Search result for

getreten

(78 entries)
(0.0504 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -getreten-, *getreten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา getreten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *getreten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For that I got half of everything. You follow me?Dafür hat er mir die Hälfte von allem abgetreten, was er findet. The Villain (1979)
You've just joined the fucking Marines.Du bist der verdammten Marine beigetretenThe Wanderers (1979)
I think we just joined the fucking Marines.Ich glaube, wir sind gerade der verdammten Marine beigetretenThe Wanderers (1979)
Hitting is not the same as kicking.- Ich hab dich auch nur getretenKnockabout (1979)
I just felt the baby kick.Das Baby hat mich getretenThe Idol (1980)
I couldn't believe how upset Norma was at the way Steve was dancing.Norma war ganz schön sauer, dass Steve ihr ständig auf die Füße getreten ist. The Inspiration (1980)
I read the other day that Lena Horne was appearing at a prisoner-of-war camp.Ich habe gelesen, dass Lena Horne in einem Gefangenenlager aufgetreten ist. The Outrage: Part 1 (1980)
I watched a little boy die from stepping on a landmine.Ich sah, wie ein kleiner Junge starb, weil er auf eine Mine getreten war. The Premonition (1980)
- That's why we went into it.Darum sind wir beigetretenThe Writing on the Wall (1980)
Brother Li, although you joined the clan much earlier But I've learnt a lot more than you didBruder Li, auch wenn du dem Clan viel eher beigetreten bist, habe ich viel mehr gelernt als du. Two Champions of Death (1980)
Do you know what it's like to fall in the mud and get kicked in the head by an iron boot?Wissen Sie, wie es ist, in den Dreck zu fallen und von einem Eisenstiefel in den Kopf getreten zu werden? Airplane! (1980)
You stepped on too many toes.Du bist zu vielen Leuten auf die Füße getretenAmerican Gigolo (1980)
I stepped on one of those fish that looks like a rock.Ich bin auf einen Fisch getreten, der wie ein Stein aussieht. The Blue Lagoon (1980)
But you need to temper that... with the knowledge those fractures could have occurred... several years after death as a result of a cave-in of the grave walls.Aber das muss man abmildern... durch das Wissen, dass diese Frakturen aufgetreten sein können... durch einen Einsturz der Grabwände und mehrere Jahre nach dem Tod. Brubaker (1980)
Oh, did somebody step on a duck?Ist jemand auf eine Ente getretenCaddyshack (1980)
I was totally vegged.War weggetretenFoxes (1980)
- At ease, madam.- Weggetreten, Madam. Herbie Goes Bananas (1980)
I admire his wit, standing up like that.Ich bewundere den Scharfsinn, mit dem er ihm entgegengetreten ist. Kagemusha (1980)
And though I'm no Olivier, if he fought Sugar Ray, he would say that the thing ain't the ring, it's the play.Wäre Olivier gegen Sugar Ray angetreten, hätte auch er gesagt, lieber die Bühne als den Ring. Raging Bull (1980)
I know I'm no Olivier, but if he fought Sugar Ray, he would say that the thing ain't the ring, it's the play.Wäre Olivier gegen Sugar Ray angetreten, hätte er gesagt: lieber die Bühne als den Ring. Raging Bull (1980)
I joined two years before the war.Ich bin zwei Jahre vor dem Kriegsbeginn angetretenThe Medal (1980)
I resigned.Ich bin ausgetretenffolkes (1980)
You've all got to see that what you wanted to happen has happened!Ihr müsst alle sehen, dass das, was ihr wolltet, eingetreten ist. The Hostage (1981)
Why did we go into it?Warum sind wir wohl beigetretenThe Devil You Know (1981)
- Why did the French go in?- Und warum sind die Franzosen beigetretenThe Devil You Know (1981)
The small nations didn't join for selfish reasons.Das ist aber... Die Kleinen sind aber nicht aus egoistischen Gründen beigetretenThe Devil You Know (1981)
I have performed in front of crowned heads of Europe!Ich bin vor den gekrönten Häuptern Europas aufgetretenThe Funhouse (1981)
Most of the boys around here joined.Die meisten der Jungs hier sind eingetretenGallipoli (1981)
If I'd had a son, he'd have joined too.Wenn ich einen Sohn hätte, wäre der auch eingetretenGallipoli (1981)
- We have a possible DO A...- Tod ist vor Ankunft eingetreten... Prince of the City (1981)
- One come in the yard, we'd kick it.- Wir haben Hunde immer getretenRich and Famous (1981)
I joined the Army because my father and my brother were in the Army.Ich bin der Army beigetreten, weil mein Vater und mein Bruder dabei waren. Stripes (1981)
Fall in for muster.Kompanie angetretenStripes (1981)
He's not allowed to move until the ball has been struck.Er darf sich nicht bewegen, bis der Ball getreten wurde. Victory (1981)
You alone have stood up to their guards. And what are you?Ihr allein seid gegen ihre Götter angetreten, und was seid ihr? Conan the Barbarian (1982)
Ghena blew it long ago! There's no Ghena!Gena ist von der Bühne abgetretenFamily Relations (1982)
Rosco let crush your hand before.Aber Du bist trotzdem gegen ihn angetretenBomber (1982)
To your mark.VorgetretenGandhi (1982)
Our futures were already planned. Now they converge.Unser beider Pfade... waren nicht ausgetreten, aber gezeichnet. The Troops & Troop-ettes (1982)
Somebody stepped on my hand.Jemand ist mir auf die Hand getretenMissing (1982)
These 3 main issues constitute the will of our movement. To protect human rights, there where they are normally spurned.Diese 3 Hauptthemen zeigen den Willen unserer Bewegung, die Menschenrechte dort zur verteidigen, wo sie mit Füßen getreten werden. La passante du Sans-Souci (1982)
Company, dismissed.Kadetten weggetretenStar Trek II: The Wrath of Khan (1982)
If not for the dress, I'd have kicked his ass.Ich hätte ihm gern in den Hintern getretenTootsie (1982)
If Lockwood has not resigned by 10:00 tomorrow morning two atom bombs will destroy the city and people of New York.Falls Lockwood nicht bis morgen früh um 10 Uhr zurückgetreten ist... werden zwei Atombomben die Stadt New York... und ihre Einwohner zerstören. Wrong Is Right (1982)
If Lockwood has not resigned by 10:00 tomorrow morning two atom bombs will destroy the city and people of New York.Falls Lockwood nicht bis morgen früh um 10 Uhr zurückgetreten ist... werden zwei Atombomben die Stadt New York... und ihre Einwohner zerstören. Wrong Is Right (1982)
That would mean Mr. Dürchlich, for example, wouldn't have a drum by now.Das würde bedeuten, Herr Drchlík hat kein Loch in die Trommel getretenStav nouze (1983)
But in our case, this simply didn't happen.Der ist aber nicht eingetretenStav nouze (1983)
They entered the war?Sind sie in den Krieg eingetretenReturn from Hell (1983)
I got something happening on the A-Team, sir.Das A-Team ist in Aktion getretenThe White Ballot (1983)
Hey, B.A., how you feeling, guy? Lockjaw set in yet?Kieferstarre schon eingetretenThere's Always a Catch (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgetretene Forderungenassigned book account [Add to Longdo]
abdanken; zurücktreten | abdankend; zurücktretend | abgedankt; zurückgetretento resign | resigning | resigned [Add to Longdo]
antreten | antretend | angetretento report | reporting | reported [Add to Longdo]
auftreten; fungieren | auftretend; fungierend | aufgetreten; fungiert | er/sie tritt auf | ich/er/sie trat auf | er/sie ist/war aufgetreten | als Zeuge auftretento appear | appearing | appeared | he/she appeares | I/he/she appeared | he/she has/had appeared | to appear as a witness [Add to Longdo]
ausgetreten (Pfad) {adj} | ausgetretene Wege gehenwell-trodden (trail) | to tread a beaten track [Add to Longdo]
ausgetreten (Schuhe)well-worn (shoes) [Add to Longdo]
austreten | austretend | ausgetreten | aus einem Verein austretento resign from | resigning from | resigned from | to resign from a club [Add to Longdo]
beigetretenacceded [Add to Longdo]
betreten; eintreten; einschreiben; buchen | betretend; eintretend | betreten; eingetreten | er/sie betritt; er/sie tritt ein | ich/er/sie betrat; ich/er/sie trat ein | er/sie hat/hatte betreten; er/sie ist/war eingetreten | einen Raum betreten; in einen Raum eintretento enter | entering | entered | he/she enters | I/he/she entered | he/she has/had entered | to enter a room [Add to Longdo]
nicht eingetretenunentered [Add to Longdo]
eingetretene Todesfälleactual deaths [Add to Longdo]
(in einen Verein) eintreten | eintretend | eingetretento join (a club) | joining | joined [Add to Longdo]
entgegentreten; konfrontieren | entgegentretend; konfrontierend | entgegengetreten; konfrontiert | er/sie tritt entgegen; er/sie konfrontiertto confront | confronting | confronted | he/she confronts [Add to Longdo]
sich ereignen; vorfallen; eintreten; auftreten; unterlaufen | sich ereignend; vorfallend; eintretend; auftretend; unterlaufend | ereignet; vorgefallen; eingetreten; aufgetreten; unterlaufento occur | occurring | occurred [Add to Longdo]
heraustreten (aus) | heraustretend | herausgetreten | er/sie tritt heraus | ich/er/sie trat heraus | er/sie ist/war herausgetretento come out; to step out (of) | coming out | come out | he/she comes out | I/he/she came out | he/she has/had come out [Add to Longdo]
hervorgetretenstepped forward [Add to Longdo]
hervortreten (hinter) | hervortretend | hervorgetreten | er/sie tritt hervor | ich/er/sie trat hervor | er/sie ist/war hervorgetretento step out; to emerge (from behind) | stepping out; emerging | stepped out; emerged | he/she steps out | I/he/she stepped out | he/she has/had stepped out [Add to Longdo]
trat wieder auf; wiederaufgetretenreappeared [Add to Longdo]
treten (auf); zertreten | tretend; zertretend | getreten; zertreten | er/sie tritt; er/sie zertritt | ich/er/sie trat; ich/er/sie zertrat | er/sie hat/hatte getreten; er/sie ist/war getreten; er/sie hat/hatte zertretentread {trod; trodden, trod} (on) | treading | trodden | he/she treads | I/he/she trod | he/she has/had trodden [Add to Longdo]
treten (in) | tretend | getreten | er/sie tritt | ich/er/sie trat | er/sie hat/hatte getretento step (into) | steping | stepped | he/she steps | I/he/she stepped | he/she has/had stepped [Add to Longdo]
übertreten | übertretend | übergetretento transgress | transgressing | transgressed [Add to Longdo]
zurückgetretenreceded [Add to Longdo]
zurückgetretenretired [Add to Longdo]
zurücktreten; (Amt) niederlegen | zürücktretend; niederlegend | zurückgetreten; niedergelegt | er/sie tritt zurück; er/sie legt nieder | ich/er/sie trat zurück; er/sie legte nieder | er/sie ist/war zrückgetreten; er/sie hat/hatte niedergelegtto resign | resigning | resigned | he/she resigns | I/he/she resigned | he/she has/had resigned [Add to Longdo]
zurücktreten | zurücktretend | zurückgetreten | tritt zurück | trat zurückto rescind | rescinding | rescinded | rescinds | rescinded [Add to Longdo]
zurückziehen; zurücktreten; wegnehmen | zurückziehend; zurücktretend; wegnehmend | zurückgezogen; zurückgetreten; weggenommen | er/sie zieht zurück | ich/er/sie zog zurück | er/sie hat/hatte zurückgezogen | ich/er/sie zöge zurückto withdraw {withdrew; withdrawn} | withdrawing | withdrawn | he/she withdraws | I/he/she withdrew | he/she has/had withdrawn | I/he/she would withdraw [Add to Longdo]
Ich bin ganz schön ins Fettnäpfchen getreten.I really put my foot in it! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  getreten [gətreːtən]
     trodden
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top