Search result for

gestiegen

(68 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gestiegen-, *gestiegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gestiegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gestiegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nico must have gotten off while the train was stopping.Nico muss ausgestiegen sein, als der Zug angehalten hat. Terror Express (1980)
And then they all got out of it.Und alle sind dann ausgestiegenSpace Croppers (1980)
- I did. That's where I got the bus.- Da bin ich in den Bus gestiegenThe Idol (1980)
No, you just stop here under the same name, but the Japanese know you under another.Sie sind hier als Dupré abgestiegen, aber die Japaner kennen Sie unter einem anderen Namen. Le guignolo (1980)
If I'd known you were going to the next town instead of the one nearest the motel, I would've never gotten into this vehicle.Hätte ich gewusst, dass Sie zur nächsten Stadt... anstatt zur nahesten beim Motel fahren, wäre ich nie eingestiegenBronco Billy (1980)
So the microfilm got to Italy all by itself, all the way to the top of a mountain!Der Mikrofilm ist also ganz allein nach Italien gelangt und auf diesen Berg gestiegenLa Cage aux Folles II (1980)
My tips go up 20%, at least.Mein Trinkgeld ist 20 % gestiegenFame (1980)
If she had, she wouldn't have gotten in.Sonst wäre sie nicht eingestiegenOut of the Blue (1980)
Gold's up 20 cents.Gold ist 20 Cent gestiegenPopeye (1980)
I don't want you to say that it went to my head.Damit ihr nicht sagt, dass es mir in den Kopf gestiegen ist! The Medal (1980)
The subway fare had gone upDie U-Bahn-Preise sind gestiegen Downtown 81 (1981)
All this newfound freedom's gone to his head.Die neu gefundene Freiheit ist ihm wohl zu Kopf gestiegenThe Hot Rod (1981)
I just got off the bus.Ich bin gerade aus dem Bus gestiegenThe Whirlwind (1981)
The Soul never found peace and always, when you were hungry ... came from the lake and wanted to put out my taste for human blood.Man hat sie in den See geworfen, um die Geister zu besänftigen, die anderenfalls aus ihrem nassen Grab gestiegen wären, um das Dorf heinzusuchen. Zombie Lake (1981)
Then I came in through the front window. I started to read,... ..then I woke up naked at the zoo.Ich bin durchs Fenster eingestiegen und habe gelesen, und dann bin ich im Zoo aufgewacht. An American Werewolf in London (1981)
I boarded a train and that's when they got me.Ich bin in den Zug gestiegen und da haben sie mich erwischt. Man of Iron (1981)
I didn't hesitate, I climbed right in.Ich bin natürlich sofort eingestiegenDiva (1981)
But you admit there's been an unexplained increase in the deaths among baby boys?Aber es stimmt, dass die Zahl der Todesfälle kleiner Jungen unerklärt gestiegen ist? The Final Conflict (1981)
Lasalles pulled out of the Barlow Cup and nobody thought the worse of him.Lasalles ist auch schon ausgestiegen und niemand hat's ihm verübelt. Gallipoli (1981)
Dr. Feinblum, her alphas are up again. I'll switch out.Dr. Feinblum, ihre Alphas sind wieder gestiegenHappy Birthday to Me (1981)
I got so darn angry I took the cab and then that damn fool couldn't even find the Village.Ich war so wütend, dass ich in das Taxi gestiegen bin, und dann hat dieser Narr nicht mal das Village gefunden. Rich and Famous (1981)
- Two when we got out of the jeep.- Zwei, als wir ausgestiegen sind. Stripes (1981)
He has risen in glory from the graveEr ist aus dem Grabe gestiegen Cavalleria rusticana (1982)
I didn't drink that much, but it went to my head.Ich habe nur wenig getrunken, aber es ist in den Kopf gestiegenFamily Relations (1982)
But two healthy hands, you should have.Warum bist Du trotzdem in den Ring gestiegenBomber (1982)
Juju just told me to go up there, man. I just told...Zouzou hat mir vorhin erzählt, dass Ihr ausgestiegen seid und... Class of 1984 (1982)
Since then, it's moved up to the sixth grade. Is that it?Und seitdem ist er zum Sechstklässler-Humor aufgestiegen, was? Diner (1982)
Because I didn't register under it.Weil ich unter einem anderen Namen abgestiegen bin. Hanky Panky (1982)
- l retired, Hiram. I didn't get stupid. Check it!- Ich bin ausgestiegen... aber ich weiß, woran ich gearbeitet habe! Hanky Panky (1982)
(Maxwell) I just got in the tub about two minutes ago.(Maxwell) Ich bin eben in die Wanne gestiegenA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
- That Clouseau has got into my head.- Dass Clouseau mir zu Kopf gestiegen ist. Trail of the Pink Panther (1982)
I just sat down in the ship-swing for a moment to catch my breath, and then it started moving. - Hey!Ich bin nur in das Schiffchen gestiegen, um mich ein wenig auszuruhen. Pulnocní kolotoc (1983)
- I've decided to produce.- Ich bin auf Produktion umgestiegenWhen You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
Knight just checked in to the hotel.Knight ist eben im Hotel abgestiegen. Großartig. A Nice, Indecent Little Town (1983)
[ Thorpe ] ...other countries, particularly the Orient... have recently hit on a way of doing business.Andere Länder, insbesondere der Orient, sind kürzlich ins Geschäft eingestiegenRed Holt Steele (1983)
It may be, but I always made a point to move up the ladder in the process.Mag sein, aber es machte immer Sinn, weil ich aufgestiegen bin. Red Holt Steele (1983)
- We went from a 640-I to a 980-Z.Wir sind auf den 980-Z umgestiegenSteele Away with Me: Part 1 (1983)
If you hadn't have pushed me, I don't think I'd have the fire to get into the ring.Ohne Sie wäre ich wohl nicht in den Ring gestiegenSteele Knuckles and Glass Jaws (1983)
You know, I... I can't remember why I switched from rum to tequila.Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum ich von Rum auf Tequila umgestiegen bin. Steeling the Show (1983)
Then set himself up in business with my money.Und mit meinem Geld ist er ins Geschäft eingestiegenSting of Steele (1983)
He and Rheza's father were very close friends and he became the first American permitted to drill for oil in Zakir....ist vor Jahren ins Ölgeschäft eingestiegen. Er und Rhezas Vater standen sich sehr nahe. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
Are you telling me you got on that horse just in order to explain?Wollen Sie sagen, dass sie nur deswegen auf das Pferd gestiegen sind? Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
Every law enforcement agency in the country knows for a fact that crime has risen 14 percent in the last five years.BILLY: Jeder Gesetzeshüter des Landes weiß, dass die Kriminalität in den letzten 5 Jahren um 14 % angestiegen ist. If Thoughts Could Kill (1983)
My costs are going up as well.Auch meine Betriebskosten sind gestiegenThe Island of the Bloody Plantation (1983)
To give you a glimpse, the expansion of pharmaceutical demand was of 54.9% this year.Um Ihnen einen Überblick zu geben: Die Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten ist dieses Jahr um 54,9% gestiegen, gemäß den Rohdaten. My Other Husband (1983)
We seem to have gone from fishing to salvage.Wir sind wohl von Fischen auf Bergungsgut umgestiegenBMX Bandits (1983)
You want all that horror and ugliness crawl out of a soup bowl right in the middle of the family dinner?Dass Grauen und Unfug gerade aus dem Suppenschüssel beim Mahl im Familienkreis nach außen gestiegen würden? Bez svideteley (1983)
Finally made colonel?Also doch noch zum Colonel aufgestiegenBlue Thunder (1983)
You've come down from the Granite Mountains.Du bist herabgestiegen von den Granitbergen. Krull (1983)
'Also lifted is the Dow Jones... 'up five at 800 on last night's New York close.Der Dow Jones ist gestiegen. Heute Morgen um 10 Uhr war er um 5 Punkte auf 800 angestiegenLocal Hero (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absitzen; absteigen | absitzend; absteigend | abgesessen; abgestiegento dismount | dismounting | dismounted [Add to Longdo]
ansteigen; emporsteigen; anwachsen; aufsteigen; aufgehen; aufstehen; anschwellen | ansteigend; emporsteigend; anwachsend; aufsteigend; aufgehend; aufstehend; anschwellend | angestiegen; emporgestiegen; angewachsen; aufgestiegen; aufgegangen; aufgestanden; angeschwollento rise {rose; risen} | rising | risen [Add to Longdo]
aufsteigen; hinaufsteigen | aufsteigend; hinaufsteigend | aufgestiegen; hinaufgestiegento ascend | ascending | ascended [Add to Longdo]
ausgestiegendisembarked [Add to Longdo]
ausgestiegengot out [Add to Longdo]
aussteigen; absteigen | aussteigend; absteigend | ausgestiegen; abgestiegen | aus einem Fahrzeug aussteigento alight | alighting | alighted | to alight from a vehicle [Add to Longdo]
aussteigen | aussteigend | ausgestiegento exit | exiting | exited [Add to Longdo]
einsteigen | einsteigend | eingestiegento get in | getting in | got in [Add to Longdo]
gestiegengone up [Add to Longdo]
herabgestiegenclimbed down [Add to Longdo]
hinaufsteigen | hinaufsteigend | hinaufgestiegento climb up | climbing up | climbed up [Add to Longdo]
klettern; erklettern; erklimmen; steigen; besteigen | kletternd; erkletternd; erklimmend; steigend; besteigend | geklettert; erklettert; erklommen; gestiegen; bestiegen | er/sie klettert | ich/er/sie kletterte | er/sie ist/war geklettertto climb | climbing | climbed | he/she climbs | I/he/she climbed | he/she has/had climbed [Add to Longdo]
steigen | steigend | gestiegen | er/sie/es steigt | ich/er/sie/es stieg | er/sie/es ist/war gestiegento rise {rose; risen} | rising | risen | he/she/it rises | I/he/she/it rose | he/she/it has/had risen [Add to Longdo]
wechseln; umschalten; umsteigen; ändern; abändern; verändern | wechselnd; umschaltend; umsteigend; ändernd; abändernd; verändernd | gewechselt; umgeschaltet; umgestiegen; geändert; abgeändert; verändert | er/sie wechselt | ich/er/sie wchselte | er/sie hat/hatte gewechseltto change | changing | changed | he/she changes | I/he/she changed | he/she has/had changed [Add to Longdo]
zunehmen; steigen; ansteigen; sich erhöhen; erhöht werden; anwachsen (auf; um) | zunehmend; steigend; ansteigend; erhöhend; erhöht werdend; anwachsend | zugenommen; gestiegen; angestiegen; erhöht; erhöht worden; angewachsen | es nimmt zu | es nahm zu | es hat/hatte zugenommen | um 2% zunehmen; sich um 2% erhöhento increase (to; by) | increasing | increased | it increases | it increased | it has/had increased | to increase by 2% [Add to Longdo]
Noch jemand zugestiegen?Any more fares? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gestiegen [gəʃtiːgən]
     gone up; rised
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top