Search result for

getarnt

(56 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -getarnt-, *getarnt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา getarnt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *getarnt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Variously disguised as an acrobat who juggled eggs and as a blind ornithologist, he eventually made a home in Wales and settled on the Lleyn Peninsula.Mal als Akrobat und Eierjongleur, mal als blinder Ornithologe getarnt, ließ er sich endlich in Wales, auf der Halbinsel Lleyn, nieder. The Falls (1980)
C. I. A. future plans for clandestine operations.""Die Pläne der CIA für getarnte Vorhaben." Hopscotch (1980)
It must be because she's disguised as an Earth woman...Warum kann ich sie nicht orten? Wahrscheinlich weil sie sich als Erdling getarnt hat. Super Monster (1980)
And cunningly disguised so it won't look like a racing car.Raffiniert getarnt. Das sieht nicht aus wie ein Rennwagen. The Cannonball Run (1981)
The knife in one room, the body in the other. He made it look like murder.Das Messer im einen Raum, die Leiche im anderen, das ist ein als Mord getarnter Selbstmord. The Woman Next Door (1981)
I don't understand how he could fall into such a trap because a direct confrontation is unthinkable... by a bullet.Er muss in eine Falle gelaufen sein, die unglaublich gut getarnt war! Denn im Kampf, Mann gegen Mann ist das unmöglich! Ich fasse es einfach nicht! The Professional (1981)
That stop sign is nothing but a poorly concealed trap.-Den ich nicht bezahlen werde. Dieses Stoppschild ist nur eine schlecht getarnte Falle. No Big Thing (1982)
Slipped the scheme to the minister privately, under plain cover!Er hat den Vorschlag dem Minister privat untergeschoben, getarnt in einem einfachen, braunen Umschlag. The Challenge (1982)
Camouflaged as perfumes to avoid suspicion.Natürlich nicht als Nahrungsmittel erkennbar, sondern getarnt als Kosmetika. Výprava do minula (1983)
This smoking den was kept under lock and key inside the branch store of the National bank on Queen Sofia StreetDie Haschkneipe wurde außerordentlich gut getarnt in einer Tochterfirma der Volksbank in der "Königin Sofie" straße betrieben. Dracula of Exarcheia (1983)
You know, posing as cheap hoods was pure genius on your part.Ja... Als Landstreicher getarnt aufzutreten ist genial. Go for It (1983)
Disguised as a cargo ship and using a secret imperial code... a strike team will land on the moon and deactivate the shield generator.Als Frachter getarnt und unter Benutzung eines imperialen Geheimcodes... landet nun ein Stoßtrupp auf Endor und deaktiviert den Schutzschildgenerator. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
But hope just checked into Sunnyvale, disguised as an elderly optimist who carries his magic in a shiny tin can.Doch die Hoffnung zog gerade in Sunnyvale ein, getarnt als ältlicher Optimist, der seine Magie in einer Dose mitbringt. SUNNYVALE Seniorenheim Twilight Zone: The Movie (1983)
My thinking is a bit muddled. I stole a biological weapon and covered the theft by creating an accident, a fatal accident.Ich habe eine biologische Waffe gestohlen... und es als tödlichen Unfall getarntProof Through the Night (1984)
Now, under trade visits, heh he's been a recent regular traveler to Moscow.Als Geschäftsreisender getarnt, ha, ist er in letzter Zeit regelmäßig nach Moskau geflogen. The Three Faces of Emily (1984)
First wave of the attack came in disguised as a commercial charter flight.Die erste Angriffswelle war als kommerzieller Charterflug getarntRed Dawn (1984)
- We are cloaked.- Wir sind getarntStar Trek III: The Search for Spock (1984)
Well, scarred.Wohl getarnt ()
What we have here is a series of murders, cleverly disguised murders.Ich fürchte, wir haben es hier mit einer clever getarnten Mordserie zu tun. Custom Made Killer (1985)
Just become a world famous public figure.Getarnt als bekannte Persönlichkeit. The Holcroft Covenant (1985)
Wait, I've just found a concealed fire door.Moment, ich habe eine getarnte Feuertür entdeckt. Deadly Knightshade (1986)
Disguised as an electrical cabinet, 2 feet across, 3 feet in height, below the water line.Als elektrischer Schaltkasten getarnt, gut 1,5 m breit und 1 m hoch. Unter der Wasserlinie. Countdown (1986)
There's a secret entrance.- Zum Waisenhaus. Der Eingang ist gut getarntThe Road Not Taken (1986)
24 hours, staying cloaked.Wir bleiben 24 Stunden getarntStar Trek IV: The Voyage Home (1986)
Hey, what the hell's going on? There's a couple of kids spreading a rumor that the killers were in an unmarked police car.Da sind 'n paar Jungs, die verbreiten das Gerücht, die Killer wären in 'nem getarnten Polizeiwagen gekommen. The Big Easy (1986)
I heard you dudes saw something last night in Storyville around the time those three guys got stovepiped.Als die 3 Typen umgelegt worden sind? 'n getarnten Streifenwagen, oder so? Keine Ahnung. The Big Easy (1986)
So you're beginning to think cops were involved?-Warum? Das war ein getarnter Polizeiwagen! The Big Easy (1986)
We have an eyewitness who saw two men in an unmarked police car dump Freddy Angelo's body into the Piazza D'Italia.Sie brachten Angelos Leiche. -Woher wusste er, dass es ein getarnter Polizeiwagen war? The Big Easy (1986)
Our ketch is in a cove, camouflaged.Unser Boot ist gut getarntPirates (1987)
Posing as a drug dealer?Getarnt als Drogendealer? Heroes of the Revolution (1987)
I've camouflaged the paperwork in a dozen different files to cover you.Ich habe die Papiere in ein paar Akten getarnt, um Sie zu schützen. Bad Timing (1987)
Well, then what planet are you from? Melmac. But don't spread it around, ok?Deine Füße sind für matschiges Gelände geeignet, wahrscheinlich ist der Boden rotbraun, dann bist du gut getarntTurkey in the Straw: Part 2 (1988)
- It's cloaked itself.- Es ist getarntThe Arsenal of Freedom (1988)
I forgot to tell you, it's a lighter in the shape of a pistol.Ach so, ich hab nur die Hälfte erklärt. Es ist ein Feuerzeug als Pistole getarnt. Ich meine, es sieht aus wie 'ne Pistole. À gauche en sortant de l'ascenseur (1988)
Disguised suicide of murder and not the opposite.Nicht Mord, der als Selbstmord getarnt ist, sondern Selbstmord, den man wie Mord erscheinen ließ. Murder in the Mews (1989)
The Pagh is either cloaked or destroyed, sir.Die Pagh hat sich getarnt oder wurde zerstört. A Matter of Honor (1989)
They could be cloaked.Sie könnten getarnt sein. The Survivors (1989)
Who are studying an extended family of Mintakans at close range, from a camouflaged observation post.Sie erforschen eine Mintakaner- Familie aus nächster Nähe... ..von einem getarnten Beobachtungsposten. Who Watches the Watchers (1989)
Along with confiscated valuables shipped north as personal baggage.Konfiszierte Wertsachen wurden als Gepäck getarnt nach Norden verschifft. Glory (1989)
- The Bird of Prey must have cloaked.- Sie haben sich getarntStar Trek V: The Final Frontier (1989)
If my people are cloaked, then they intend to strike.Wenn meine Leute getarnt sind, planen sie einen Angriff. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Perfect camouflage.Perfekt getarntPredator 2 (1990)
I bet it was a goblin in disguise.Das war sicher ein getarnter Kobold. Troll 2 (1990)
They might be able to hide a base from our probe. Its capabilities are limited.Die Basis könnte jedoch getarnt sein. The Defector (1990)
Presuming Romulan warships are cloaked and monitoring us we expect heavy resistance as we approach Nelvana lll.Wahrscheinlich sind die Schiffe getarnt. Erwarten starken Widerstand bei Annäherung von Nelvana III. The Defector (1990)
With a cloaked satellite?Mit einer getarnten Sonde? The Defector (1990)
Either it is a sensor malfunction or another ship is following us.Entweder versagen die Sensoren oder uns verfolgt ein getarntes Schiff. Tin Man (1990)
The Klingon vessel has recloaked. I have no readings.Das klingonische Schiff hat sich getarntYesterday's Enterprise (1990)
- Not even cloaking themselves.- Nicht einmal getarntYesterday's Enterprise (1990)
Not to see you disguised by your church.Nicht, um dich kirchlich getarnt zu sehen. The Godfather: Part III (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
als Information getarnte Werbesendunginfomercial [Add to Longdo]
abdecken; verbergen; maskieren; tarnen | abdeckend; verbergend; maskierend; tarnend | abgedeckt; verborgen; maskiert; getarntto mask | masking | masked [Add to Longdo]
getarnt; maskiertmasked [Add to Longdo]
verhüllt; getarnt; geheim {adj}under wraps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  getarnt [gətarnt]
     masked
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top