Search result for

gland

(89 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gland-, *gland*, glan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gland[N] ต่อม, Syn. glandule
glanders[N] โรคติดต่อในม้ามีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gland(แกลนดฺ) n. ต่อม,อวัยวะคัดหลั่ง.
glandered(แกลน'เดิร์ด) adj. เป็นโรค glangers
glanders(แกลน'เดอร์ซ) n. โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้), See also: glanderous adj.
glandular(แกลน'ดูละ) adj. เกี่ยวกับต่อม,คล้ายต่อม.
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
cardiac glandทำหน้าที่ขับ mucin
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
england(อิง'ลันดฺ) n. อังกฤษ
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
lymph glandn. ต่อมน้ำเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
gland(n) ต่อมในร่างกาย,อวัยวะคัดหลั่ง
glandular(adj) เกี่ยวกับต่อม,คล้ายต่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glandต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glandต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glandต่อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gland, acid; gland, oxynticต่อมหลั่งกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, acinous; gland, alveolarต่อมรูปถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, adrenal; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, alveolar; gland, acinousต่อมรูปถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, aporic; gland, ductless; gland, endocrine; gland, incretoryต่อมไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, bronchialต่อมหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, ductless; gland, aporic; gland, endocrine; gland, incretoryต่อมไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glandต่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gland Bearing Areasบริเวณที่เป็นที่อยู่ของต่อม [การแพทย์]
Gland Cellsเซลล์ต่อม [การแพทย์]
Glandersแกลนเดอร์ส, โรค; [การแพทย์]
Glandsต่อม [การแพทย์]
Glands of Brunnerต่อมบรุนเนอร์ [การแพทย์]
Glands of Krauseต่อมของเคราส์ [การแพทย์]
Glands of Lieberkuhnต่อมลีเบอร์คูน [การแพทย์]
Glands, Bowman'sต่อมโบว์แมน [การแพทย์]
Glands, Branched Tubularเป็นท่อติดต่อกันหลายต่อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She has Sjögren's, that attacks the glands that produce tears and saliva.เธอมี sjogren's. มันโจมตีต่อม ที่ผลิตน้ำตาและน้ำลาย Lucky Thirteen (2008)
His parotid glands aren't working.ต่อมน้ำลายเขาไม่ทำงาน Last Resort (2008)
It's pepper, cheese, chopped up baby... lamb lung, and cow pituitary gland. - How are you?มีพริกไทย เนย หั่น รวมกับ ปอด ลิ้นวัว Made of Honor (2008)
That's just his funky glands.เพียงแค่เขา ขี้ขลาดมากไป The Pickle Jar (2009)
I believe that it's the parasite's lymph gland that is the real prize.ผมเชื่อว่าต่อมน้ำเหลือง ของปรสิตนี้ มันยอดเยี่ยมมากจริงๆ Snakehead (2009)
Walter thinks the medicine's made out of a gland inside the worm.วอลเตอร์คิดว่ายานั่น ทำมาจากต่อมน้ำเหลือง ที่อยู่ในตัวหนอน Snakehead (2009)
With glandular conditions.ที่มีต่อมผิดปกติ Hell-O (2010)
I've cataloged the loose tissue, and all the victim's organs and glands are accounted for, but the other testicle seems to have vanished.ฉันมีรายชื่อของเนื้อเยื่อเหลว กับอวัยวะทั้งหมด และอวัยวะคัดหลั่ง ที่รายงานมา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into shutdown, then the major organs.ต่อมหมวกไต อาการตกเลือด สมองจะทำการ หยุดตัวเอง ในขณะนั้นจะทำการเปลี่ยนออร์แกน TS-19 (2010)
My glands are swelling!เฮ้.. Rango (2011)
Hell, I seen things make a grown man lose control of his glandular functions!โพ้นตะวันตก ถูกต้องแล้วครับ พวก. Rango (2011)
Extracting fluids from the adrenal glands of sheep.เราสกัดของเหลวจากต่อมของแกะ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อม[N] gland, Example: ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต, Thai definition: อวัยวะของคนและสัตว์ทำหน้าที่สร้างและหลั่งสารที่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย มี 2 ชนิด คือ ต่อมไร้ท่อ และ ต่อมมีท่อ
ต่อม[N] gland, Example: ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต, Thai definition: อวัยวะของคนและสัตว์ทำหน้าที่สร้างและหลั่งสารที่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย มี 2 ชนิด คือ ต่อมไร้ท่อ และ ต่อมมีท่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
ไข่ดัน[n.] (khaidan) EN: inguinal gland   
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
ในอังกฤษ[X] (nai Angkrit) EN: in England   FR: en Angleterre
งูลูกสาวพระยานาค[n. exp.] (ngū lūksāo phrayā nāk) EN: Blue Long-glanded Coral Snake ; Blue Malaysian Coral Snake   
งูพริกสีน้ำตาล[n. exp.] (ngū phrik sī nāmtān) EN: Brown Long-glanded Coral Snake   
งูพริกท้องแดง [n. exp.] (ngū phrik thøng daēng) EN: Blue Long-glanded Coral Snake ; Blue Malaysian Coral Snake   
งูสายธนูนายพราน[n. exp.] (ngū sāi thanu nāiphrān) EN: Brown Long-glanded Coral Snake   
งูศรนารายณ์[n. exp.] (ngū sønnārāi) EN: Blue Long-glanded Coral Snake ; Blue Malaysian Coral Snake   
นกปีกลายสก๊อต[n. exp.] (nok pīk lāi Sákøt) EN: Eurasian Jay   FR: Geai des chênes [m] ; Geai glandivore [m] ; Geai commun [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLAND    G L AE1 N D
GLANDS    G L AE1 N D Z
GLANDER    G L AE1 N D ER0
GLANDON    G L AE1 N D AH0 N
GLANDULAR    G L AE1 N JH AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gland    (n) (g l a1 n d)
glands    (n) (g l a1 n d z)
glanders    (n) (g l a1 n d @ z)
glandular    (j) (g l a1 n d y u l @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
England(uniq) |คำนามเฉพาะ ถูกใช้ไม่ระบุ Artikel| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: englisch
Engländer(n) |der, pl. Engländer| ชาวอังกฤษ, See also: Related: die Engländerin/pl. -nen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drüse {f} [anat.] | Drüsen {pl}gland | glands [Add to Longdo]
Stopfbuchsendichtung {f}gland nut [Add to Longdo]
Stopfbüchsenbrille {f}gland lid [Add to Longdo]
Stopfbüchsenpackung {f}gland packing [Add to Longdo]
Stopfbüchsenring {m}gland ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポクリン腺[アポクリンせん, apokurin sen] (n) apocrine gland [Add to Longdo]
イングランド[, ingurando] (n,adj-no) (also written as 英蘭) England; (P) [Add to Longdo]
イングランド銀行[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England [Add to Longdo]
エクリン腺[エクリンせん, ekurin sen] (n) eccrine gland [Add to Longdo]
カウパー腺[カウパーせん, kaupa-sen] (n) Cowper's gland; bulbourethral gland [Add to Longdo]
クルミ科[クルミか, kurumi ka] (n) (See 胡桃) Juglandaceae (plant family); (common name) the walnut family [Add to Longdo]
クルミ目[クルミもく, kurumi moku] (n) Juglandales (order of plants) [Add to Longdo]
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P) [Add to Longdo]
サイナス腺[サイナスせん, sainasu sen] (n) sinus gland [Add to Longdo]
スキーン腺[スキーンせん, suki-n sen] (n) Skene's gland (possibly responsible for female ejaculation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] gland [Add to Longdo]
鼻疽[bí jū, ㄅㄧˊ ㄐㄩ, ] glanders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gland \Gland\, n. [F. glande, L. glans, glandis, acorn; akin to
   Gr. ? for ?, and ? to cast, throw, the acorn being the
   dropped fruit. Cf. {Parable}, n.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.)
    (a) An organ for secreting something to be used in, or
      eliminated from, the body; as, the sebaceous glands of
      the skin; the salivary glands of the mouth.
    (b) An organ or part which resembles a secreting, or true,
      gland, as the ductless, lymphatic, pineal, and
      pituitary glands, the functions of which are very
      imperfectly known.
      [1913 Webster]
 
   Note: The true secreting glands are, in principle, narrow
      pouches of the mucous membranes, or of the integument,
      lined with a continuation of the epithelium, or of the
      epidermis, the cells of which produce the secretion
      from the blood. In the larger glands, the pouches are
      tubular, greatly elongated, and coiled, as in the sweat
      glands, or subdivided and branched, making compound and
      racemose glands, such as the pancreas.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) A special organ of plants, usually minute and
      globular, which often secretes some kind of resinous,
      gummy, or aromatic product.
    (b) Any very small prominence.
      [1913 Webster]
 
   3. (Steam Mach.) The movable part of a stuffing box by which
    the packing is compressed; -- sometimes called a
    {follower}. See Illust. of {Stuffing box}, under
    {Stuffing}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) The crosspiece of a bayonet clutch.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gland
   n 1: any of various organs that synthesize substances needed by
      the body and release it through ducts or directly into the
      bloodstream [syn: {gland}, {secretory organ}, {secretor},
      {secreter}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gland [glã]
   acorn
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top