Search result for

gyp

(83 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gyp-, *gyp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gyp[VT] ฉ้อโกง, See also: หลอกลวง, โกง, Syn. cheat, deceive
gyp[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การฉ้อโกง, Syn. deception
gyp[N] คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย, Syn. a college servant
gypsy’s kiss[SL] ฉี่, See also: ถ่ายปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gyp(จิพ) vt. โกง,หลอกลวง,การโกง,การหลอกลวง., See also: gypper ผู้หลอกลวง,ผู้โกง
gyp artistร้านค้าขายที่เรียกราคาสินค้าแพง
gypsiferousadj. ซึ่งประกอบด้วยแร่ยิปซัม
gypsum(จิบ'ซัม) n. แร่ยิปซัมซึ่งเป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ใช้ทำปูนปลาสเตอร์
gypsy(จิบ'ซี) n. ยีปซี, See also: gipsydom,gipsyhood,gipsyism n. gipsyish,gipsyesque adj.
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน
egypt(อีจิพทฺ) n. ประเทศอียิปต์
egyptian(อีจิพ'เชิน) adj. เกี่ยวกับประเทศหรือภาษาอียิปต์ -n. ชาวอียิปต์,ภาษาอียิปต์
egyptologyn. อิยิปต์วิทยา -Egyptolgical adj. -Egyptologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Gypsy(adj) เกี่ยวกับชาวยิปซี
Gypsy(n) ชาวยิปซี,ภาษายิปซี
Egyptian(adj) เกี่ยวกับประเทศอียิปต์,เกี่ยวกับชาติไอยคุปต์,เกี่ยวกับภาษาอียิปต์
Egyptian(n) ชาวอียิปต์,ชาวไอยคุปต์,ภาษาอียิปต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gypsumยิปซัม, แร่เกลือจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gypsum plasterปูนยิปซัม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gypsiesยิปซี [TU Subject Heading]
Gypsumยิปซัม [TU Subject Heading]
Gypsum คราบยิปซัม
คราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่ยิปซัม จากดินชั้นบนลงไปเคลือบตามผิวของเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
gypsumยิปซัม, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกแคลเซียมซัลเฟตและน้ำ (CaSO42.2H2O) ส่วนมากจะใสไม่มีสี แต่อาจพบชนิดที่มีสี  เช่น สีเทา สีแดงมีความแข็ง 2 ความถ่วงจำเพาะมีค่าระหว่าง 2.2-2.4 ใช้ในอุตสาหกรรมทำปูนซีเมนต์ ทำเป็นแผ่นบุฝาผนังและเพดานห้อง  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gypsumยิบซัม, [การแพทย์]
Gypsum industryอุตสาหกรรมยิปซัม [TU Subject Heading]
Gypsum Requirement ความต้องการยิปซัม
ปริมาณหรือสมมูลของยิปซัมที่ต้องการ เพื่อใช้ลดปริมาณของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We nearly put one over on that old gypsy that time.เราเกือบใส่หนึ่งมากกว่า ว่ายิปซีเก่าเวลานั้น Pinocchio (1940)
Another one for the Gypsy boy.อีกเรื่องหนึ่งสำหรับเด็กยิปซี Idemo dalje (1982)
Gypsy!ยิปซี! Idemo dalje (1982)
Gypsy!ยิปซี! Idemo dalje (1982)
Gypsy!ยิปซี! Idemo dalje (1982)
He's a filthy gypsy, Father.เขามันยิบซีสกปรกแน่ะ ท่านพ่อ Wuthering Heights (1992)
I think he must be Earnshaw's gypsy.ลูกว่าเขาคือ เด็กยิบซีที่เอิร์นชอว์รับเลี้ยง Wuthering Heights (1992)
Get that gypsy out of here!เอาตัวยิบซีนั้นออกไปเดี๋ยวนี้ Wuthering Heights (1992)
Young devil of a gypsy gets worse and worse.เจ้าเด็กยิบซีนั่น เลวขึ้นเรื่อยๆเลยนะ Wuthering Heights (1992)
What a gyp. [ Sighs ]สิ่งที่โกง [การทอดถอนใจ] Pulp Fiction (1994)
Ah, for the gypsy.ah สำหรับยิปซี The Birdcage (1996)
Keep reading my on-line journal for more days... in the life of a teenage gypsy.ติดตามบันทึกออนไลน์ของฉันต่อไป The Perfect Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gypHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
gypShe gave clothes to the gypsies out of charity.
gypGyp a person out of his money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือจืด[N] gypsum, See also: desiccated and used as face power, Syn. หินฟองเต้าหู้, ยิปซั่ม, Example: เกลือจืด เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ ใช้ทำประโยชน์ ได้หลายอย่าง เช่น ทำแป้งนวล ทำชอล์ค ทำปูนปลาสเตอร์, Thai definition: เกลือที่ตกผลึกก่อนเกลือชนิดอื่นๆ ในการทำนาเกลือ มีปนอยู่กับเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารเสมอ ไม่มีรส หรือ เกลือที่ได้จากการเผายิปซัม
ฟองเต้าหู้[N] gypsum, Syn. เกลือจืด, หินฟองเต้าหู้, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: ชื่อหนึ่งของหินยิปซัม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
หินแก้ว[n.] (hinkaēo) EN: gypsum   FR: gypse [m] ; pierre à plâtre [f]
อียิปต์[n. prop.] (Īyip) EN: Egypt   FR: Égypte [f]
อียิปต์โบราณ[n. prop.] (Īyip bōrān) FR: Ancienne Égypte [f]
อียิปต์ภาคเหนือ[n. prop.] (Īyip phāk Neūa) EN: Lower Egypt   FR: Basse-Égypte [f]
การหนีไปประเทศอียิปต์[n. exp.] (kān nīpai Prathēt Īyip) FR: La fuite en Égypte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GYP    JH IH1 P
GYPSY    JH IH1 P S IY0
GYPPED    JH IH1 P T
GYPSUM    JH IH1 P S AH0 M
GYPSIES    JH IH1 P S IY0 Z
GYPSUM'S    JH IH1 P S AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gyp    (v) (jh i1 p)
gyps    (v) (jh i1 p s)
Gypsy    (n) (jh i1 p s ii)
gypped    (v) (jh i1 p t)
gypsum    (n) (jh i1 p s @ m)
Gypsies    (n) (jh i1 p s i z)
gypping    (v) (jh i1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje) [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
エジプトコブラ[, ejiputokobura] (n) Egyptian cobra (from Egypt cobra); asp (Naja haje) [Add to Longdo]
エジプトトルコ戦争[エジプトトルコせんそう, ejiputotoruko sensou] (n) Turko-Egyptian Wars (1831-1833; 1839-1840) [Add to Longdo]
エジプト学[エジプトがく, ejiputo gaku] (n) Egyptology [Add to Longdo]
エジプト語[エジプトご, ejiputo go] (n) Egyptian (language) [Add to Longdo]
エジプト人[エジプトじん, ejiputo jin] (n) Egyptian (person) [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉普塞人[jí pǔ sāi rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞ ㄖㄣˊ, ] Gypsy (European minority); Romany; Tsigane [Add to Longdo]
吉普赛人[jí pǔ sài rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, / ] gypsy [Add to Longdo]
生石膏[shēng shí gāo, ㄕㄥ ㄕˊ ㄍㄠ, ] gypsum CaSO4·2(H2O); plaster [Add to Longdo]
石膏[shí gāo, ㄕˊ ㄍㄠ, ] gypsum CaSO4·2(H2O); plaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gyp \Gyp\ (j[i^]p), n. [Said to be a sportive application of Gr.
   gy`ps a vulture.]
   A college servant; -- so called in Cambridge, England; at
   Oxford called a {scout}. [Cant]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gyp
   n 1: a swindle in which you cheat at gambling or persuade a
      person to buy worthless property [syn: {bunco}, {bunco
      game}, {bunko}, {bunko game}, {con}, {confidence trick},
      {confidence game}, {con game}, {gyp}, {hustle}, {sting},
      {flimflam}]
   v 1: deprive of by deceit; "He swindled me out of my
      inheritance"; "She defrauded the customers who trusted
      her"; "the cashier gypped me when he gave me too little
      change" [syn: {victimize}, {swindle}, {rook}, {goldbrick},
      {nobble}, {diddle}, {bunco}, {defraud}, {scam}, {mulct},
      {gyp}, {gip}, {hornswoggle}, {short-change}, {con}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top