ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haddock

HH AE1 D AH0 K   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haddock-, *haddock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haddock[N] ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haddock(แฮด'ดัค) n. ปลาคอดชนิดหนึ่ง
shaddock(แชด'ดอค) n. ผลไม้ของต้น Citrus grandis, ส้มโอ, ต้นไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
haddock(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I am not betting the farm on haddock.แล้วฉันไม่ง้อปลาแฮดดัคจากฟาร์มด้วย We're So Happy You're So Happy (2008)
In the trunk of this car is haddock.ในลำต้นของรถคันนี้เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่ง We Bought a Zoo (2011)
"Sir Francis Haddock of Marlinspike Hall, the last captain of the ill-fated Unicorn.อัศวิน Francis Haddock แห่ง Marlinspike \ กัปตันคนสุดท้ายแห่งเรือยูนิครอน์ต้องคำสาป The Adventures of Tintin (2011)
"'Only a true Haddock will discover the secret of the Unicorn."'สายเลือด Haddock เท่านั้น ที่จะเข้าถึงความลับของเรือยูนิครอน์ The Adventures of Tintin (2011)
It's a haddock.ปลา haddock The Adventures of Tintin (2011)
Marlinspike Hall is the old Haddock estate.Marlinspike เคยเป็น คฤหาสน์ของ Haddock The Adventures of Tintin (2011)
Sir Francis Haddock was a drunkard and a hopeless reprobate.Francis Haddock ทั้งขี้เมา ทั้งไร้จริยธรรม The Adventures of Tintin (2011)
So it's true! The Haddock line is cursed.งั้นแปลว่าจริง ที่ตระกูล Haddock ต้องคำสาป The Adventures of Tintin (2011)
Haddock.แฮดดอคก์... The Adventures of Tintin (2011)
Archibald Haddock.อชิบาดน์ แฮดดอคก์ The Adventures of Tintin (2011)
You can kill the boy. Not Haddock.ไอ้เด็กนั้นได้ แต่ไม่ใช่แฮดดอกค์ The Adventures of Tintin (2011)
You think it's an accident that I chose Haddock's ship, Haddock's crew,แกคิดว่านี้ชั้นแค่บังเอิญเลือกเรือของแฮดดอกค์ ลูกเรือของแฮดดอกค์ The Adventures of Tintin (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HADDOCK    HH AE1 D AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haddock    (n) hˈædək (h a1 d @ k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハドック[, hadokku] (n) haddock (Melanogrammus aeglefinus) [Add to Longdo]
モンツキダラ[, montsukidara] (n) haddock [Add to Longdo]
朱欒;香欒[ざぼん;ザボン, zabon ; zabon] (n) (See 文旦) shaddock (por [Add to Longdo]
鱈;大口魚[たら;タラ, tara ; tara] (n) (1) gadid (any fish of the family Gadidae, inc. cod, haddock, whiting and pollack); (2) (See 真鱈・まだら) Pacific cod (Gadus macrocephalus) [Add to Longdo]
文旦;文橙[ぶんたん, buntan] (n) (See ザボン) shaddock; pomelo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haddock \Had"dock\ (-d[u^]k), n. [OE. hadok, haddok, of unknown
   origin; cf. Ir. codog, Gael. adag, F. hadot.] (Zool.)
   A marine food fish ({Melanogrammus [ae]glefinus}), allied to
   the cod, inhabiting the northern coasts of Europe and
   America. It has a dark lateral line and a black spot on each
   side of the body, just back of the gills. Galled also
   {haddie}, and {dickie}.
   [1913 Webster]
 
   {Norway haddock}, a marine edible fish ({Sebastes marinus})
    of Northern Europe and America. See {Rose fish}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haddock
   n 1: lean white flesh of fish similar to but smaller than cod;
      usually baked or poached or as fillets sauteed or fried
   2: important food fish on both sides of the Atlantic; related to
     cod but usually smaller [syn: {haddock}, {Melanogrammus
     aeglefinus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top