หรือคุณหมายถึง graüs?
Search result for

graues

(128 entries)
(2.1087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graues-, *graues*, graue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา graues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *graues*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
scaryGrauenhaft. Sukeban Boy (2006)
Ugly?Grausam? Døden gir livet perspektiv (2013)
Savagery.Grausamkeit. Shiizakana (2014)
Cruel.Grausam. Mutiny on the Bounty (1935)
Savagely.Grausam. For the Love of God (1973)
Grey.GrauSolino (2002)
I'm going to tell everyone that you are the one who's crazy, demented, cruel, evil-Ich werde jedem erzählen, dass du der Verrückte bist. Durchgedreht, grausam, böse... Zombie (1979)
At dawn, you will engage the defenders until the drawbridge can be lowered.Bei Morgengrauen beschäftigt ihr die Wachen, bis ich die Zugbrücke öffne. Unidentified Flying Oddball (1979)
Your wife will scare our customers away.Deine Frau vergrault uns noch die Kundschaft. Caligula (1979)
Jeffrey and Serena still managed to get themselves into considerable trouble but they were driven to it by high spirits and not by cruelty.Jeffrey und Serena gelang es weiter, sich bemerkenswerten Ärger zu verschaffen, aber das kam von ihrem Einfallsreichtum, nicht aus Grausamkeit. The Kinfolk (1979)
A stranger entered the house, an old man clad in grey.Ein Fremder trat da herein: ein Greis in grauem Gewand Die Walküre (1980)
My heart greeted you with holy fear when I first blossomed at your glance.Dich grüßte mein Herz mit heiligem Graun... "als dein Blick zuerst mir erblühte Die Walküre (1980)
In my breast I hide the fury that could lay waste the world which once smilingly gave me pleasure.In meinem Busen berg' ich den Grimm, der in Graun und Wust wirft eine Welt die einst zur Lust mir gelacht Die Walküre (1980)
When he embraced her lovingly she found there purest delight when the man gave her all his love and awakened all her own love.Da er sie liebend umfing da seligste Lust sie fand da ganz sie minnte der Mann, der ganz ihr' Minne geweckt von der süßesten Wonne heiligster Weihe die ganz ihr Sinn und Seele durchdrang Grauen und Schauder ob gräßüchster Schande musste mit Schreck die Schmähliche fassen die je dem Manne gehorcht', der ohne Minne sie hielt! Die Walküre (1980)
Tether your stallion next to my mare: your bay will be glad to graze by my grey.Zu Ortlindes Stute stell deinen Hengst Mit meiner Grauen grast gern dein Brauner! Die Walküre (1980)
Ortlinde's mare carries Wittig, the Irming.Führ deinen Braunen fort von der Grauen Die Walküre (1980)
My grey has already paid for the heroes' anger.Der Helden Grimm büßte schon die Graue! Die Walküre (1980)
Powerful Grane has sunk to the ground.Zugrunde stürzt Graue, der Starke'.! Die Walküre (1980)
but do not condemn her, cruel one, to this gross degradation!Doch gib, Grausamer, nicht der gräßlichsten Schmach sie preis! Die Walküre (1980)
Oh, he and Jim-Bob left at dawn to go fishing.Oh, er und Jim-Bob gingen schon im Morgengrauen zum Angeln. The Furlough (1980)
There was an ache in my heart for my friend Stewart but I had finally confronted the past and accepted its cruelty.In meinem Herzen war ein Schmerz wegen meines Freundes Stewart, aber ich hatte mich der Vergangenheit gestellt und ihre Grausamkeit akzeptiert. The Furlough (1980)
- Oh, what a horror.Ach, wie grauenvoll. The Idol (1980)
It's a cloudiness in the eye caused by the deterioration of the protein in the lens.Grauer Star, eine Trübung im Auge, ausgelöst durch den Rückgang eines Proteins. The Inspiration (1980)
If you think that's bloody, you should let Mary Ellen come in here and hear a few verses.Wenn du das schon grausig findest, dann solltest du Mary Ellen holen und sie ein paar Verse hören lassen. The Remembrance (1980)
Now Grandpa Lapinsky's back in Poland Leo and Sammy are somewhere in the South Pacific and Ma's worrying herself gray about all of them.Jetzt ist Opa Lapinsky wieder in Polen, Leo und Sammy sind irgendwo im Südpazifik, und Mama kriegt graue Haare vor lauter Sorge um sie. The Unthinkable (1980)
Dreadful.Das wäre bestimmt unheimlich anstrengend. Oh grauenhaft. Jobs for the Boys (1980)
For is there anything more cruel than this mean economy to which we are subjected? This strange penury in which we are made to pine?Gibt es Grausameres als die harte Sparsamkeit, die man gegen uns ausübt, die Dürftigkeit, in der wir schmachten? The Miser (1980)
Every day I take the bread out of my own mouth and it is being too hard-hearted to have no compassion upon one's neighbour.Ich knappe mir's täglich für sie am Munde ab. So gar kein Mitleid mit seinem Nächsten zu haben, ist grausam, The Miser (1980)
No, grey.Nein, grauThe Miser (1980)
Yes, reddish-grey.Ach ja! RotgrauThe Miser (1980)
You are not so familiar with the pain of parting ...Ich weiß nur zu gut, wie grausam Trennungen sind. Le guignolo (1980)
In general, alternative rock.Trägheit und Grausamkeit. Der alternative Koran! Le guignolo (1980)
♪ The night is frightening him ♪Die Nacht ist ihm ein GrauThe King and the Mockingbird (1980)
I know what a harrowing day I've caused you.Ich verursachte dir einen grauenhaften Tag. Altered States (1980)
Jesus, I never saw a dog turn gray overnight before.Mann, ich habe noch nie einen Hund über Nacht ergrauen sehen. Any Which Way You Can (1980)
This experience seemed more real and horrible... than the banal reality of everyday life. But that's all trivial.Wenn ich behaupte, dass sich alles bedeutend wirklicher und mit einem intensiveren Entsetzen als in meiner grauen Alltagswirklichkeit darstellte, so ist das eine Banalität. From the Life of the Marionettes (1980)
The grey light vanished... and was replaced by the soft, subdued light of dawn... much like gentle hands that caressed our sore bodies.Das graue Licht verflüchtigte sich und wurde durch eine weiche, gedämpfte Morgendämmerung ersetzt, die wie freundliche Hände war, die unsere wunden Leiber berührten. From the Life of the Marionettes (1980)
Katarina was suddenly dead. I knew I'd killed her in some cruel... gruesome way.Katarina war plötzlich tot, und ich wusste, dass ich sie auf irgendeine grausame und quälende Weise umgebracht hatte. From the Life of the Marionettes (1980)
He's sly, madam. Sly and cruel.Hinterlistig und grausam, Madame. The Lady Banker (1980)
- Progress can be cruel.Der Fortschritt ist halt grausam. The Taming of the Scoundrel (1980)
Hey, Whitey!He, Grauhaar! Caddyshack (1980)
This stuff is terrible.Ein grausiges Zeug. Caddyshack (1980)
Oh, man. God, dog. I did, man.Seit einiger Zeit befleißigst du dich einer Grammatik, dass es einer Sau graust. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
You're terrible!Das ist ja grauenvoll. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
There are the Boches, the Heinies... the Krauts, the Jerries...Für Deutsche sagt man "Boches", "Frisés", - "Fridolins", "Grau-Grüne". - Ja, ganz richtig. The Last Metro (1980)
It´s about a cruel woman...- Sie ist eine grausame Frau. The Last Metro (1980)
Me... cruel?- Ich, grausam? The Last Metro (1980)
She´s gentle, tender, in love, and yet... she´s cruel.Sie ist zart, sanft, sogar verliebt, dennoch ist sie grausam. Ohne es zu wissen oder zu wollen. The Last Metro (1980)
She doesn´t mean to be... She´s cruel despite herself.- Sie ist grausam gegen ihren Willen. The Last Metro (1980)
Cruel!- Grausam? The Last Metro (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAU    G R AW1
GRAUL    G R AO1 L
GRAUE    G R AW1
GRAUE    G R UW1
GRAUER    G R UW1 ER0
GRAUER    G R AW1 ER0
GRAUEL    G R UW1 AH0 L
GRAUEL    G R AW1 AH0 L
GRAUMAN    G R AO1 M AH0 N
GRAUNKE    G R AO1 NG K
GRAUMANN    G R AO1 M AH0 N
GRAUBERGER    G R AW1 B ER0 G ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
grau(adj) ที่มีสีเทา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabe: Bücher, graue Literatur, Liefer.Edition: Books, pamphlets, fasc. [Add to Longdo]
Grauen {n} (vor)horror (of) [Add to Longdo]
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron [Add to Longdo]
Graukarton {m}grey board [Add to Longdo]
Graupel {m} | Graupel {pl}ice pellet | ice pellets [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}barbarism [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}bloodiness [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}cruelty [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}ferocity [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}ghastliness [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}gruesomeness [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}inhumanity [Add to Longdo]
Grauschleier {m}fog [Add to Longdo]
Grauwert {m}grey tone [Add to Longdo]
Grauzone {f}grey area [Add to Longdo]
Mischbrot {n}; Graubrot {n}brown bread [Add to Longdo]
Morgengrauen {n}dawn; crack of dawn; daybreak [Add to Longdo]
Perlgraupen {pl}pearl barley [Add to Longdo]
grausamsanguinary [Add to Longdo]
grausam; wild {adj}savage [Add to Longdo]
grausam; hart {adj}unkind [Add to Longdo]
grausiggruesome [Add to Longdo]
blaugrün {adj}; mattgrüner bis graublauer Farbtonglaucous [Add to Longdo]
bleigrau; fahl {adj}livid [Add to Longdo]
grausam; blutrünstig {adj} | grausame Naturred in tooth and claw | nature red in tooth and claw [Add to Longdo]
dämmern | dämmernd | dämmert | dämmert; graut | dämmerte | dämmerte; grauteto dawn | dawning | dawns | dawns | dawned | dawned [Add to Longdo]
dunkelfarbig; graubraun; maulwurffarben {adj}fuscous; taupe [Add to Longdo]
entsetzlich; grauenhaft; erschütternd {adj}harrowing [Add to Longdo]
ergrauen | ergrauend | ergrauend | ergraut | ergraut | ergrauteto turn grey | graying | turning grey | grays | turns grey | turned grey [Add to Longdo]
ergraut; altersgrau {adj}hoary [Add to Longdo]
grausam {adv}barbarously [Add to Longdo]
grausam {adv}ferociously [Add to Longdo]
grässlich; grausig {adj} | grässlicher; grausiger | am grässlichsten; am grausigstengrisly | grislier | grisliest [Add to Longdo]
grau {adj} | grauer | am grauestengray [Am.]; grey [Br.] | grayer; greyer | grayest; greyest [Add to Longdo]
graubraun {adj}dun [Add to Longdo]
grauenhaft; scheußlich {adj}atrocious [Add to Longdo]
grauenhaft; scheußlich {adv}atrociously [Add to Longdo]
grauenvoll; grauenhaft {adj}grim [Add to Longdo]
grauenvoll; grauenhaft {adj}horrifying; gruesome; terrifying [Add to Longdo]
grauenvoll; grausam; gräulich; greulich [alt] {adj} | grauenvoller | am grauenvollstenhorrid | more horrid | most horrid [Add to Longdo]
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest [Add to Longdo]
graugelb; blassbraun {adj}biscuit [Add to Longdo]
grauhaariggrizzled [Add to Longdo]
graupeligsleety [Add to Longdo]
graupeln | graupelnd | gegraupelt | graupelt | graupelteto sleet | sleeting | sleeted | sleets | sleeted [Add to Longdo]
grausam {adj} | grausam zu Tode kommenhorrible | to die a horrible death [Add to Longdo]
grausam (gegen) {adj} | grausamer; grausamer | am grausamstencruel (to) | crueller | cruelest; cruellest [Add to Longdo]
grausam {adv}cruelly [Add to Longdo]
grausam {adj}barbarous [Add to Longdo]
grausamferocious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans) [Add to Longdo]
片口鰯[かたくちいわし;カタクチイワシ, katakuchiiwashi ; katakuchiiwashi] (n) (uk) Japanese anchovy (Engraulis japonica) [Add to Longdo]
[あられ, arare] (n) (1) (See 雹) hail (esp. hailballs under 5 mm); graupel; (2) {food} dicing; small cubes; (3) (abbr) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷酷[れいこく, reikoku] gefuehllos, grausam [Add to Longdo]
大昔[おおむかし, oomukashi] Urzeit, graues_Altertum [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ, kyoufu] Furcht, Schrecken, Grauen [Add to Longdo]
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] tyrannisch, grausam [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] grausam, brutal, unmenschlich [Add to Longdo]
残酷[ざんこく, zankoku] grausam [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] -roh, barbarisch, grausam [Add to Longdo]
灰色[はいいろ, haiiro] -grau, aschgrau, unklar, dazwischenliegend [Add to Longdo]
白髪[はくはつ, hakuhatsu] weisses_Haar, graues_Haar [Add to Longdo]
白髪[はくはつ, hakuhatsu] weisses_Haar, graues_Haar [Add to Longdo]
[こく, koku] STRENG, HART, GRAUSAM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top