Search result for

gets

(50 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gets-, *gets*, get
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What you want gets trumped by what I want. Plan "b."หนูต้องการความกล้าหาญที่จะทำ แผน บี New Haven Can Wait (2008)
It's gets you on the short list for early admission,จะทำให้เธอได้เข้าเรียนง่ายๆเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
About how she's going to get into yale gets her really--เรื่องเธอจะสอบเข้า Yale ยังไง New Haven Can Wait (2008)
But anytime she gets a new guy, she stepfords outแต่เมื่อไหร่ที่แม่มีแฟนใหม่ แม่จะข้ามฟากไป Chuck in Real Life (2008)
Gets a free pass. I get she lied-- no.ผ่านฉลุยเลย รู้แล้ว น้องเธอโกหก- There Might be Blood (2008)
And when he gets out,แล้วถ้าเขาออกมา There Might be Blood (2008)
It says, "muffy's muff gets stuffed." does that mean--มันบอกว่า มัฟฟี่ยัดไส้ ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะ There Might be Blood (2008)
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
Anything gets in our way, cut first, ask questions later.ถ้าเจอใครขว้างทาง ตัดก่อน แล้วถามทีหลัง Dead Space: Downfall (2008)
Once the blood gets reabsorbed,เลือดอาจซึมหายไป Adverse Events (2008)
We'll see who gets there first.เราจะเห็นกันว่าใครถึงเส้นชัยก่อน Adverse Events (2008)
It gets sticky, ferments, grows.มันแน่นขึ้นแล้วก็โตขึ้น Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
getsAccording to one legend, it gets its name from a priest.
getsI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
getsThe sound of jets taking off gets on my nerves.
getsIntel gets a huge royalty from the invention.
getsIt is today that Ken gets married.
getsLet's get home before this rain gets any stronger.
getsIt gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.
getsYou must come back before it gets dark.
getsDon't go out after it gets dark.
getsHe easily gets angry at trivial things.
getsMy wife gets on well with my mother.
getsMayumi is a healthy person. She almost never gets sick.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยนแปลงเป้าการผลิต[v. exp.] (plīenplaēng pao kān phalit) EN: change production targets   
ตามแต่โอกาส[v. exp.] (tām tāe ōkāt) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can   

CMU English Pronouncing Dictionary
GETS    G EH1 T S
GETS    G IH1 T S
GETSINGER    G EH1 T S AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gets    (v) (g e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewöhntgets used to [Add to Longdo]
verschärftgets worse [Add to Longdo]
verschmerztgets over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
カ月(P);ケ月(P);ヶ月(P);ヵ月(P);箇月;か月[かげつ, kagetsu] (ctr) (number of) months; (P) [Add to Longdo]
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
亥月[がいげつ, gaigetsu] (n) (obs) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
一ヶ月;一箇月(oK);一か月;一ケ月[いっかげつ, ikkagetsu] (n) one month [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
陰付け処理[かげつけしょり, kagetsukeshori] shading [Add to Longdo]
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
月曜[げつよう, getsuyou] Montag [Add to Longdo]
月曜日[げつようび, getsuyoubi] Montag [Add to Longdo]
月末[げつまつ, getsumatsu] Ende_des_Monats, Monatsende [Add to Longdo]
月齢[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  GETS
         Government Emergency Telecommunications System (USA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top