Search result for

grobes

(112 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grobes-, *grobes*, grobe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grobes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grobes*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Easy!Nicht so grobA Prophet (2009)
Who is josh groban?จอช โกรเบ็น เป็นใคร? Acafellas (2009)
Josh groban.จอช โกรเบ็น Acafellas (2009)
Josh groban is here!จอช โกรเบน อยู่ที่นี่แล้ว Acafellas (2009)
Hey, guys, i'm josh groban.เฮ้ ผมจอช โกรเบน Acafellas (2009)
Ooh! Mr. groban, We are so honoredคุณโกรเบน พวกเราเป็นเกียรติมาก Acafellas (2009)
Throngs of screaming teenagers don't do it for josh groban. No.พวกสาววัยรุ่นที่กรี๊ดกร๊าด จอช โกรเบน ไม่นิยม Acafellas (2009)
Josh groban loves a blowsy alcoholic. (belches) oh. oh, wow.จอช โกรเบน ชอบสาวติดเหล้าหน้าแดง Acafellas (2009)
Sorry about the whole josh groban thing.เสียใจด้วยเรื่อง จอช โกรเบน Acafellas (2009)
He's an international musical sensation... a platinum recording artist 20 times over- the inimitable Mr. Josh Grobanlเขาคือนักร้องดังระดับโลก เพลงฮิตแพลทินั่ม กว่า 20 เพลง หนึ่งเดียวคนนี้... Journey to Regionals (2010)
- A mash-up of Olivia Newton-John and Josh Groban? Are you kidding me?เพลงโอลิเวีย นิวตัน-จอห์น กับจอช โกรเบน ล้อเล่นน่า... Journey to Regionals (2010)
When Josh Groban was their age... he was already in The Mickey Mouse Club or something.ส่วนจอช โกรเบน เขาก็อยู่ มิคกี้เม้าส์คลับ Journey to Regionals (2010)
- Kiss my ass, Josh Groban!ไปตายซะ จอช โกรเบน! Journey to Regionals (2010)
A Josh Groban CD? Uh, Hummel figurines?ซีดี จอซ โกรแบน เหรอ ฟิกเกอร์ อัมเมลหรือเปล่า Kill Shot (2011)
Wenn du trinkst, stehst du Sedulus an Grobheit nichts nach.wenn du trinkst, stehst du Sedulus nichts Grobheit nach Sacramentum (2012)
Salvador Grobet...ซัลวาดอร์ โกรเบ็ท Revelations (2012)
Grobet has voted Conrad's interest in every major decision since his appointment to the board in '99.โกรเบ็ตออกเสียงให้กับผลประโยชน์ของคอนราด ทุกการตัดสินใจที่สำคัญมากๆ ตั้งแต่การนัดหมายของเขา กับคณะกรรมการในปี 1999 Revelations (2012)
I think Grobet is a greedy bastard like the rest of them.ฉันคิดว่าโกรเบ็ทเป็นไอ้ชั่วเห็นแก่ตัว เหมือนกับพวกที่เหลืออยู่ Revelations (2012)
- Grobet will deliver the board. - Mm.-โกรเบ็ทจะมอบคณะกรรมการ Revelations (2012)
Salvador Grobet, Emily Thorne.ซัลวาดอร์ โกรเบ็ท เอมีลี่ ทอร์นครับ Revelations (2012)
I need Salvador Grobet to see that Daniel's acquisition of Nolcorp isn't just a pipe dream.ฉันอยากให้ซัลวาดอร์ โกรเบทมาเห็นว่า การเข้าถือสิทธิ์ของแดเนียลในโนลคอร์พ ไม่ใช่แค่การวาดวิมานในอวกาศ Revelations (2012)
Mr. Grobet,คุณโกรเบ็ตครับ Revelations (2012)
Would you care for a cold drink, Mr. Grobet?คุณอยากได้เครื่องดื่มเย็นๆไหมคะ คุณโกรเบ็ต Revelations (2012)
Mr. Grobet's approval is key to securing my leadership at the company.การรับรองของคุณโกรเบตเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่บริษัท Revelations (2012)
Mr. Grobet seemed to take a shine to him.คุณโกรเบ็ตดูเหมือนว่า ชอบเขาเอามากๆ Revelations (2012)
Mr. Grobet, what a lovely surprise.คุณโกรเบ็ต ช่างเป็นความประหลาดใจที่ดีมากเลยค่ะ Revelations (2012)
Mr. Grobet, I thought I heard your voice.คุณโกรเบ็ต ฉันว่าฉันได้ยินเสียงคุณนะ Revelations (2012)
Always a pleasure, Mr. Grobet.ด้วยความยินดีเสมอ คุณโกรเบต Revelations (2012)
You know where Mr. Grobet is staying, don't you?คุณรู้ว่าโกรเบ็ทอยู่ที่ไหน ใช่มั้ย Revelations (2012)
- to screw Grobet for his vote?เพื่อที่จะได้เสียงของโกรเบตในการโหวดสินะ? Revelations (2012)
Mr. Grobet, thank you for your vote.คุณโกรเบ็ท ขอบคุณสำหรับการโหวตของคุณ Revelations (2012)
Give or take.Grob geschätzt. Pirate Radio (2009)
Not so rough.Nicht so grobThe Warriors (1979)
I like it rough.Ich mag's grobThe Warriors (1979)
I was rough on you back there.Ich war da hinten grob zu dir. The Warriors (1979)
Men are way too rude.Männer sind viel zu grobThe Incredible Kung Fu Master (1979)
Oh, well, Minister, as long as you are not asking me to resort to crude generalisations and vulgaroversimplifications, such as a simple yes orno I shall do my utmost to oblige.Oh, wissen Sie, Minister, wenn Sie nicht erwarten, dass ich mich ordinärer Verallgemeinerungen und vulgär grober Vereinfachungen wie Ja oder Nein bedienen soll, werde ich alles mir mögliche tun. The Writing on the Wall (1980)
- Take me, I'm pretty vulgar, right? - You said it, I didn't.- Bin ich manchmal grobMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
This is what comes of lying at home in a dressing-gown... Andrei!Du bist grob, Ilja, weil du immer zu Hause im Schlafrock hockst... Oblomov (1980)
You sent him out there with Rheiman and his wife, he got rough and he killed her.Du hast ihn hingeschickt, zu Rheiman und seiner Frau, er wurde grob und hat sie getötet. American Gigolo (1980)
Don't rough her up.Werd nicht grobAtlantic City (1980)
Stupid!Du bist unhöflich und grobThe Taming of the Scoundrel (1980)
Monster!Bestie! Grobian! The Taming of the Scoundrel (1980)
You are so stupid, so coarse, so rogue!Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du ein Idiot bist ein Grobian, ein Flegel, ein Macho, ein Prolet, ein Rüpel. The Taming of the Scoundrel (1980)
This is called the Reply Churlish.Das nennt man die grobe Erwiderung. Fame (1980)
I'm sorry if I seemed rude.Ich wollte nicht grob zu Ihnen sein. Flash Gordon (1980)
Time remaining before the moon crashes on Earth. I'd say, roughly ... Fourteen hours, nine minutes and twenty seconds.Bis der Mond auf die Erde stürzt bleiben grob geschätzt noch... 14 Stunden, 9 Minuten und 20 Sekunden. Flash Gordon (1980)
"Forget it" is a very rude thing to say to somebody."Vergiss es" ist ein ziemlich grober Ausdruck. Foxes (1980)
And you're rude.Und bist grobGloria (1980)
- I'm rude? - That's right.- Ich bin grobGloria (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROB    G R AA1 B
GROBE    G R OW1 B
GROBEN    G R AA1 B AH0 N
GROBER    G R OW1 B ER0
GROBIAN    G R OW1 B IY0 AH0 N
GROBLER    G R AA1 B L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(grobes) Blech {n}plate [Add to Longdo]
Fahrlässigkeit {f} | grobe Fahrlässigkeit {f} | den Vorwurf grober Fahrlässigkeit erhebennegligence | gross negligence | to allege criminal negligence [Add to Longdo]
grober Fehlerblunder [Add to Longdo]
Grobeinstellung {f}coarse adjustment [Add to Longdo]
Grobeinstellung {f}rough adjustment [Add to Longdo]
Grobgewinde {n}coarse thread [Add to Longdo]
Grobheit {f}crassness [Add to Longdo]
Grobheit {f}incivility [Add to Longdo]
Grobheit {f}roughness [Add to Longdo]
Grobheit {f}rudeness [Add to Longdo]
Grobheit {f}uncouthness [Add to Longdo]
Grobian {m} | Grobiane {pl}churl | churls [Add to Longdo]
Grobian {m}; Rohling {m}; Rüpel {m}ruffian [Add to Longdo]
Grobkalkulation {f}rough calculation [Add to Longdo]
Grobkorn {n}rough grain [Add to Longdo]
Grobplanung {f}rough planning [Add to Longdo]
Grobreinigung {f}coarse cleaning [Add to Longdo]
Grobschliff {m}snagging [Add to Longdo]
Grobschutz {m}coarse protection [Add to Longdo]
Grobstaubfilter {m}coarse particulate air filter [Add to Longdo]
Grobvakuum {n}low vacuum; rough vacuum [Add to Longdo]
Grundkonzept {n}; Grobkonzept {n}basic concept; main concept [Add to Longdo]
grobes Kopfsteinpflasterbouldering [Add to Longdo]
Leinwand {f}; Segeltuch {n}; Zelttuch {n}; (grobes) Leinencanvas [Add to Longdo]
Raufutter {n}; Rauhfutter {n} [alt]; grobe Nahrung {f}roughage [Add to Longdo]
Schnitzer {m}; grober Fehler | Schnitzer {pl}; grobe Fehlerboner; blooper [coll.] | boners; bloopers [Add to Longdo]
grob geripptes Seidentuch [textil.]grosgrain [Add to Longdo]
Stilblüte {f}; Schnitzer {m}; grober Fehler | einen Bock schießen [übtr.]bloomer | to make a bloomer [Add to Longdo]
Unanständigkeit {f}; Schamlosigkeit {f} | Unanständigkeiten {pl} | grob unsittliches Verhaltenindecency | indecencies | gross indecency [Add to Longdo]
Zervelatwurst {f} [cook.] | Zervelatwürste {pl} | grobe Zervelatwurstsaveloy | saveloys | polony [Add to Longdo]
in großen Zügen; in groben Zügenalong general lines; in broad outline [Add to Longdo]
Zuschlagstoff {m} | Zuschlagstoffe {pl} | feine Zuschlagstoffe | grobe Zuschlagstoffeaggregate | aggregates | fine aggregates | coarse aggregates [Add to Longdo]
grob {adv}roughly [Add to Longdo]
grob {adv}rudely [Add to Longdo]
grob; rau; rauh [alt]; derb; geschätzt {adj}rough [Add to Longdo]
grob; roh; derb; primitiv; ordinär {adj}crude [Add to Longdo]
grob; rau; rauh [alt]; roh; derb; ungeschliffen {adj} | grober; gröber | am grobsten; am gröbstencoarse | coarser | coarsest [Add to Longdo]
grob {adv}bluntly [Add to Longdo]
grob; in groben Zügenbroadly [Add to Longdo]
grob {adv}coarsely [Add to Longdo]
grob; unfein; derb {adj} | gröber; unfeiner; derber | am gröbsten; am unfeinsten; am derbstencrass | crasser | crassest [Add to Longdo]
grob {adj} | grober; gröber | am grobstengross | grosser | grossest [Add to Longdo]
grob {adv}gruffly [Add to Longdo]
grobraw [Add to Longdo]
grob {adj}palpable [Add to Longdo]
grob {adv}truculently [Add to Longdo]
grobuncivil [Add to Longdo]
grobuncouth [Add to Longdo]
grob machento coarsen [Add to Longdo]
grobunsubtle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
粗い[あらい, arai] -grob (Struktur,Material,Arbeit), -rauh (Oberflaeche) [Add to Longdo]
粗悪[そあく, soaku] -grob, -roh, ungeschliffen, minderwertig [Add to Longdo]
粗野[そや, soya] -grob, -roh, ungeschliffen [Add to Longdo]
荒い[あらい, arai] -rauh, -roh, -grob, -wild [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top