Search result for

goï

(110 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goï-, *goï*
Possible hiragana form:
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
going[N] การเคลื่อนไป, See also: การจากไป, การออกไป, Syn. leave-taking, departure, Ant. arrival
going[N] ความก้าวหน้า
goiter[N] โรคคอพอก, See also: โรคคอหอยพอก
goitre[N] โรคคอพอก, See also: โรคคอหอยพอก
goings-on[N] พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. deportment, conduct
going-over[N] การตรวจสอบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การสืบสวน, การวิเคราะห์, Syn. inspection, examination, overhaul
going-over[SL] การตรวจสอบ, See also: การตรวจสภาพ, การเช็คสภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
goiter(กอย'เทอะ) n. โรคคอพอก
goitre(กอย'เทอะ) n. โรคคอพอก
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
adenomatous goiter with hดูที่ hyperthyrodism
deep-goingadj. เข้าไปมาก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
exophthalamic goiterดูที่ hyperthyrodism

English-Thai: Nontri Dictionary
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป,ซึ่งเคลื่อนที่,มีชีวิต,ปัจจุบัน,ตามปกติ
going(n) การจากไป,การไป
goitre(n) โรคคอหอยพอก
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egoistic(adj) เห็นแก่ตัว,ทะนงตัว
foregoing(adj) มาก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับวันก่อน
outgoing(adj) จากไป,ออกสังคม,นอกบ้าน
outgoing(n) ทางออก,ค่าใช้จ่าย
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
goiter, aberrant; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goiter, congenital; goitre, congenitalโรคคอพอกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goiter, endemic; goitre, endemicโรคคอพอกประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goiter, nodular; goitre, nodularโรคคอพอกตะปุ่มตะป่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goiter, simple; goitre, simpleโรคคอพอกธรรมดา, โรคคอพอกสามัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goiter, toxic; goitre, toxicโรคคอพอกเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ thyrotoxicosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goiter; goitre; struma; thyrocele(โรค)คอพอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goitre, aberrant; goiter, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goitre, congenital; goiter, congenitalโรคคอพอกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goitre, endemic; goiter, endemicโรคคอพอกประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Going Concernบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น [การแพทย์]
Going public (Securities)การเสนอขายหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Goiterคอพอก [TU Subject Heading]
Goiterคอหอยพอก, [การแพทย์]
Goiter Due to Iodine Deficiencyคอพอกจากการขาดไอโอดีน [การแพทย์]
Goiter Survey, Schoolการสำรวจโรคคอพอกในเด็กนักเรียน [การแพทย์]
Goiter, Adenomatousโรคคอพอก [การแพทย์]
Goiter, Adolescentโรคคอพอกในวัยรุ่น [การแพทย์]
Goiter, Amyloidอมัยลอยด์กอยเตอร์ [การแพทย์]
Goiter, Colloidคอพอกชนิดคอลลอยด์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอหอยพอก[N] goiter, See also: goitre, Syn. คอพอก, Example: เราทราบดีว่าโรคคอหอยพอกเกิดจากการขาดธาตุไอโอดีนซึ่งมีอยู่ในอาหารทะเล, Thai definition: ชื่อโรคเนื้องอกที่คอใต้คาง
คอพอก[N] goiter, See also: goitre, Syn. คอหอยพอก, Example: ถ้าขาดไอโอดินจะทำให้เป็นโรคคอพอก, Thai definition: ชื่อโรคเนื้องอกที่คอใต้คาง
การถอย[N] going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การรบทัพจับศึก[N] fighting in the war, See also: going to war, making war, fighting a battle, Syn. การสงคราม, การออกศึก, การสู้รบ
การดำเนินเรื่อง[N] continuity, See also: going forward, playing, Example: การดำเนินเรื่องกำลังเข้มข้นขึ้นทุกที
การดูงานต่างประเทศ[N] going abroad on a tour of investigation, See also: making a tour of inspection, visiting, Example: การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม, Count unit: ครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy   FR: complaisant
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī pen yāngrai) EN: how's it going ?   FR: comment ça va en ce moment ?
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaētūa) EN: selfish   FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean   FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship   FR: bateau à vapeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOIN    G OY1 N
GOIN'    G OW1 AH0 N
GOING    G OW1 IH0 NG
GOING    G OW1 AH0 N
GOINS    G OY1 N Z
GOITER    G OY1 T ER0
GOINGS    G OW1 IH0 NG Z
GOINES    G OY1 N Z
GOIZUETA    G OY2 Z W EY1 T AH0
GOINGS-ON    G OW2 IH0 NG Z AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
going    (v) (g ou1 i ng)
goings    (n) (g ou1 i ng z)
goitre    (n) (g oi1 t @ r)
goitres    (n) (g oi1 t @ z)
goings-on    (n) - (g ou2 i ng z - o1 n)
going-over    (n) - (g ou2 i ng - ou1 v @ r)
going-overs    (n) - (g ou2 i ng - ou1 v @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごう, gou] (n ) ถิ่นฐาน
合資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
合成[ごうせい, gousei] (n ) (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม
合同コンパ[ごうどうこんぱ, goudoukonpa] (n ) ปาร์ตี้จับคู่
合板[ごうはん, gouhan] ไม้อัด
合板[ごうはん, gouhan] ไม้อัด
合弁会社[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) บริษัทร่วมทุน
合弁企業[ごうべんきぎょう, goubenkigyou] (n ) กิจการร่วมทุน, บริษัทร่วมทุ่น
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
護衛武官[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲状腺肿[jiǎ zhuàng xiàn zhǒng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] goiter (enlargement of thyroid gland) [Add to Longdo]
[yǐng, ˇ, / ] goiter; knob on tree [Add to Longdo]
盘山[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] going around a mountain [Add to Longdo]
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, / ] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept) [Add to Longdo]
鹅喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
出トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] outgoing traffic [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
発呼[はっこ, hakko] outgoing call [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
碁石[ごいし, goishi] Go-Steine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top