Search result for

habita

(75 entries)
(0.5189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habita-, *habita*
Possible hiragana form: はびた
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitat[N] ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat[N] สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, surroundings
habitant[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พำนัก
habitable[ADJ] ซึ่งอาศัยอยู่ได้, Syn. inhabitable, livable, Ant. uninhabitable, unlivable
habitation[N] ที่อยู่อาศัย, See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน, Syn. abode, domicile, dwellingabode, domicile, dwelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้
habitant(แฮบ'บิทันทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์,สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile,residence
inhabitance(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,
inhabitancy(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,

English-Thai: Nontri Dictionary
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitabilityสภาพที่จะอยู่อาศัยได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitatถิ่นที่อยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitationการอยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
The trees of the primary forests provide a habitat for three-quarters of the planet's biodiversity, that's to say, of all life on Earth.ป่าให้ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต 3 ใน 4 ของโลก เกือบจะพูดได้ว่า ทุกชีวิตบนโลก Home (2009)
We're supposed to go habitate?อย่างนี้เหรอ จะมาอยู่ด้วยกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And deposit them in habitable worlds.แล้วส่งมัน ยังโลกต่างๆ Air: Part 1 (2009)
Habitable, but just barely.อาศัยอยู่ได้, แต่ก็เกือบไม่ไหว Air: Part 1 (2009)
That there are three potentially habitable planets,นั้นต้องมีสามประเด็นที่เป็นไปได้ สำหรับดวงดาวที่สามารถอ่ศัยอยู่ได้ Darkness (2009)
Though our definition of habitableอย่างไรก็ตาม อธิบายได้ว่า การดำเนิรชีวิตของเรา Darkness (2009)
Where there are habitable planets.ที่มีดาวที่อาศัยอยู่ได้ Darkness (2009)
My definition of habitable includes a sandy beach,คำนิยามของที่ๆอาศัยอยู่ได้ของผม ประกอบด้วย ทราย ชายหาด, Darkness (2009)
Unfortunately, there are none in the habitable compartments of the ship.โชคร้ายหน่อย, ที่เราไม่มีเลย ในส่วนที่เราอยู่อาศัยได้ ของยานลำนี้ Water (2009)
We can build a house for habitat for humanity.ค่อยไปสร้างบ้านให้คนไร้ที่อยู่ Vitamin D (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาศัย[N] habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
สถานที่อยู่[N] habitation, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย, Example: กองโจรกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่หรือที่กบดานไปเรื่อยๆ
ถิ่นกำเนิด[N] native land, See also: habitat, home town, Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ช่วยกันอนุรักษ์หมีแพนด้า 1,000 ตัวให้รอดชีวิตในถิ่นกำเนิดของมัน, Count unit: ถิ่น
การตั้งถิ่นฐาน[N] habitation, See also: domicile, establishment, settlement, residence, Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา, Example: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย
แหล่งที่อยู่[N] habitat, See also: residence, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, Example: หมู่เกาะสุรินทร์เป็นแหล่งที่อยู่ของนกลุมพูแดงและนกกระสาใหญ่, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านเลขที่ ...[n. exp.] (bān lēkthī ...) FR: maison numéro ... [f] ; habitation n° ... [f]
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsai) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house   FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HABITAT    HH AE1 B AH0 T AE2 T
HABITATS    HH AE1 B AH0 T AE2 T S
HABITABLE    HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L
HABITAT'S    HH AE1 B AH0 T AE2 T S
HABITATION    HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitat    (n) (h a1 b i t a t)
habitats    (n) (h a1 b i t a t s)
habitable    (j) (h a1 b i t @ b l)
habitation    (n) (h a2 b i t ei1 sh @ n)
habitations    (n) (h a2 b i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビタシオン[, abitashion] (n) habitation (fre [Add to Longdo]
コアビタシオン[, koabitashion] (n) cohabitation (fre [Add to Longdo]
コハビテーション[, kohabite-shon] (n) cohabitation [Add to Longdo]
ハビタット[, habitatto] (n) {comp} Habitat [Add to Longdo]
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements) [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
マルチハビテーション[, maruchihabite-shon] (n) multihabitation [Add to Longdo]
可住地[かじゅうち, kajuuchi] (n) habitable area; inhabitable land [Add to Longdo]
居住者[きょじゅうしゃ, kyojuusha] (n) resident; inhabitant; (P) [Add to Longdo]
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, ] habitation [Add to Longdo]
栖息地[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ, / ] habitat [Add to Longdo]
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] habitat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハビタット[はびたっと, habitatto] Habitat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top