Search result for

gris

(80 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gris-, *gris*, gri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grist[N] ปลายข้าว, See also: เมล็ดข้าวที่จะบด, Syn. seed
grisly[ADJ] น่าเขย่าขวัญ, See also: น่าขนลุก, น่าสยอง, น่ากลัว, Syn. dredful, horrible, scary, Ant. attractive, pleasant
gristle[N] กระดูกอ่อน, Syn. cartilage
gristly[ADJ] เหมือนกระดูกอ่อน, Syn. cartilaginous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grisaille(กรีไซ ') n. การทาหรือวาดด้วยสีเทาสีเดียว
griseous(กริส'เซียส) adj. สีเทา,สีเทาอ่อน
grisette(กริเซท') n. คนงานหญิงชาวฝรั่งเศส
grisly(กรีซ'ลี) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,น่า-สยดสยอง,=gristly (ดู), See also: grisliness n., Syn. horrible
grist(กริสทฺ) n. เมล็ดข้าวที่จะบด,ข้าวบด,จำนวนข้าวบด,จำนวน,ปริมาณ
gristly(กรีสทฺ'ลี) adj. คล้ายกระดูกอ่อน., See also: gristliness n., Syn. cartilaginous
gristmill(กริสท'มิล) n. โรงโม่,โรงโม่แป้ง
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
tigrish(ไท'กริช) adj. =tigerish (ดู)
verdigris(เวอ'ดะกรีส) n. สนิมเขียวหรือสนิมน้ำเงินบนผิวหน้าของภาชนะทองเหลืองส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารcopper sulfate., See also: verdigrisy adj., Syn. aerugo

English-Thai: Nontri Dictionary
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
grist(n) ปลายข้าว,ข้าวบด
gristle(n) เยื่อเหนียว,กระดูกอ่อน
gristly(adj) มีเยื่อเหนียว,ที่เป็นกระดูกอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grisailleเอกรงค์เทา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gristle; cartilageกระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griseofulvinกลิซิโอฟูลวิน; [การแพทย์]
Grisovinกริโซวิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only reason this Saturday is available Is 'cause it's the one year anniversary Of that grisly fish fry shoot-out.ที่เสาร์นี้ว่าง เพราะเป็นวันครบ 1 ปี เหตุยิงกันหน้าร้านปลาทอด Mattress (2009)
We'd sit around and wait for somebody to die, some grisly, macabre death, or for the entire fabric of the Universe to come shredding apart.เรากำลัง นั่งดู บางคน กำลังตาย อย่างสยดสยอง ความตายที่น่าขยะแขยง หรือสำหรับบางเส้นใย ของห้วงจักรวาล A New Day in the Old Town (2009)
I'm kind of on a John Grisham kick right now.ฉันมัวติดนิยายของจอห์น กริชแฮมอยู่ The Gothowitz Deviation (2009)
Do either of you ladies enjoy the novels of John Grisham?พวกคุณชอบนิยาย ของจอห์น กริชแฮมริเปล่า The Gothowitz Deviation (2009)
But i'm no snob. i love some good grisham.แต่ผมไม่ได้เป็นคนหัวสูง ผมชอบอ่านงานของ จอห์น กริแชม You're Undead to Me (2009)
- The Gristedes delivery boy.- หนุ่มส่งพิซซ่ามั้ง Sex and the City 2 (2010)
You know, not really. Not really. It's a little low on grist.แม่คะ ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรหรอกค่ะ มันก็แค่ข่าวลือ Easy A (2010)
It was really grisly.มันน่ากลัวมากเลย Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Cutting the gristle off his steakเขาหั่นกระดูกอ่อนสเต็กอย่างโหดเหี้ยม Communication Studies (2010)
Now he's eating the gristle.ทีนี้เขากำลังสวาปามมัน Communication Studies (2010)
Because of last week's grisly train derailment, the dulcimer club is on hiatus until further notice.และเพราะการหยุดบริการรถไฟกระหันทัน ชมรมตีขิมจึงไม่สามารถเดินทางมาแสดงได้ Britney/Brittany (2010)
Very exclusive and Grisham-esque.พิเศษมาก แล้วก็ กริชแช๊ม กริชเเชมเนอะ Need to Know (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grisAll's grist that comes to his mill. [Proverb]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพันขี้ปลา[n. exp.] (amphan khī plā) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[n. exp.] (amphan thøng) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
ใบทะเบียนรถ[n. exp.] (bai thabīen rot) FR: carte grise [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle   FR: échalote [f]
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired   FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded   FR: nuageux ; couvert ; gris
กระทุง[n.] (krathung) EN: pelican   FR: pélican [m] ; pélican gris [m]
มอ[adj.] (mø) EN: gray ; somber   FR: gris cendré
หมอก[adj.] (møk) EN: dark grey   FR: gris foncé
หงอก[v.] (ngøk) EN: turn silver gray ; be graying   FR: grisonner

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIST    G R IH1 S T
GRISE    G R AY1 Z
GRISBY    G R IH1 S B IY0
GRISLY    G R IH1 Z L IY0
GRISSO    G R IH1 S OW0
GRISMER    G ER1 IH2 Z AH0 M ER0
GRISSOM    G R IH1 S AH0 M
GRISSON    G R IH1 S AH0 N
GRISCOM    G R IH1 S K AH0 M
GRISMER    G R IH1 S M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grist    (n) (g r i1 s t)
grisly    (j) (g r i1 z l ii)
gristle    (n) (g r i1 s l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Griscombuschammer {f} [ornith.]Yellow-green Sparrow [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
gris(adj) |f. -e| ที่มีสีเทา

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンバーグリス[, anba-gurisu] (n) (See 竜涎香) ambergris [Add to Longdo]
イングリッシュ[, ingurisshu] (adj-f) (1) English; (n) (2) Engrish [Add to Longdo]
クロハコフグ[, kurohakofugu] (n) spotted boxfish (Ostracion meleagris) [Add to Longdo]
グリセオフルビン[, guriseofurubin] (n) griseofulvin [Add to Longdo]
グリッシーニ[, gurisshi-ni] (n) grissini (ita [Add to Longdo]
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia) [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
シマザメ[, shimazame] (n) grey bambooshark (Chiloscyllium griseum, species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
シロザメ[, shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific) [Add to Longdo]
タイガー[, taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] gristle; cartilage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gris \Gris\, a. [OF. & F., fr. LL. griseus; of German origin;
   cf. MHG. gris, G. greis, hoary. Cf. {Grizzle}.]
   Gray. [R.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gris \Gris\, n. [OF., fr. gris gray. Cf. G. grauwerk (lit. gray
   work) the gray skin of the Siberian squirrel. See {Gris}, a.]
   A costly kind of fur. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gris \Gris\ (gr[i^]s), n. sing. & pl. [See {Grice} a pig.]
   A little pig. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gris
   n 1: Spanish cubist painter (1887-1927) [syn: {Gris}, {Jaun
      Gris}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gris
   piglet
   hog; pig; swine
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gris [gri]
   tipsy
   grey
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gris
   hog; pig; swine
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 gris
 gris	(adj) |f. -e| ที่มีสีเทา

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 gris
   grey
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top