Search result for

girted

(70 entries)
(2.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -girted-, *girted*, girt, girte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา girted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *girted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
girt[VT] คำเก่าของ girth, See also: คาด, รัด
girt[VI] คำเก่าของ girth, See also: วัดเส้นรอบวง, วัดขนาดโดยรอบ
girt[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ gird
girt[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ gird
girth[N] การวัดรอบเอว, See also: การวัดเส้นรอบวง, Syn. circumference, expansion
girth[N] สายรัด, See also: สายคาด, Syn. strap
ungirt[ADJ] ซึ่งปลดให้หลวม, Syn. unbound
seagirt[ADJ] ที่มีทะเลล้อมรอบ (ทางวรรณคดี), Syn. insular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
girt(เกิร์ท) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ gird
girth(เกิร์ธ) n. ช่วงกว้าง. vt. คาดเข็มขัด
ungirt(อันเกิร์ท') adj. คลายสายรัด,คลายเข็มขัด,หลวม,หย่อน,ไม่เข้มงวด

English-Thai: Nontri Dictionary
girt(vt) pt และ pp ของ gird
girth(n) ช่วงกว้าง,สายรัด,เข็มขัด,เส้นรอบวง
girth(vt) คาดเข็มขัด,ผูก,วัดขนาด,รัด,โอบรอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Girthเส้นรอบเอว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did that girth up myself.ข้าเป็นคนรััดเข็มขัดอานนั่นเองด้วยซ้ำ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Would you like me to fit the girth properly for you, sire?ท่านอยากให้ข้าช่วยใส่อานม้า ให้ท่านมั้ยครับ ท่าน? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
His ratio of girth to hip flexibilityเห็นหุ่นแบบนั้นแต่เขาพริ้ว Investigative Journalism (2010)
But the abdominal girth isn't what I'd want to see.แต่เด็กในท้องไม่ใช่เรื่อง ที่ฉันอยากให้คุณดูหรอก Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I used to dance with his sister Girta, and I-- Well, anyway, we were two-time national champion.เราสอง แชมป์แห่งชาติ Happy Feet Two (2011)
I was probing to determining muscle tone and skeletal girth. it's a new technique!ผมกำลังวัดแนวกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก มันเป็นเทคนิคใหม่ Spies Like Us (1985)
With your height and your girth!ด้วยความสูงและร่างกายของแก! Apocalypto (2006)
- Hello, Gertie.- Hallo, Girty. The Veiled Lady (1990)
Gertie runs the best tomfoolery gang in the country.Girty leitet die erfolgreichste Verbrecherbande des ganzen Landes. The Veiled Lady (1990)
Come on, Gertie.Girty, gib schon auf. The Veiled Lady (1990)
Come on, Gertie.Komm, Girty. The Veiled Lady (1990)
Girth.Girth. The One with the Princess Leia Fantasy (1996)
One up here, one down in Sea Girt.Eine hier oben, eine unten in Sea GirtMergers and Acquisitions (2002)
-Are you trying to poison us?Willst du uns vergirten? A Touch of Spice (2003)
Season 1, Episode 5Staffel 1 - Folge 5 ~ Girth ~ Girth (2007)
But Gertie I... I don't know...Aber Girtie, ich... An American Crime (2007)
Isn't it true, Dr. Girtzman, the only connection between Manny Lyons and Christy barbosa is that you worked on both cases?Ist es nicht wahr, Doktor Girtzmann das die einzige Verbindung zwischen Manny Lyons und Christy Barbosa ist, das Sie an beiden Prozessen gearbeitet haben? Stripped (2009)
Dr. Girtzman, would you say that the standard of a commercial lab is relaxed?Doktor Girtzman, würden Sie sagen, dass der Standard eines kommerziellen Labors entspannt ist? Stripped (2009)
Dr. Girtzman cross-contaminated the sample...Dr. Girtzmann hat die Mischung der Probe kontaminiert Stripped (2009)
I used to dance with his sister Girta, and I...Ich habe früher mit seiner Schwester, Girta, getanzt. Happy Feet Two (2011)
_Wenn wir Baltimore nehmen, wäre das Seagirt Terminal am besten. The Deal (2014)
I've got Seagirt.Ich nehme SeagirtThe Deal (2014)
Imagine! He opened the doors to Anatolia in the Battle of Malazkert.Stell dir vor, bei der "Schlacht von Malazgirt" öffnete er persönlich das Tor nach Anatolien. Hadi Insallah (2014)
You had better attack at once, for my Girchik reported that the Ilaghins are out with their hounds at Korniki.Beeil dich. Girtschik sagt, dass die Ilagins bei Korniki jagen möchten. War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบเอว[N] waistline, See also: waist girth, Example: เขาพูดพลางเอามือคลำรอบเอว แล้วดึงขอช้างออกจากชายพกยื่นให้หล่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบเอว[n. exp.] (røp ēo) EN: waistline ; waist girth   FR: tour de taille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIRT    G ER1 T
GIRTH    G ER1 TH
GIRTEN    G ER1 T AH0 N
GIRTON    G ER1 T AH0 N
MCGIRT    M AH0 G ER1 T
GIRTMAN    G ER1 T M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
girt    (v) (g @@1 t)
girth    (n) (g @@1 th)
girths    (n) (g @@1 th s)
sea-girt    (j) - (s ii1 - g @@ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gurt {m} | Gurte {pl}girth | girths [Add to Longdo]
Körperumfang {m}; Umfang {m} | Körperumfänge {pl}girth | girths [Add to Longdo]
Sattelgurt {m}saddle girth [Add to Longdo]
Umfang {m}girt [Add to Longdo]
lockerungirt [Add to Longdo]
sich zu etw. rüstento gird {girded, girt; girded; git} oneself for sth. [Add to Longdo]
umgeben; einfassento gird {girded, girt; girded, girt} [Add to Longdo]
umgürten; gürten; einen Gürtel umlegen | umgürtena; gürtendd | umgürtet; gegürtet | umgürtet | umgürteteto gird {girded, girt; girded, girt} | girding | girded | girds | girded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガースコントロール[, ga-sukontoro-ru] (n) girth control [Add to Longdo]
周回[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings [Add to Longdo]
巡り;廻り[めぐり, meguri] (n) (1) circumference; girth; (2) tour; pilgrimage; (3) circulation (e.g. of blood) [Add to Longdo]
太め[ふとめ, futome] (n,adj-na) (See 太い・1,目・め・7) having girth; plumpness [Add to Longdo]
胴回り[どうまわり, doumawari] (n) waist; girth; measurement around waist [Add to Longdo]
胴差し[どうざし, douzashi] (n) (wooden) girder; girt [Add to Longdo]
腹囲[ふくい, fukui] (n) girth of the abdomen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, ] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk) [Add to Longdo]
腰围[yāo wéi, ㄧㄠ ㄨㄟˊ, / ] waist measurement; girth [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] leather girth on horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Girt \Girt\, v. t. [imp. & p. p. {Girted}; p. pr. & vb. n.
   {Girting}.] [From {Girt}, n., cf. {Girth}, v.]
   To gird; to encircle; to invest by means of a girdle; to
   measure the girth of; as, to girt a tree.
   [1913 Webster]
 
      We here create thee the first duke of Suffolk,
      And girt thee with the sword.      --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top