Search result for

hör

(172 entries)
(0.0983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hör-, *hör*
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
johore(name) รัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
whore(n) โสเภณี เช่น Discusses sex and prostitution during early modern England, and it is particularly helpful in understanding a whore’s status, how a whore is represented. , S. prostitute
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้
shortly afterwards(adv phrase ) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horn[N] เขา, See also: เขาสัตว์
horn[N] เครื่องเป่าในดนตรีแจ๊ส
horn[N] แตร (รถยนต์)
horn[VT] แทง (ด้วยเขา), See also: ขวิด (ด้วยเขา)
horde[N] โขยง, See also: โขลง, เหล่า, หมู่, ฝูง, Syn. crowd, herd, throng
horny[ADJ] คล้ายเขาสัตว์
horny[ADJ] ซึ่งมีความต้องการทางเพศ, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ, Syn. concupiscent, libidinous, lustful
horny[ADJ] ที่ทำมาจากเขาสัตว์, See also: ที่ทำด้วยเขาสัตว์
horny[ADJ] หยาบคล้ายเขาสัตว์, See also: กระด้างคล้ายเขาสัตว์
horse[VT] ขึ้นขี่ม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
horal(ฮอ'รัล) adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
horary(ฮอ'ระรี) adj. เกี่ยวกับชั่วโมง,เป็นชั่วโมง,ทุกชั่วโมง
horde(ฮอร์ด) n. กลุ่มใหญ่,ฝูงชน vi. รวมเป็นกลุ่ม, Syn. pack,multitude,throng
horizon(ฮะไร'เซิน) n. ขอบฟ้า,ขอบเขต,สายตา,เส้นขอบฟ้า,ระดับ,ตำแหน่ง,ชั้น
horizontal(ฮอร์ริซอน'เทิล) adj. เป็นแนวนอน,ขนานกับแนวพื้นดิน, Syn. level,even
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
hormone(ฮอร์'โมน) n. ฮอร์โมน, See also: hormonal adj.
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
hornbilln. นกขนาดใหญ่ มีจะงอยปากใหญ่ที่มีหนาม

English-Thai: Nontri Dictionary
horde(n) โขลง,หมู่,ฝูง,กอง,เหล่า
horde(vi) รวมฝูง,รวมหมู่,รวมเหล่า,รวมเป็นโขลง
horizon(n) สายตา,เส้นขอบฟ้า,ขอบเขต,วง,ตำแหน่ง,ระดับ
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
horn(n) แตรรถยนต์,เขาสัตว์
hornet(n) ตัวต่อ
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
horny(adj) มีเขา,แข็งเหมือนเขาสัตว์,เป็นเขาสัตว์
horoscope(n) การผูกดวงทางโหราศาสตร์
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Horatian odeศังสกานท์แบบฮอเรซ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hordeolum, externalกุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum; sty; stye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hordeolum, internalกุ้งยิงด้านใน [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hordeolum; sty; stye๑. กุ้งยิง ๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horizonแนวชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
horizontal-แนวนอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
horizontal axisแกนแนวราบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal bone resorptionการละลายตามแนวนอนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal hemianopia; hemianopia, altitudinalตาบอดครึ่งซีกบนหรือล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horizontal overlap; overjetการเหลื่อมแนวราบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horizon ชั้นดิน, ชั้นดินวินิจฉัย
1) ชั้นดิน คือ ชั้นดินที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ขนาน หรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัวและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ซึ่งสามารถสังเกตได้ในสนาม การเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Horizontal Discharge การถ่ายขยะแนวนอน
วิธีการลำเลียงขยะออกจากรถโดยพื้นของรถอยู่แนว นอน [สิ่งแวดล้อม]
horizontal drainage blankethorizontal drainage blanket, ผืนกรองน้ำทางราบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Horizontal Gene TransferHGT, การถ่ายทอดยีนในแนวราบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Horizontal integrationการรวมหน่วยตามแนวนอน [เศรษฐศาสตร์]
horizontal lineเส้นระดับ, เส้นที่ลากในแนวระดับ(แนวนอน)ตั้งได้ฉากกับแนวดิ่ง(แนวยืน) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Horizontal visibilityทัศนวิสัยตามแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Horizontal wind shearลมเชียร์ หรือวินด์เชียร์ในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
hormoneฮอร์โมน, สารเคมีซึ่งร่างกายของ สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยปกติ เช่น ฮอร์โมนไทรอกซินช่วยควบคุมเมแทบอลิซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hormone replacement therapyการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
horse whisperer (n ) คนฝึกผู้รู้ใจม้า A horse trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the horse, based on modern equine psychology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟากฟ้า[N] sky, See also: horizon, heavens, Syn. ท้องฟ้า, ฟ้า, Example: จันทรุปราคาหรือจันทรคราสเป็นปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่ง, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่
การแข่งม้า[N] horse racing, See also: racing
ฮอร์โมน[N] hormone, Example: หน้าที่หนึ่งของฮอร์โมนคือ คอยดูแลตรวจตราว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายทำหน้าที่ได้เป็นปกติ, Thai definition: ชื่อสารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกาย มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย, Notes: (อังกฤษ)
แมงดา[N] horseshoe crab, Count unit: ตัว
แนวนอน[N] horizon, Syn. แนวราบ, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: จอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024 x 1024 จุด คือ จอที่สามารถเขียนจุดในแนวนอนและแนวดิ่งได้ 1024 ตำแหน่ง, Thai definition: แนวที่ขนานกับระดับพื้น
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
เกือกม้า[N] horseshoe, Example: เขาตอกเกือกม้า เตรียมเชือกล่ามม้าพร้อมทั้งทำความสะอาดคอกสำหรับม้าพันธุ์ดีที่กำลังจะมาถึง, Count unit: อัน, Thai definition: เหล็กรูปโค้งสำหรับรองกีบม้า
เขา[N] horn, Syn. เขาสัตว์, Example: กวางแทบจะสูญพันธ์เพราะมนุษย์ล่าเพื่อต้องการเขาอันสวยงามของมัน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: สิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์บางพวก เช่น กวาง
โขลง[CLAS] herd (of elephant), See also: horde, Syn. ฝูง, Example: ช้างป่าโขลงนี้ดุร้ายมาก, Thai definition: ลักษณนามเรียกฝูงช้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai kān sangkān) EN: authority ; power ; influence   
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers   
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer

CMU English Pronouncing Dictionary
HORA    HH AO1 R AH0
HORD    HH AO1 R D
HORS    HH AO1 R Z
HORI    HH AO1 R IY0
HORS    AO2 R
HORN    HH AO1 R N
HORR    HH AO1 R
HOREN    HH AO1 R AH0 N
HORKY    HH AO1 R K IY0
HORAK    HH AO1 R AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horn    (v) (h oo1 n)
horde    (n) (h oo1 d)
horns    (v) (h oo1 n z)
horny    (j) (h oo1 n ii)
horse    (n) (h oo1 s)
horsy    (j) (h oo1 s ii)
Horace    (n) (h o1 r i s)
Horley    (n) (h oo1 l ii)
hordes    (n) (h oo1 d z)
horned    (v) (h oo1 n d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
惚れる[ほれる, horeru] Thai: ตกหลุมรัก English: to fall in love
掘る[ほる, horu] Thai: ขุด English: to dig
掘る[ほる, horu] Thai: เจาะ English: to excavate
彫る[ほる, horu] Thai: แกะสลัก English: to carve
彫る[ほる, horu] Thai: สลักลาย English: to engrave
彫る[ほる, horu] Thai: ปฏิมากรรม English: to sculpture

German-Thai: Longdo Dictionary
Horde(n) |die, pl. Horden| กลุ่มสังคมเล็กๆ ประมาณ15-20 คน ฝูงชนหรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ เช่น เผ่ามองโกล อนารยชน
hören(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Behörden, See also: Behörde
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
schwerhörig[ชแวรเฮอริก] (adj) ที่หูไม่ดี, ที่หูหนวก เช่น Der alte Mann ist schwerhörig. Das heißt, er hört nicht gut.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörkapsel {f}earphone [Add to Longdo]
Hör...; Ton...audio [Add to Longdo]
Hörapparat {m} | Hörapparate {pl}hearing aid | hearing aids [Add to Longdo]
Hörbarkeit {f}audibilities [Add to Longdo]
Hörbarkeit {f}audibility [Add to Longdo]
Hörbuch {n}audio book [Add to Longdo]
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay [Add to Longdo]
Hörer {m}; Hörmuschel {f}earpiece [Add to Longdo]
Hörer {m}handset [Add to Longdo]
Hörer {m} | Hörer {pl}hearer | hearers [Add to Longdo]
Hörer {m}; Zuhörer {m} | Hörer {pl}; Zuhörer {pl} | der aufmerksame Zuhörerlistener | listeners | the alert listener [Add to Longdo]
Hörer {m}phone [Add to Longdo]
Hörrohr {n} | Hörrohre {pl}ear trumpet | ear trumpets [Add to Longdo]
Hörsaal {m}lecture room [Add to Longdo]
Hörspiel {n}radio play [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圉人[yǔ rén, ㄩˇ ㄖㄣˊ, ] horse trainer; groom [Add to Longdo]
地平线[dì píng xiàn, ㄉㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] horizon [Add to Longdo]
天边[tiān biān, ㄊㄧㄢ ㄅㄧㄢ, / ] horizon; ends of the earth; remotest places [Add to Longdo]
好立克[Hǎo lì kè, ㄏㄠˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] Horlicks milk drink (popular in Hong Kong) [Add to Longdo]
宦骑[huàn qí, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˊ, / ] horse guard; imperial cavalry guard (of officials or eunuchs) [Add to Longdo]
山葵[shān kuí, ㄕㄢ ㄎㄨㄟˊ, ] horseradish; wasabi [Add to Longdo]
征马[zhēng mǎ, ㄓㄥ ㄇㄚˇ, / ] horse capable of long expedition; army horse [Add to Longdo]
征驾[zhēng jià, ㄓㄥ ㄐㄧㄚˋ, / ] horses and wagons for an expedition; vehicles and horses used in battle [Add to Longdo]
恐怖片[kǒng bù piàn, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, ] horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]
恐怖电影[kǒng bù diàn yǐng, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ˇ, / ] horror movie [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アンカー[あんかー, anka-] anchor [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling [Add to Longdo]
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地平線[ちへいせん, chiheisen] Horizont [Add to Longdo]
[ほり, hori] -Graben [Add to Longdo]
堀り出し物[ほりだしもの, horidashimono] guter_Fund, guter_Kauf [Add to Longdo]
堀り抜く[ほりぬく, horinuku] durchgraben, bohren [Add to Longdo]
堀り返す[ほりかえす, horikaesu] umgraben, wuehlen [Add to Longdo]
堀割[ほりわり, horiwari] -Kanal, der_Graben [Add to Longdo]
堀川[ほりかわ, horikawa] -Kanal [Add to Longdo]
堀江[ほりえ, horie] -Kanal [Add to Longdo]
天涯[てんがい, tengai] Horizont, entferntes_Land [Add to Longdo]
彫る[ほる, horu] hauen, aushauen, meisseln, ausmeisseln, schnitzen, schneiden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Hör... [høːraufdamit]
     audio
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top