Search result for

groß

(110 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groß-, *groß*
English-Thai: Longdo Dictionary
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gross[ADJ] อ้วนเผละ, See also: ใหญ่เบ้อเริ่ม, Syn. obese, porcine
gross[ADJ] หยาบช้า, See also: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. repugnant
gross[ADJ] ทั้งหมด, See also: ยอดรวม, Syn. entire, total
gross[N] หนึ่งกุรุส, See also: จำนวน 12 โหล
gross[N] รายได้รวม, See also: ยอดรวม, Syn. sum, total
gross up[PHRV] เพิ่มดอกเบี้ย (กฎหมายภาษี)
grosgrain[N] แพรต่วน
gross ton[N] หน่วยชั่งน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (907,1847 กิโลกรัม)
gross-out[SL] สิ่งที่น่ารังเกียจ
Gross National Product[N] ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชากรใน 1 ปี (คำย่อคือ GNP)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
gross national productค่าเงินของสินค้าที่ผลิตได้และการบริการทั้งหมดของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง,GNP
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
gross tonตันอังกฤษ (2240ปอนด์) ,long-ton,=gross tonnage
gross tonnageปริมาตรทั้งหมดของเรือเป็นหน่วย100 ลูกบาศก์ฟุต., Syn. gross register tonnage
grossularite(กรอส'ซัลละไรท) n. หินแร่แคลเซียมอะลูมินัม
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
gross(adj) เทอะทะ,อ้วนใหญ่,ทั้งหมด,รวมยอด,เลว,หยาบ,เหมา
gross(n) 12 โหล,กุรุส
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grossกุรุส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gross anatomy; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross arrived damaged valueมูลค่ารวม ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross combination weight (GCW)น้ำหนักรวมรวบยอด (จีซีดับเบิลยู) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross domestic product (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross earned premiumsเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross expectation of working lifeค่าคาดหมายรวมของอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross incomeรายได้เบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross indecencyการกระทำลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross interchange of migrationการย้ายสลับถิ่นรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grossก่อนหักรายจ่าย [การบัญชี]
Grossมองด้วยตาเปล่า, [การแพทย์]
Gross Anatomyมหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Gross book valueราคาตามบัญชียกมา [การบัญชี]
gross capacity reservoirgross capacity reservoir, ความจุอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gross domestic productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ [TU Subject Heading]
Gross Domestic Productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในช่วงเวลา 1 ปี โดยไม่คำนึงว่าจะผลิตด้วยทรัพยากรจากที่ใด เป็นมูลค่าที่คำนวณขึ้นมาโดยยังไม่ได้หักค่าเสื่อมราคาและภาษีทางอ้อมธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Gross Domestic Product (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การวัดผลิตผลของชาติที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) แต่ที่แตกต่างกันคือ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะพิจารณาเฉพาะผลิตผลที่ได้มีการผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้น ไม่ว่าผลิตผลนั้นจะเกิดจากคนในประเทศหนือชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาประกอบการในประเทศนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Gross earnings, gross incomeกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross Human Anatomyวิชามหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gross national income (n ) รายได้รวมของประชากรของชาติ

CMU English Pronouncing Dictionary
GROS    G R OW1 S
GROSS    G R OW1 S
GROSZ    G R OW1 S
GROSE    G R OW1 Z
GROSH    G R AA1 SH
GROSSE    G R AA1 S
GROSSO    G R OW1 S OW0
GROSSI    G R OW1 S IY0
GROSCH    G R AO1 SH
GROSSER    G R OW1 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gross    (v) (g r ou1 s)
grossed    (v) (g r ou1 s t)
grosses    (v) (g r ou1 s i z)
grossly    (a) (g r ou1 s l ii)
grossing    (v) (g r ou1 s i ng)
grossness    (n) (g r ou1 s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP), #12,185 [Add to Longdo]
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross national product; gross domestic product (GDP), #23,717 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] grossulariaceae, #100,384 [Add to Longdo]
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic production (GDP); total output value [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
groß(adj) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ, See also: A. klein
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,
große, See also: groß
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
Großeltern(n) |pl.| ปู่ ย่า ตา ยาย, See also: Related: Großmutter, Großvater
großen, See also: groß
großer, See also: groß
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
größten, See also: größte
großzügig(adj) ใจกว้าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
große Angst haben; fürchterlich Schiss habento be funky [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
großen Anklang findento be very well received [Add to Longdo]
großer Blutkreislauf; Körperkreislauf {m} [anat.]systemic circulation [Add to Longdo]
großes Fassbutt [Add to Longdo]
Groß...large-scale; large-capacity [Add to Longdo]
Großadmiral {m}Admiral of the Fleet [Br.] [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}admirability [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}gloriousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}grandioseness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}prodigiousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}splendidness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}stupendousness [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}; Unermesslichkeit {f}immensity [Add to Longdo]
Großaufnahme {f} | Großaufnahmen {pl}close-up | close-ups [Add to Longdo]
Großbaum {m} (eines Schiffes) [naut.]boom; main boom (of a ship) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
きしょー;きっしょー[, kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting [Add to Longdo]
クロス(P);クロース[, kurosu (P); kuro-su] (n,vs) (1) cross; (2) gross; (3) cloth; (P) [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
グログラン[, guroguran] (n) grosgrain (silk or silk-like fabric) (fre [Add to Longdo]
グロス[, gurosu] (n) (a) gross [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉人[いじん, ijin] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] grosser_Mann, grosses_Talent [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] grosse_Menge, das_Volk [Add to Longdo]
功名[こうみょう, koumyou] grosses_Verdienst, Ruhm [Add to Longdo]
[おろし, oroshi] Grosshandel [Add to Longdo]
卸し商[おろししょう, oroshishou] Grosshaendler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  groß /groːs/
   ample; big; bigly; capital; capitalized; great; heavyset; large; largely; sizable; sizably; tall

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Groß... /groːs/
   large-capacity; large-scale

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top