Search result for

gravieren

(61 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravieren-, *gravieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gravieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gravieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jim Hacker is the most obvious case of overmanning in Whitehall.Jim Hacker ist somit der gravierendste Fall von Überbelegungen in Whitehall. The Economy Drive (1980)
I will have them engraved in letters of gold over the mantel-piece of my dining-room.Ich lasse ihn in Goldlettern über den Kamin meines Salons gravierenThe Miser (1980)
Oh, sure. As soon as I get it back from the engravers.Sicher doch, sobald ich sie vom Gravieren zurückbekomme. The Gold Watch (1981)
Unfortunately, we didn't have a chance to get it engraved.Leider konnten wir sie nicht mehr gravieren lassen. The Gold Watch (1981)
There are important differences. Indeed, yes.Ich sehe da gravierende Unterschiede. Doing the Honours (1981)
The Health Service is an advanced case of galloping bureaucracy!Das nationale Gesundheitswesen, Humphrey, ist ein gravierender Fall von galoppierender Bürokratie. The Compassionate Society (1981)
A country of enormous social contrasts, where bureaucracy and censorship are omnipresent, where the authorities stifle human rights.Ein Land der gravierenden sozialen Differenz, der Allmächtigkeit der Bürokratie, der absoluten Mißachtung von Menschenrechten. Rasputin (1981)
I had his initials engraved in the casing.Hatte seine Initialen eingravieren lassen. Cannibal Ferox (1981)
Don't worry, we'll just put your little name on your brother's tomb.- Mach dir keine Sorgen. Wir werden deinen Namen auf den Grabstein deines Bruders gravierenWho Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Her family is in the jewellery business, so he took me there... - to get it engraved.Ihre Familie ist im Juwelier-Geschäft, also fuhr er mich im Wagen hin und ich ließ sie gravierenSophie's Choice (1982)
There's too much brain damage.Der Hirnschaden ist zu gravierend. The Verdict (1982)
There has been a major breach in the Anglo-American intelligence community.Es kam zu einer gravierenden Sicherheitslücke bei den angloamerikanischen Geheimdiensten. Affair at Bromfield Hall (1984)
A major security breach.Ein gravierender Sicherheitsverstoß. Spiderweb (1985)
We were married in such a hurry, I never had time to get your ring engraved.Wir heirateten so schnell, ich habe deinen Ring nicht gravieren lassen. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
Your principal committed a serious crime by hiding him.ihn bei euch zu verstecken, war ein gravierender Fehler eurer Schulleitung. Au Revoir les Enfants (1987)
The biggest problem is the disposal of animal and human cadaver.Das wohl gravierenste Problem ist die beseitigung der Tier und Menschen Kadaver. Leere Welt (1987)
In some way, you were set apart.Es gibt einen gravierenden Unterschied. The Survivors (1989)
We can't take out enough of these to disable them.Wir können keine gravierenden Störungen verursachen. The Best of Both Worlds (1990)
The damage is too extensive.Der körperliche Schaden ist zu gravierend. The High Ground (1990)
But the consequences of that possibility are too grave to ignore.Aber die Konsequenzen sind zu gravierend, um sie zu ignorieren. Yesterday's Enterprise (1990)
NO PROBLEM.- und ihn gravieren lassen? Ol' Brown Eyes (1991)
I'M SUPPOSED TO TAKE IT TO THE ENGRAVER, AND I CAN'T FIND IT. JESSE'S GONNA KILL ME.Ich sollte ihn zum Gravieren bringen und finde ihn nicht. Ol' Brown Eyes (1991)
[SINGING] I'm going for a walk It's no big deal(Singt) Ich gehe mal spazieren Es ist nicht so gravierenStephanie Plays the Field (1991)
I was gonna get it engraved for you.Ich wollte sie für Sie gravieren lassen. Oldies But Young 'Uns (1991)
We can put our initials in there, yeah?Wir können da unsere Initialen eingravierenLethal Weapon 3 (1992)
Of course, there's some defects.Natürlich, aber nichts Gravierendes. The Heroic Trio (1993)
The charges are compounded by your current status as a time-enforcement officer.Als Zeitschutzpolizist ist dieser Verstoß umso gravierender. Timecop (1994)
Apparently, something is happening there... in the reactor, in Godzilla's heart. Look at this.In diesem Reaktor, in Godzillas Herz also, laufen gravierende Veränderungen ab. Godzilla vs. Destoroyah (1995)
Gracias, Hidalgo.Ja, ich meine, was könnte romantischer sein... als sich den Namen einer Frau in den Arm gravieren zu lassen von einem... The Agony and the Extra C (1996)
I want to carve a skull on the butt.Am liebsten würde ich einen Totenschädel eingravieren lassen. Dobermann (1997)
So most of the problems will be nothing like the intensity of what you do at the hospital.Ihre Probleme sind viel weniger gravierend als die, die Sie in der Klinik erleben. Owls (1998)
- l won't turn back the clock because of one mistake... no matter how serious... and no matter how you might feel.Wegen eines Fehlers werde ich nicht die Zeit zurückdrehen. Ganz gleich, wie gravierend er war. Und ganz gleich, wie Sie sich fühlen mögen. Retrospect (1998)
Peggy, I think there is a distinct possibility that I am profoundly and irreversibly screwed up.Ich glaube, es ist absolut wahrscheinlich, ... daß ich einen gravierenden und irreparablen ... Dachschaden habe. Runaway Bride (1999)
Nothing so serious as " happy. "Nicht so gravierend wie "glücklich". Love Unlimited (1999)
I've ridden with some terrible men-- just people I couldn't trust.Aber wenn ich dich so ansehe, gibt es einen gravierenden Unterschied. Shanghai Noon (2000)
I engraved my name on it.Ich habe sogar meinen Namen eingravieren lassen: Tears of the Black Tiger (2000)
I've discovered a serious flaw in one of the ship's systems.Es gibt einen gravierenden Makel bei einem der Schiffssysteme. Nightingale (2000)
Not anymore. It was a town not much different than Fair Haven. That is, until this group of strangers arrived.Der Ort unterschied sich nicht gravierend von Fair Haven, bis diese Fremden eintrafen. Spirit Folk (2000)
We've got considerable gaps in our perimeter.Es gibt gravierende Lücken in unserer Verteidigungslinie. Bastogne (2001)
You could engrave it.- Du könntest ihn gravieren lassen. Veiled Threat (2001)
Come on, Doug. You can't engrave the human heart.Auf ein menschliches Herz kann man nichts eingravierenVeiled Threat (2001)
As you know, you are now facing a separate civil suit... that may well go to trial... over the criminal charges you've been convicted of.Wie Sie wissen, erwartet Sie nun die Zivilverhandlung. Deren Ausgang kann noch gravierendere Folgen haben als Ihr Strafverfahren. Undisputed (2002)
I didn't know Japan was so unique in that way.Ich wusste nicht, dass der Unterschied zu Japan so gravierend ist. In My Skin (2002)
Something big.Etwas Gravierendes. Ground State (2002)
Wow, you had them monogrammed?- Wow, Sie haben sie gravieren lassen? Mentalo Case (2002)
No, the owner of the Cantonese Hut had them monogrammed.Nein, der Besitzer der Curry-Hütte hat sie gravieren lassen. Mentalo Case (2002)
- Given the seriousness of the breach, a decision was made to erase all mention of the incident from official records.- Da die Infiltrierung so gravierend war, wurde beschlossen, jede Erwähnung des Vorfalls aus den Dateien zu löschen. Smoke & Mirrors (2002)
Do you have any idea what that means?Wissen Sie, wie gravierend das ist? Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2003)
And that was a profound mistake.Das war ein gravierender Fehler. Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2003)
- They're not deal breakers.- Nichts Gravierendes. Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gravieren {n}engraving [Add to Longdo]
eingravieren; treibento enchase [Add to Longdo]
eingravieren (in)to inscribe (on) [Add to Longdo]
eingravierendengraving [Add to Longdo]
erschweren; verschärfen | erschwerend; gravierend | erschwertto aggravate | aggravating | aggravated [Add to Longdo]
gravieren; eingravieren; meißeln; einmeißeln | gravierend; eingravierend; meißelnd; einmeißelndto engrave | engraving [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
彫金[ちょうきん, choukin] das_Ziselieren, das_Gravieren (in Metall) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gravieren [graviːrən]
     to engrave
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gravieren [graviːrən] (n) , s.(n )
     engraving
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top