Search result for

gravi

(128 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravi-, *gravi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravid[ADJ] ตั้งครรภ์, Syn. pregnant
gravity[N] แรงดึงดูดของโลก, See also: แรงโน้มถ่วง, Syn. gravitation
gravidity[N] การตั้งครรภ์, Syn. pregnancy
gravitate[VI] ดูดเข้าหากัน, See also: ดูดจมลงไป, เอียงเข้าหากัน, Syn. incline, lean
gravimeter[N] เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ
gravimetry[N] การวัดน้ำหนัก / ความหนาแน่น
gravitation[N] แรงโน้มถ่วง, See also: แรงดึงดูดของโลก, Syn. gravity
gravitate to[PHRV] ถูกดึงดูดเข้าหา, See also: เคลื่อนเข้าไปหาด้วยแรงดูงดูด, Syn. gravitate towards
gravitate to[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to
gravitational[ADJ] ซึ่งมาจากแรงดึงดูดของโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravid(แกรฟ'วิด) adj. ตั้งครรภ์., See also: gravidity,gravidness n.
gravimeter(กระวิม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ, See also: gravimetry n.
graving(เกร'วิง) n. สิ่งสลัก,การแกะสลัก,การชำระล้างและทาน้ำหรือวัตถุกันซึมที่ท้องเรือ
graving dockอู่เรือแห้ง
gravitate(แกรฟ'วิเทท) vi. จมลง,ตก,โน้มเอียงเข้าหา
gravitation(แกรฟวิเท'เชิน) n. แรงดึงดูดของโลก, See also: gravitational adj. gravitationally adv., Syn. attraction
gravitative(แกรฟวิเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับแรงดึงดูด
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง
gravity meterดูgravimeter

English-Thai: Nontri Dictionary
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gravidตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravid uterusมดลูกขณะตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravidaหญิงมีครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravidic-เกิดระหว่างตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravidic retinitisโรคจอตาเหตุครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravidism; cyesis; gestation; gravidity; pregnancy; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravidity; cyesis; gestation; gravidism; pregnancy; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravitation abscessฝีเซาะลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravitropism; geotropismการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravityน้ำหนัก, ความหนักเบา, ความร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gravimetric ระบบกราวิเมตริก
การวัดค่าฝุ่นละออง โดยดูดอากาศผ่านแผ่นกรอง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอน (Micron) ได้ร้อยละ 99 แล้วหาน้ำหนักฝุ่นละอองจากแผ่นกรองนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Gravimetric analysisการวิเคราะห์แบบกราวิเมทริก [TU Subject Heading]
Gravimetric Methodวิธีชั่งน้ำหนัก, [การแพทย์]
Gravimetryวิธีกราวิเมตรี [การแพทย์]
Gravitationความโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravitationความโน้มถ่วง [TU Subject Heading]
gravitationความโน้มถ่วง, ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุและวัตถุนั้นอยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitationความโน้มถ่วง [การแพทย์]
gravitational accelerationความเร่งโน้มถ่วง, ความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี ความเร่งโน้มถ่วงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ความเร่งโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (ดู free fall ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitational Accelerationแรงโน้มถ่วง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
Gravity will do the rest.แรงโน้มถ่วงจะจัดการที่เหลือเอง Duel of the Droids (2008)
I don't think you recognize the gravity of your situation.คุณยังไม่สำนึกอีกนะว่า/ N ความผิดคุณมากมายแค่ไหน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
See, madness, as you know is like gravity.มันไม่ยากเลย\ เห็นมั้ย ความบ้าคลั้ง อย่างที่นายรู้จัก มันเหมือนแรงดึงดูด The Dark Knight (2008)
I'm sorry about all the gravity.เสียด้วยเรื่องที่ถ่วงทั้งหมดนะ The House Bunny (2008)
The gravity of the planet...แรงดึงดูดของโลก... Ponyo (2008)
Gravity.กระสุนคงจะเด้งไปโดน Pineapple Express (2008)
However, we soon discovered that the object was not following a gravitationally freefall trajectory.อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ เราค้นพบว่าวัตถุนี้ ไม่ได้มีการตกลงอิสระตามแรงโน้มถ่วง The Day the Earth Stood Still (2008)
Trees defy gravity.ต้นไม้ต้านทานแรงดึงดูด Home (2009)
Space, time, gravity.อวกาศ, เวลา, แรงโ้มถ่วง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graviGravity acts on everything in the universe.
graviGravity binds the planets to the sun.
graviGravity causes objects to have weight.
graviGravity is the natural force by which objects are attracted to each other.
graviGravity pulls things toward the center of the earth.
graviNewton established the law of gravity.
graviThe gravity of the moon is one-sixth of that of the earth.
graviThe municipal council all but ignored the gravity of the pollution.
graviThey conducted a series of experiments under zero gravity.
graviWe learned that Newton discovered the law of gravitation.
graviWe were taught that Newton discovered the law of gravity.
graviWithout gravity we would be hurled off into space.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักเบา[N] weight, See also: gravity, heaviness, Syn. น้ำหนัก, Example: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง
แรงดึงดูด[N] gravity, Example: ผีเสื้อจะขยับตัวออกมาจนพ้นคราบดักแด้ โดยการห้อยหัวลง เพื่อใช้แรงดึงดูดของโลกช่วย, Thai definition: แรงระหว่างเทหวัตถุ 2 ชิ้นที่ดึงหรือพยายามดึงให้เทหวัตถุ ทั้ง 2 เคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ต้านหรือพยายามต้านการแยกเทหวัตถุทั้ง 2 ออกจากกัน, Notes: (ฟิสิกส์)
แรงโน้มถ่วง[N] gravitation, Example: การติดตั้งฮาร์ดดิสค์บางชนิดต้องคำนึงถึงทิศทางของแรงโน้มถ่วงโลกด้วย เพราะถ้าติดตั้งแบบหงายท้องการทำงานอาจผิดพลาดได้
อู่แห้ง[N] dry dock, See also: graving dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าอู่แล้ว สูบน้ำภายในอู่ออกให้หมด ทำให้สามารถซ่อมท้องเรือภายนอกได้
ความถ่วง[N] gravity, Thai definition: แรงดึงดูดของโลกต่อเทหวัตถุ, แรงดึงดูดระหว่างกันของเทหวัตถุ
ความโน้มถ่วง[N] gravitation, Syn. แรงโน้มถ่วง, Example: นอกจากต้องการให้เครื่องบินทนแรงพายุได้แล้วยังต้องทนความโน้มถ่วงในการบินผาดโผนฉวัดเฉวียน, Thai definition: กิริยาที่แรงดึงดูดของโลกกระทำต่อเทหวัตถุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหไปสู่[v. exp.] (hē pai sū) EN: gravitate   
หินกรวด[n.] (hinkrūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: gravillon [m]
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[n. exp.] (jutsūnklāng khøng khwam) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์ถ่วง [n.] (jut sūnthūang) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb   FR: monter ; gravir
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp thūang nāmnak) EN: gravity dam ; concrete gravity dam   
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
ความถ่วง[n.] (khwām thūang) EN: gravity   FR: gravité [f]
ความถ่วงของโลก[n. exp.] (khwām thūang khøng lōk) EN: gravity   FR: gravité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVIES    G R EY1 V IY0 Z
GRAVITY    G R AE1 V AH0 T IY0
GRAVINO    G R AA0 V IY1 N OW0
GRAVINA    G R AA0 V IY1 N AH0
GRAVITT    G R AE1 V IH2 T
GRAVITAS    G R AE1 V AH0 T AH0 S
GRAVITATE    G R AE1 V AH0 T EY2 T
GRAVITT'S    G R AE1 V IH2 T S
GRAVIMETER    G R AE1 V AH0 M IY2 T ER0
GRAVITATED    G R AE1 V AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravity    (n) (g r a1 v i t ii)
gravitate    (v) (g r a1 v i t ei t)
gravitated    (v) (g r a1 v i t ei t i d)
gravitates    (v) (g r a1 v i t ei t s)
gravitating    (v) (g r a1 v i t ei t i ng)
gravitation    (n) (g r a2 v i t ei1 sh @ n)
graving dock    (n) - (g r ei1 v i ng - d o k)
gravitational    (n) (g r a v @ t ei1 sh @ n @ l)
graving docks    (n) - (g r ei1 v i ng - d o k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gravieren {n}engraving [Add to Longdo]
Gravis {m}; Accent grave {m}grave accent [Add to Longdo]
Gravitation {f}; Schwerkraft {f} [phys.]gravitation [Add to Longdo]
Gravitations...gravitational [Add to Longdo]
Gravitationsgesetz {n} [phys.]law of gravitation [Add to Longdo]
Gravitationskonstante {f} [phys.]gravitational constant [Add to Longdo]
gravieren; eingravieren; meißeln; einmeißeln | gravierend; eingravierend; meißelnd; einmeißelndto engrave | engraving [Add to Longdo]
gravitieren | gravitierend | gravitiertto gravitate | gravitating | gravitated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガル[, garu] (n) gal (unit of gravitational acceleration) [Add to Longdo]
グラビトン[, gurabiton] (n) graviton [Add to Longdo]
マイクログラビティー[, maikurogurabitei-] (n) microgravity [Add to Longdo]
亜鉛凸版[あえんとっぱん, aentoppan] (n) photoengraving [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
印刻[いんこく, inkoku] (n,vs) seal engraving [Add to Longdo]
印刀[いんとう, intou] (n) seal-engraving knife [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
引力圏[いんりょくけん, inryokuken] (n) (moon's) sphere of gravitation [Add to Longdo]
陰文[いんぶん, inbun] (n) lettering of an engraving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地心吸力[dì xīn xī lì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] gravitation [Add to Longdo]
引力[yǐn lì, ˇ ㄌㄧˋ, ] gravitation (force); attraction [Add to Longdo]
引力场[yǐn lì chǎng, ˇ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] gravitational field [Add to Longdo]
引力波[yǐn lì bō, ˇ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, ] gravitational wave [Add to Longdo]
万有引力[wàn yǒu yǐn lì, ㄨㄢˋ ㄧㄡˇ ˇ ㄌㄧˋ, / ] gravity [Add to Longdo]
重力[zhòng lì, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, ] gravity [Add to Longdo]
重力异常[zhòng lì yì cháng, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] gravitational anomaly (geol.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top