Search result for

gespeist

(55 entries)
(1.4001 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gespeist-, *gespeist*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gespeist มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gespeist*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... andrepudiated.... undabgespeistGigi (1958)
Our navigation is all preset for us, recorded on tape and fed into our autopilot.Die Navigation wurde schon eingerichtet. Die Daten wurden auf Band aufgenommen und in den Autopiloten gespeistQueen of Outer Space (1958)
We've both supped well, and the world is good.Wir haben beide gut gespeist. Und so gefällt uns die Welt. Ben-Hur (1959)
Because you fed them to me?Weil du sie mir eingespeist hast? The Lateness of the Hour (1960)
Never.Hast du jemals besser gespeistEl Cid (1961)
Not where he eats, but where he is eaten.Nicht wo er speist, sondern wo er gespeist wird. Hamlet (1964)
- Yes. And catered to his weaknesses.- Und dabei seine Schwächen gespeistThe Agony and the Ecstasy (1965)
Now we hear that he has fed 5,000 people, and nobody seems to know where the food came from.Jetzt heißt es, er hat 5.000 Menschen gespeist und keiner weiß, woher das Essen kam. The Greatest Story Ever Told (1965)
I'm fed up with being put off!Ich habe es satt, immer abgespeist zu werden! What's New Pussycat (1965)
They are to be fed directly into the ship's computers.Die Anweisungen müssen direkt im Computer eingespeist werden. The Menagerie: Part I (1966)
To tell the truth, we haven't dined yet,Eigentlich haben wir noch nicht gespeistThe Hawks and the Sparrows (1966)
Many crowned heads have sat here.Hier haben schon viele gekrönte Häupter gespeistThe Restaurant (1966)
Did you enjoy diner?Ich hoffe, Sie haben gut gespeist. - Oh, ja. The Unfaithful Wife (1969)
The coded material is fed into that machine.Die verschlüsselte Meldung wird in die Maschine eingespeistTora! Tora! Tora! (1970)
It was a lovely meal, Father, with wine, ham, all the trimmings.Wie haben so gut gespeist, Vater. Wein, Schinken, Knödel Es war alles da. The Decameron (1971)
[McB] I can't remember when I've ever been in such delightful company.Ich kann mich nicht erinnern, jemals in reizenderer Gesellschaft gespeist zu haben. The Beguiled (1971)
No, we haven't had dinner.Wir haben noch nicht gespeistMcCabe & Mrs. Miller (1971)
Didyouhaveagood dinner?Hast du wohl gespeistDr. Phibes Rises Again (1972)
Besides, I told him, ...when we dined together one day:Wissen Sie, was ich gesagt habe? Hier hab ich mit ihm gesessen, wir haben zusammen gespeistThe Master and Margaret (1972)
- newly energised by...-neu gespeist von... The Terratin Incident (1973)
- By a spring-fed lake by Pittsville.-Am flussgespeisten See bei Pittsville. Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)
- A spring-fed lake up by Pittsville.-Dem flussgespeisten See bei Pittsville. Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)
Someone who dined alone at the Récamier restaurant.Jemand, der im Récamier in Gesellschaft des Windes gespeist hat. Pardon Mon Affaire (1976)
Yes, yes, that you had dinner with Monsieur Dubaye at the time of the murder.Ich weiß, Sie haben mit Dubaye gespeist, während das Verbrechen geschah. Death of a Corrupt Man (1977)
I don't doubt that you were invited to a dinner to eat chicken.Sie haben sicherlich irgendwo... Ente mit Oliven gespeistDeath of a Corrupt Man (1977)
You're patched into my internal comms system.Sie sind in mein internes Kommunikationssystem eingespeistSaga of a Star World (1978)
Little did we know that the water had been poisoned with a powerful substance.Er wird aus einer Heilquelle gespeist. Nach dem ersten Schluck merkten wir, dass das Wasser vergiftet war. She he ba bu (1978)
I complained, but he fobbed me off with some rubbish about...Ich habe mich beschwert, aber er hat mich mit einem dummen Geschwätz abgespeist... Waldorf Salad (1979)
This room is intended for dining, not for dancing.In diesem Zimmer soll gespeist, nicht getanzt werden. The Inspiration (1980)
I hope he was dining alone.Ich hoffe, er hat allein gespeistFor Your Eyes Only (1981)
As you can see, Michael, I can now disrupt electrical activity within a range of 50 yards.Wie du sehen kannst, Michael, kann ich jetzt in einer Reichweite von 45 m jede stromgespeiste Aktivität unterbrechen. Inside Out (1982)
Then, we would have ordered a sumptuous meal, charged it to room service drunk the champagne, compliments of the management...Dann hätten wir üppig gespeist, es auf Zimmerservice setzen lassen, den Champagner getrunken, der vom Management kam... Victor Victoria (1982)
I ain't come 7,000 miles to be palmed off on some secretary.Ich bin keine 7.000 Meilen geflogen, um mit der Sekretärin abgespeist zu werden. Sting of Steele (1983)
I had dinner with DeTellis at the resort before I left.Ich habe mit DeTellis im Hotel gespeist, bevor ich wegfuhr. One Eyed Jack (1984)
I mean, here she tries to sock me for more alimony... and the judge reduces it to a buck a year.Sie wollte mehr Unterhalt von mir und der Richter hat sie mit Almosen abgespeistGrappling Steele (1985)
...It would seem that Delenko's Operation Flashlight is still intact. Self-energising from the entire balanced grid. And now this is somehow affecting the Sun.Es hat einen Anschein, als würde das bis zum Störfall ausbalancierte Netz... der "Operation-Flash-Light" noch immer mit Energie gespeist, und das dadurch... die Sonne in irgendeiner Weise beeinflusst wird. The Quiet Earth (1985)
I fed the facts into the computer, and the computer came out with A-1.Ich habe die Fakten in den Computer gespeist und heraus kam A-1. Wrong Number (1986)
Guidance has a functional interface with the Federation memory bank.Ins Leitsystem können Föderationsdaten eingespeist werden. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
I hope Mather burns.Ich sage, es war eine Überspannung, und zwar absichtlich hinter dem Überspannungsschutz eingespeistAmen... Send Money (1987)
Commencing PEM number one's insertion.PEM Nummer 1 wird eingespeistInnerspace (1987)
- l have already eaten.- ich habe schon gespeistThe Sicilian (1987)
Data, can you determine that the energy source is powering this creation?Data, können Sie feststellen, ob dieses Geschöpf vom Energiefeld des Planeten gespeist wird? The Bonding (1989)
Never make decision on empty stomach.Ich fälle niemals Entscheidungen, ohne gespeist zu haben. Kickboxer (1989)
If you did not tell me. Inglethorp he ate well last night.Sie sagten nicht, ob Madame Inglethorp gestern Abend gut gespeist hat. The Mysterious Affair at Styles (1990)
Because if you wanted to know. Inglethorp did he eat well last night?Warum wollten Sie wissen, ob Mrs. Inglethorp gut gespeist hat? The Mysterious Affair at Styles (1990)
Their systems may be decentralised, with redundant power sources throughout the ship.Theoretisch könnten die Schiffe aus verteilten Energiequellen gespeist werden. The Best of Both Worlds (1990)
- Not where he eats, but where he is eaten.Wo? Er speist nicht, sondern wird gespeistHamlet (1990)
It's fed by the ship's internal power grid.Es wird vom internen Energienetz gespeistDisaster (1991)
I have already dined and I never drink wine.Ich habe nämlich bereits gespeist. Einer ihrer Vorfahren? Bram Stoker's Dracula (1992)
The drive is powered by...Der Antrieb wird gespeist von... Rascals (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antrieb {m} | Antriebe {pl} | umrichtergespeister Antrieb | elektrische Antriebedrive; propulsion; motor; power unit | drives | inverter-fed drive | electrical drives [Add to Longdo]
Asynchronmaschine {f} [techn.] | umrichtergespeiste Asynchronmaschineasynchronous machine | inverter-fed asynchronous machine [Add to Longdo]
dinieren; speisen | dinierend; speisend | diniert; gespeistto dine | dining | dined [Add to Longdo]
zuführen; einspeisen; speisen | zuführend; einspeisend; speisend | zugeführt; eingespeist; gespeistto feed {fed; fed} | feeding | fed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gespeist [gəʃpaist]
     dined
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top