Search result for

großes

(415 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -großes-, *großes*, große
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา großes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *großes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gross[ADJ] อ้วนเผละ, See also: ใหญ่เบ้อเริ่ม, Syn. obese, porcine
gross[ADJ] หยาบช้า, See also: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. repugnant
gross[ADJ] ทั้งหมด, See also: ยอดรวม, Syn. entire, total
gross[N] หนึ่งกุรุส, See also: จำนวน 12 โหล
gross[N] รายได้รวม, See also: ยอดรวม, Syn. sum, total
engross[VT] กว้านซื้อทั้งหมดเพื่อผูกขาด, Syn. monopolize
engross[VT] คัดลอกเอกสารโดยการเขียนด้วยตัวหนังสือตัวใหญ่และชัดเจน
engross[VT] ทำให้จดจ่อ, See also: ทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorb, fascinate, occupy
gross up[PHRV] เพิ่มดอกเบี้ย (กฎหมายภาษี)
grosgrain[N] แพรต่วน
gross ton[N] หน่วยชั่งน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (907,1847 กิโลกรัม)
gross-out[SL] สิ่งที่น่ารังเกียจ
engross in[PHRV] หมกมุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ, สนใจ, Syn. absorb in
engrossing[ADJ] ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorbing, captivating, fascinating
engrossment[N] การหมกมุ่น, See also: ความจดจ่อ
Gross National Product[N] ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชากรใน 1 ปี (คำย่อคือ GNP)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
gross national productค่าเงินของสินค้าที่ผลิตได้และการบริการทั้งหมดของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง,GNP
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
gross tonตันอังกฤษ (2240ปอนด์) ,long-ton,=gross tonnage
gross tonnageปริมาตรทั้งหมดของเรือเป็นหน่วย100 ลูกบาศก์ฟุต., Syn. gross register tonnage
grossularite(กรอส'ซัลละไรท) n. หินแร่แคลเซียมอะลูมินัม

English-Thai: Nontri Dictionary
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด
gross(adj) เทอะทะ,อ้วนใหญ่,ทั้งหมด,รวมยอด,เลว,หยาบ,เหมา
gross(n) 12 โหล,กุรุส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellagrose; pellagrous-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrosisโรคผิวหนังเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrous; pellagrose-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวมตามช่วงเวลา, อัตราสืบแทนพันธุ์รวมตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sale in grossขายเหมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE gross brake horsepower (SAE gross bhp)แรงม้าเพลารวบยอดเอสเออี (บีเอชพีรวบยอดเอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
on grossเบี้ยประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
original gross premiumเบี้ยประกันภัยรวมตามกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy, gross; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, macroscopic; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macroscopic anatomy; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic product, gross (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grossกุรุส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gross anatomy; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross arrived damaged valueมูลค่ารวม ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross combination weight (GCW)น้ำหนักรวมรวบยอด (จีซีดับเบิลยู) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross domestic product (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross earned premiumsเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross negligenceการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross nuptiality tableตารางภาวะสมรสรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross powerกำลังรวบยอด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gross powerกำลังรวบยอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross premiumดู gross rates [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross ratesอัตราเบี้ยประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross replacementการแทนที่รวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross reproductionการเกิดทดแทนรวม, การสืบแทนพันธุ์รวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวม, อัตราสืบแทนพันธุ์รวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross stream of migrationกระแสการย้ายถิ่นรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
GVW (gross vehicle weight)จีวีดับเบิลยู (น้ำหนักยานยนต์รวบยอด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross expectation of working lifeค่าคาดหมายรวมของอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross incomeรายได้เบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross indecencyการกระทำลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross interchange of migrationการย้ายสลับถิ่นรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross lineส่วนรับประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross misconductการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross national expenditure (G.N.E.)รายจ่ายประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product (G.N.P.)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product per capitaผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นต่อหัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross neglect of dutyการละทิ้งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross surplusเงินส่วนเกินรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross systemบัญชีระบบรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross torqueทอร์กรวบยอด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gross torqueทอร์กรวบยอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross valueมูลค่ารวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross vehicle weight (GVW)น้ำหนักยานยนต์รวบยอด (จีวีดับเบิลยู) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross weightน้ำหนักรวบยอด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross written premiumsเบี้ยประกันภัยรับรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
G.D.P. (gross domestic product)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.N.E. (gross national expenditure)รายจ่ายประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.N.P. (gross national product)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gross domestic productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ [TU Subject Heading]
Gross national productผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ [TU Subject Heading]
Gross state productผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด [TU Subject Heading]
Gross National Product (GNP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
การวัดผลิตผลของชาติที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยรายจ่าย 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) รายจ่ายในการบริโภคส่วนบุคคล 2) การลงทุนเบื้องต้นภายในประเทศของเอกชน 3) การใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐ 4) การส่งออกสุทธิซึ่งหมายถึงส่วนแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้า ในการคำนวณหาผลิตภัรฑ์มวลรวมประชาชาติ จะพิจารณาเฉพาะผลิตผลที่เกิดจากคนของประเทศนั้น ไม่ว่าจะโดยการประกอบการในประเทศหรือในต่างประเทศก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Gross National Product Per Capita ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน
ผลรวมของสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (หรือมีค่าเท่ากับรายได้ที่เป็นตัวเงินหลังจากปรับกับการผันแปร ของอำนาจการซื้อแล้ว) หารด้วยจำนวนประชากรรวมในเวลาเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Gross Domestic Product (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การวัดผลิตผลของชาติที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) แต่ที่แตกต่างกันคือ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะพิจารณาเฉพาะผลิตผลที่ได้มีการผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้น ไม่ว่าผลิตผลนั้นจะเกิดจากคนในประเทศหนือชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาประกอบการในประเทศนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Agrosilvopastoral System ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์
ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ การป่าไม้ การเกษตร และการปศุสัตว์ ควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน หรือเป็นการรวมเอาระบบการปลูกพืชควบคุมและระบบป่าไม้-ปศุสัตว์เข้าด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Gross Domestic Productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในช่วงเวลา 1 ปี โดยไม่คำนึงว่าจะผลิตด้วยทรัพยากรจากที่ใด เป็นมูลค่าที่คำนวณขึ้นมาโดยยังไม่ได้หักค่าเสื่อมราคาและภาษีทางอ้อมธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Gross National Productผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นด้วยทรัพยากรของประเทศนั้นๆ โดยไม่ได้คำนึงว่าจะทำการผลิตอยู่ที่ใดในโลก GNP จึงเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่ประเทศหนึ่งๆ มีอยู่ เมื่อนำรายได้สุทธิจากต่างประเทศมาหักออกจาก GNP ก็จะได้มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) [เศรษฐศาสตร์]
Grossก่อนหักรายจ่าย [การบัญชี]
Gross book valueราคาตามบัญชียกมา [การบัญชี]
Gross earnings, gross incomeกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross lossขาดทุนขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profit methodวิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Anatomy, Gross, Appliedมหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ [การแพทย์]
Blood, Grossเลือดที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Descriptions, Grossการบรรยายลักษณะของสิ่งส่งตรวจที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Examination, Grossการตรวจดูด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Hygroscopicityการดูดความชื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Hygroscopic waterน้ำในดิน หรือน้ำถูกดูดซึม [อุตุนิยมวิทยา]
gross capacity reservoirgross capacity reservoir, ความจุอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gross storagegross storage, ความจุอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hygroscopic moisturehygroscopic moisture, น้ำเคลือบเม็ดดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hygroscopic waterhygroscopic water, น้ำเคลือบเม็ดดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grossมองด้วยตาเปล่า, [การแพทย์]
Gross Anatomyมหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Gross Human Anatomyวิชามหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Grosslyทางกายภาพ [การแพทย์]
Identification, Grossการตรวจด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Joint Movement, Grossการเคลื่อนไหวอย่างหยาบของข้อ [การแพทย์]
Motor Planning-Grossการเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายอย่างมีแผนแบบหยาบ [การแพทย์]
Motor Section, Grossการฝึกหัดกล้ามเนื้อใหญ่ [การแพทย์]
Motors, Grossกล้ามเนื้อใหญ่, กล้ามเนื้ออย่างหยาบ [การแพทย์]
Movement, Grossการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นกลุ่ม [การแพทย์]
Movement, Gross Bodilyการเคลื่อนไหวทั้งร่าง [การแพทย์]
Movement, Gross Bodyการเคลื่อนไหวทั้งตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*igantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; * (adj) extremely large
gross national income (n ) รายได้รวมของประชากรของชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Big.GroßTarzan's New York Adventure (1942)
Big.Groß20,000 Leagues Under the Sea (1954)
Liberal?Zu großzügig? Lolita (1962)
Well done!Großartig! Kill! (1968)
Big.GroßThe Italian Job (1969)
Grandma!Großmutter! Valerie and Her Week of Wonders (1970)
Great.Großartig. Coal Miner's Daughter (1980)
Terrific.Großartig. Twilight Zone: The Movie (1983)
Jesus Christ!Großer Gott! Red Dawn (1984)
Great.Großartig. Jonathan Smith Goes to Washington (1986)
Grandpa!Großvater! Ying xiong wu lei (1986)
Great!Großartig! The Girlfriend (1988)
- Great!- Großartig! Joey & Stacy and... Oh, Yeah, Jesse (1989)
Oh, great.Oh, großartig. The 'Burbs (1989)
Great.Großartig. K-9 (1989)
Great.Großartig. Kill Me Again (1989)
- Jesus.- Großer Gott. Die Hard 2 (1990)
Great!Großartig! Under Siege (1992)
Big finish.Großes Finale. Girls Will Be Boys (1992)
Big.GroßAce Ventura: When Nature Calls (1995)
Grandpa.- Großvater. Shanghai Triad (1995)
Okay.Großartig. Police Story 4: First Strike (1996)
No?Du siehst großartig aus. Scream 2 (1997)
Look.Großer Gott. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Great!Großartig! Mystery Men (1999)
Great.Großartig. Arlington Road (1999)
Jesus!Großer Gott! College (1999)
Great!Großartig! Failan (2001)
Great loves?Große Lieben? Anchors Away (2002)
Big Mama?Die große Mutti? House Call (2003)
Great.Großartig, Sam. Godsend (2004)
Great!- Großartig. Act of Contrition (2004)
Oh, Jesus.Großer Gott. Wedding Crashers (2005)
Grandma!Großmutter! Torrente 3: El protector (2005)
Great.Großartig. Family (2005)
Great.Großartig. Come to Your Senses (2007)
Terrific.Großartig. Media Room Slash Dungeon (2007)
Great.Großartig. Shoes, Hats, Pickle Jar Lids (2007)
Perfect.Großartig. Twilight (2008)
Good God.Großer Gott. Episode #1.10 (2008)
Great.Aha, großartig! How to Lose Friends & Alienate People (2008)
Granny!Großmutter! The Good the Bad the Weird (2008)
Big brotherGroßer Bruder. Shinjuku Incident (2009)
Awesome.Großartig. Work (2009)
Great.Großartig! Too Hot to Handle (2009)
Fantastic.Großartig. Predators (2010)
Great.Großartig. Fly (2010)
Great.Großartig. Short Cuts (2010)
- Jesus.Großer Gott... State of Emergency (2011)
Great.Großartig. Two of a Kind (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกมุ่น[V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
ง่วน[V] engross, See also: occupy, absorb, engage, Syn. ใส่ใจ, สนใจ, ขะมักเขม้น, ตั้งใจ, Ant. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: ช่วงใกล้สอบนักเรียนจะง่วนอยู่กับการอ่านหนังสือ, Thai definition: เพลินทำเพลินเล่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อีหลุกขลุกขลุ่ย[ADV] engrossingly, See also: absorbingly, Syn. ขลุกขลุ่ย, Example: เขากำลังทำงานอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่ในครัว, Thai definition: ง่วนอยู่
สาละวน[V] engross, See also: preoccupy, be busy, Syn. วุ่น, วุ่นวาย, Example: เธอยังสาละวนอยู่กับการแต่งผม ถึงแม้จะเลยเวลานัดมาพอสมควรแล้ว, Thai definition: วุ่นอยู่ด้วยกิจธุระเฉพาะบางอย่าง
ตั้งหน้า[V] concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: มนุษย์ล้วนต่างตั้งหน้าทำมาหากินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
ตั้งหน้าตั้งตา[V] concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: เธอตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือตั้งแต่หัวค่ำจนเช้า
ใจจดใจจ่อ[V] concentrate, See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one's attention on, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: เขาใจจดใจจ่ออยู่กับการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้, Thai definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก่น[V] be absorbed in, See also: be deep in, be engrossed in, Syn. ตั้งหน้า, มุ่ง, Example: ชาวนากลุ่มนั้นกำลังก่นดำนาอย่างขมีขมัน
กรุก[V] engrossed with, See also: consumed with interest in, absorbed mentally, Syn. ขลุก, ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่, Example: เขาชอบกรุกอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาสุงสิงกับใคร
การหมกมุ่น[N] engrossment, See also: preoccupation, immersion, Syn. การหลง, การลุ่มหลง, Example: การหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอาจทำให้กลายเป็นคนเซื่องซึมได้, Thai definition: การฝังใจมุ่งไปทางเดียว
คร่ำเคร่ง[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, Example: ลูกชายคนเล็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ, Thai definition: หมกมุ่นในการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ
ครุ่นคิด[V] ponder, See also: muse, be immersed in thought, be engrossed or absorbed in thought, be deep in thought, hav, Syn. คิดหนัก, คิดมาก, ใคร่ครวญ, Example: ผมครุ่นคิดถึงปัญหาตลอดเวลาที่ขับรถอยู่, Thai definition: คิดคำนึงตลอดเวลา
มุ่งมั่น[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ, Example: ทีมฟุตบอลไทยมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง
ใจรัก[V] be extremely fond of something, See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in, Syn. ใจชอบ, ถูกใจ, Example: ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนานและด้วยใจรักในงาน, Thai definition: พึงพอใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
GROS    G R OW1 S
GROSH    G R AA1 SH
GROSE    G R OW1 Z
GROSZ    G R OW1 S
GROSS    G R OW1 S
GROSSE    G R AA1 S
GROSSI    G R OW1 S IY0
NEGROS    N IY1 G R OW0 Z
GROSCH    G R AO1 SH
GROSSO    G R OW1 S OW0
LEGROS    L EH1 G R OW0 Z
ENGROSS    AH0 N G R OW1 S
GROSS'S    G R OW1 S AH0 Z
GROSHEK    G R AA1 SH IH0 K
GROSSED    G R OW1 S T
GROSSES    G R OW1 S AH0 Z
GROSSER    G R OW1 S ER0
GROSSLY    G R OW1 S L IY0
GROSSING    G R OW1 S IH0 NG
GROSSMAN    G R OW1 S M AH0 N
GROSKOPF    G R OW1 S K AO0 F
GROSBEAK    G R OW1 S B IY2 K
GROSKOPF    G R AA1 S K AO0 P F
GROSJEAN    G R AH0 S ZH IY1 N
GROSHONG    G R AA1 SH AO0 NG
GROSSBERG    G R OW1 S B ER0 G
GROSSMANN    G R AO1 S M AH0 N
AGROSIAND    AH0 G R OW1 S IY0 AH0 N D
GROSVENOR    G R OW1 V N ER0
ENGROSSED    AH0 N G R OW1 S T
DELGROSSO    D EH2 L G R OW1 S OW0
GROSBEAKS    G R OW1 S B IY2 K S
GROSSKOPF    G R OW1 S K AO0 F
GROSSBARD    G R OW1 S B AA2 R D
GROSSFELD    G R OW1 S F EH2 L D
GROSSHANS    G R AA1 SH AH0 N Z
GROSSKOPF    G R OW1 S K AO0 P F
GROSECLOSE    G R AA0 S IH0 K L OW1 Z
GROSSMAN'S    G R OW1 S M AH0 N Z
ENGROSSING    AH0 N G R OW1 S IH0 NG
GROSSNICKLE    G R AA1 S N IH0 K AH0 L
TORREGROSSA    T AO0 R EH0 G R OW1 S AH0
GROSSENBACHER    G R AA1 S AH0 N B AA0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gross    (v) (g r ou1 s)
engross    (v) (i1 n g r ou1 s)
grossed    (v) (g r ou1 s t)
grosses    (v) (g r ou1 s i z)
grossly    (a) (g r ou1 s l ii)
allegros    (n) (@1 l ei1 g r ou z)
grossing    (v) (g r ou1 s i ng)
engrossed    (v) (i1 n g r ou1 s t)
engrosses    (v) (i1 n g r ou1 s i z)
grossness    (n) (g r ou1 s n @ s)
engrossing    (v) (i1 n g r ou1 s i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment

German-Thai: Longdo Dictionary
groß(adj) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ, See also: A. klein
große, See also: groß
großen, See also: groß
großer, See also: groß
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
größten, See also: größte
großzügig(adj) ใจกว้าง
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,
Großeltern(n) |pl.| ปู่ ย่า ตา ยาย, See also: Related: Großmutter, Großvater
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademie {f}; Hochschule {f}; höhere Lehranstalt {f} | Akademien {pl} | Akademie der Künste (in Großbritannien)academy | academies | Royal Academy of Arts [Br.] [Add to Longdo]
große Angst haben; fürchterlich Schiss habento be funky [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
großen Anklang findento be very well received [Add to Longdo]
Anzahl {f}; Reihe {f} (von) | eine ganze Anzahl Leute | eine große Auswahl vonnumber (of) | quite a number of people | a wide range of [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Reklame {f} | Anzeigen {pl} | Anzeige, die Neugier weckt | großformatige Anzeige | eine Anzeige schaltenadvertisement; ad | advertisements; ads | teaser advertisement | broadsheet | to place an ad [Add to Longdo]
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth. [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
Aufregung {f}; Nervosität {f} | helle Aufregung {f}; große Aufregung {f}flurry | a flurry of excitement [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
das große Bibbern habento get a touch of the jitters [Add to Longdo]
großer Blutkreislauf; Körperkreislauf {m} [anat.]systemic circulation [Add to Longdo]
Bombenerfolg {m}; großartige Sache {f}; großer Erfolg {m}wow [Add to Longdo]
Bombengroßangriff {m} [mil.]clobbering [Add to Longdo]
Brand {m}; Großbrand {m}; Feuersbrunst {f}blaze [Add to Longdo]
Butterfass {n}; große Milchkanne {f} [Br.]churn [Add to Longdo]
Edelmut {m}; Großzügigkeit; Generosität {f}generosity [Add to Longdo]
Einmaleins {n} | kleines Einmaleins | großes Einmaleins | das Einmaleins lernenmultiplication-table; multiplication tables; tables | simple multiplication; tables up to ten | compound multiplication; tables over ten | to learn one's tables [Add to Longdo]
Einzelhandel {m}; Kleinhandel {m} | Einzel- und Großhandel | im Einzelhandelretail; retail trade; retailing | retail and wholesale | retail [Add to Longdo]
Familie {f} | Familien {pl} | eine Famile mit drei Personen | eine Familie unterhalten | eine Familie ernähren | seine Familie verlassen | in der Familie liegen | Familie, in der Kinder von den Großeltern erzogen werdenfamily | families | a family of three | to keep a family | to support a family | to abandon one's family | to run in the family | skip-generation family [Add to Longdo]
großes Fassbutt [Add to Longdo]
Fragezeichen {n} | ein Fragezeichen setzen | etw. mit einem (großen) Fragezeichen versehenquestion mark | to put a question mark | to put a (big) question mark over sth. [Add to Longdo]
einen großen Freundeskreis habento have a lot of friends [Add to Longdo]
Frühjahrsputz {m}; Hausputz {m} | (großen) Frühjahrsputz machen; gründlich reinigenspring-cleaning; spring-clean | to spring-clean (the whole house) [Add to Longdo]
Fuß {m} | Füße {pl} | zu Fuß gehen | jdm. auf den Fuß treten | auf eigenen Füßen stehen | auf großem Fuß leben | auf gutem Fuß stehen | auf schlechtem Fuß stehen | jdm. auf dem falschen Fuß erwischen | festen Fuß fassenfoot | feet | to go on foot; to walk | to tread on sb.'s foot | to stand on one's own feet; to stand by oneself | to live like a lord | to be on good terms | to be on bad terms | to catch sb. on the wrong foot | to gain a foothold [Add to Longdo]
im Großen und Ganzengenerally speaking [Add to Longdo]
im Großen und Ganzenin the main [Add to Longdo]
im Großen und Ganzenon the whole; by and large [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f} | einfache Genauigkeit {f} | doppelte Genauigkeit {f} | mehrfache Genauigkeit {f} | übergroße Genauigkeit {f}precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
etw. mit großem Genuss tunto do sth. with great relish [Add to Longdo]
Gernegroß {m}whippersnapper [Add to Longdo]
in der Gesamtheit; im Großen und Ganzen; im Allgemeinenat large [Add to Longdo]
Geschwindigkeit {f}; Tempo {n}; Drehzahl {f} | mit großer Geschwindigkeit | zulässige Geschwindigkeitspeed | at a great speed | permissible speed [Add to Longdo]
Gesetz der großen Zahlen [math.]law of large numbers [Add to Longdo]
Gewicht {n}; Bedeutung {f} | großes Gewicht auf etw. legen | ins Gewicht fallen | nicht ins Gewicht fallenweight | to attach great importance to sth. | to carry weight | to carry no weight; to be of no consequence [Add to Longdo]
Groß...large-scale; large-capacity [Add to Longdo]
Großadmiral {m}Admiral of the Fleet [Br.] [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}admirability [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}gloriousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}grandioseness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}prodigiousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}splendidness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}stupendousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}; Unermesslichkeit {f}immensity [Add to Longdo]
Großaufnahme {f} | Großaufnahmen {pl}close-up | close-ups [Add to Longdo]
Großbaum {m} (eines Schiffes) [naut.]boom; main boom (of a ship) [Add to Longdo]
Großbaustein {m}; Mehrfachchip {m}multi chip [Add to Longdo]
Großbetrieb {m}large concern [Add to Longdo]
Großbrand {m}; Feuersbrunst {f}conflagration [Add to Longdo]
Großbuchstabe {m} | Großbuchstaben {pl}capital letter | capitals [Add to Longdo]
Großbuchstaben {pl}; Versalien {pl}large capitals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
きしょー;きっしょー[, kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting [Add to Longdo]
クロス(P);クロース[, kurosu (P); kuro-su] (n,vs) (1) cross; (2) gross; (3) cloth; (P) [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
グログラン[, guroguran] (n) grosgrain (silk or silk-like fabric) (fre [Add to Longdo]
グロス[, gurosu] (n) (a) gross [Add to Longdo]
グロストン[, gurosuton] (n) gross ton [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
コンチェルトグロッソ[, konchierutogurosso] (n) concerto grosso [Add to Longdo]
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block [Add to Longdo]
梓弓[あずさゆみ, azusayumi] (n) catalpa bow; betula grossa [Add to Longdo]
延べ[のべ, nobe] (n) (1) futures; (2) credit (buying); (3) stretching; (4) total; gross; (P) [Add to Longdo]
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
気を奪われる[きをうばわれる, kiwoubawareru] (exp,v1) to be engrossed; to be enthralled [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
吸湿性[きゅうしつせい, kyuushitsusei] (n) absorbency; hygroscopicity [Add to Longdo]
共同海損[きょうどうかいそん, kyoudoukaison] (n) general average loss; general average; gross average [Add to Longdo]
銀山猿子[ぎんざんましこ;ギンザンマシコ, ginzanmashiko ; ginzanmashiko] (n) (uk) pine grosbeak (Pinicola enucleator) [Add to Longdo]
荒利益;粗利益[あらりえき, ararieki] (n) gross profit [Add to Longdo]
国内総生産[こくないそうせいさん, kokunaisouseisan] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
国民総支出[こくみんそうししゅつ, kokuminsoushishutsu] (n) gross national expenditure; GNE [Add to Longdo]
国民総所得[こくみんそうしょとく, kokuminsoushotoku] (n) gross national income; GNI [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] (n) gross national product; GNP; (P) [Add to Longdo]
実質国内総生産[じっしつこくないそうせいさん, jisshitsukokunaisouseisan] (n) real gross domestic product; real GDP [Add to Longdo]
実質国民総生産[じっしつこくみんそうせいさん, jisshitsukokuminsouseisan] (n) gross real national product; real GNP; RGNP [Add to Longdo]
小笠原猿子[おがさわらましこ;オガサワラマシコ, ogasawaramashiko ; ogasawaramashiko] (n) (uk) Bonin grosbeak (Chaunoproctus ferreorostris, extinct) [Add to Longdo]
小糠草[こぬかぐさ;コヌカグサ, konukagusa ; konukagusa] (n) (uk) redtop (species of bent grass, Agrostis gigantea) [Add to Longdo]
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with [Add to Longdo]
水楢[みずなら;ミズナラ, mizunara ; mizunara] (n) Mongolian oak; quercus mongolica var. grosseserrata [Add to Longdo]
水目[みずめ;ミズメ, mizume ; mizume] (n) (See ヨグソミネバリ) Japanese cherry birch; betula grossa [Add to Longdo]
税引前当期利益[ぜいびきまえとうきりえき, zeibikimaetoukirieki] (n) income before taxes; gross income [Add to Longdo]
粗利[あらり, arari] (n) gross profit [Add to Longdo]
粗利率[あらりりつ, arariritsu] (n) gross margin ratio [Add to Longdo]
粗率[あらりつ, araritsu] (n) gross profit margin [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,pref) whole; all; general; gross; (P) [Add to Longdo]
総重量[そうじゅうりょう, soujuuryou] (n) gross weight [Add to Longdo]
総所得[そうしょとく, soushotoku] (n) total income; gross earnings [Add to Longdo]
総報酬[そうほうしゅう, souhoushuu] (n) gross salary [Add to Longdo]
大過[たいか, taika] (n) serious error; gross mistake [Add to Longdo]
大外れ[おおはずれ, oohazure] (n) utter failure; gross mistake; wrong guess [Add to Longdo]
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P) [Add to Longdo]
注意を集中する[ちゅういをしゅうちゅうする, chuuiwoshuuchuusuru] (exp,vs-i) to concentrate one's attention; to be engrossed in [Add to Longdo]
斑鳩;鵤[いかる;いかるが(斑鳩);はんきゅう(斑鳩);イカル, ikaru ; ikaruga ( ikaruga ); hankyuu ( ikaruga ); ikaru] (n) (uk) Japanese grosbeak (Eophona personata) [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P) [Add to Longdo]
夜糞峰榛[よぐそみねばり;ヨグソミネバリ, yogusominebari ; yogusominebari] (n) (uk) (See 水目) Japanese cherry birch (Betula grossa) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加吉鱼[jiā jí yú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧˊ ㄩˊ, / ] porgy (Pagrosomus major) [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth) [Add to Longdo]
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect [Add to Longdo]
国内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP) [Add to Longdo]
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross national product; gross domestic product (GDP) [Add to Longdo]
埋头[mái tóu, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ, / ] to immerse oneself in; engrossed in sth; to lower the head (e.g. to avoid rain) [Add to Longdo]
埋头苦干[mái tóu kǔ gàn, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ ㄎㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] to bury oneself in work (成语 saw); to be engrossed in work; to make an all-out effort; up to the neck in work [Add to Longdo]
专心[zhuān xīn, ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to concentrate; absorption; concentration; engrossed [Add to Longdo]
扎格罗斯[Zā gé luó sī, ㄗㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Zagros mountains of southwest Iran [Add to Longdo]
扎格罗斯山脉[Zā gé luó sī shān mài, ㄗㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Zagros mountains of southwest Iran [Add to Longdo]
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic production (GDP); total output value [Add to Longdo]
真鲷[zhēn diāo, ㄓㄣ ㄉㄧㄠ, / ] porgy (Pagrosomus major); red sea bream [Add to Longdo]
罗汉果[luó hàn guǒ, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] sweet fruit of Siraitia grosvenorii (formerly Momordica grosvenori, a gourd of the Curcubitaceae family), grown in Guangxi and used in Chinese medicine [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] fat; gross, sleek [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] grossulariaceae [Add to Longdo]
马托格罗索[Mǎ tuō gé Luó suǒ, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄛ ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] Mato Grosso, western province of Brazil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
両雄[りょうゆう, ryouyuu] zwei_grosse_Maenner (Rivalen) [Add to Longdo]
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
偉い[えらい, erai] -gross, bedeutend, hervorragend, beruehmt [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉人[いじん, ijin] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
偉大[いだい, idai] -gross, maechtig, gewaltig [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] grosser_Mann, grosses_Talent [Add to Longdo]
偉観[いかん, ikan] herrlicher_Anblick, grossartiger_Anblick [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] grosse_Menge, das_Volk [Add to Longdo]
功名[こうみょう, koumyou] grosses_Verdienst, Ruhm [Add to Longdo]
努める[つとめる, tsutomeru] sich_anstrengen, sich_grosse_Muehe_geben [Add to Longdo]
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] Kapazitaet, Toleranz, Grossmut [Add to Longdo]
北斗七星[ほくとしちせい, hokutoshichisei] der_Grosse_Baer [Add to Longdo]
北斗星[ほくとせい, hokutosei] der_grosse_Baer [Add to Longdo]
千里[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
[おろし, oroshi] Grosshandel [Add to Longdo]
卸し商[おろししょう, oroshishou] Grosshaendler [Add to Longdo]
卸し売り物価[おろしうりぶっか, oroshiuribukka] Grosshandelspreis [Add to Longdo]
卸す[おろす, orosu] en_gros_verkaufen [Add to Longdo]
卸値[おろしね, oroshine] Grosshandelspreis [Add to Longdo]
困り切る[こまりきる, komarikiru] in_grosser_Verlegenheit_sein [Add to Longdo]
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] in_grosser_Verlegenheit_sein [Add to Longdo]
国璽[こくじ, kokuji] (grosses) Staatssiegel [Add to Longdo]
壮大[そうだい, soudai] erhaben, grossartig, herrlich [Add to Longdo]
多い[おおい, ooi] viel, viele, gross [Add to Longdo]
多数[たすう, tasuu] grosse_Menge, Mehrheit [Add to Longdo]
大きい[おおきい, ookii] gross [Add to Longdo]
大仏[だいぶつ, daibutsu] grosse_Buddhastatue [Add to Longdo]
大会[たいかい, taikai] grosse_Versammlung, Sportfest [Add to Longdo]
大勢[たいせい, taisei] viele_Leute, eine_grosse_Menge (Menschen) [Add to Longdo]
大喜び[おおよろこび, ooyorokobi] grosse_Freude [Add to Longdo]
大国[たいこく, taikoku] Grossmacht [Add to Longdo]
大型トラック[おうがたトラック, ougata torakku] grosser_LKW, schwerer_LKW [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] starke_Abneigung, grosser_Widerwille, grosser_Hass [Add to Longdo]
大小[だいしょう, daishou] gross_und_klein, Groesse [Add to Longdo]
大慌て[おおあわて, ooawate] grosse_Hast, grosse_Eile [Add to Longdo]
大掃除[おおそうじ, oosouji] Grossreinemachen [Add to Longdo]
大損[おおぞん, oozon] grosser_Verlust [Add to Longdo]
大暑[たいしょ, taisho] grosse_Hitze [Add to Longdo]
大望[たいもう, taimou] grosser_Wunsch, Ehrgeiz [Add to Longdo]
大枚[たいまい, taimai] eine_grosse_Geldsumme [Add to Longdo]
大男[おおおとこ, oootoko] grosser_Mann, Riese [Add to Longdo]
大皿[おおざら, oozara] grosser_Teller, grosse_Schuessel [Add to Longdo]
大笑い[おおわらい, oowarai] grosses_Gelaechter [Add to Longdo]
大都市[だいとし, daitoshi] Grossstadt [Add to Longdo]
大量[たいりょう, tairyou] grosse_Menge [Add to Longdo]
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] grosser_Laerm, grosser_Tumult, Wirrwarr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top