Search result for

haïks

(95 entries)
(0.1618 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haïks-, *haïks*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haïks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haïks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haiku    [N] บทกวีแบบหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นแบบ 17 พยางค์, Syn. hokku
shaikhs    [N] คำนามพหูพจน์ของ sheikh

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haikuบทกวีไฮกุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haikuไฮกุ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haik(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIK    HH EY1 K
HAIKU    HH AY1 K UW0
SHAIK    SH EY1 K
SHAIKH    SH EY1 K
CHAIKEN    CH EY1 K AH0 N
SHAIKEN    SH EY1 K AH0 N
CHAIKIN    CH EY1 K IH2 N
TCHAIKOVSKY    CH EY2 K AA1 V S K IY0
TCHAIKOVSKY    CH AY2 K AA1 V S K IY0
TCHAIKOVSKY'S    CH EY2 K AA1 V S K IY0 Z
TCHAIKOVSKY'S    CH AY2 K AA1 V S K IY0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
ちゃいかん[, chaikan] (exp) (col. form of ..てはいけない) must not do [Add to Longdo]
はいから饂飩[はいからうどん, haikaraudon] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] (n) {comp} cell loss rate [Add to Longdo]
チャイコフスキー[, chaikofusuki-] (n) Tchaikovsky [Add to Longdo]
ハイカ[, haika] (n) (abbr) highway card [Add to Longdo]
ハイカー[, haika-] (n) hiker; (P) [Add to Longdo]
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion [Add to Longdo]
ハイカラー[, haikara-] (n) (1) high collar; (2) {comp} high color [Add to Longdo]
ハイカルチャー[, haikarucha-] (n) high culture [Add to Longdo]
ハイキー[, haiki-] (n,adj-no) high-key [Add to Longdo]
ハイキートーン[, haiki-to-n] (n) high-key tone [Add to Longdo]
ハイキューブ[, haikyu-bu] (n) (abbr) high cubic capacity (used for measuring shipping containers) [Add to Longdo]
ハイキング[, haikingu] (n) hiking; (P) [Add to Longdo]
ハイク[, haiku] (n) hike; (P) [Add to Longdo]
ハイクオリティ[, haikuoritei] (n) high quality [Add to Longdo]
ハイクラス[, haikurasu] (adj-na,n) high class [Add to Longdo]
ハイクリヤー[, haikuriya-] (n) high clear [Add to Longdo]
ハイコスト[, haikosuto] (n) {comp} high cost [Add to Longdo]
ハイコントラスト[, haikontorasuto] (n) {comp} high contrast [Add to Longdo]
ヒッチハイカー[, hicchihaika-] (n) hitchhiker [Add to Longdo]
ヒッチハイク[, hicchihaiku] (n) hitch-hike; (P) [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) {comp} frame discard [Add to Longdo]
医療廃棄物[いりょうはいきぶつ, iryouhaikibutsu] (n) hospital waste [Add to Longdo]
一筋縄では行かない;一筋縄ではいかない[ひとすじなわではいかない, hitosujinawadehaikanai] (exp) (See 一筋縄) not straight forward; not dealt with by ordinary means [Add to Longdo]
一句[いっく, ikku] (n) (1) phrase (verse, line); (2) one haiku-poem [Add to Longdo]
一句詠む[いっくよむ, ikkuyomu] (v5m) to make up a haiku poem [Add to Longdo]
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste [Add to Longdo]
宇宙背景放射[うちゅうはいけいほうしゃ, uchuuhaikeihousha] (n) cosmic background radiation [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
海鼠[なまこ(gikun);かいそ;こ(ok);ナマコ, namako (gikun); kaiso ; ko (ok); namako] (n) (uk) (often translated as "sea slug" in anglicized haikus) (See 海牛・うみうし) sea cucumber (Holothuroidea spp.) [Add to Longdo]
灰器[はいき, haiki] (n) ash box (used in tea ceremony) [Add to Longdo]
灰神楽[はいかぐら, haikagura] (n) raising a cloud of ashes [Add to Longdo]
核廃棄[かくはいき, kakuhaiki] (n) abandoning nuclear weapons, etc.; nuclear disposal [Add to Longdo]
核廃棄物[かくはいきぶつ, kakuhaikibutsu] (n) nuclear waste [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) season; (2) seasonal word or phrase (in haiku); (3) (See 一季・2,半季・1) year [Add to Longdo]
季寄せ[きよせ, kiyose] (n) (See 歳時記) dictionary of seasonal words (for haiku and haikai) [Add to Longdo]
季語[きご, kigo] (n) seasonal word (in haiku); (P) [Add to Longdo]
季詞;季言葉[きことば, kikotoba] (n) (obsc) (See 季語) seasonal word (in haiku) [Add to Longdo]
季題[きだい, kidai] (n) (in haiku) word or theme which indicates a season [Add to Longdo]
狂句[きょうく, kyouku] (n) type of comic haiku [Add to Longdo]
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P) [Add to Longdo]
句を作る[くをつくる, kuwotsukuru] (exp,v5r) to compose a haiku poem [Add to Longdo]
句会[くかい, kukai] (n) gathering of haiku poets [Add to Longdo]
句形[くけい, kukei] (n) (1) (See 句法・1) poetry form (esp. haiku); (2) (See 句法・2) grammatical structure in kanbun [Add to Longdo]
句作[くさく, kusaku] (n,vs) composing haiku poems [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俳句[pái jù, ㄆㄞˊ ㄐㄩˋ, ] haiku [Add to Longdo]
柴科夫斯基[Chái kē fū sī jī, ㄔㄞˊ ㄎㄜ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, ] Piotr Ilyich Tchaikowsky (1840-1893), Russian composer, composer of 6 symphonies and the opera Eugene Onegin [Add to Longdo]
海南[Hǎi nán, ㄏㄞˇ ㄋㄢˊ, ] Hainan province, an island off southern China, abbr. 瓊|琼, capital Haikou 海口 [Add to Longdo]
海南省[Hǎi nán shěng, ㄏㄞˇ ㄋㄢˊ ㄕㄥˇ, ] Hainan province, an island off southern China, abbr. 瓊|琼, capital Haikou 海口 [Add to Longdo]
海口[Hǎi kǒu, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ, ] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China [Add to Longdo]
海口市[Hǎi kǒu shì, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ ㄕˋ, ] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China [Add to Longdo]
海康[Hǎi kāng, ㄏㄞˇ ㄎㄤ, ] (N) Haikang (place in Guangdong) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard [Add to Longdo]
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells [Add to Longdo]
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell [Add to Longdo]
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority [Add to Longdo]
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俳人[はいじん, haijin] Haiku-Dichter [Add to Longdo]
俳句[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
季語[きご, kigo] Jahreszeit_andeutendes_Wort_im_Haiku [Add to Longdo]
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]
廃棄物[はいきぶつ, haikibutsu] Abfall, -Muell [Add to Longdo]
拝啓[はいけい, haikei] (hoefliche_Anrede_in_Briefen) [Add to Longdo]
拝見[はいけん, haiken] sehen, ansehen [Add to Longdo]
排気ガス[はいきがす, haikigasu] Abgas, Abgase [Add to Longdo]
肺活量[はいかつりょう, haikatsuryou] Lungenkapazitaet [Add to Longdo]
肺結核[はいけっかく, haikekkaku] Tuberkulose [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] Lunge_und_Leber, Herzensgrund [Add to Longdo]
背景[はいけい, haikei] Hintergrund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top