Search result for

gréa

(122 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gréa-, *gréa*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
grean[เกรียน] (n adj adv ) 1. หมายถึงนิสัย หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เคารพผู้อื่น หรือ ทำตัวไม่ดี เช่น พูดจาไม่ดี(ปากเสีย) 2. ผมสั้นติดหนังหัว เช่น ผมเกรียน หรือหัวเกรียน(คำไม่สุภาพ)

English-Thai: Longdo Dictionary
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew
great niece(n) ลูกสาวของหลาน, S. grand niece
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
great[ADJ] ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
great[ADJ] สำคัญ, See also: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่, Syn. significant, Ant. insignificant
great[ADJ] ยาวนาน, See also: นาน
great[INT] คำอุทานแสดงความพอใจ, Syn. bravo
grease[N] จาระบี, See also: น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์, Syn. oil
grease[VT] หยอดน้ำมัน, Syn. oil, slick
greasy[ADJ] ซึ่งเป็นน้ำมัน, See also: เป็นคราบน้ำมัน, Syn. fatty, spotty, dirty, Ant. clean
greave[N] แผ่นเกราะหุ้มขาตั้งแต่หัวเข่าถึงตาตุ่ม
greaten[VI] มีขนาดใหญ่ขึ้น, See also: มีจำนวนมากขึ้น
greaten[VT] ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
grease cupตลับจาระบี, Syn. oilcup
grease gunกระบอกฉีดจาระบี
grease monkeyช่างกล
grease pencilดินสอเทียน
greasebox(กรีส'บอคซ) n. ตลับน้ำมันจาระบีที่หุ้มตุ่มล้อรถ
greaser(กรี'เซอะ) n. ผู้ทาน้ำมัน,เครื่องอัดจาระบี
greasy(กรี'ซี,กรี'ซี) adj. ทาน้ำมันไว้,เป็นไขมัน,ลื่น., See also: greasily adv. greasiness n.
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
great(เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large,huge,excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
grease(vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
GREAT Great Britain(n) บริเตนใหญ่
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
greaseจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease gunปืนอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease nippleหัวอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Great Leap Forwardการก้าวกระโดดไกลไปข้างหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
great pox; lues; syphilisโรคซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
great seal of the realmพระราชลัญจกร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
greater circulation; circulation, general; circulation, systemicการไหลเวียนเลี้ยงกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
greater curvatureส่วนโค้งใหญ่ (ของกระเพาะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grease ไขมัน
กลุ่มของสสารในน้ำเสียประเภทไขมัน [สิ่งแวดล้อม]
Greaseครีมมัน [การแพทย์]
Grease Gunเครื่องอัดจารบี [การแพทย์]
Grease Interceptor บ่อดักไขมัน
บ่อเก็บและดักไขมันในน้ำเสีย, ดู Grease Trap [สิ่งแวดล้อม]
Grease Skimmer เครื่องกวาดไขมัน
เครื่องมือที่ใช้สำหรับกวาดคราบหรือสิ่งสกปรก ที่ลอยบนผิว ของน้ำเสียในถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Grease Trap บ่อดักไขมัน
บ่อสำหรับแยกไขมันหรือของแข็งลอยน้ำออกจากน้ำ เสีย โดย ให้ลอยขึ้นแล้วเก็บกักไว้จนกว่าจะนำออกไปทิ้ง ส่วนที่เป็นน้ำจะ ถูกปล่อยให้ไหลออกไปโดยอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Grease-Removal Tank ถังกำจัดไขมัน
ถังที่ออกแบบให้มีการลอยตัวของน้ำมันและสิ่ง สกปรกได้ง่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์กำจัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Greasyแผ่นฟองมันๆ, [การแพทย์]
Great Auricular Nerveเส้นประสาทเกรทออริคูลาร์ [การแพทย์]
Great Britainอังกฤษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grean[เกรียน] (n adv ) เป็นนิสัยหนึ่งของบุคคลยังไม่พ้นจากทางโลก ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น ตั้งตนเองเป็นหลัก มีความคิดอยู่ในฝันของตนเอง มีผู้อื่นยกย่องเห็นในตวามสามารถในด้านถนัดของตนเองแล้วมีความสุข
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
Great Offices of State (n ) อำมาตย์นายก เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร
great scott (slang) คำอุทานด้วยความประหลาดใจ English [edit] Etymology * Possibly from the name of an actual person, possibly of US military background. * Possibly an altered and anglicized for of the German Grüß Gott!, or "God bless!" into Great Scott!, since rejected by some etymologists. * Likely to be a mild substitute for invoking the name of God. [edit] Interjection Great Scott 1. An exclamation of surprise or amazement. [edit] References * article on Great Scott at World Wide Words
great uncle (n) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ม.ร.ว.[N] great-grandchild of a king, Syn. หม่อมราชวงศ์, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
อย่างสูง[ADV] highly, See also: greatly, Syn. อย่างมาก, อย่างยิ่ง, Example: ภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในแต่ละครั้ง สร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเป็นอย่างสูง
โคตรเพชร[N] grand diamond, See also: great diamond, Example: ในงานวันนี้ ผมได้ชมความงามของโคตรเพชร นับว่าคุ้มจริงๆ, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่ใหญ่ที่สุด
โดยส่วนใหญ่[ADV] mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก
มโหฬาร[ADV] grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
มหา[ADJ] great, See also: large, Syn. ใหญ่, ยิ่งใหญ่, Example: เจดีย์วัดพระประธมเป็นมหาเจดีย์ ใหญ่กว่าพระเจดีย์ในสยามประเทศทุกๆ แห่ง
มหายาน[N] Mahayana, See also: Greater Vehicle, Syn. อาจริยวาท, Example: ชาวสุโขทัยนับถือพุทธศาสนายุคแรกตามแบบสมัยลพบุรี คือ พุทธศาสนาแบบมหายาน, Thai definition: ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือที่ถือกันในทิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และญวน
มหาศาล[ADV] immensely, See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly, Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม, Example: ์เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล, Notes: (สันสกฤต)
มหาอำนาจ[N] great power, See also: powerful nation/country, Example: ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อรรค-[X] (akkha-) EN: great   
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-hoēm) EN: be in high spirits ; be in great spirits   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

CMU English Pronouncing Dictionary
GREAR    G R IH1 R
GREAT    G R EY1 T
GREASE    G R IY1 S
GREAVE    G R IY1 V
GREASY    G R IY1 S IY0
GREATS    G R EY1 T S
GREANEY    G R IY1 N IY0
GREAVES    G R IY1 V Z
GREATER    G R EY1 T ER0
GREASER    G R IY1 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
great    (j) (g r ei1 t)
greats    (n) (g r ei1 t s)
grease    (v) (g r ii1 s)
greasy    (j) (g r ii1 s ii)
greased    (v) (g r ii1 s t)
greaser    (n) (g r ii1 s @ r)
greases    (v) (g r ii1 s i z)
greater    (j) (g r ei1 t @ r)
greatly    (a) (g r ei1 t l ii)
greaves    (n) (g r ii1 v z)

French-Thai: Longdo Dictionary
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
いと[, ito] (adv) greatly; really [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
ごまんと[, gomanto] (adv) in a great quantity [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五大湖[Wǔ dà hú, ˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨˊ, ] Great Lakes [Add to Longdo]
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
仙女座大星云[Xiān nǚ zuò dà xīng yún, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
仰光大金塔[Yǎng guāng Dà Jīn tǎ, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄊㄚˇ, ] Great Pagoda of Yangon (Rangoon) [Add to Longdo]
伟人[wěi rén, ㄨㄟˇ ㄖㄣˊ, / ] great person [Add to Longdo]
伟大[wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ, / ] great; mighty; large [Add to Longdo]
伟绩[wěi jì, ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] great acts [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] great; severe [Add to Longdo]
[jie, ㄐㄧㄝ˙, / ] great; good; middleman; servant [Add to Longdo]
努力[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] great effort; to strive; to try hard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>) [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top