Search result for

gradé

(98 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gradé-, *gradé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grade[N] ชนชั้น, See also: นักเรียนในชั้น
grade[N] ระดับ, See also: ระดับคะแนน, เกรด, Syn. class, category, rank, standard
grade[VT] แบ่งระดับ, See also: แบ่งชั้น, ทำเป็นชั้นๆ, ให้คะแนน, ให้ตำแหน่ง, Syn. rate, mark, score
grade[VT] ทำทางลาด, See also: ทำถนน
grade[SUF] เดิน, See also: เคลื่อนที่
grader[N] ผู้ให้คะแนนในการสอบ
grade up[PHRV] ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade down
grade up[PHRV] ปรับปรุงคุณภาพของ
grade down[PHRV] ลดลง (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade up
grade school[N] โรงเรียนประถมศึกษา, Syn. elementary school

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
grade schoolโรงเรียนประถม, Syn. graded school
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
belgrade(เบลเกรด') n. ชื่อเมืองหลวงของยูโกสลาเวีย, Syn. Beograd
centigradeadj. แบ่งออกเป็น 100 องศาหรือร้อยส่วนเท่า ๆ กัน, Syn. Celsius
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
downgraden. การลาดลง,การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง,ลดต่ำลง ลดค่า,ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง,ลงเขา
high-gradeadj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม,ระดับสูง,ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
grade(vt) จัดลำดับ,แบ่งชั้น,แบ่งชนิด,จัดเกรด,แบ่งระดับ
centigrade(n) องศาเซนติเกรด
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gradeชั้นเรียน, ลำดับชั้น, ชั้นคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade๑. ลำดับขั้นการแปร, ขั้นการแปร๒. ความสมบูรณ์แร่๓. เกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade๑. ลำดับขั้น, ชั้นคุณภาพ๒. เกรด [หน่วยวัดมุม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
grade attainmentชั้นเรียนที่สำเร็จ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade levelระดับความลาดชันสม่ำเสมอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade of coalคุณภาพถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade scaleสเกลจัดแบ่งขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gradeabilityความสามารถไต่ความชันได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
graded๑. เกี่ยวกับสมดุล๒. -คัดขนาด๓. -เรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded beddingการวางชั้นแบบเรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
Grade repetitionsการเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Grade System, Letterระบบกำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]
Gradedจัดลำดับ [การแพทย์]
Grades, Letterให้คะแนนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จีพีเอ[N] GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย
อันดับ[N] rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
เกรด[N] grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[N] grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count unit: เกรด, Thai definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[V] grade, See also: even, level, Example: ก่อนจะมีการแข่งแรลลี่ ต้องเตรียมเกรดสภาพเส้นทาง เตรียมความพร้อมของรถ, Thai definition: ทำให้ดินราบ
ขั้น[N] stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count unit: ขั้น, Thai definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
ประโยค[N] grade in Buddhist theology, See also: class, level, Example: ปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญ 9 ประโยคถึง 23 รูป, Count unit: ประโยค, Thai definition: ชั้นแห่งความรู้ภาษาบาลี
ชั้น[N] class, See also: grade, level, degree, rate, caste, series, row, rank, Syn. ระดับ, อันดับ, ประเภท, ชั้น, วรรณะ, Example: ศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีแล้วเมื่อเช้านี้, Thai definition: สิ่งที่ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ
ชั้น[N] grade, See also: year, form, Syn. ชั้นเรียน, Example: น้องชายของฉันเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1, Count unit: ชั้น
ทางต่างระดับ[N] grade separation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นเอก[adj.] (chan ēk) EN: first-grade   
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ชั้นตรี[n. exp.] (chan trī) EN: third-grade   FR: troisième niveau [m]
ด้อย[adj.] (dǿi = døi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade   FR: inférieur ; sous-développé
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally   FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADE    G R EY1 D
GRADED    G R EY1 D AH0 D
GRADEL    G R AE1 D AH0 L
GRADEN    G R EY1 D AH0 N
GRADER    G R EY1 D ER0
GRADES    G R EY1 D Z
GRADERS    G R EY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grade    (v) (g r ei1 d)
graded    (v) (g r ei1 d i d)
grades    (v) (g r ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
アップグレード[, appugure-do] (n) upgrade [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version [Add to Longdo]
グレーダー[, gure-da-] (n) grader [Add to Longdo]
グレード[, gure-do] (n) grade; (P) [Add to Longdo]
グレードアップ[, gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
サービスグレード[, sa-bisugure-do] (n) {comp} service grade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三级[sān jí, ㄙㄢ ㄐㄧˊ, / ] grade 3; third class; category C [Add to Longdo]
二级[èr jí, ㄦˋ ㄐㄧˊ, / ] grade 2; second class; category B [Add to Longdo]
五级[wǔ jí, ˇ ㄐㄧˊ, / ] grade 5; fifth class; category E [Add to Longdo]
品第[pǐn dì, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄧˋ, ] grade (i.e. quality); rank [Add to Longdo]
品等[pǐn děng, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄥˇ, ] grade (quality of product) [Add to Longdo]
四级[sì jí, ㄙˋ ㄐㄧˊ, / ] grade 4; fourth class; category D [Add to Longdo]
国家一级保护[Guó jiā yī jí bǎo hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] Grade One State protected (species) [Add to Longdo]
坡度[pō dù, ㄆㄛ ㄉㄨˋ, ] grade (slope) [Add to Longdo]
年级[nián jí, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] grade [Add to Longdo]
标号[biāo hào, ㄅㄧㄠ ㄏㄠˋ, / ] grade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]
等級[とうきゅう, toukyuu] grade [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top