Search result for

goût

   
55 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goût-, *goût*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gout[N] โรคข้อต่ออักเสบ, See also: เก๊าท์, Syn. arthritis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gout(เกาทฺ) n. โรคเก๊าท์ (เลือดมีuric-acidมากผิดปกติ)
gouty(เกา'ที) adj. เกี่ยวกับโรคเก๊าท์,เป็นโรคเก๊าท์., See also: goutiness n.
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด
hangoutn. ที่ที่คน ๆ หนึ่งชอบไปดก, Syn. resort

English-Thai: Nontri Dictionary
gout(n) โรคปวดตามข้อ,โรคไขข้อ,โรคเกาต์
gouty(n) เป็นโรคปวดตามข้อ,เป็นโรคไขข้อ,เป็นโรคเก๊าท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gout; arthrolithiasisโรคเกาต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goutเกาท์ [TU Subject Heading]
Goutโรคเก๊าท์; โรคเกาต์; โรคปวดตามข้อ; เก๊า; โรคเกาท์; โรคเก๊า; โรคบวมตามข้อ; โรคข้ออักเสบชนิดเกิดจากการสะสมผลึกเกลือของกรด; เกาท์; เกาต์, โรค; เกาท์, โรค; โรคไขข้ออักเสบ [การแพทย์]
Gout, Acuteเกาท์เฉียบพลัน, [การแพทย์]
Gout, Juvenileโรคเกาท์ในเด็ก [การแพทย์]
Gout, Primaryเกาท์ชนิดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gout, Secondaryเกาท์ชนิดทุติยภูมิ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาต์[N] gout, Syn. โรคเกาต์, Example: กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ อาจเกิดจากภาวะผิดปกติหรือโรคที่เป็นอยู่แล้ว เช่น เกาต์ เบาหวาน พิษสุราเรื้อรัง รูมาตอยด์, Thai definition: ชื่อโรคอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไป เป็นผลให้เกิดการตกตะกอนเป็นเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อ ทำให้มีอาการบวมและปวด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
ชะล่า[n.] (chalā) EN: dugout   FR: pirogue [f]
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมรส[v.] (chim rot) EN: taste (check the taste)   FR: goûter ; vérifier le goût
ฝาท่อระบายน้ำ[n. exp.] (fā thø rabai nām) EN: manhole cover   FR: bouche d'égout [f]
เฝือก[n.] (feūak) EN: splint   FR: attelle [f] ; plâtre [m] ; gouttière [f] ; éclisse [f] (vx)
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût

CMU English Pronouncing Dictionary
GOUT G AW1 T
GOUTY G AW1 T IY0
GOUTAL G UW1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gout (n) gˈaut (g au1 t)
gouty (j) gˈautiː (g au1 t ii)
goutier (j) gˈautɪəʳr (g au1 t i@ r)
goutiest (j) gˈautɪɪst (g au1 t i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛风[tòng fēng, ㄊㄨㄥˋ ㄈㄥ, / ] gout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina) [Add to Longdo]
ダグアウト;ダッグアウト[, daguauto ; dagguauto] (n) dugout [Add to Longdo]
ビタミンB複合体[ビタミンビーふくごうたい, bitaminbi-fukugoutai] (n) vitamin B complex [Add to Longdo]
ピローグ[, piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe) [Add to Longdo]
ヘテロ接合体[ヘテロせつごうたい, hetero setsugoutai] (n) heterozygote [Add to Longdo]
ホモ接合体[ホモせつごうたい, homo setsugoutai] (n) homozygote [Add to Longdo]
ログアウト[, roguauto] (n,vs) {comp} logout; logging off [Add to Longdo]
異型接合体[いけいせつごうたい, ikeisetsugoutai] (n) (obsc) (See ヘテロ接合体) heterozygote [Add to Longdo]
押し込み強盗;押込み強盗[おしこみごうとう, oshikomigoutou] (n) housebreaker; burglar [Add to Longdo]
格天井[ごうてんじょう, goutenjou] (n) coffered ceiling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate [Add to Longdo]
集合体[しゅうごうたい, shuugoutai] aggregate [Add to Longdo]
信号対ノイズ比[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
信号灯[しんごうとう, shingoutou] semaphore [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
総合図書館[そうごうとしょかん, sougoutoshokan] general library [Add to Longdo]
総合的[そうごうてき, sougouteki] synthetic [Add to Longdo]
番号通話[ばんごうつうわ, bangoutsuuwa] station-to-station (comms) [Add to Longdo]
符号体系[ふごうたいけい, fugoutaikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
符号短縮法[ふごうたんしゅくほう, fugoutanshukuhou] compaction method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
強盗[ごうとう, goutou] Einbrecher, Raeuber, Einbruch, -Raub [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  goût /gu/ 
   taste

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top