Search result for

getaut

(54 entries)
(0.0546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -getaut-, *getaut*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา getaut มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *getaut*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It wasn't until ConSec had trouble putting me away that they thawed you out.Erst als ConSec mich eliminieren wollte hat man dich aufgetautScanners (1981)
- You're not forgetting me, are you? - Do I sense the room has warmed?Ah, sind Sie etwas aufgetautSteele Threads (1983)
The newness of life.Die Erde, die aufgetaut ist und erblüht. Steele Eligible (1984)
How much was it you said you needed to find those opportunities other people miss?Die, die Mom immer aufgetaut hat. Nein. The Poker Game (1987)
Not this time, Kenneth.Nur bis meine Mittel aufgetaut werden. By Hooker by Crook (1987)
He has been specifically prepped to be thawed and reanimated.Er wurde speziell präpariert, um aufgetaut und reanimiert zu werden. The Big Thaw (1987)
Well, it was supposed to be today.- Wann wird er aufgetaut? - Eigentlich sollte es heute passieren. The Big Thaw (1987)
[Crockett] With Izzy behind the wheel? He ain't gonna get thawed, pal.Da wird er nicht aufgetaut, Kumpel. The Big Thaw (1987)
Oh! I have a bone in my left foot that hasn't thawed yet.Ein Knochen in meinem Fuß ist immer noch nicht aufgetautJaws: The Revenge (1987)
It's defrosted!Es ist aufgetautThe Cows of October (1988)
One gets stolen and the other gets ruined— defrosted by the cops! Gargantua? Yeah.Eine wird gestohlen, die andere ruiniert, aufgetaut von der Polizei. The Cows of October (1988)
In the spring, when he melts.Im Frühling ist er dann auch aufgetautThe Big Blue (1988)
Don't you want dessert?Mom hat was für uns aufgetaut. Toll. Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow? (1989)
It'll thaw out in a few hours. Have a ball.In ein paar Stunden ist es aufgetautK-9 (1989)
The florist had to thaw out our newly planted tulips with a hair dryer.Die Tulpen wurden aufgetautFather of the Bride (1991)
They defrosted you just so you could lasso my piddly ass? Damn, you been had.Haben die dich extra aufgetaut, damit du mich armen Arsch einfängst? Demolition Man (1993)
Now we need those men defrosted.Die Leute müssen aufgetaut werden. Demolition Man (1993)
You mean they thawed this guy out just to kill me?Der wurde nur aufgetaut, um mich zu töten? Demolition Man (1993)
Well, with the activity in the South Atlantic and the rising temperature, I'd say we probably thawed this thing out of a million-year-old block of ice.Bei den Aktivitäten im Südatlantik und steigenden Temperaturen, haben wir es aus einem Millionen Jahre alten Eisblock getautMeltdown (1995)
I'm discovered the following spring and successfully thawed.Ich werde im darauffolgenden Frühling entdeckt und erfolgreich aufgetautSchizopolis (1996)
Yeah, well, I thawed out and Clark's not going anywhere, Mazel Tov.Ja, nun, ich bin aufgetaut und Clark geht nirgendwohin, Mazel Tov. Twas the Night Before Mxymas (1996)
He must really be loosening up.Er muss wohl etwas aufgetaut sein. Let He Who Is Without Sin... (1996)
They've had to wait until now for the pack ice to melt in the Davis Strait.Sie mussten warten, bis das Packeis in der Davisstraße getaut war. Smilla's Sense of Snow (1997)
But extreme rapid-freezing causes a smoother, glass-like structure to form so the cell can survive being thawed.Aber bei einer extremen Schnellgefrierung entsteht eine glattere, glasartige Struktur,... ..und die Zelle kann ohne Schaden aufgetaut werden. Synchrony (1997)
Nice to see you thawed.Schön‚ dass Sie aufgetaut sind. Lost in Space (1998)
Do you think she has been successfully defrosted?Glauben sie, dass wir sie erfolgreich aufgetaut haben? My Funny Valentine (1998)
But if I'm still frozen in 1967... how could I have been unthawed... in the Nineties and traveled back--Aber wenn ich 1967 tiefgefroren wurde, wie konnte ich in den 90ern aufgetaut werden und zurück... Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
Hey, you're the unfrozen guy from the 20th century, right?He, du bist der aufgetaute Typ aus dem 20. Jahrhundert, nicht? The Series Has Landed (1999)
I'd like my old job counseling defrostees and assigning them careers.Ich will meinen alten Job und Aufgetauten stellen zuteilen. Mother's Day (2000)
I was supposed to be unfrozen... ... forthe1000thanniversary screening of Jury Duty II.Ich sollte aufgetaut werden... zur Vorführung von Jury Duty II an seinem 1000. Mother's Day (2000)
Yes, she makes me bold Now her love thawed outJa, sie macht mich kühn Jetzt, da ihre Liebe aufgetaut Moulin Rouge! (2001)
Yes, her love thawed outJa, ihre Liebe, die hat aufgetaut Moulin Rouge! (2001)
He is thawed out now, is that correct?Jetzt ist er aber aufgetaut, das ist korrekt? Vanilla Sky (2001)
He's all thawed out.Er ist wieder aufgetautSmashed (2001)
The room just unfroze.Das Zimmer ist aufgetautBrain Drain (2001)
He unfroze!Er ist aufgetautSin Francisco (2001)
Are you warm yet?Bist du aufgetaut, hm? Intermission (2003)
I got better as the night went on. Talked a little more.Irgendwann bin ich dann aufgetaut und hab mehr geredet. The Fundamental Things Apply (2003)
It needs to be defrosted. -I can do it.Der Froster muss abgetaut werden. Producing Adults (2004)
- It's still frozen solid.- Das ist noch nicht aufgetautNigdy w zyciu! (2004)
Yeah. I think he... hasn't really thawed out, yet.Ja, ich glaube, er ist noch nicht ganz aufgetautLimb from Limb (2004)
- No, and I need to clean our gutters and beneath the refrigerator, and it's so long since I replaced the shelf liners so...- Die Abflussrinnen sind verstopft. Der Kühlschrank muss abgetaut werden und die Regalauflage müsste auch mal wieder erneuert werden. One Wonderful Day (2005)
Melted your cold heart yet?Hat sie Ihr kaltes Herz schon aufgetautCasino Royale (2006)
And when I got home, there was a note in the kitchen saying that she went shopping for a potluck and she had defrosted lasagna for me.Als ich nach Hause kam, war ein Zettel in der Küche, da stand, sie wollte noch was einkaufen für ein Büffet, und für mich hätte sie 'ne Lasagne aufgetautThe Stranger (2006)
He spent every weekend defrosting his refrigerator.Er hat an jedem Wochenende seinen Kühlschrank abgetautMr. Monk and the Class Reunion (2006)
There's a good chance he'll be on the dewy side.Es ist sehr wahrscheinlich, dass er schon angetaut ist. Pigeon (2007)
I hate dewy.Ich hasse Angetaute. Pigeon (2007)
No, it's just a thaw.Nein, es hat nur etwas getautLars and the Real Girl (2007)
If the intel turns out to be reliable, you will be unfrozen and allowed to resume transforming. If that indeed, is going to happen.Wenn die Informationen zuverlässig waren... werden Sie wieder aufgetaut und dürfen sich... wieder zurück verwandeln, wenn das passiert. The Shroud (2007)
? defrosting himself, as it turns out.Tut mir Leid deswegen, es stellte sich raus, dass er sich aufgetaut hat, als es raus kam. Chuck Versus the Marlin (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auftauen; entfrosten | auftauend; entfrostend | aufgetaut; entfrostetto defrost | defrosting | defrosted [Add to Longdo]
tauen | tauend | getaut | taut | tauteto thaw | thawing | thawed | thaws | thawed [Add to Longdo]
tauen; betauen | tauend | getaut | tautto dew | dewing | dewed | dews [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  getaut [gətaut]
     dewed; thawed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top