Search result for

grasen

(58 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grasen-, *grasen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grasen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grasen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Old Buster can go out to pasture.Dann kann der alte Buster grasenBronco Billy (1980)
Such animals as are presently grazing in the fields... will be permitted to continue to do so.Die Tiere, die auf den Wiesen grasen, haben die Erlaubnis, damit fortzufahren. The Draughtsman's Contract (1982)
But I'm afraid she might not understand that them horses could wipe out in a week... what would be a month's good grazing for my cattle.Aber ich fürchte, sie würde nicht verstehen, dass die Pferde in 1 Woche das abgrasen, was meinem Vieh gut für 1 Monat reicht. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
White-faced cattle lowingWeiße Rinder grasen For the Love of Larry (1986)
##[80's electronic music playing] [people chattering]Er geht auf die Straße, baut Mist, und jetzt will er es vertuschen. Vielleicht sollten wir das Feld weiter abgrasen, bevor wir ihn verurteilen. Florence Italy (1986)
You've done some driving, haven't you? Yes, sir... I started out when I was nine driving a hay truck.- Grasen wir es weiter ab. Florence Italy (1986)
You going to marry Mr. Blue lmpala and graze around with the other sheep for the rest of your life?Wirst du Mr. Blue lmpala heiraten... und für den Rest deines Lebens mit all den anderen Schafen herumgrasenPeggy Sue Got Married (1986)
You know, " Move along, Bossie, no grazing here.""Komm weiter, Klarabella, hier darfst du nicht grasen." Do Ya Think I'm Sexy (1990)
"we'll just go grazing'."Wir gehen einfach grasen." There But for the Grace (1991)
Grazin', Grazer.Grasen. GrasenThere But for the Grace (1991)
Grazin', get it?GrasenThere But for the Grace (1991)
"They come to feed off the tundra grasses..."Sie kommen, um auf der Tundra zu grasen... On Deadly Ground (1994)
So if I were you, I would either lose some poundage or start grazing someplace else.Also, wenn ich ihr wäre, würde ich ein paar Pfund abnehmen oder woanders grasen gehen. Wall of Sound (1994)
We're gonna go over every centimeter of the ocean floor.Wir grasen jeden Zentimeter des Meeresbodens ab. Dead End (1994)
I got over 100 head grazing on my ranch.Über 100 grasen schon auf meiner Ranch. Buffalo Girls (1995)
"That is, that has been, and all that is about to be, "knows all by the God Neptune's grace, "whose herd of monsters and hideous seals"Was ist, was war und alles was noch kommen wird, erfährt die Gnade Poseidons, dessen Ungeheuer und Seehunde auf Weiden unter Wasser grasen." Watergate (1995)
Nap of the earth, here we go.Die Erde abgrasen, wird gemacht. Broken Arrow (1996)
- "pastoral" means set in the country, originally seen in the Eclogues of VirgiI. It's from the Latin "pascere", "to graze"."Pastoral" heißt ländlich, wie in den Eclogae von Vergil, aus dem Lateinischen "pascere", "grasen". Never Been Kissed (1999)
Then we'll grab the keys, go through the whole joint, cell by cell... and I will icepick the fucking spines of every prisoner in this division.Danach greifen wir uns die Schlüssel und grasen den ganzen Laden ab, Zelle für Zelle. Und mit einem Eispickel werde ich allen Brüdern in dieser Abteilung das Rückgrat zermatschen, bis sie alle im Rollstuhl Platz nehmen können. Chopper (2000)
I am standing by the Nile.Ich stehe am Nil. Sieben gesunde Kühe grasen friedlich am Ufer. Joseph: King of Dreams (2000)
He makes me lie down in green pastures.Er lässt mich auf seinen grünen Wiesen grasenWorks of Mercy (2000)
She'll be fine. Let her graze.Lassen Sie sie grasenSpirit Folk (2000)
We work the streets harder than ever.Wir werden die Straße abgrasen wie nie zuvor. From Hell (2001)
In fact, you can see at the front of the group the alpha male grazing there.An der Herdenspitze sehen Sie das Alphamännchen beim GrasenJurassic Park III (2001)
Eddie preferred to leave things unsaid and went back to grazing in greener pastures.Eddie zog es vor, sich auszuschweigen. Er ging wieder dazu über, auf saftigen Weiden zu grasenSomeone Like You... (2001)
If the thing was any rarer, it'd still be grazing somewhere.Wäre das Ding ein bisschen roher, würde es noch irgendwo grasenThe Forsaken (2001)
"Horses grazing at night ...""Pferde, die in der Nacht grasen..." Falling Sky (2002)
(LAUGHS) I gotta go, but let`s throw on the old feedbag some time.Ich muss los, aber lass uns mal zusammen grasen gehen. Home on the Range (2004)
I don't care if we have to comb every inch of California.Und wenn wir ganz Kalifornien abgrasen müssen, ist mir egal. Torque (2004)
Stop grazing And get back to reality!Lasst das Grasen und nehmt am richtigen Leben teil! Monsterthursday (2004)
And when that number reaches a certain point, they return to cull their human herd.Wenn wir eine bestimmte Zahl erreicht haben, kehren sie zurück, um ihre menschliche Herde abzugrasenRising (2004)
They've left to begin culling worlds.Sie sind gegangen, um die Welten abzugrasenThirty Eight Minutes (2004)
I saw your goats the other day grazing on private pastures and you weren't given permission.Ich habe Ihre Ziegen gestern grasen gesehen, ...und zwar auf privaten Wiesen von Familien, die Ihnen keine Erlaubnis gegeben haben. The Wind Blows Round (2005)
They go supermarket-hopping to gorge themselves on free samples and get their perfume from magazine inserts.Sie grasen alle Supermärkte nach Gratisproben ab und benutzen Parfum aus Zeitungsbeilagen. Always a Godmother, Never a God (2005)
I knew he was into wine, so I've been checking all the vineyards and the little hotels in the area.Ich weiß, dass er auf Wein steht. Deshalb bin ich dabei, die Weingüter und Hotels in dieser Gegend abzugrasen. - Sie sind sein Bruder? Mr. Monk Gets Drunk (2005)
I'm just lawnchin'.Ich wollte nur bisschen grasenTweener (2005)
Could the burro have a grazing problem?Hat das Riechtier Schwierigkeiten beim GrasenIce Age: The Meltdown (2006)
Graze them at night, all night, and let them rest.Nachts grasen sie und ruhen sich aus. Broken Trail (2006)
Places to go, people to eat.Um irgendwelche Orte abzugrasen und Leute zu essen. Que Será Será (2006)
- The herd's gone to the pasture.- Die Herde ist grasen gegangen. Egg (2007)
Helgoland, Sylt ... Sometimes it is cheaper, To go by railway ...Manchmal ist es günstiger, die Strecke mit der Bahn abzugrasen oder so... Free Rainer (2007)
Quinn, morgan... let's get a canvas going.Quinn, Morgan, wir grasen alles ab. The Lion Sleeps Tonight (2008)
You put me out to pasture back in Panama.Du hast mich wieder zum Grasen geschickt, drüben in Panama. Eagles and Angels (2008)
"We are going on quite well. "My sister has cropped Tilly's hair.Und jetzt muss sie zum Grasen auf das Gemeindeland. Return to Cranford: Part Two - October 1844 (2009)
Bong lamp's relocated; sheep's been put out to pasture;Die Bong-Lampe ist umgezogen, die Schafe müssen raus zum grasenCrisis Unaverted (2010)
Now, myself and the other partners will be out there beating the bushes for new business, but creative's job is to hold on to what we have.Nun, ich und die anderen Partner... werden jeden Winkel nach neuen Geschäftspartnern abgrasen,... aber der Job der Kreativen ist es, daran festzuhalten, was wir noch haben. Chinese Wall (2010)
♪ Excuse me while I talk to this cow that is grazing ♪# Entschuldige mich wenn ich mit # # der Grasenden Kuh rede. # Elementary School Musical (2010)
♪ Excuse we while I talk to this cow that is grazing ♪# Entschuldige mich wenn ich mit # # der Grasenden Kuh rede. # Elementary School Musical (2010)
Why are they eating grass now?Sie dürfen grasenForks Over Knives (2011)
You can graze peacefully for the skies will be overcast from Rochejean to La Chapelle des Bois, and from Rousses to Pontarlier via Malbuisson.Sie können beruhigt grasen, denn die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel von Rochejean bis Chapelle de Bois, und von Rousses bis Pontarlier, über Malbuisson. Nobody Else But You (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigrasen verlegento lay turf [Add to Longdo]
mit Fertigrasen bedeckento turf [Add to Longdo]
abgrasen; abweiden; grasen; weiden | abgrasend; abweidend | abgegrast | er/sie/es grast; er/sie/es grast abto graze | grazing | grazed | he/she/it grazes [Add to Longdo]
entlangrasento pelt along [Add to Longdo]
grasen; äsen; weiden | grasend | grast | grasteto browse | browsing | browses | browsed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放牧[ほうぼく, houboku] das_Weiden (des Viehs), das_Grasen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  grasen [graːzən]
     to browse
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top