Search result for

gestes

(714 entries)
(0.0656 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gestes-, *gestes*, geste
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gestes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gestes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

English-Thai: Longdo Dictionary
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digest[VT] เข้าใจ, See also: ซึมซาบ, หยั่งถึง, Syn. understand, grasp, Ant. misunderstand
digest[VT] ตัดทอน, See also: ย่อสั้นๆ, Syn. summarize, condense
digest[N] บทสรุป, See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. abstract, brief, Ant. amplification
digest[N] ประมวลกฎหมาย
digest[VT] ย่อยอาหาร, See also: ย่อย, Syn. absorb, ingest
digest[VI] ย่อยอาหาร, See also: ย่อย, Syn. absorb, ingest
digest[N] หนังสือที่รวบรวมบทความ
digest[N] หนังสือรวบรวมบทความหรือเรื่องราวสั้นๆ
ingest[VT] นำเข้าสู่ร่างกายทางปาก, See also: รับประทาน, กิน, Syn. take in, absorb, dine, eat, Ant. fast
congest[VT] ทำให้เกิดเลือดหรือของเหลวคั่ง (ในร่างกาย)
congest[VT] ทำให้แออัด, Syn. overcrowd
congest[VI] เลือดหรือของเหลวคั่ง
Gestapo[N] ตำรวจลับนาซี (มาจากภาษาเยอรมัน), See also: เกสตาโป
gestate[VT] ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง
gestate[VI] ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง, อุ้มท้อง
gesture[N] การแสดงท่าทาง, See also: อิริยาบถ, Syn. motion, sign, signal
gesture[VI] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, แสดงอิริยาบถ
suggest[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ, Syn. advise, propose, recommend
suggest[VT] ทำให้นึกถึง, See also: เตือน, บอกเป็นนัย, Syn. hint, imply, remind
digestion[N] การย่อยอาหาร, Syn. digesting, eupepsia
digestive[ADJ] เกี่ยวกับการย่อยอาหาร
gestation[N] การตั้งครรภ์, See also: ช่วงตั้งครรภ์, ช่วงอุ้มท้อง, Syn. pregnancy
congestion[N] ความแออัด
digestible[ADJ] ซึ่งย่อยแล้ว, Syn. eatable, absorbable
indigested[ADJ] ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย, See also: ซึ่งสับสนวุ่นวาย, ซึ่งปั่นป่วน
suggest to[PHRV] เสนอแนะต่อ, See also: แนะนำ
suggestion[N] ข้อเสนอ, See also: ข้อเสนอแนะ, Syn. idea, proposal
suggestion[N] ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, Syn. hint, indication, trace
suggestion[N] การเสนอแนะ, See also: การแนะนำ, Syn. advice, recommendation
suggestion[N] ข้อชวนคิด, See also: นัย, Syn. glimmer, suspicion
suggestive[ADJ] เป็นข้อเสนอแนะ, See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ, Syn. evocative, hinting, indicative
suggestive[ADJ] เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง, See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร, Syn. indecent, provocative, vulgar
gesticulate[VT] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulate[VI] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
indigestion[N] อาการอาหารไม่ย่อย, See also: อาการแน่นท้อง, อาการท้องอืด, Syn. dyspepsia
suggestible[ADJ] ถูกชักชวนได้ง่าย, See also: ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. impressionable
suggestible[ADJ] สามารถบอกเป็นนัยได้, See also: สามารถชี้แนะได้, Syn. advisable, recommendable
decongestant[N] ยาลดอาการคัดจมูก, See also: ยาลดบวมและอุดตัน, Syn. respiratory drug
indigestible[ADJ] (อาหาร) ไม่ย่อย, See also: ย่อยยาก, Syn. inedible, rough, hard, unripe
progesterone[N] ฮอร์โมนเพศหญิงหรือเพศเมีย
digestibility[N] ความสามารถในการย่อยอาหาร
gesticulation[N] การแสดงท่าทาง, See also: การออกท่าออกทาง, การชี้มือชี้ไม้, การให้สัญญาณ, Syn. gesture, motion
gesticulatory[ADJ] ซึ่งแสดงท่าทาง
mass suggestion[N] การชักจูงคนจำนวนมาก
suggest itself to[PHRV] คิดได้, See also: คิดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
decongest(ดีคันเจสทฺ') vt. ลดความคั่ง., See also: decongestion n. การลดความคั่ง
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
digestive biscuitn. ขนมปังกรอบที่กลมใหญ่
digestor(ดิเจส'เทอะ) n. ดูdigester
egest(อีเจสทฺ') vt. ปล่อยออก,ขับออก, See also: egestion n. ดูegest egestive adj. ดูegest
egesta(อีเจส'ทะ) n. มูล,ของเสียจากร่างกาย, See also: egestion n. egestive adj.
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง
gestaltn. ทั้งหมดที่รวมกัน
gestapo(กัสทา'โพ) n. ตำรวจลับนาซี
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์,เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ
gestationn. การตั้งครรภ์, See also: gestational,gestative adj., Syn. gravidity,pregnancy,engendering
gestic(เจส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
gesticular(จีสทิค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับการแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้
gesticulationn. การแสดงลักษณะท่าทาง,การชี้มือชี้ไม้,การให้สัญญาณ., See also: gesticulative,gesticulatory adj.
gesture(เจส'เชอะ) vi.,vt.,n. (การ) แสดงอากัปกิริยาแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้,ให้สัญญาณ, See also: gestural adj. gesturer n., Syn. action,sign,indication,signal,motion
indigestion(อินไดเจส' เชิน) n. การไม่ย่อย, อาการอาหารไม่ย่อย, การย่อยไม่สมบูรณ์หรือเสื่อม., See also: indigestive adj., Syn. dyspepsia
ingest(อินเจสทฺ') vt. นำเข้าไปในร่างกาย., See also: ingestible adj. ingestion n. ingestive adj., Syn. swallow
ingestant(อินเจส'เทินทฺ) n. สิ่งที่ถูกนำเข้าไปในร่างกาย,สารที่รับประทาน
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead

English-Thai: Nontri Dictionary
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
digest(n) เรื่องย่อ,หนังสือประมวลกฎหมาย
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
digestible(adj) ย่อยได้,พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญาณ
gesticulation(n) การโบกไม้โบกมือ,การแสดงท่าทาง,การออกท่าทาง
gesture(n) กิริยาท่าทาง,อากัปกิริยา,ท่าทาง,การให้สัญญาณ
gesture(vi) ส่งสัญญาณ,ให้สัญญาณ,โบกไม้โบกมือ,ชี้ไม้ชี้มือ,ออกท่าทาง
indigestible(adj) ย่อยไม่ได้,พะอืดพะอม,จำแนกไม่ได้,แยกไม่ได้
indigestion(n) โรคอาหารไม่ย่อย
suggest(vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
suggestive(adj) เป็นนัย,เป็นการแนะ,เป็นข้อชวนคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postdigestive-หลังการย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluripara; multigesta; multigravida; multiparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predigestionการย่อยล่วงหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period of gestationระยะเวลาตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pain sense; agaesthesia; agesthesia; nociceptionความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
progesteroneโพรเจสเทอโรน (ฮอร์โมนเพศหญิงชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, intraperitoneal; gestation, abdominal; pregnancy, abdominalการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suggestionการแนะนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
suggestive interrogationการถามนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stomachic tonic; tonic, digestiveยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, pain; agaesthesia; agesthesia; nociceptionความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syllepsis; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; pregnancyการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, digestiveระบบย่อยอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenomegaly, congestiveม้ามโตเหตุเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, gestationถุงหุ้มลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agaesthesia; agesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary tract; canal, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agesthesia; agaesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
age, gestationalอายุครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal gestation; pregnancy, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal pregnancy; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autodigestionการย่อยตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multigesta; multigravida; multipara; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipara; multigesta; multigravida; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multigravida; multigesta; multipara; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maldigestionการย่อย(อาหาร)ผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyesis; gestation; gravidism; gravidity; pregnancy; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congestive heart diseaseโรคหัวใจเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congestive splenomegalyม้ามโตเหตุเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congested-คั่ง [มีความหมายเหมือนกับ injected ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congestedเบียดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
congestionการคั่ง [มีความหมายเหมือนกับ injection ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, alimentary; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chanson de gestesเพลงขับวีรกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
decongestionการลดการคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decongestive-ลดการคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, congestive heartโรคหัวใจเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive tract; canal, alimentary; tract, alimentaryทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestฉบับย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestประชุมย่อคำพิพากษาบรรทัดฐาน (เรียงตามอักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestantยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestionการย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digestive๑. -ย่อย(อาหาร)๒. ยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive systemระบบย่อยอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive tonic; tonic, stomachicยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravidism; cyesis; gestation; gravidity; pregnancy; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digestหนังสือย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Port congestion surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษกรณีท่าเรือคับคั่ง [เศรษฐศาสตร์]
Court congestion and delayคดีล้นศาลและความล่าช้าในการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Diabetes, Gestationalเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ [TU Subject Heading]
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestive organsอวัยวะย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestive systemระบบการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestive system diseasesโรคระบบการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestsคำพิพากษาศาลโดยย่อ [TU Subject Heading]
Ingestionการกิน [TU Subject Heading]
Law reports, digests, etc.บันทึกคดี [TU Subject Heading]
Medroxyprogesterone 17-Acetateเม็ดร็อคซิโปรเจสเตอโรน 17-แอสซิเทท [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mental suggestionการแนะนำจิตใจ [TU Subject Heading]
Negotiorum gestioจัดการงานนอกสั่ง [TU Subject Heading]
Progesteroneโปรเจสเตอโรน [TU Subject Heading]
Receptors, Progesteroneตัวรับโปรเจสเตอโรน [TU Subject Heading]
Suggestion systemระบบข้อเสนอแนะ [TU Subject Heading]
Traffic congestionจราจรแออัด [TU Subject Heading]
Sludge-Digestion Gas ก๊าซจากการย่อยสลัดจ์
ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลัดจ์ภายใต้สภาวะไร้ อากาศ, ดู Sewage Gas [สิ่งแวดล้อม]
Mesophilic Digestion การย่อยแบบเมโซฟิลิก
การย่อยโดยกระบวนการทางชีววิทยาที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (110 องศาฟาเรนไฮน์) หรือต่ำกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Anaerobic Digestion การย่อยแบบแอนแอโรบิก
การทำให้สารอินทรีย์ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ชนิด ไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Aerobic Digestion การย่อยแบบใช้อากาศ, การย่อยแบบแอโรบิก
การย่อยสารอินทรีย์โดยเฉพาะสลัดจ์แบบใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Digestion การย่อยสลัดจ์
กระบวนการที่สารอินทรีย์หรือสารระเหยง่ายใน ส่วนของสลัดจ์ถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซ ของเหลว และแร่ธาตุ หรือถูกทำให้คงตัวง่ายขึ้นโดยกระบวนการใช้อากาศหรือไม่ใช้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]
High-Rate Digestion การย่อยอัตราเร็ว
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยไม่ใช้ออกซิเจนชนิดอัตราเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการผสมอย่างทั่วถึงหรือการใช้การย่อยแบบเพิ่มอุณหภูมิ (thermophilic digestion) [สิ่งแวดล้อม]
Sludge-Digestion Tank ถังย่อยสลัดจ์
ถังใช้สำหรับย่อยสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Digested Sludge สลัดจ์ย่อยแล้ว
สลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถูกย่อยภายใต้สภาวะที่มีอากาศหรือไม่มีอากาศ จนถึงจุดซึ่งส่วนที่เหลือไม่เน่าสลายอีกต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Sludge-Digestion Chamber ส่วนย่อยสลัดจ์
ส่วนล่างในถังอิมฮอฟฟ์หรือถังทราวิส, ดู Sludge-Digestion Tank [สิ่งแวดล้อม]
Aerodigestive Tract, Upperทางเดินแอโรไดเจสตีฟส่วนบน [การแพทย์]
Allergens, Ingestantสารก่อภูมิแพ้โดยการรับประทาน [การแพทย์]
Autodigestionการทำลายเซลล์บุผิวทางเดินอาหาร, การย่อย [การแพทย์]
Bender-Gestalt Testการวาดรูปตามตัวอย่าง [การแพทย์]
Bleeding, Progestgen Withdrawalเลือดออกหลังจากหยุดฮอร์โมนโปรเจสตาเจนแล้ว [การแพทย์]
Blood Congestionเลือดคั่ง [การแพทย์]
Blood Picture, Suggestiveลักษณะของเลือดที่ชี้แนะโรค [การแพทย์]
Cerebral Congestionเลือดคั่งในสมอง [การแพทย์]
Cirrhosis, Congestiveตับแข็งจากเลือดคั่ง [การแพทย์]
Congestedคั่ง [การแพทย์]
Congestionการคั่งของโลหิต,บวม,การคั่งของเลือด,การคั่งเลือด,เลือดคั่ง [การแพทย์]
Congestion, Chronic Passiveเลือดคั่งเรื้อรัง [การแพทย์]
Congestion, Reboundขณะที่ยังใช้ยาอยู่ [การแพทย์]
Decongestantsยาลดน้ำมูก,ยาลดอาการบวมของเนื้อเยื่ออ่อน,ยาช่วยลดการบวมของเยื่อบุทางหายใจ,ยาลดการคั่งของจมูก [การแพทย์]
Diabetes, Gestationalเบาหวานที่ปรากฏชัด,เบาหวานที่เกิดขณะตั้งครรภ์,เบาหวานขณะตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Digestทำลาย [การแพทย์]
Digest, Initialย่อยครั้งแรก [การแพทย์]
Digestantsการย่อยอาหาร [การแพทย์]
Digestibilityความสามารถในการย่อย [การแพทย์]
Digestionการย่อย,การย่อยอาหาร,ระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Digestion, Destructiveการทำลาย [การแพทย์]
Digestion, Efficiency ofประสิทธิภาพของการย่อย [การแพทย์]
Digestion, Intracellularย่อย,ย่อยอาหารภายในเซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congestiveภาวะหัวใจล้มเหลว
gestational[Pregnantcy] (n ) สภาวะตั้งครรภ์
place congestion charge (n ) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ
sergestid shrimp (n) เคย กุ้งฝอยทะเล ตัวเล็กๆ สีแดงๆ ใช้ทำกะปิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Attention!Stillgestanden! Fort Apache (1948)
- Yes.Selbst gestrickt? The Captain's Paradise (1953)
May I?Gestatten? Top Hat, White Tie and Bomb Sights (1965)
Last night.- Gestern abend. One on Top of the Other (1969)
- Pushed...- Gestoßen... The Passenger (1993)
Allow me;Gestatten: Felidae (1994)
Yesterday?Gestern? A Pure Formality (1994)
Yesterday?Gestern? Nico and Dani (2000)
She died.Die ist gestorben. Oldboy (2003)
- Yesterday.- Gestern. My Lucky Charm (2005)
Equal.- Gleichgestellt. Combat (2006)
- Striped?Gestreift? The Moor (2011)
Yes.Die, die 1990 gestorben ist? Reckoning (2012)
Ok.Du siehst gestresst aus. Tremors (2014)
Die?- Gestorben? Super Powers (2015)
I win.Sie ist gestorben. Captain America: Civil War (2016)
Died?Gestorben? Ease for Idle Millionaires (2017)
I suggest you put on your walking shoes,ฉันขอแนะนำว่าเธอควร New Haven Can Wait (2008)
In the meantime, I suggest you talk with your brother.ช่วงเวลานี้มีความหมายนะ ฉันว่าเธอไปคุยกับน้องเถอะ Chuck in Real Life (2008)
You know, when dean berube suggested I meet with you,- เธอรู้ไหม เมื่อตอนที่ ดีน เบรูเบแนะนำฉันให้รู้จักกับเธอ There Might be Blood (2008)
And which venue would you suggest, perhaps?และบางทีที่ที่ฉันแนะนำมันอาจจะไม่ดีใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
I suggest you find Lex, or you will be summarily terminated.ฉันแนะนำให้คุณไปค้นหาเล็กซ์ หรือไม่คุณก็หยุด Odyssey (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
But it's made up of undigested food.แต่มันเกิดจากเศษอาหารต่างๆที่ย่อยไม่หมด Adverse Events (2008)
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
If you're suggesting that you screwed upถ้าคุณกำลังแนะนำ คุณก็ล้มเหลว Last Resort (2008)
You suggested it.ก็คุณเสนอนี่ Dying Changes Everything (2008)
I suggested you look into it.ฉันเสนอให้ดูมัน Dying Changes Everything (2008)
What do you suggest?คุณคิดว่ายังไง Dying Changes Everything (2008)
Then I suggest you don't stand there like idiots.งั้นฉันแนะนำว่า อย่ายืนเป็นไอ้โง่อยู่ตรงนั้น Dying Changes Everything (2008)
Man, that was the biggest screwiest speech in the history...of screwiest speechesมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดคือ screwiest พูด \ Nin ... ประวัติของ screwiest พูด Gas Pills (2008)
He will never call you "Mommy." I suggest you turn toJesus. Is he gonna be okay?เขาจะไม่มีวันได้เรียกเธอว่าแม่ ฉันขอแนะให้เธออยู่กับพระองค์ เขาไม่เป็นอะไรนะ Pilot (2008)
A noble gesture, Anakin.ฟังดูมีคุณธรรมดี อนาคิน Rising Malevolence (2008)
Pardon me, but might I suggest we keep moving?ขออภัยนะท่าน แต่ข้าว่า เราควรจะเดินหน้าต่อไปนะ Destroy Malevolence (2008)
I suggest we stay here and let master Anakin find us.ข้าแนะนำว่าว่าเราควรอยู่นี่ และรอให้เจ้านายอนาคินมาพบเรา Destroy Malevolence (2008)
I believe it was my suggestion to change the plan.ข้าว่าข้าเป็นคนแนะนำนะ ว่าให้เปลี่ยนแผนน่ะ Shadow of Malevolence (2008)
Yeah,22-year-old heir to one of Miami's largest fortunes.ใช่ ทายาทวัย 22 ของหนึ่งใน มหาเศรษฐีของไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm looking for material evidence suggesting use of enchantments.ข้ากำลังตามหาหลักฐานของการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
It suggests that the disease is not spread by contact.ใช่เลย นั่นแสดงว่าโรคระบาดนี้ไม่ได้แพร่โดยการสัมผัส The Mark of Nimueh (2008)
You're not suggesting...ลุงคงไม่ได้แนะนำให้ผม... Lancelot (2008)
- That's true. - What are you trying to suggest?อือ จริง แล้วกำลังจะบอกว่าทำยังไงล่ะ Episode #1.5 (2008)
He is Camelot's strongest warrior. If anyone can defeat it, he can.เขาคือคนที่แข็งแรงที่สุดในคาเมลอต ถ้าจะมีใครสักคนปราบมันได้ ก็ต้องเป็นเขานั่นแหล่ะ Excalibur (2008)
The strongest your father's ever made.ดาบที่ดีที่สุดของพ่อท่าน Excalibur (2008)
The longest one is the winner-คนที่ได้หัวไชเท้ายาวที่สุดจะเป็นผู้ชนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I said the "longest" so I guess Trunks wins-สำเร็จ! ฉันบอกว่า "ยาวที่สุด" ดังนั้นผู้ชนะคือทรังค์ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Now, I suggest...ตอนนี้ ข้าแนะนำ... Duel of the Droids (2008)
We've been friends since I was a little girl, when you were my father's strongest ally in the Senate.เราเป็นสหายกัน ตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเด็กๆ ตอนนั้น ท่านลุงเป็นพันธมิตร ที่แข็งแกร่งของท่านพ่อในสภาสูง Bombad Jedi (2008)
Now Hiro will face his biggest challenge yet...ต่อไปฮิโรต้องเผชิญกับการท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ เนเมซิสผู้ที่เคลื่อนไหวเร็วเท่าเขา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And even said that practicing happily is her biggest goal...และยังพูดว่าการซ้อมที่มีความสุขคือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเธอ... Beethoven Virus (2008)
Kim Gab Yong suggested Gun Woo.คิมกับยอง แนะนำให้เป็นกอนวู Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gestThe chairman suggested that we should discuss the problem.
gestHe suggested I go with him to the party.
gestInternational Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.
gestI suggested that we should go to the movies.
gestOsaka is the second largest city of Japan.
gestHe suggested that we should put off our departure.
gestWhat do you think were the year's ten biggest items of news?
gestTom suggested that Ann should sell the house.
gestHe works fast and is very articulate but his insincerity is his biggest defect.
gestI suggested that we bring the meeting to an end.
gestTokyo is the largest city in Japan.
gestHe was amused at your suggestion.
gestHer suggestion seems to have been turned down.
gestHow tall is your youngest brother?
gestThe doctor suggested that he give up smoking.
gestUnfortunately, the hotel that you suggested has been completely booked up.
gestThe architect suggested that the building be restored.
gestI suggested to my father that Kumiko study in china.
gestYour suggestion is of no practical use.
gestThis is the third longest river in the world.
gestThe biggest problem of the hour is unemployment.
gestThe Amazon is the second longest river in the world after the Nile.
gestThe largest animal on Earth is the gigantic blue whale.
gestWine helps digest food.
gestThe gross national product of our country is the second largest.
gestBill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.
gestCould you suggest an alternative date?
gestIt was you that suggested seeing that movie.
gestThe Nile is the longest river in the world.
gestI suggested that the meeting be put off.
gestThe elephant is the largest land animal.
gestSydney is the largest city in Australia.
gestWe suggest April 6 as a date for your visit.
gestJim suggested that the teacher might be wrong.
gestI suggested that he should follow my advice.
gestSapporo is fifth largest city in Japan.
gestHow do you feel about his suggestion?
gestLet's see who can hold out the longest.
gestThe whale is well known to be the largest mammal.
gestHe suggested a plan similar to mine.
gestFather suggested to go to the movies this afternoon.
gestHis mother had three sons, of whom he was the youngest.
gestYokohama is the city in Japan with the second largest population.
gestWe know how to get around traffic congestion.
gestNobody was able to suggest a solution.
gestOut of the four policies that were suggested, I think the most effective one would be the "Improvement of Preventive Care and Health Promotion" policy.
gestThe government is running its largest deficit ever.
gestI agreed to her suggestion that we meet again five years from then.
gestThis dog is the biggest in this town.
gestI can wait four days at the longest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดท้อง[ADJ] youngest
แออัด[ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
ทำมือทำไม้[V] gesture, See also: pose, act, Syn. ทำท่าทำทาง, Example: คนใบ้ทำมือทำไม้เพื่อบอกว่าต้องการอะไร, Thai definition: แสดงกิริยาสื่อความหมายด้วยมือ
จำแนกแยกแยะ[V] sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
ใบ้[V] signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
ย่อย[V] digest, Example: ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลำไส้ต้องกินอาหารย่อยง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก, Thai definition: ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง
สุดท้อง[ADJ] youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย
หยิบยก[V] bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai definition: ยกขึ้นอ้าง
เก็บความ[V] summarize, See also: extract, digest, conclude, Example: เนื้อหาส่วนที่ 1 แกนเนื้อหาหลักจะเก็บความจากบางส่วนของหนังสือชั้นดี, Thai definition: เลือกเอาแต่ข้อความที่สำคัญ, เก็บใจความ, สรุปความ
ขึ้นไม้ขึ้นมือ[V] make gestures, See also: point finger with rage at someone's face, Syn. ชี้หน้า, ชี้หน้าชี้ตา, Example: อย่ามาขึ้นไม้ขึ้นมือกับฉันนะ ยังไงฉันก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแก, Thai definition: ชี้หน้าเวลาโกรธ
ข้อเสนอแนะ[N] suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
ข้อเสนอ[N] proposal, See also: offer, proposition, suggestion, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
คับคั่ง[V] be crowded, See also: be jammed, be congested, be crammed, be tightly-packed, Syn. แน่น, แออัด, เนืองแน่น, เพียบ, ล้มหลาม, ยัดเยียด, เบียดเสียด, พลุกพล่าน, Example: เนื่องมาจากบ้านเมืองมีความเจริญผู้คนคับคั่งที่ทางไม่พออยู่กันได้อย่างสบาย กษัตริย์ผู้ปกครองจึงต้องขยายอาณาเขตออกไป
คำเสนอ[N] proposal, See also: suggestion, offer
คำแนะนำ[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
ความเห็น[N] opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
คั่ง[ADJ] congested, See also: jammed, crowded, Example: ดินประสิวอาจทำให้มีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบอาเจียน หรืออุจจาระเป็นเลือดคั่ง และอาจทำให้ถึงตายได้, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่
คั่ง[V] congest, See also: jam, crowd, Example: นมหลงมักจะพบระหว่างสัปดาห์แรกหลังคลอดโดยที่มีน้ำนมคั่งมาก เด็กดูดไม่ทันควรจะค่อยๆ บีบออกเบาๆ, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่
คัดจมูก[V] have a stuffed nose, See also: have a nasal congestion, have a nasal obstruction, Example: ไวรัสชนิด Rhino Virus ทำให้เป็นหวัดซึ่งหวัดชนิดนี้มีอาการน้อยแค่ คัดจมูก น้ำมูกไหล อ่อนเพลีย เจ็บคอเป็นอยู่ไม่นานก็หายเองได้
คัด[ADJ] congested, See also: obstructive, stuffy, Example: การใส่ยกทรงจะช่วยป้องกันอาการนมคัดได้ แต่ต้องเป็นยกทรงที่ไม่รัดควรเป็นแบบที่พยุงเต้านม, Thai definition: แน่นหรือตึง
ความแออัด[N] crowed, See also: congestion, jam, Syn. การเบียดเสียด, ความยัดเยียด, ความแน่น, Example: ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความแออัด และแก่งแย่งกันในทุกทาง
พลุกพล่าน[V] swarm, See also: be busy, be crowded, be congested, Syn. ขวักไขว่, วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง, Example: คลองที่เราจัดเดินเรือนี้ มันไม่พลุกพล่านเหมือนคลองแสนแสบ
พินิต[V] guide, See also: suggest, direct, Syn. แนะนำ, สั่งสอน
มุ่งเสนอ[V] bring up, See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate, Syn. เสนอ, นำเสนอ, Example: เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป
เปรยๆ[V] insinuatingly, See also: suggestively, implicitly, Syn. เปรย, พูดเปรย, Example: พอรู้ราคาหล่อนก็เปรยๆ ว่ารถยี่ห้อนี้แพงเกินไป, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน
อาเทศ[N] advice, See also: suggestion, recommendation, Syn. การแนะนำ
เอาชั้นเอาเชิง[V] wait for the other's gesture, Syn. เอาเชิง, Thai definition: รอดูชั้นเชิง
เอาเชิง[V] wait for other's gesture, Syn. เอาชั้นเอาเชิง, Example: นักมวยทั้งสองฝ่ายต่างเอาเชิงอยู่เงียบๆ, Thai definition: รอดูท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง
อัดแอ[V] be crowded, See also: be congested, be packed, be overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, Ant. ว่าง, โล่ง, Example: จตุรัสอัดแอไปด้วยผู้คน, Thai definition: ยัดเยียด, แน่น, แออัด
อัดแอ[ADJ] crowded, See also: congested, packed, overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, แน่น, Ant. ว่าง, โล่ง
แออัดยัดเยียด[V] be crowded, See also: be congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ช่วงนี้ห้องสัมมนาแออัดยัดเยียด นักศึกษาและผู้ฟังอื่นๆ ทยอยเข้ามาจนห้องแน่น
แออัดยัดเยียด[ADJ] crowded, See also: congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร
หนาตา[ADJ] dense, See also: congested, crammed, Syn. มากมาย, Ant. บางตา, Example: ช่วงค่ำของวันนี้มีคนหนาตา เดินแวะเข้ามาสั่งโน่นนี่จนแทบบริการไม่ทัน
ตกคลัก[V] congregate, See also: be congested, be over crowded, Syn. มาชุมนุม, มารวมกัน, อัดออกัน, แออัด, ตกปลัก, จมปลัก, Ant. กระจัดกระจาย, Example: รถไฟตกรางทำให้ผู้โดยสารตกคลักเต็มสถานี, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงอาการที่คนมารวมกันมากๆ ไปไหนไม่ได้
ตั้งธาตุ[V] set the digestive system properly, Thai definition: จัดระบบการย่อยอาหารให้เป็นปกติ
ติดขัด[V] be congested, See also: be jammed, be obstructed, be clogged, be blocked, Syn. ชะงัก, ขัดข้อง, Ant. สะดวก, คล่อง, ราบรื่น, Example: สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ติดขัดมากทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น, Thai definition: ไม่สามารถผ่านได้โดยสะดวกเพราะมีสิ่งขวางเป็นจำนวนมาก เช่น การจราจรติดขัดเพราะมีปริมาณรถมาก เป็นต้น
ท่วงท่า[N] manner, See also: attitude, posture, gesture, action, motion, Syn. ท่วงที, ท่าทาง, ท่า, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่วงที, ลีลา, Example: ด้วยลักษณะนิสัย หรือท่วงท่าประจำตัวของบุคคล ก็จะบอกได้ว่า เขาเป็นคนเช่นไร, Count unit: ท่วงท่า, Thai definition: การรู้จักวางกิริยาท่าทาง
ท่าทาง[N] style, See also: posture, gesture, action, Syn. ลีลา, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, ท่วงท่า, ท่า, ท่าที, การวางท่า, Example: สมชายเดินด้วยท่าทางมั่นใจ
น้ำย่อย[N] digesting juice, See also: enzyme, Example: เขาอ้างว่าดื่มสุราเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, Thai definition: ของเหลวที่มีสารอินทรีย์บางชนิดสำหรับย่อยอาหาร เกิดในปาก กระเพาะ ลำไส้ ตับ และตับอ่อน
บอกใบ้[V] hint, See also: intimate, imply, suggest, advice, Example: เขาบอกใบ้ให้ว่าแฟนคนเก่ากังจะกลับมาคืนดี, Thai definition: แนะด้วยอุบาย, บอกเป็นเลศนัย, บอกเป็นนัยๆ
เบียดเสียดเยียดยัด[V] crowd, See also: be congested, throng, Syn. แออัด, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดเยียดยัดกันมากในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์, Thai definition: เบียดออกันแน่น, แออัดกันแน่น
โบกไม้โบกมือ[V] gesticulate, See also: wave the hand, Syn. โบกมือ, Example: ตำรวจจราจรโบกไม้โบกมือให้ผู้ขับขี่ทราบว่า เขาผู้นั้นได้ขับรถผิดกฎจราจร, Thai definition: แกว่งมือทำสัญญาณ
บุ้ยใบ้[V] gesticulate, See also: protrude the lips, signal by means of the lips and gestures, Syn. บอกใบ้, บุ้ยปาก, บุ้ย, Example: หล่อนบุ้ยใบ้ให้เขารู้ว่าน้องสาวนั่งเล่นอยู่ที่ท่าน้ำ, Thai definition: ทำปากยื่นประกอบกิริยาบอกใบ้ให้รู้
ย่อส่วน[V] condense, See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract, Syn. ย่อขนาด, Example: รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประมาณ 50 เท่า
ชี้ช่อง[V] advise, See also: direct, guide, suggest, Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, ชี้ช่องทาง, บอกช่องทาง, Example: เขาชี้ช่องให้เราเห็นว่าเราจะทำเงินได้อย่างไร
ชี้แนะ[V] suggest, See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel, Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ, Example: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
เชิง[N] manner, See also: posture, gesture, Syn. ท่าที, ท่วงที, ทีท่า, ท่าทาง, Example: ตำรวจคอยดูเชิงผู้ต้องสงสัยอยู่ห่างๆ
กรีดนิ้ว[V] gesture with the fingers, Example: เขากรีดนิ้วนับเงิน, Thai definition: กรายนิ้ว, ใช้นิ้วหยิบอย่างมีท่าหยิบหย่ง
การย่อยอาหาร[N] digestion, Example: น้ำมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารและหล่อเลี้ยงตามร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกไม้โบกมือ[v. exp.] (bøk mai bōkmeū) FR: gesticuler
ชี้มือชี้ไม้[xp] (chī meū chī māi) FR: gesticuler
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ไฟธาตุ[n.] (faithāt) EN: digestion   FR: digestion [f]
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai dī) EN: have poor digestion ; suffer indigestion   FR: avoir une indigestion
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaēkyae) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift   FR: séparer ; trier
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management   FR: administration [f] ; gestion [f]
การบริหารแบบเผด็จการ[n. exp.] (kān børihān baēp phadetkān) EN: autocratic management   FR: gestion autocratique [f]
การบริหารโดยวัตถุประสงค์[n. exp.] (kān børihān dōi watthuprasong) EN: management by objectives (MBO)   FR: gestion par objectifs [f]
การบริหารจัดการ[n. exp.] (kān børihān jatkān) EN: management   FR: gestion [f]
การบริหารจัดการความรู้ [n. exp.] (kān børihān jatkān khwāmrū) EN: knowledge management   FR: gestion du savoir [m]
การบริหารจัดการเวลา[n. exp.] (kān børihān jatkān wēlā) EN: time management   FR: gestion du temps [f]
การบริหารโครงการ[n. exp.] (kān børihān khrōngkān) EN: project management   FR: gestion de projet [f] ; conduite de projet [f]
การบริหารความเสี่ยง[n. exp.] (kān børihān khwām sīeng) EN: risk management   FR: gestion du risque [f]
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān ngān bukkhon) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration   FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān sapphayākøn manut) EN: human ressources management   FR: gestion des ressources humaines [f]
การกินอาหาร[n. exp.] (kān kin āhān) EN: biting   FR: ingestion de nourriture [f] ; consommation de nourriture [m]
การกระทำ[n.] (kān kratham) EN: action ; act   FR: action [f] ; acte [m] ; geste [m] ; activité [f]
การย่อยอาหาร[n.] (kān yøi āhān) EN: digestion   FR: digestion [f]
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel   FR: conseil [m] ; suggestion [f]
คำติชม[n.] (khamtichom) EN: suggestion ; criticism   
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed   
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
ข้อแนะนำ[n.] (khønaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction   FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion   FR: proposition [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation   FR: suggestion [f] ; conseil [m]
ข้อติชม[n. exp.] (khø tichom) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion   FR: commentaire [m]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound   FR: inonder
กระบวนการย่อยอาหาร[n. exp.] (krabūankān yøi āhān) FR: processus de digestion [m]
กวักมือ[v. exp.] (kwak meū) EN: beckon; signal ; summon by gesture of the hand   FR: appeler d'un geste de la main
แนะ[v.] (nae) EN: suggest ; direct ; guide   FR: proposer ; suggérer
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide   FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
น้ำย่อย[n. exp.] (nāmyøi) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme   FR: suc gastrique [m] ; suc digestif [m] ; enzyme [f]
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais
หนาตา [adj.] (nātā) EN: dense ; congested ; crammed   FR: dense
ออกท่า[v.] (økthā) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose   FR: gesticuler
ออกท่าออกทาง[v.] (økthā-økthāng) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose   
ภาษาใบ้[n. exp.] (phāsā bai) EN: sign language ; finger alphabet ; finger language   FR: langage gestuel [m]
พระประธาน[n.] (phraprathān) EN: principle Buddha image in a temple ; image of Buddha in a temple ; biggest Buddha in a temple   

CMU English Pronouncing Dictionary
GEST    JH EH1 S T
DIGEST    D AY1 JH EH0 S T
DIGEST    D AY0 JH EH1 S T
GESTAL    JH EH1 S T AH0 L
HUGEST    HH Y UW1 JH AH0 S T
INGEST    IH2 N JH EH1 S T
GESTURE    JH EH1 S CH ER0
DIGESTS    D AH0 JH EH1 S T S
LONGEST    L AO1 NG G AH0 S T
DIGESTS    D AY1 JH EH0 S T S
DIGESTS    D AH0 JH EH1 S S
DIGESTS    D AY1 JH EH0 S S
DIGESTS    D AH0 JH EH1 S
DIGESTS    D AY1 JH EH0 S
LARGEST    L AA1 R JH AH0 S T
GESTAPO    G AH0 S T AA1 P OW0
GESTATE    JH EH0 S T EY1 T
CONGEST    K AH0 N JH EH1 S T
BIGGEST    B IH1 G AH0 S T
SUGGEST    S AH0 G JH EH1 S T
INGESTED    IH2 N JH EH1 S T AH0 D
DAGESTAN    D AE1 G EH0 S T AE2 N
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S T S
YOUNGEST    Y AH1 NG G AH0 S T
INDIGEST    IH2 N D AY0 JH EH1 S T
GESTURED    JH EH1 S CH ER0 D
DIGEST'S    D AY1 JH EH2 S T S
DIGESTED    D AY1 JH EH2 S T AH0 D
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S S
GESTURES    JH EH1 S CH ER0 Z
DIGESTER    D AY1 JH EH2 S T ER0
REGESTER    R EH1 JH AH0 S T ER0
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S
INGESTING    IH2 N JH EH1 S T IH0 NG
INGESTION    IH2 N JH EH1 S CH AH0 N
STRONGEST    S T R AO1 NG G AH0 S T
PROGESTIN    P R OW0 JH EH1 S T IH2 N
CONGESTED    K AH0 N JH EH1 S T AH0 D
GESTURING    JH EH1 S CH ER0 IH0 NG
DIGESTING    D AY0 JH EH1 S T IH0 NG
DIGESTION    D AY0 JH EH1 S CH AH0 N
DIGESTIVE    D AY0 JH EH1 S T IH0 V
SUGGESTED    S AH0 G JH EH1 S T AH0 D
DIGESTING    D AY1 JH EH2 S T IH0 NG
GESTATION    JH EH0 S T EY1 SH AH0 N
GESTETNER    G AH0 S T EH1 T N ER0
STRANGEST    S T R EY1 N JH AH0 S T
SUGGESTING    S AH0 G JH EH1 S T IH0 NG
CONGESTIVE    K AH0 N JH EH1 S T IH0 V
SUGGESTION    S AH0 G JH EH1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digest    (n) (d ai1 jh e s t)
digest    (v) (d i1 jh e1 s t)
ingest    (v) (i1 n jh e1 s t)
Gestapo    (n) (g e1 s t aa1 p ou)
biggest    (j) (b i1 g i s t)
digests    (n) (d ai1 jh e s t s)
digests    (v) (d i1 jh e1 s t s)
gesture    (v) (jh e1 s ch @ r)
ingests    (v) (i1 n jh e1 s t s)
largest    (j) (l aa1 jh i s t)
longest    (j) (l o1 ng g i s t)
suggest    (v) (s @1 jh e1 s t)
Gestapos    (n) (g e1 s t aa1 p ou z)
digested    (v) (d i1 jh e1 s t i d)
gestured    (v) (jh e1 s ch @ d)
gestures    (v) (jh e1 s ch @ z)
ingested    (v) (i1 n jh e1 s t i d)
smuggest    (j) (s m uh1 g i s t)
snuggest    (j) (s n uh1 g i s t)
suggests    (v) (s @1 jh e1 s t s)
youngest    (j) (y uh1 ng g i s t)
congested    (j) (k @1 n jh e1 s t i d)
digesting    (v) (d i1 jh e1 s t i ng)
digestion    (n) (d i1 jh e1 s ch @ n)
digestive    (j) (d i1 jh e1 s t i v)
gestation    (n) (jh e1 s t ei1 sh @ n)
gesturing    (v) (jh e1 s ch @ r i ng)
ingesting    (v) (i1 n jh e1 s t i ng)
predigest    (v) (p r ii2 d ai jh e1 s t)
strangest    (j) (s t r ei1 n jh i s t)
strongest    (j) (s t r o1 ng g i s t)
suggested    (v) (s @1 jh e1 s t i d)
congestion    (n) (k @1 n jh e1 s ch @ n)
digestible    (j) (d i1 jh e1 s t @ b l)
digestions    (n) (d i1 jh e1 s ch @ n z)
gestations    (n) (jh e1 s t ei1 sh @ n z)
predigests    (v) (p r ii2 d ai jh e1 s t s)
suggesting    (v) (s @1 jh e1 s t i ng)
suggestion    (n) (s @1 jh e1 s ch @ n)
suggestive    (j) (s @1 jh e1 s t i v)
undigested    (j) (uh2 n d i jh e1 s t i d)
gesticulate    (v) (jh e1 s t i1 k y u l ei t)
indigestion    (n) (i2 n d i jh e1 s ch @ n)
predigested    (v) (p r ii2 d ai jh e1 s t i d)
suggestible    (j) (s @1 jh e1 s t @ b l)
suggestions    (n) (s @1 jh e1 s ch @ n z)
gesticulated    (v) (jh e1 s t i1 k y u l ei t i d)
gesticulates    (v) (jh e1 s t i1 k y u l ei t s)
indigestible    (j) (i2 n d i jh @1 s t @ b l)
predigesting    (v) (p r ii2 d ai jh e1 s t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest

German-Thai: Longdo Dictionary
gesternเมื่อวาน
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, See also: S. Konzession,
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis
gestehen(vi) |gestand, hat gestanden| ยอมรับสารภาพ เช่น die Wahrheit gestehen, Der Verbrecher hat den Diebstahl gestanden., Ich bin enttäuscht; daß sehe ich, offen gestanden, nicht ein., See also: S. offen aussprechen, etw. bekennen,
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfragestation {f}query station [Add to Longdo]
Abfragestation {f}retrieval terminal [Add to Longdo]
Alternativvorschlag {m}alternative suggestion [Add to Longdo]
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame [Add to Longdo]
Angestellte {m,f}; Angestellter | leitender Angestellteremployee; employe [Am.] | officer [Add to Longdo]
Angestellter {m}; Büroangestellter {m}; Sekretärin {f}clerk [Add to Longdo]
Angestellte {m,f}; Angestellter; Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f} | Angestellten {pl}; Mitarbeiter {pl}; Mitarbeiterinnen {pl}staffer | staffers [Add to Longdo]
Anlegestelle {f}landing stage [Add to Longdo]
Anlegestelle {f} | Anlegestellen {pl}marina | marinas [Add to Longdo]
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation [Add to Longdo]
Arbeiterselbstverwaltung {f}autogestion [Add to Longdo]
Arbeitsplatzgestaltung {f}workplace design [Add to Longdo]
Aufwertung {f} (einer Gegend durch Renovierung oder Zuzug von sozial besser Gestellten)gentrification [Add to Longdo]
Ausgestaltung {f}; Gestaltung {f}arrangement; decoration [Add to Longdo]
Ausgestoßene {m,f}; Ausgestoßener | Ausgestoßenen {pl}; Ausgestoßeneoutcast | outcasts [Add to Longdo]
Ausgestoßene {m,f}; Ausgestoßenerderelict [Add to Longdo]
Ausgestoßene {m,f}; Ausgestoßenerpariah [Add to Longdo]
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period [Add to Longdo]
Autosuggestion {f}autosuggestion [Add to Longdo]
Ballungsgebiet {n}congested urban area; conurbation [Add to Longdo]
Bankangestellte {m,f}; Bankangestellter; Banker {m}bank employee; bank assistant; banker [Add to Longdo]
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte {m,f}; Büroangestellterclerk [Add to Longdo]
Bedenken und Anregungenobjections and suggestions [Add to Longdo]
Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl} | allgemeine Beschreibung | von der Beschreibung gestütztdescription | descriptions | general description | supported by the description [Add to Longdo]
Bettgestell {n}bedstead [Add to Longdo]
Biegesteifigkeit {f}bending stiffness; flexural rigidity [Add to Longdo]
Biegestelle {f}bending point [Add to Longdo]
Boden {m}; Erdboden {m} | Böden {pl} | anstehender Boden; ungestörter Boden | bindiger Boden | gepflügter Bodensoil | soils | in-situ soil | cohesive soil | plough soil; plow soil [Add to Longdo]
Bohrgestänge {n}drill pipe [Add to Longdo]
Bremsgestänge {n}brake rigging [Add to Longdo]
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe [Add to Longdo]
Bücherregal {n}; Bücherbrett {n}; Bücherbord {n} | Bücherregale {pl}; Bücherbretter {pl}; Bücherborde {pl}; Büchergestelle {pl}bookshelf | bookshelves [Add to Longdo]
Büroangestellte {m,f}; Büroangestellterwhite-collar worker [Add to Longdo]
Computergestützter Leistungsprüfstandcomputer-controlled performance test station [Add to Longdo]
in Daumendrucktechnik hergestelltes Gefäßpinch pot [Add to Longdo]
Deckgestein {n}overburden [Add to Longdo]
Dienerschaft {f}; Hausangestellten {pl}domestics [Add to Longdo]
Digest {m,n}; Zeitschrift mit Auszügen aus Büchern oder Zeitschriftendigest [Add to Longdo]
Drehgestell {n}bogie [Br.]; truck [Am.] [Add to Longdo]
Drehgestellfahrwerk {n}articulated trolley [Add to Longdo]
Dreigestirn {n} | Dreigestirne {pl}triumvirate | triumvirates [Add to Longdo]
EDV-gestütztes Lernen [comp.]computer-based learning [Add to Longdo]
Einband {m} | Einbände {pl}; Einfassungen {pl} | Einband lose | beschädigter Einband | fester Einband | flexibler Einband | gestickter Einband | Einband fehlt | lose im Einbandbinding | bindings | binding loose | binding worn | hard-cover | soft-cover | embroidered binding | binding gone | binding loosened [Add to Longdo]
Eingeständnis {n}admission [Add to Longdo]
Einkommensteuer {f}; Einkommenssteuer {f} | Einkommensteuer einbehalten | gestaffelte Einkommensteuerincome tax | to deduct income tax at source | graduated income tax [Add to Longdo]
Ewiggestrige {m,f}; Ewiggestrigerdie-hard [Add to Longdo]
Fahrgestell {n}chassis [Add to Longdo]
Fahrgestell {n}undercarriage [Add to Longdo]
Farbgebung {f}; Farbgestaltung {f}colouring; choice of colours [Add to Longdo]
Faulschlamm {m}digested sludge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
まず隗より始めよ[まずかいよりはじめよ, mazukaiyorihajimeyo] (exp) he who first suggests it should be the first to do it [Add to Longdo]
アプリオリ法[アプリオリほう, apuriori hou] (n) {comp} gestalt method; a priori method [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
グレートハンマーヘッド;グレート・ハンマーヘッド[, gure-tohanma-heddo ; gure-to . hanma-heddo] (n) great hammerhead (Sphyrna mokarran, the largest species of hammerhead shark) [Add to Longdo]
ゲシュタポ[, geshutapo] (n) Gestapo (ger [Add to Longdo]
ゲシュタルト[, geshutaruto] (n) gestalt (ger [Add to Longdo]
ゲシュタルト心理学[ゲシュタルトしんりがく, geshutaruto shinrigaku] (n) Gestalt psychology [Add to Longdo]
サジェスチョン[, sajiesuchon] (n) suggestion [Add to Longdo]
サジェスト[, sajiesuto] (n,vs) suggest [Add to Longdo]
サゼッション[, sazesshon] (n) suggestion [Add to Longdo]
ジェスチャ;ゼスチャー[, jiesucha ; zesucha-] (n) {comp} gesture [Add to Longdo]
ジェスチャー[, jiesucha-] (n) gesture; (P) [Add to Longdo]
ゼスチュア[, zesuchua] (n) gesture [Add to Longdo]
タンパク消化酵素;蛋白消化酵素[タンパクしょうかこうそ(タンパク消化酵素);たんぱくしょうかこうそ(蛋白消化酵素), tanpaku shoukakouso ( tanpaku shouka kouso ); tanpakushoukakouso ( tanpaku shouka k] (n) protein-digesting enzyme [Add to Longdo]
ダイジェスト[, daijiesuto] (n,vs) digest; (P) [Add to Longdo]
ダイジェストアクセスプロトコル[, daijiesutoakusesupurotokoru] (n) {comp} digest access protocol [Add to Longdo]
テトラオドン属[テトラオドンぞく, tetoraodon zoku] (n) Tetraodon (largest genus in the pufferfish family Tetraodontidae) [Add to Longdo]
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] (n) {comp} traffic congestion [Add to Longdo]
ドラコン[, dorakon] (n) (abbr) driving contest (golf); longest drive contest [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (n) {comp} Internet congestion; net congestion [Add to Longdo]
プロゲスチン[, purogesuchin] (n) progestin [Add to Longdo]
プロジェステロン;プロゲステロン[, purojiesuteron ; purogesuteron] (n) progesterone [Add to Longdo]
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]
ペレンティーオオトカゲ[, perentei-ootokage] (n) perentie (Varanus giganteus, largest species of carnivorous monitor lizard native to Australia) [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] (n) {comp} port congestion [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[, merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] (n) {comp} rate based congestion control [Add to Longdo]
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
暗示[あんじ, anji] (n,vs,adj-no) hint; suggestion; (P) [Add to Longdo]
暗示療法[あんじりょうほう, anjiryouhou] (n) suggestive therapy [Add to Longdo]
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
胃弱[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion [Add to Longdo]
胃腸薬[いちょうやく, ichouyaku] (n) digestive medicine; medicine for the stomach and bowels [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India [Add to Longdo]
印を結ぶ[いんをむすぶ, inwomusubu] (exp,v5b) to make symbolic signs (gestures) with the fingers [Add to Longdo]
印契[いんげい;いんけい, ingei ; inkei] (n) mudra (symbolic hand gesture used in Buddhism) [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
欝血;鬱血;うっ血[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界最大[shì jiè zuì dà, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ, ] world's largest; world's biggest [Add to Longdo]
交通堵塞[jiāo tōng dǔ sè, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ, ] traffic jam; congestion [Add to Longdo]
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, ] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers [Add to Longdo]
倡议[chàng yì, ㄔㄤˋ ㄧˋ, / ] to suggest; a proposal [Add to Longdo]
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space [Add to Longdo]
充血[chōng xuè, ㄔㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] hyperemia (increase in blood flow); blood congestion [Add to Longdo]
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, / ] Forward Explicit Congestion Notification; FECN [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals [Add to Longdo]
势子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, / ] gesture; posture [Add to Longdo]
卡尔加里[Kǎ ěr jiā lǐ, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ, / ] Calgary, largest city of Alberta, Canada [Add to Longdo]
同化[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc) [Add to Longdo]
吞噬作用[tūn shì zuò yòng, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] phagocytosis (ingesting and destroying foreign matter) [Add to Longdo]
吞噬细胞[tūn shì xì bāo, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] phagocyte (cell that ingests and destroys foreign matter) [Add to Longdo]
[ba, ㄅㄚ˙, ] (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK? [Add to Longdo]
吸收[xī shōu, ㄒㄧ ㄕㄡ, ] to absorb; to assimilate; to ingest [Add to Longdo]
报摘[bào zhāi, ㄅㄠˋ ㄓㄞ, / ] news digest [Add to Longdo]
堵塞费[dǔ sè fèi, ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ ㄈㄟˋ, / ] congestion charge [Add to Longdo]
天文学大成[tiān wén xué dà chéng, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, / ] the Almagest by Ptolemy [Add to Longdo]
太湖[Tài hú, ㄊㄞˋ ㄏㄨˊ, ] Taihu lake near Wuxi City 無錫|无锡, bordering on Jiangsu and Zhejiang, one of China's largest fresh water lakes, currently heavily polluted [Add to Longdo]
妊娠[rèn shēn, ㄖㄣˋ ㄕㄣ, ] pregnancy; gestation [Add to Longdo]
孕激素[yùn jī sù, ㄩㄣˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] progesterone [Add to Longdo]
季子[jì zǐ, ㄐㄧˋ ㄗˇ, ] youngest brother; a period of two or three months [Add to Longdo]
季父[jì fù, ㄐㄧˋ ㄈㄨˋ, ] youngest uncle; fourth uncle [Add to Longdo]
完形[wán xíng, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] total form; coherent whole; Gestalt; holistic [Add to Longdo]
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole) [Add to Longdo]
完形心理治疗[wán xíng xīn lǐ zhì liáo, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] Gestalt psychotherapy [Add to Longdo]
完形测验[wán xíng cè yàn, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, / ] Gestalt test [Add to Longdo]
宝钢[bǎo gāng, ㄅㄠˇ ㄍㄤ, / ] Baosteel, China's largest steel maker [Add to Longdo]
宝钢集团[bǎo gāng jí tuán, ㄅㄠˇ ㄍㄤ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Baosteel, China's largest steel maker [Add to Longdo]
[mǎn, ㄇㄢˇ, ] the youngest [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] youngest; most junior; tiny; one (unambiguous spoken form when spelling out numbers, esp. on telephone or in military); one or ace on dice or dominoes; variant of 吆, to shout [Add to Longdo]
建白[jiàn bái, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄞˊ, ] to propose; to suggest; to state a view [Add to Longdo]
建议[jiàn yì, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] to propose; to suggest; to recommend; proposal; suggestion; recommendation [Add to Longdo]
张牙舞爪[zhāng yá wǔ zhǎo, ㄓㄤ ㄧㄚˊ ˇ ㄓㄠˇ, / ] to make threatening gestures [Add to Longdo]
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint [Add to Longdo]
宪兵队[xiàn bīng duì, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] the Kempeitai or Japanese Military Police 1881-1945 (Japanese counterpart of the Gestapo during WWII) [Add to Longdo]
怀妊[huái rèn, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄣˋ, 怀 / ] gestation; pregnancy [Add to Longdo]
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀 / ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy [Add to Longdo]
手势[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] gesture; sign; signal [Add to Longdo]
手舞足蹈[shǒu wǔ zú dǎo, ㄕㄡˇ ˇ ㄗㄨˊ ㄉㄠˇ, ] hands dance and feet trip (成语 saw); dancing and gesticulating for joy [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成 [Add to Longdo]
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, ] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密 [Add to Longdo]
指手划脚[zhǐ shǒu huà jiǎo, ㄓˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] to gesticulate while talking (成语 saw); to explain by waving one's hands; to criticize or give orders summarily; also written 指手畫腳|指手画脚 [Add to Longdo]
指手画脚[zhǐ shǒu huà jiǎo, ㄓˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] to gesticulate while talking (成语 saw); to explain by waving one's hands; to criticize or give orders summarily [Add to Longdo]
提出[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash) [Add to Longdo]
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, / ] proposal; suggestion; to propose; to suggest [Add to Longdo]
[yé, ㄧㄝˊ, ] gesticulate; play antics [Add to Longdo]
拥塞[yōng sè, ㄩㄥ ㄙㄜˋ, / ] jam (of traffic, crowd etc); congestion; to block up [Add to Longdo]
[yé, ㄧㄝˊ, / ] to gesticulate; to play antics [Add to Longdo]
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, ] digest (of literature); to make a digest (of data); summary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
ジェスチャ[じえすちゃ, jiesucha] gesture [Add to Longdo]
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (Inter)net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
輻輳[ふくそう, fukusou] congestion [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] congestion [Add to Longdo]
交通渋滞[こうつうじゅうたい, koutsuujuutai] traffic congestion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] gegenseitiges_Zugestaendnis [Add to Longdo]
享年75歳[きょうねんななじゅうごさい, kyounennanajuugosai] gestorben_im_Alter_von_75_Jahren [Add to Longdo]
人影[ひとかげ, hitokage] Schatten_eines_Menschen, Menschengestalt [Add to Longdo]
人影[ひとかげ, hitokage] Schatten_eines_Menschen, Menschengestalt [Add to Longdo]
刺さる[ささる, sasaru] gestochen_werden, stecken_bleiben [Add to Longdo]
勝ち誇る[かちほこる, kachihokoru] triumphieren, siegestrunken [Add to Longdo]
勤める[つとめる, tsutomeru] angestellt_sein [Add to Longdo]
原形[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] Gestaendnis, Bekenntnis [Add to Longdo]
塗り立て[ぬりたて, nuritate] frisch_gestrichen [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] Gestalt, Figur, Erscheinung, Aussehen [Add to Longdo]
姿態[したい, shitai] Gestalt, Figur, Haltung [Add to Longdo]
容姿[ようし, youshi] Gestalt, Figur [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
店員[てんいん, ten'in] Verkaeufer, Angestellter [Add to Longdo]
[かた, kata] Form, Gestalt [Add to Longdo]
[かた, kata] Form, Gestalt [Add to Longdo]
形容[けいよう, keiyou] -Form, Gestalt, Metapher [Add to Longdo]
[かげ, kage] Licht, Schatten, Silhouette, Gestalt, Spur [Add to Longdo]
後ろ姿[うしろすがた, ushirosugata] Gestalt_von_hinten_sehen [Add to Longdo]
従業員[じゅうぎょういん, juugyouin] Angestellter, -Arbeiter [Add to Longdo]
悪臭[あくしゅう, akushuu] uebler_Geruch, Gestank [Add to Longdo]
手編み[てあみ, teami] das_Stricken_mit_der_Hand, das_Haekeln_mit_der_Hand, Handgestricktes [Add to Longdo]
明かす[あかす, akasu] (die Nacht) verbringen, gestehen [Add to Longdo]
[さく, saku] Vergangenheit, gestern [Add to Longdo]
昨日[さくじつ, sakujitsu] gestern [Add to Longdo]
昨日[さくじつ, sakujitsu] gestern [Add to Longdo]
暗示[あんじ, anji] Suggestion, Andeutung [Add to Longdo]
未詳[みしょう, mishou] unbekannt, noch_nicht_festgestellt [Add to Longdo]
染まる[そまる, somaru] sich_faerben, durchtraenkt_werden, angesteckt_werden [Add to Longdo]
染みる[しみる, shimiru] einsickern, angesteckt_werden, schmerzen [Add to Longdo]
沿岸[えんがん, engan] -Kueste, Gestade [Add to Longdo]
沿海[えんかい, enkai] -Kueste, Gestade [Add to Longdo]
浦島太郎[うらしまたろう, urashimatarou] Urashima_Taro, (Maerchengestalt) [Add to Longdo]
海浜[かいひん, kaihin] Kueste, Strand, Gestade [Add to Longdo]
海辺[うみべ, umibe] Strand, Kueste, Gestade [Add to Longdo]
激しい[はげしい, hageshii] heftig, scharf, ungestuem [Add to Longdo]
火成岩[かせいがん, kaseigan] Vulkangestein [Add to Longdo]
無形[むけい, mukei] gestaltlos, formlos, immateriell [Add to Longdo]
物干し[ものほし, monohoshi] Trockengestell [Add to Longdo]
白状[はくじょう, hakujou] Gestaendnis [Add to Longdo]
直る[なおる, naoru] wiederhergestellt_werden [Add to Longdo]
示唆[しさ, shisa] Suggestion, -Wink, Andeutung [Add to Longdo]
社員[しゃいん, shain] Angestellter, Teilhaber [Add to Longdo]
自供[じきょう, jikyou] Gestaendnis [Add to Longdo]
自白[じはく, jihaku] Gestaendnis [Add to Longdo]
臭気[しゅうき, shuuki] schlechter_Geruch, Gestank [Add to Longdo]
詰まる[つまる, tsumaru] sich_verstopfen, voll_sein, vollgestopft_sein, schrumpfen, einschrumpfen, ratlos_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top