Search result for

gréas

(82 entries)
(0.0921 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gréas-, *gréas*, gréa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grease[N] จาระบี, See also: น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์, Syn. oil
grease[VT] หยอดน้ำมัน, Syn. oil, slick
greasy[ADJ] ซึ่งเป็นน้ำมัน, See also: เป็นคราบน้ำมัน, Syn. fatty, spotty, dirty, Ant. clean
grease monkey[SL] ช่างซ่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
grease cupตลับจาระบี, Syn. oilcup
grease gunกระบอกฉีดจาระบี
grease monkeyช่างกล
grease pencilดินสอเทียน
greasebox(กรีส'บอคซ) n. ตลับน้ำมันจาระบีที่หุ้มตุ่มล้อรถ
greaser(กรี'เซอะ) n. ผู้ทาน้ำมัน,เครื่องอัดจาระบี
greasy(กรี'ซี,กรี'ซี) adj. ทาน้ำมันไว้,เป็นไขมัน,ลื่น., See also: greasily adv. greasiness n.
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
wool greasen. ไขมันขนสัตว์หรือขนแกะ,=lanolin

English-Thai: Nontri Dictionary
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
grease(vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
greaseจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease gunปืนอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease nippleหัวอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grease ไขมัน
กลุ่มของสสารในน้ำเสียประเภทไขมัน [สิ่งแวดล้อม]
Greaseครีมมัน [การแพทย์]
Grease Gunเครื่องอัดจารบี [การแพทย์]
Grease Interceptor บ่อดักไขมัน
บ่อเก็บและดักไขมันในน้ำเสีย, ดู Grease Trap [สิ่งแวดล้อม]
Grease Skimmer เครื่องกวาดไขมัน
เครื่องมือที่ใช้สำหรับกวาดคราบหรือสิ่งสกปรก ที่ลอยบนผิว ของน้ำเสียในถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Grease Trap บ่อดักไขมัน
บ่อสำหรับแยกไขมันหรือของแข็งลอยน้ำออกจากน้ำ เสีย โดย ให้ลอยขึ้นแล้วเก็บกักไว้จนกว่าจะนำออกไปทิ้ง ส่วนที่เป็นน้ำจะ ถูกปล่อยให้ไหลออกไปโดยอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Grease-Removal Tank ถังกำจัดไขมัน
ถังที่ออกแบบให้มีการลอยตัวของน้ำมันและสิ่ง สกปรกได้ง่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์กำจัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Greasyแผ่นฟองมันๆ, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข[N] fat, See also: grease, Syn. ไขมัน, Example: น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข, Thai definition: น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว
มันแผลบ[ADJ] oily, See also: greasy, Syn. มัน, Example: เช็ดปากที่มันแผลบของเธอซะก่อนเถอะ แล้วค่อยเติมลิปสติก, Thai definition: เป็นมัน
มัน[N] fat, See also: grease, tallow, Example: พี่สาวฉันชอบมันของหมูปิ้งมาก, Thai definition: เรียกส่วนที่อยู่ภายในร่างกายของคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ มีน้ำมันอยู่ในตัว
เลี่ยน[ADJ] oily, See also: greasy, rich, Syn. มัน, มันๆ, Example: ร้านนี้มีแต่อาหารเลี่ยนๆ ทั้งนั้นเลย
อัดฉีด[V] lubricate, See also: grease, Syn. อัดจาระบี, Example: น้ำมันประเภทจาระบีใช้สำหรับอัดฉีดล้อรถ, Thai definition: อัดจาระบีเข้าที่ข้อต่อรถยนต์
ความมัน[N] oiliness, See also: greasiness, Syn. คราบมัน, Example: จานกองนี้ล้างแล้วแต่ยังมีความมันหลงเหลืออยู่
จารบี[N] grease, Syn. จาระบี, จระบี, Example: เสื้อนั่นเปื้อนจารบียังไงก็ซักไม่ออก
จาระบี[N] grease, See also: lubricant, Syn. น้ำมันจาระบี, จระบี, Example: จาระบีเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เหมาะสำหรับให้การหล่อลื่นในที่ซึ่งน้ำมันไม่สามารถจะให้การหล่อลื่นได้อย่างสมบูรณ์, Thai definition: น้ำมันข้นเหนียวสำหรับหล่อลื่นและกันความสึกหรอของเครื่องจักรเป็นต้น
ไข[N] fat, See also: grease, tallow, solidified oily matter floating in a dish of soup when it becomes cold, Syn. ไขมัน, มันข้น, Example: น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข, Thai definition: น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal   FR: dégraisser
ไข[n.] (khai) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter   FR: graisse [f] ; suif [m]
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: grease s.o.'s palm   
เลี่ยน[v.] (līen) EN: be oily ; be greasy   
เลี่ยน[adj.] (līen) EN: oily ; greasy ; rich   FR: gras ; graisseux
มัน[n.] (man) EN: fat ; grease ; tallow   FR: graisse [f] ; lard [m] ; suif [m]
เสื้อผ้าเปื้อนน้ำมัน[n. exp.] (seūaphā peūoen nāmman) EN: clothes stained with grease   FR: vêtement taché de graisse [m]
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: lubricate ; oil ; grease   FR: lubrifier ; huiler ; graisser
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: grease one's palm ; tip   

CMU English Pronouncing Dictionary
GREASE    G R IY1 S
GREASY    G R IY1 S IY0
GREASED    G R IY1 S T
GREASER    G R IY1 S ER0
GREASON    G R IY1 S AH0 N
GREASING    G R IY1 S IH0 NG
GREASEWOOD    G R IY1 S W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grease    (v) (g r ii1 s)
greasy    (j) (g r ii1 s ii)
greased    (v) (g r ii1 s t)
greaser    (n) (g r ii1 s @ r)
greases    (v) (g r ii1 s i z)
greasers    (n) (g r ii1 s @ z)
greasier    (j) (g r ii1 s i@ r)
greasily    (a) (g r ii1 s i l ii)
greasing    (v) (g r ii1 s i ng)
greasiest    (j) (g r ii1 s i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
オイリー[, oiri-] (adj-na) oily; greasy [Add to Longdo]
グリース;グリス[, guri-su ; gurisu] (n) grease [Add to Longdo]
グリースカップ[, guri-sukappu] (n) grease cup [Add to Longdo]
グリースガン[, guri-sugan] (n) grease gun [Add to Longdo]
ドーラン[, do-ran] (n) greasepaint (ger [Add to Longdo]
滑り易い[すべりやすい, suberiyasui] (adj-i) greasy; slimy; slippery [Add to Longdo]
灸羽田[やいとはた;ヤイトハタ, yaitohata ; yaitohata] (n) (uk) malabar grouper (Epinephelus malabaricus); estuary cod; greasy cod; spotted river cod; estuary rock cod [Add to Longdo]
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油脂[yóu zhī, ㄧㄡˊ ㄓ, ] grease; oil; fat [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] greasy (Cantonese) [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, / ] greasy; tired of [Add to Longdo]
腻人[nì rén, ㄋㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] greasy; boring [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] grease-pot under a cart [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, / ] grease-pot for cart; ingot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top