Search result for

git

(75 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -git-, *git*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
git    [N] คนโง่ (คำสแลง), See also: คนทึ่ม
git    [SL] คำเรียกคนที่ไม่ชอบ
git-go    [SL] เริ่มแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gitologyกำเนิดสินแร่วิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gitelman syndromeกลุ่มอาการจิเทลแมน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gittern(กิท'เทิร์น) n. เครื่องดนตรีประเภทซอชนิดหนึ่ง, Syn. cittern
agit.abbr. l. agita (เขย่า)
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
agitato(แอจจิทา' โท) adj. ไม่หยุดหย่อน (ดนตรี) (agitated, restless)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
carry digitn. ตัวทด

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด
digital(adj) เกี่ยวกับนิ้ว,เกี่ยวกับตัวเลข
flagitious(adj) เลวทราม,ชั่วร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful   FR:gitime
ดิจิตอล[X] (dijitøn) EN: digital   FR: digital

CMU English Pronouncing Dictionary
GITTO    JH IY1 T OW0
GITHA    JH IH1 DH AH0
GITTIS    G IH1 T IH2 S
GITTIS    JH IH1 T AH0 S
GITTER    G IH1 T ER0
GITLIN    JH IH1 T L IH2 N
GITANA    JH IY0 T AE1 N AH0
GITANO    G IH2 T AA1 N OW0
GITTLER    G IH1 T L ER0
GITHENS    G IH1 TH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gitano    (n) (g ii t a1 n ou)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gitarre(n) |die, pl. Gitarren| กีตาร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
ディジタライズ[でいじたらいず, deijitaraizu] digitize (vs) [Add to Longdo]
ディジタル[でいじたる, deijitaru] digital [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
儀典長[ぎてんちょう, gitenchou] Protokollchef [Add to Longdo]
格子[こうし, koushi] Gitter [Add to Longdo]
義弟[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gate \Gate\ (g[=a]t), n. [OE. [yogh]et, [yogh]eat, giat, gate,
   door, AS. geat, gat, gate, door; akin to OS., D., & Icel. gat
   opening, hole, and perh. to E. gate a way, gait, and get, v.
   Cf. {Gate} a way, 3d {Get}.]
   1. A large door or passageway in the wall of a city, of an
    inclosed field or place, or of a grand edifice, etc.;
    also, the movable structure of timber, metal, etc., by
    which the passage can be closed.
    [1913 Webster]
 
   2. An opening for passage in any inclosing wall, fence, or
    barrier; or the suspended framework which closes or opens
    a passage. Also, figuratively, a means or way of entrance
    or of exit.
    [1913 Webster]
 
       Knowest thou the way to Dover?
       Both stile and gate, horse way and footpath. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Opening a gate for a long war.    --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. A door, valve, or other device, for stopping the passage
    of water through a dam, lock, pipe, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Script.) The places which command the entrances or
    access; hence, place of vantage; power; might.
    [1913 Webster]
 
       The gates of hell shall not prevail against it.
                          --Matt. xvi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   5. In a lock tumbler, the opening for the stump of the bolt
    to pass through or into.
    [1913 Webster]
 
   6. (Founding)
    (a) The channel or opening through which metal is poured
      into the mold; the ingate.
    (b) The waste piece of metal cast in the opening; a sprue
      or sullage piece. [Written also {geat} and {git}.]
      [1913 Webster]
 
   {Gate chamber}, a recess in the side wall of a canal lock,
    which receives the opened gate.
 
   {Gate channel}. See {Gate}, 5.
 
   {Gate hook}, the hook-formed piece of a gate hinge.
 
   {Gate money}, entrance money for admission to an inclosure.
    
 
   {Gate tender}, one in charge of a gate, as at a railroad
    crossing.
 
   {Gate valva}, a stop valve for a pipe, having a sliding gate
    which affords a straight passageway when open.
 
   {Gate vein} (Anat.), the portal vein.
 
   {To break gates} (Eng. Univ.), to enter a college inclosure
    after the hour to which a student has been restricted.
 
   {To stand in the gate} or {To stand in the gates}, to occupy
    places or advantage, power, or defense.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geat \Geat\ (g[=e]t), n. [See {Gate} a door.] (Founding)
   The channel or spout through which molten metal runs into a
   mold in casting. [Written also {git}, {gate}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Git \Git\ (g[i^]t), n. (Founding)
   See {Geat}.
   [1913 Webster] Gitana

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 git
   n 1: a person who is deemed to be despicable or contemptible;
      "only a rotter would do that"; "kill the rat"; "throw the
      bum out"; "you cowardly little pukes!"; "the British call a
      contemptible person a `git'" [syn: {rotter}, {dirty dog},
      {rat}, {skunk}, {stinker}, {stinkpot}, {bum}, {puke},
      {crumb}, {lowlife}, {scum bag}, {so-and-so}, {git}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GIT
     GNU Interactive Tools (GNU)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top