Search result for

gt

(69 entries)
(0.426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gt-, *gt*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
GT (Grand Touring; Gran Turismo)จีที (รถเก๋งหรูสมรรถนะสูง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gtpabbr. glutamyl transpeptidase
gttabbr. glucose tolerance test,drop
agt.abbr. agent
arlington national cemetrสุสานประจำชาติของอเมริกาในรัฐเวอร์จีเนีย
arrgt.abbr. arrangement
bangtail(แบง'เทล) n. ม้าแข่ง
cable's lengthn. หน่วยความยาวทางทะเล
cgttabbr. cortisal glucosse tolerance test
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish

English-Thai: Nontri Dictionary
length(n) ความยาว,ระยะทาง,ช่วงเวลา
lengthen(vi) ยาวขึ้น,นานขึ้น
lengthen(vt) ทำให้ยาว,ทำให้นาน,ต่ออายุ
lengthways(adj) ตามยาว
lengthwise(adv) ตามยาว
lengthy(adj) ยาว,ยืดยาว
pigtail(n) ผมเปีย,หางเปีย,หางหมู
springtime(n) ฤดูใบไม้ผลิ
strength(n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
หางเปีย[n.] (hāngpīa) EN: pigtail ; queue   FR: natte [f] ; tresse [f]
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
อีกสักหน่อย[adv.] (īk saknøi) EN: a little more ; a little longer   FR: un peu plus ; un peu plus longtemps
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
จนสุดกำลัง[X] (jon sut kamlang) EN: at the utmost of one' s strength   FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit   FR: point positif [m] ; avantage [m]
จุดแข็ง[n. exp.] (jut khaeng) EN: strength   FR: point fort [m] ; force [f]
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour   FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GTECH    JH IY1 T EH2 K
GTECH'S    JH IY1 T EH2 K S

German-Thai: Longdo Dictionary
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
liegt, See also: liegen
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
etw. beruhigt sich(vt) สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
beschäftigt(adj) มีธุระยุ่ง
beschäftigt(adj) ทำงานอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เช่น Sie ist bei dem Jugendamt beschäftigt.
besorgt(adj adv) กลุ้มใจ เช่น Heute sieht er besorgt aus. วันนี้เขาดูท่าทางกลุ้มใจ, See also: S. betrübt, Related: unglücklich
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: S. reduziert, ermäßigt,

French-Thai: Longdo Dictionary
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
くだくだ[, kudakuda] (adv-to) (on-mim) tediously; lengthily; wordily [Add to Longdo]
くだくだしい[, kudakudashii] (adj-i) tedious; lengthy; wordy; long-winded [Add to Longdo]
せん断強さ;剪断強さ[せんだんつよさ, sendantsuyosa] (n) shear strength [Add to Longdo]
せん断強度;剪断強度[せんだんきょうど, sendankyoudo] (n) shear strength [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データビット長[データビットちょう, de-tabitto chou] data bit length [Add to Longdo]
バースト長[バーストちょう, ba-suto chou] burst length [Add to Longdo]
ビット長[ビットちょう, bitto chou] bit length [Add to Longdo]
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length [Add to Longdo]
レコード長[レコードちょう, reko-do chou] record length, record size [Add to Longdo]
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] register length [Add to Longdo]
可変長レコード[かへんちょうレコード, kahenchou reko-do] variable length record [Add to Longdo]
固定長[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no) [Add to Longdo]
固定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell [Add to Longdo]
固定長パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top