Search result for

gouvernants

(52 entries)
(1.2084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gouvernants-, *gouvernants*, gouvernant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gouvernants มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gouvernants*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen, Samantha, I'm "babysitting" you for 10 years now!Hör mal, Samantha, ich spiele jetzt seit 10 Jahren deine Gouvernante. The Party (1980)
I think she's a governess.Eine Art Gouvernante. The Dauphin (1989)
She's not only a governess, she's also the girl's... protector.Sie ist Salias Gouvernante und... Leibwächterin. The Dauphin (1989)
She usually wore it all tight and locked up like a schoolmarm.Gewöhnlich trug sie es streng nach hinten gekämmt wie eine Gouvernante. Psycho IV: The Beginning (1990)
Jane was a sοrt οf gοverness-cοmpaniοn.Jane war eine Art Gouvernante und Begleiterin. Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Though I don't know who marries governesses.Aber wer heiratet schon eine Gouvernante? Little Women (1994)
I can make sure we have another governess by next week.Ich kann dafür sorgen, dass wir nächste Woche eine neue Gouvernante haben. Cathexis (1995)
Why should she give up being your governess only to be married?Warum will sie lieber Ehefrau sein statt deine Gouvernante? Emma (1996)
Your father's wife was my governess.Die Frau Ihres Vaters war meine Gouvernante. Emma (1996)
Was she not your governess?War sie nicht Ihre Gouvernante? Emma (1996)
Well, I take it very ill when people get married and go away.Und ich brauche schon lange keine Gouvernante mehr. Emma (1996)
And I've resolved to do what I can for her. I shall look out for a situation for her as a governess.Und Mrs. Weston, sie war Ihre Gouvernante, glaube ich? Emma (1996)
With her taste and her pride!Gouvernante Ausschau halten. Emma (1996)
You shall have your ball at the Crown after all.Die ganze Welt wollte Gouvernante werden bei dieser Familie. Emma (1996)
She's your new governess.Deine neue Gouvernante. Episode #1.3 (1996)
Even her duties as a governess... did not prevent twice-widowed Miriam Chadwick... from chasing after another possible husband.Selbst ihre Pflichten als Gouvernante... hielten die zweifach verwitwete Miriam Chadwick... nicht davon ab, einen neuen möglichen Ehemann zu suchen. Oscar and Lucinda (1997)
And here, what was formerly the nursery and the governor's room, is now your very own room!Und hier oben, das ehemalige Kinder- und spätere Gouvernantenzimmer, hast du jetzt für dich ganz allein. Mansfield Park (1999)
Governesses, yes, but not poor marriageable girls.Gouvernanten, ja. Aber nicht arme, heiratsfähige Mädchen. The House of Mirth (2000)
And I'll marry Mademoiselle Bourienne, the governess, yes!Und ich heirate FräuIein Bourienne, die Gouvernante, jawohl! La guerre et la paix (2000)
Yeah, but not in a Miss Minchin's Select Seminary for Girls way.Ja, aber nicht wie eine verknöcherte Gouvernante. Tough Love (2001)
Like a young Tammy Faye Bakker.Sie hat auch was von 'ner Gouvernante. The Bracebridge Dinner (2001)
our babysitter won't be suffocating in her cabin.Die Gouvernante wird schon nicht ersticken in ihrer Kabine. Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (2003)
Babysitter!Gouvernante! Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (2003)
But there are nice babysitters.Es gibt sehr nette Gouvernanten. Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (2003)
my babysitter job was only supposed to last as long as you were transferred.Aber das war doch klar! Meine Gouvernantenrolle auf der Orion war doch nur für die Strafversetzung. Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (2003)
I'll tell her I want to keep my babysitter or else I'll quit the service.Ich sage ihr, ich will meine Gouvernante behalten, sonst quittiere ich meinen Dienst. Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (2003)
don't you need a private babysitter?Brauchst du privat keine Gouvernante? Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (2003)
and the governess, Miss...Und die Gouvernante, Miss... Wilson? Five Little Pigs (2003)
Why should he do her packing? When there is her sister, or the governess, or the housekeeper?Warum sollte er für sie packen, wenn das ihre Schwester, die Gouvernante oder die Haushälterin tun könnte? Five Little Pigs (2003)
Miss Sharp, I can't pretend to understand... why you prefer the post of a country governess to your position here. - Can you not, Miss Pinkerton?Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Sie die Stellung einer Gouvernante... auf dem Land dieser Position vorziehen. Vanity Fair (2004)
So tell me, what is the hanger-on governess like?Erzähl mal, was ist dran an dieser anhänglichen Gouvernante? Vanity Fair (2004)
I don't care for governesses to joke at my expense.- Scherzende Gouvernanten mag ich nicht! Vanity Fair (2004)
What are you playing at with the little governess? - Well, I told her I was...Worauf lässt du dich da ein mit dieser kleinen Gouvernante? Vanity Fair (2004)
Do you think the fellas down at the club... would let their wives dine with a governess?Die Jungs im Club werden keine Gouvernante als Tischgenossin ihrer Frauen mögen. Vanity Fair (2004)
Governess to your master's children.Die Gouvernante der Kinder Ihres Herrn! Vanity Fair (2004)
Now, that's altogether too romantic for a governess.Das ist doch viel zu romantisch für eine Gouvernante! Vanity Fair (2004)
There she goes, the best little governess the girls ever had.- Da geht sie hin. Die beste Gouvernante, die die Mädchen je hatten. Vanity Fair (2004)
But for a pauper's daughter, a penniless governess, to make off with my Rawdon.Aber dass die Tochter eines Habenichts, eine bettelarme Gouvernante, mit meinem Rawdon durchbrennt! Vanity Fair (2004)
I'm a governess, and you're a gambler.Ich bin eine Gouvernante und du Spieler. Vanity Fair (2004)
No governess?Keine Gouvernante? Pride & Prejudice (2005)
- Has your governess left you?- Hat Ihre Gouvernante Sie verlassen? Pride & Prejudice (2005)
Five daughters brought up at home without a governess?Fünf Töchter und keine Gouvernante im Haus? Pride & Prejudice (2005)
So even the modest goal of governess is barred to you?Dann wird dir sogar die bescheidene Existenz einer Gouvernante verschlossen sein! Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke (2006)
She will be under the care of Lady Salisbury, her lady governess.Sie wird unter der Obhut von Lady Salisbury stehen, ihrer Gouvernante. Arise, My Lord (2007)
I am Lady Margaret Bryan, the princess's governess.Ich bin Lady Margaret Bryan, die Gouvernante der Prinzessin. The Act of Succession (2008)
My nurse conceived... a passion for Mr Wickham.Meine Gouvernante hatte eine Leidenschaft für Mr. Wickham. Episode #1.3 (2008)
When Mr Gowan appeared on the scene, he understood my feelings perfectly.Als ich älter wurde, wurde ich eine Gouvernante. Hübsche Miss Wade, clevere Miss Wade, brave Miss Wade, liebe Miss Wade. Episode #1.13 (2008)
Please, Mr Dorrit! I am not, as I hope you are aware, a governess!Mr. Dorrit. ich bitte Sie, ich bin, wie Ihnen hoffentlich klar ist, keine Gouvernante. Episode #1.8 (2008)
Eva Kane was the governess to the Craig family, n'est-ce pas?Eva Kane war Gouvernante bei der Familie Craig, n'est-ce pas? Mrs McGinty's Dead (2008)
And where there is a governess, il y a des enfants.Und wo eine Gouvernante ist, il y a des enfants. Mrs McGinty's Dead (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่บ้าน[n. exp.] (maēbān) EN: housekeeper ; housewife ; matron   FR: maîtresse de maison [f] ; gouvernante [f] ; ménagère [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gouvernante {f}; Erzieherin {f} | Gouvernanten {pl}governess | governesses [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top