ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gonades

G OW1 N AE0 D   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gonades-, *gonades*, gonade
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gonades มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gonades*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gonad[N] อวัยวะเพศหญิง / ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gonad(กอน'แนด,โก'แนด) n. ต่อมเพศ,อัณฑะ,รังไข่., See also: gonal adj. -S.ovary,testis
gonadotropicadj. เกี่ยวกับการกระตุ้นgonad, Syn. gonadotrophic
gonadotropin hormoneทำหน้าที่กระตุ้น ควบคุมการทำงานของต่อมเพศทั้งชายและหญิง โดยแบ่งได้ดังนี้ 1.FSH 2.LH 3.ICSH

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gonadopathyโรคต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadal; gonadial-ต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomise; gonadectomize; unsexตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomize; gonadectomise; unsexตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomyการตัดต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadial; gonadal-ต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadokinetic-กระตุ้นต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unsex; gonadectomise; gonadectomizeตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonadal steroid hormonesฮอร์โมนเพศ [TU Subject Heading]
Gonadotropinsโกนาโดโทรปิน [TU Subject Heading]
Agonadism, Congenitalอโกนาดิสม์แต่กำเนิด [การแพทย์]
Anovulation, Hypogonadotrophicไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Antigonadotropic Functionยับยั้งการเจริญเติบโตของโกนาด [การแพทย์]
gonadotrophin / gonadotrophic hormoneโกนาโดโทรฟินฮอร์โมน, ฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (FSH) ลูทิไนซิงฮอร์โมน (LH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gonadal Dysgenesisโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส [การแพทย์]
Gonadal Dysgenesis, Mixedโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส, มิกซ์ [การแพทย์]
Gonadal Failureความล้มเหลวของอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Gonadal Failure, Primaryรังไข่ไม่เจริญ, [การแพทย์]
Gonadal Functionหน้าที่เกี่ยวกับต่อมเพศ [การแพทย์]
Gonadal Stromal Cellsเซลล์พื้นฐานของรังไข่ [การแพทย์]
Gonadotrophic Deficiencyไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Gonadotrophic Hormonesการหลั่งของฮอร์โมนเพศ [การแพทย์]
Gonadotrophic Releasing Hormoneโกนาโดโทรฟิครีลิสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropic Activityโคแนดโดโทรปิคแอคติวิตี้ [การแพทย์]
Gonadotropic Hormoneโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropic Hormonesโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropin Activity, Endogenousฤทธิ์ของโกนาโดโทรปินที่ร่างกายสร้างขึ้น [การแพทย์]
Gonadotropin Deficiencyการขาดโกนาโดโทรปิน [การแพทย์]
Gonadotropin Excessโกนาโดโทรปินมากเกิน [การแพทย์]
Gonadotropin Releasing Factorการหลั่งจีเอ็นอาร์เอฟ [การแพทย์]
Gonadotropin Releasing Hormonesโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropinsโกนาโดโทรฟินส์; [การแพทย์]
Gonadotropins, Chorionicโกนาโดโทรปินจากรก, ฮอร์โมน; [การแพทย์]
Gonadotropins, Chorionic, Humanฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิคโกแนโดโทรพิน, [การแพทย์]
Gonadotropins, Endogenousระดับของโกนาโดโทรปินในร่างกาย, [การแพทย์]
Gonadotropins, Human Menopausalโกนาโดโทรปินจากหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว [การแพทย์]
Gonadotropins, Hypophysealไฮโปฟายเซียลโกนาโดโตรปิิน [การแพทย์]
Gonadotropins, Pituitaryการเพิ่มระดับของโกนาโดโทรปิิน, [การแพทย์]
Gonadotropins, Pituitary , Humanโกนาโดโทรปินจากต่อมพิตุอิตารีย์มนุษย์ [การแพทย์]
Gonadsต่อมสร้างเชื้อสืบพันธุ์, [การแพทย์]
Gonads, Maleต่อมเพศชาย [การแพทย์]
Gonads, Primitiveต่อมเพศเริ่มแรก [การแพทย์]
Gonads, Streakเซลล์โกแนดที่มีรอย, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But he doesn't understand that sometimes you got to grab the situation by the gonads and take control.แต่บางทีเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องแบบนั้น เราต้องจัดการต้นตอปัญหาแล้วคุมให้อยู่หมัด Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
So the guy with one gonad actually had balls.อย่างนั้นชายกับอัณฑะ 1 อันตามจริงเคยมีสอง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Gonads, son!ตุ้มไงพวก The Penelope Papers (2011)
Ah, Satan's gonads, not again!Ηоw yоur ѕhір'ѕ ѕlіdіn', glіdеѕ ѕо ѕіlеnt n'... Cloud Atlas (2012)
- Poison from the goonads.- Das Gift der Gonaden. Little Big Man (1970)
Goonads. That's medical terminology.Gonade ist ein medizinischer Fachausdruck. Little Big Man (1970)
The poison rises from the goonads and seeps down to the muscles.Das Gift entströmt den Gonaden und sickert bis in die Muskeln. Little Big Man (1970)
Attention, gonads!Gonad, Achtung! Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
Especially ones that look for gonadotropic hormones or clomiphene citrate?Vor allem einen, der nach Gonadotropin-Hormon sucht. Godzilla (1998)
Vascular problem in a major artery wouldn't cause hypogonadism.Vaskuläre Probleme in einer Hauptarterie würde keinen Hypogonadismus hervorrufen. OK. The Jerk (2007)
Okay, what causes rage, headaches, personality disorder, and hypogonadism?Was verursacht Wut, Kopfschmerzen, Persönlichkeitsstörungen und Hypogonadismus? The Jerk (2007)
Liver failure can cause hypogonadism, head pain.Leberversagen kann Hypergonadismus und Kopfschmerzen verursachen. The Jerk (2007)
"When life ruins your legs, you just gotta make legonade.""Wenn das Leben deine Beine ruiniert, musst du Legonade machen." Trading Places (2011)
You know, sometimes it's really hard being me, and I guess I just make Megonade.Wissen Sie, manchmal ist es sehr schwer für mich, und ich schätze ich mache gerade Megonade. Trading Places (2011)
She has a high level of chorionic gonadotropin in her blood.Sie hat ein hohes Level Choriongonadotropin im Blut. Darkness Visible (2013)
'She has a high level of chorionic gonadotropin in her blood.Sie hatte ein hohes Level Choriongonadotropin im Blut. Insolence & Wine (2013)
Our latest synthetic hormone, FH-562, was able to increase gonadotropin levels by 28% in our test subjects.Unser neuestes synthetisches Hormon, FH-562, konnte die Gonadotropin-Spiegel unserer Testobjekte um 28 % erhöhen. Diaspora (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมเพศ[n. exp.] (tǿm phēt) EN: gonad   

CMU English Pronouncing Dictionary
GONAD    G OW1 N AE0 D
GONADS    G OW1 N AE0 D Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性腺[xìng xiàn, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, ] gonad; sex gland, #28,354 [Add to Longdo]
生殖腺[shēng zhí xiàn, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, ] reproductive gland; gonad; sex organ, #110,622 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keimdrüse {f} [anat.] | Keimdrüsen {pl}gonad | gonads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴナドトロピン[, gonadotoropin] (n) (See 性腺刺激ホルモン) gonadotropin (gonadotrophin) [Add to Longdo]
性腺[せいせん, seisen] (n,adj-no) gonad; sexual gland [Add to Longdo]
性腺刺激ホルモン[せいせんしげきホルモン, seisenshigeki horumon] (n) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]
生殖腺[せいしょくせん, seishokusen] (n) gonad [Add to Longdo]
生殖腺刺激ホルモン[せいしょくせんしげきホルモン, seishokusenshigeki horumon] (n) (obsc) (See 性腺刺激ホルモン) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top