Search result for

geworden

(66 entries)
(1.133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geworden-, *geworden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geworden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geworden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stone.Stein gewordenStoned (2010)
You've become quite an old fool.Du bist ein ziemlicher alter Narr gewordenTime After Time (1979)
My God, did my father become one of those?Meine Güte, ist mein Vater zu so etwas gewordenZombie (1979)
He's turned into a tub of lard.Ist ein richtiger Fettsack gewordenThe Wanderers (1979)
- Old, like me.Er ist alt geworden, genau wie ich. Caligula (1979)
Had to? If someone else had become emperor, I would have been killed.- Wäre jemand anderer Kaiser geworden, hätte er mich umbringen lassen. Caligula (1979)
They lust... they lust for power and pleasure.Sie sind geil geworden. Geil auf Macht. Caligula (1979)
He went crazy.Er ist verrückt gewordenDon't Go in the House (1979)
No, my mom got pregnant all by herself.- Nein, meine Mama ist von alleine schwanger gewordenDon't Go Near the Park (1979)
You have turned me into a fugitive wanted by the law as an accessory to kidnapping, terrorism, and I am not going to take this rap alone.Durch sie bin ich zu einem Flüchtling geworden. Die Polizei sucht mich als Mittäter in einer Entführung. Terrorismus, ich nehme das nicht allein auf mich. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Time travel was discovered to be made possible by the theory that once you exceeded the speed of light, you go back in time:Zeitreisen sind möglich geworden, nachdem man entdeckt hatte, dass die Zeit zurückdreht, wenn man die Lichtgeschwindigkeit übertrifft. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
The climate here has turned very hostile.Das Klima ist sehr feindlich gewordenGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
And you say you are not mad?Sind Sie völlig verrückt gewordenSpaceball (1980)
What do you suppose is causing this?Wovon sind sie krank gewordenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
I must have fainted.Ich muss ohnmächtig geworden sein. The Idol (1980)
Grown, isn't he?Ganz schön groß geworden, oder? The Inspiration (1980)
You also didn't grow up in the country like we did.Außerdem bist du nicht wie wir auf dem Land groß gewordenThe Outrage: Part 1 (1980)
But he's gone and I sure ain't what I set out to be.Aber er ist nicht mehr. Und ich bin nie das geworden, was ich mir vorgenommen hatte. The Outrage: Part 2 (1980)
I ate all that I wanted.Ich bin satt gewordenThe Premonition (1980)
I had a hankering to see what the back-home Waltons was like after all this long time.Ich wollte unbedingt sehen, was aus den Waltons zu Hause nach all der langen Zeit geworden ist. The Remembrance (1980)
I just realized how much a part of this feeling that is.Mir ist klar geworden, wie viel das damit zu tun hat. The Travelling Man (1980)
Everyone of them would have been a laughing stock in three month had it not been for the most rigid secrecy about what they were up to.Jeder von denen wäre doch nach drei Monaten zu einer Witzblattfigur geworden, hätte man nicht absolut geheim gehalten, was sie vorgehabt haben. Open Government (1980)
I should congratulate you on becoming Head of State.- Charlie, ich möchte dir gratulieren, dass du Staatschef geworden bist. The Official Visit (1980)
How did you get to bea Cabinet Minister?Wie bist du bloß Kabinettsminister gewordenThe Right to Know (1980)
That's why we've become good friendsDeswegen sind wir Freunde gewordenTwo Champions of Death (1980)
What kind of a person have you turned to? !Was ist aus dir gewordenTwo Champions of Death (1980)
He says that he is conscious of the respect he owes you and that he only got angry in the heat of the moment.Er weiß, dass er Euch Respekt schuldig ist und ist nur in der ersten Hitze heftig gewordenThe Miser (1980)
Why did you become a conductor?Warum bist du Dirigent gewordenThe Conductor (1980)
It's funny that you say. I myself am dealing to police, I have three times won the competition for the title of Commissioner.Ich wäre fast Polizist geworden, fiel aber dreimal durch die Prüfung. Le guignolo (1980)
If yes what is its role in the Frosch?Sollte Alexandre Dupré ein Spion geworden sein? Wenn ja, welche Rolle spielt er im Fall Fréchet? Le guignolo (1980)
Have you checked my nails, climbed into my ears.Und beinahe wären Sie zudringlich gewordenLe guignolo (1980)
Where are you so tan?- Wo sind Sie so braun geworden? - Im Urlaub auf Capri. Le guignolo (1980)
Father won a car, no buts, And the son is going nuts.Nun hat er ein neues Auto und sie ist verrückt gewordenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
She's getting old, isn't she?Sie ist schwach gewordenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
And though Oblomov was kind to him, he loved and trusted only one man, perhaps because they had grown up, studied, and lived together.Oblomow war immer sehr nett zu ihm, aber er liebte vom ganzen Herzen nur einen Menschen, vielleicht deshalb, weil er mit ihm groß geworden war, lernte und wohnte. Oblomov (1980)
So many leaves had opened, withered and fell off in that time... and so many had still to open and fall off.Wieviel Blätter sind aufgegangen, dann gelb geworden und abgefallen... Und wieviel Blätter werden noch aufgehen und dann abfallen... Oblomov (1980)
Her parents died early.Das schwöre ich. Sie ist früh Waise gewordenOblomov (1980)
We fell in love with each other so unexpectedly as if we suddenly fell ill, that's why I had not come to myself sooner.Wir haben uns so plötzlich liebgewonnen, als wären wir beide krank geworden, und das hinderte mich, eher zu mir zu kommen. Oblomov (1980)
Good heavens, how this child has changed, matured, developed.Mein Gott, wie hat sich dieses Mädchen verändert, wie erwachsen sie geworden ist. Oblomov (1980)
Do you know what's become of him?Wissen Sie, was aus ihm geworden ist? Every Man for Himself (1980)
Hasn't she grown?Ist sie nicht groß gewordenEvery Man for Himself (1980)
Got her about bucked out yet?Ist sie schon zahm gewordenTom Horn (1980)
You know. Just let the boys see how well I turned out.Die Jungs sollen sehen, was aus mir geworden ist. Atlantic City (1980)
Things would turn out differently.Es ist anders geworden, als du dachtest. From the Life of the Marionettes (1980)
Then I ran the last little bit. It's really cold out.Es ist verdammt kalt gewordenFrom the Life of the Marionettes (1980)
My God, I'm so theoretical.Mein Gott, bin ich theoretisch gewordenFrom the Life of the Marionettes (1980)
Lost your tan.Bist blass gewordenBad Timing (1980)
- You've lost your tan.Du bist blass gewordenBad Timing (1980)
It had become unbearable anyway.Sein Charakter ist mir unerträglich gewordenThe Lady Banker (1980)
A poem by a pimp became the hymn of Hitler's party.Ein Zuhältergedicht ist Hitlers Parteihymne gewordenThe Big Red One (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
altern; alt werden | alternd; alt werdend | gealtert; alt geworden | altert | alterteto grow old | growing old | grown old | grows old | grew old [Add to Longdo]
aufweichen; erweichen; weich machen; weich werden; mildern | aufweichend; erweichend; weich machend; weich werdend; mildernd | aufgeweicht; erweicht; weich gemacht; weich geworden; gemildert | weicht auf | weichte aufto soften | softening | softened | softens | softened [Add to Longdo]
besiedeln; ansiedeln; ansässig werden; sich niederlassen | besiedelnd; ansiedelnd; ansässig werdend; niederlassend | besiedelt; angesiedelt; ansässig geworden; niedergelassento settle | settling | settled [Add to Longdo]
erkranken; krank werden (an) | erkrankend | erkrankt; krank geworden | er/sie erkrankt | ich/er/sie erkrankte | er/sie ist/war erkranktto fall ill; to fall sick; to take ill; to be taken ill (with) | falling ill; falling sick; tanking ill | fallen ill; fallen sick; taken ill | he/she falls ill; he/she takes ill | I/he/she fell ill; I/he/she took ill | he/she has/had fallen ill; he/she has/had taken ill [Add to Longdo]
gerade werden | gerade werdend | gerade gewordento straighten | straightening | straightened [Add to Longdo]
klar werden | klar werdend | klar gewordento become clear | becoming clear | become clear [Add to Longdo]
loswerden | loswerdend | losgewordento rid {rid, ridded; rid, ridded} | ridding | rid [Add to Longdo]
ist rückfällig gewordenbackslid [Add to Longdo]
schrumpfen; kleiner werden; sich zusammenziehen; einfallen | schrumpfend; kleiner werdend; sich zusammenziehend; einfallen | geschrumpft; kleiner geworden; zusammengezogen; eingefallen | er/sie/s schrumft | ich/er/sie/es schrumpfte | er/sie/es ist/war geschrumpftto shrink {shrank, shrunk; shrunk, shrunken} | shrinking | shrunk; shrunken | he/she/it shrinks | I/he/she/it shrank | he/she/it has/had shrunk [Add to Longdo]
werden; anfangen | werdend | geworden | du wirst | er/sie wird | ich/er/sie wurde; ich/er/sie ward | er/sie ist/war geworden | ich/er/sie würdeto become {became; become} | becoming | become | you become | he/she becomes | I/he/she became | he/she has/had become | I/he/she would become [Add to Longdo]
wütend werden | wütend werdend | wütend gewordento huff | huffing | huffed [Add to Longdo]
Aus ihr ist eine gute Ärztin geworden.She made a good doctor. [Add to Longdo]
Das ist zu einem Problem geworden.This has become something of an issue. [Add to Longdo]
Es war dunkel geworden.Darkness had come. [Add to Longdo]
Sie ist sehr mager geworden.She's grown very thin. [Add to Longdo]
Was ist daraus geworden?What has become of it? [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top