Search result for

gourdes

(101 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gourdes-, *gourdes*, gourde
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gourdes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gourdes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gourd[N] บวบ, See also: ฟัก, แฟง, น้ำเต้า, Syn. squash
gourd[N] ภาชนะใส่น้ำที่ทำจากเปลือกน้ำเต้า, Syn. bottle, dipper, flask

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gourd(กอร์ด) n. พืชจำพวกน้ำเต้าและบวบ,ผลน้ำเต้า,ผลบวบ

English-Thai: Nontri Dictionary
BOTTLE bottle gourd(n) น้ำเต้า
gourd(n) น้ำเต้า,บวบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's out of his gourd.เขาไม่มีสติแล้ว Swap Meat (2010)
He has lied to us, he used us, he cracked your gourd like it was nothing.เขาหลอกใช้เรา เขาข่วนกำแพงของนาย เหมือนมันไม่สำคัญอะไร ไม่ต้องพูดแล้ว... Meet the New Boss (2011)
And I need gourds.ฉันต้องการบวบ Halloween: Part 1 (2011)
Well, I better go warm up the gourds.เอาล่ะ ผมไปเตรียมตัว เป็นน้ำเต้าก่อน Thanksgiving (2011)
You have to wash it with a sponge gourd so it's clean!เธอต้องล้างมันด้วยใยบวบ มันถึงจะเกลี้ยง Fermentation Family (2011)
You washed it with a sponge gourd?นายล้างมันด้วยใยบวบเหรอเนี้ย Fermentation Family (2011)
Guy was out of his freaking gourd.เจ้านั่นมันประสาทเสียไปแล้ว Dog Dean Afternoon (2013)
You updated the guy, and now he's a six-foot gourd with epilepsy.คุณแก้ไขหมอนี้ แล้ว และตอนนี้ เจ้าสูงหกฟุดจากพืน เป็น ง่อยไป The Original (2016)
Just hammered out of his gourd. Just wrecked.เมามาอีกตามเคย เมาแบบหมาไม่แหลกเลย Good Will Hunting (1997)
I could do my mother's recipe for Filet de boeuf fourrй Pйrigourdine.Ich könnte das Rezept meiner Mutter für Filet de boeuf fourré Périgourdine machen. Stardust Memories (1980)
There still survived, by hook or by crook, in the hamlet of Les Gourdiflots, two exotics, two fossils from the dawn of time, two pathetic creatures.Denn im Gehöft am Weiler Gourdiflots existierten noch zwei Gestalten aus einer anderen Zeit vor sich hin. The Cabbage Soup (1981)
The prefecture has just authorized a large construction project for Les Gourdiflots!Das Bauamt gab uns grünes Licht für die Gourdiflots! The Cabbage Soup (1981)
It goes down outside a wine-tasting room in Gourdon.Es geht zur Weinprobe in Gourdon. Simon Sez (1999)
Jacques Lagourde?Jacques Lagourde zum Ehemann? Last Chance Saloon (2004)
Politicians and managers weren't Périgourdin's best friends.Politiker und Geschäftsführer liebten Perigourdin nicht gerade. Rituels meurtriers (2011)
Périgourdin?Perigourdin? Rituels meurtriers (2011)
He's taking credit for the death of "Périgourdin".Er gratuliert sich zum Tod von "Perigourdin". Rituels meurtriers (2011)
Isn't "Périgourdin" Sylva's surname?War "Perigourdin" nicht Sylvas Spitzname? Rituels meurtriers (2011)
DEATH TO PÉRIGOURDINPERIGOURDIN MUSS STERBEN Rituels meurtriers (2011)
We'll arrange for them to meet, to celebrate Périgourdin's death.Wir legen einen Termin fest, um den Tod von Perigourdin zu feiern. Rituels meurtriers (2011)
And you don't know the name Périgourdin?- Sagt dir "Perigourdin" etwas? - Was? Rituels meurtriers (2011)
Périgourdin?- Perigourdin? - Perigourdin? Rituels meurtriers (2011)
Yes, they're from Gourdon.Ja, sie sind aus Gourdon. Hugo (2011)
Ah, Gourdon.Gourdon. Hugo (2011)
Unless it's one "La Gourdan", a so-called Duchess who has not long lived at that address, and who is most discreet, then I don't know.Eine gewisse Gourdan, sogenannte Herzogin, führt dort seit kurzem ein Haus... sehr diskret. Ansonsten sagt es mir nichts. Le sang des farines (2013)
La Gourdan?Die Gourdan? Le sang des farines (2013)
La Gourdan also plays at politics.Die Gourdan steckt auch Ihre Nase in die Politik. Le sang des farines (2013)
La Gourdan's house is full of secrets.Das Haus der Gourdan ist voller Geheimnisse! Le sang des farines (2013)
When La Gourdan's name turned up, I met up with some old friends, one of Rabouine's girls...Als die Gourdan im Fall auftauchte, habe ich Freundschaften... aufgefrischt. Eine von Rabouines Mädchen... Le sang des farines (2013)
We have one of the letters from Marais to La Gourdan.haben wir einen der Briefe, die Marais der Gourdan schrieb. Le sang des farines (2013)
I do know La Gourdan, yes.Ich weiß, wer die Gourdan ist, ja. Le sang des farines (2013)
Quite often, at La Gourdan's house, and not always via the priest's door, people of high standing frequent this place... among which include the Dukes of Chartes and Lauzun, a certain Count of Saint-Florentin,Ihre Talente zu geringschätzen oder Ihre Gewandtheit zu verachten, doch... bei der Gourdan kehren, und nicht nur durch die Tür der Priester, häufig Adlige ein... wie der Herzog von Chartes und Lauzun, ein gewisser Graf von Saint-Florentin, Le sang des farines (2013)
Investigate La Gourdan as you please,Ermitteln Sie nach Herzenslust gegen die Gourdan. Le sang des farines (2013)
Mr Mourut didn't not frequent La Gourdan at all.Meister Mourut verkehrte nicht bei der Gourdan. Le sang des farines (2013)
To La Gourdan, undoubtedly.Zur Gourdan wahrscheinlich. Le sang des farines (2013)
You must be Mr. Taugourdeau?Sie sind Herr Taugourdeau, richtig? The Measure of a Man (2015)
Thank you very much, Mr. Taugourdeau.Vielen Dank, Herr Taugourdeau. The Measure of a Man (2015)
Henri, please bring the Gourdet necklace.Henri, bringen Sie bitte das Gourdet-Kollier. Desire (1936)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gourdYou don't get eggplants from a gourd vine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัก[N] gourd, See also: squash, Syn. แฟง, ฟักเขียว, Example: แม่สั่งให้ซื้อฟักมาทำแกงจืด 2 ลูก, Count unit: ลูก, ต้น, Thai definition: ไม้เถาชนิด Benincasa hispida Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล
รังบวบ[N] loofah, See also: dried tough fiber of the sponge-gourd, Count unit: รัง, Thai definition: ส่วนในบวบที่แก่จนแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบ[n.] (būap) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd   FR: luffa [m]
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
บวบงู [n. exp.] (būap ngū) EN: Snake Gourd   
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
ชา [adj.] (chā) EN: numb ; insensible   FR: engourdi
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash   FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
ฟักหอม [n. exp.] (fak høm) EN: White Gourd   
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
แกงคั่วฟักกับไก่[xp] (kaēng khūa fak kap kai) EN: chicken and wax gourd curry   
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat   FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
มะนอย [n.] (manøi) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd   FR: luffa [m]
มะระ[n.] (mara) EN: bitter gourd ; bitter cucumber ; carilla fruit   FR: concombre amer [m] ; courge amère [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd   
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: Wild Bitter Gourd ; Balsam Apple ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Bitter Gourd ; Carilla Fruit   
น้ำเต้า[n.] (nāmtao = namtao) EN: Bottle Gourd   FR: gourde [f] ; calebasse [f]
ผักตำลึง[n.] (phak tamleung) EN: gord gourd   
พลอง[n.] (phløng) EN: club ; cudge ; lathi ; staff   FR: massue [f] ; gourdin [m]
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd   
ตะบอง[n.] (tabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick   FR: gourdin [m] ; massue [f]
ตำลึง[n.] (tamleung) EN: lvy Gourd   
เต้า[n.] (tao) EN: bottle gourd   
ตีนเป็ดฝรั่ง [n. exp.] (tīnpet farang) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOURD    G AO1 R D
GOURDS    G AO1 R D Z
GOURDINE    G UH0 R D AY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gourd    (n) (g u@1 d)
gourds    (n) (g u@1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaschenkürbis {m}; Kalebasse {f}gourd; calabash [Add to Longdo]
Kürbisflasche {f}gourd [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏瓜[からすうり;カラスウリ, karasuuri ; karasuuri] (n) (uk) Japanese snake gourd (Trichosanthes cucumeroides) [Add to Longdo]
[うり, uri] (n) melon; gourd [Add to Longdo]
瓜の蔓[うりのつる, urinotsuru] (n) gourd vine [Add to Longdo]
瓜科[うりか, urika] (n) Cucurbitaceae; gourd family [Add to Longdo]
乾瓢;干瓢[かんぴょう, kanpyou] (n) strips of dried gourd [Add to Longdo]
糸瓜;糸爪(iK);天糸瓜[へちま(gikun), hechima (gikun)] (n) (1) sponge gourd; dishcloth gourd; loofah; (2) sponge cucumber; (3) (metaphorically, generally in negative sentences) something useless [Add to Longdo]
千成り瓢箪[せんなりぴょうたん, sennaripyoutan] (n) bottle gourd; ensign bearing cluster of gourds [Add to Longdo]
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon [Add to Longdo]
冬瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed [Add to Longdo]
瓢箪[ひょうたん;ヒョウタン, hyoutan ; hyoutan] (n) (uk) gourd; calabash (Lagenaria siceraria var. gourda) [Add to Longdo]
夕顔[ゆうがお, yuugao] (n) (1) bottle gourd (Lagenaria siceraria, esp. Lagenaria siceraria var. hispida); (2) (col) (See 夜顔) moonflower (Ipomoea alba) [Add to Longdo]
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon [Add to Longdo]
瓠;瓢;匏[ふくべ;ひょう(瓢), fukube ; hyou ( hyou )] (n) (1) (uk) (See 瓢箪) Lagenaria siceraria var. gourda (variety of bottle gourd); gourd (container) made from its fruit; (2) (ふくべ only) (See 夕顔) Lagenaria siceraria var. depressa (variety of bottle gourd) [Add to Longdo]
瓠;匏;瓢[ひさご;ひさこ(ok);ひさ(瓠)(ok), hisago ; hisako (ok); hisa ( ko )(ok)] (n) (arch) gourd [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八音[bā yīn, ㄅㄚ , ] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹) [Add to Longdo]
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, ] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] bottle gourd; Lagenaria vulgaris [Add to Longdo]
照葫芦画瓢[zhào hú lu huà piáo, ㄓㄠˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄠˊ, / ] lit. to draw a painting inside a gourd (成语 saw); fig. a model; a world in a nutshell [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, ] melon; claw; gourd; squash [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] gourd [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd [Add to Longdo]
罗汉果[luó hàn guǒ, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] sweet fruit of Siraitia grosvenorii (formerly Momordica grosvenori, a gourd of the Curcubitaceae family), grown in Guangxi and used in Chinese medicine [Add to Longdo]
苦瓜[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ, ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber) [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] Allium scorodoprasum; bottle gourd [Add to Longdo]
葫芦[hú lu, ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] bottle gourd; Lagenaria siceraria; block (part of pulley); hook block [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top