]Least Pauraque [Add to Longdo]
Haitispecht {m} [ornith.]Hispaniolan Woodpecker [Add to Longdo]
Haitidrossel {f} [ornith.]La Selle Thrush [Add to Longdo]
Haitizeisig {m} [ornith.]Antillean Siskin [Add to Longdo]
Haiti [geogr.]Haiti (ht) [Add to Longdo]
Haitianer {m}; Haitianerin {f}Haitian [Add to Longdo]
haitianisch {adj}Haitian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
キャップハイト[, kyappuhaito] (n) {comp} cap height [Add to Longdo]
クーパー鷂[クーパーはいたか;クーパーハイタカ, ku-pa-haitaka ; ku-pa-haitaka] (n) (uk) Cooper's hawk (Accipiter cooperii) [Add to Longdo]
クアドハイト[, kuadohaito] (n,adj-no) {comp} quad-height [Add to Longdo]
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
ダブルハイト[, daburuhaito] (n,adj-no) {comp} double-height [Add to Longdo]
ハーフハイト[, ha-fuhaito] (n) {comp} half height [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[, ha-fuhaito no doraibu] (n) {comp} half height drive [Add to Longdo]
ハイタッチ[, haitacchi] (n) high five (wasei [Add to Longdo]
ハイチ[, haichi] (n) Haiti [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海地[Hǎi dì, ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ, ] Haiti, the western third of Caribbean island Hispaniola, #22,194 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
ダブルハイト[だぶるはいと, daburuhaito] double-height (a-no) [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no) [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR [Add to Longdo]
排他演算[はいたえんざん, haitaenzan] exclusion, NOT-IF-THEN operation [Add to Longdo]
排他制御[はいたせいぎょ, haitaseigyo] exclusive control [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
排他的[はいたてき, haitateki] exklusiv [Add to Longdo]
配達[はいたつ, haitatsu] verteilen, austragen, abliefern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top