Search result for

gespült

(57 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gespült-, *gespült*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gespült มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gespült*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sashio's decomposing body washed ashore four days later.Sashios zersetzter Leichnam wurde vier Tage später an Land gespültThe Falls (1980)
You did Claire's dishes?Du hast das Geschirr gespültPrivate Benjamin (1980)
You were swept into the bay.Sie wurden in die Bucht gespültEye of the Needle (1981)
I flushed it, man. It was garbage.Ich hab ihn im Klo runtergespült, das war Müll. Prince of the City (1981)
[ Weapon Clatters ] One word, and parts of you will wind up in Hawaii.Ein Wort und Ihre Einzelteile werden auf Hawaii angespültSteele Away with Me: Part 1 (1983)
Wes says, society's heading for the big flush we'll be clinging to the rim while everything falls.Wes sagt, die Gesellschaft wird die Toilette runtergespült... wir hängen uns an den Rand, während alle draufgehen. The Survivors (1983)
Negative.Die Brücke ist weggespült worden. Race for Life (1984)
I'd rather blow the investigation than lose somebody. Two girls, very well carved on female bodies, floated up in the beach in Broward.2 Mädchen mit sehr weiblichen Körpern... wurden in Broward an den Strand gespültGive a Little, Take a Little (1984)
Everybody on the streets knows Sally Alvarado.Sag ihnen, was du über Ramirez weißt. Bald wird wieder eine Leiche angespültGive a Little, Take a Little (1984)
- Why wasn't Turk's body washed ashore?- Warum wurde er nicht angespültHigh Flying Steele (1984)
I've made sandwiches before and I've made coffee before and I've done dishes before but what you did to Philip was inexcusable.Ich habe schon Sandwiches gemacht, und Kaffee gekocht, und Geschirr gespült, aber was Sie mit Philip gemacht haben, war unentschuldbar. Dead Ringer (1984)
A body washed up onshore in San Pedro- two bullet holes at the base of the neck.In San Pedro wurde eine Leiche mit zwei Einschusslöchern im Genick angespültCoffee, Tea or Steele (1985)
Barry's in New York. The body washes up on shore here in L.A.Barry ist in New York und die Leiche wird in L.A. an den Strand gespültCoffee, Tea or Steele (1985)
There was a storm... off Morocco... and she was washed ashore... onto a beach.Vor der Küste Marokkos... gab es einen Sturm... und sie wurde irgendwo... an Land gespültOut of Africa (1985)
She flushed the toilet, Juan!Sie hat es runtergespült, Juan! Tangos, the Exile of Gardel (1985)
We'll take a walk after you do the dishes.Wir gehen nachher mal dort hoch, nachdem du abgespült hast. Invaders from Mars (1986)
After I do the dishes?Nachdem ich abgespült hab? Invaders from Mars (1986)
I assure you, doctor, I have naught left inside me to be purged of.In mir ist nichts mehr drin, was rausgespült werden könnte. Pirates (1986)
ABLE: Half the fucking city just flushed their toilets.Die halbe Stadt hat ihre Klos gespültThe Vindicator (1986)
Sure cleared the sinuses.Das hat die Nebenhöhlen mal ordentlich durchgespültBlow Out (1987)
Took them overboard. Never found them.Sie wurden über Bord gespült und nie mehr gefunden. D. O. A.: MacGyver (1987)
If it slips or falls or gets washed away by rain water, our satellite goes berserk.Wenn sie umfallen oder verrutschen oder vom Wasser weggespült werden, spielt unser Satellit verrückt. Ghost Ship (1987)
And we'll see who gets washed up first.Mal sehen, wer zuerst angespült wird. Steele Hanging in There: Part 2 (1987)
I told him I'd invite her for the summer the next time he was right about anything. Well, how do you think he'll take it? Take what?Er flog in seinem Jet, verlor die Kontrolle, sprang ab... und wurde bei einer oben-ohne Hula-Schule an Land gespültNightmare on Al's Street (1987)
So I tore them up in little bits and flushed them down the toilet.Ich habe sie zerrissen und die Toilette runtergespültFor Whom the Bell Tolls (1987)
Now, we're washed up here like driftwood.Jetzt wurden wir wie Treibholz hier angespültProject A 2 (1987)
We sure went down the toilet on that ugly bitch!Wie mit der Klospülung runtergespült. Scheiß-Firma! Wall Street (1987)
There was the chest, like it was a miracle!Der Sand wurde weggespült und die Schatztruhe kam raus. Bedazzled (1988)
Well, I convinced them they should be dredging for the wreccage , but unfortunately, most of it's been washed out to sea by the tide.Ich hatte sie überzeugt, die Trümmer zu bergen, aber leider haben die Gezeiten das meiste ins Meer hinausgespültThe Negotiator (1988)
I see. You're a lucky one, then.Wurde ohne Kratzer auf seinem kleinen Körper angespültThe Luck Child (1988)
... whenI washedup on thebeach in the fishing village of Port Noir.Ich wurde bewusstlos an einen Strand gespült, in Port Noir. The Bourne Identity (1988)
Please see that my grandmother gets my insurance, and if my body's washed ashore, that my remains are cremated and tossed over the Suwannee River."Meine Oma soll die Versicherungssumme bekommen und ich, sollte ich an Land gespült werden möchte eingeäschert und über dem Suwannee River verstreut werden." Dirty Rotten Scoundrels (1988)
My life just got flushed down the toilet.Mein Leben ist gerade ins Klo gespült worden. Twins (1988)
We both flushed at the same time before we did it.Wir haben beide zur gleichen Zeit gespült, bevor wir gepinkelt haben. Twins (1988)
So far, you've played with all your animals and you flushed every toilet in the house.Bis jetzt hast du mit allen Stofftieren gespielt und alle Toiletten im Haus gespültNerd for a Day (1989)
[Footsteps]Ich muss dauernd daran denken, dass das nicht passiert wäre, wenn ich nicht so oft Shampoo in meine Haare gemacht und dann gespült hätte. Funeral for a Friend (1989)
I was clumsy and dropped all ofit into the kitchen sink.Ich war schlampig und hab den Rest den Abfluss runtergespültDragon Fight (1989)
Well, wait long enough, a whole wardrobe washes up.Warten Sie nur, bald werden Klamotten angespültImmediate Family (1989)
Now, if she stands up and she hasn't seen anyone her hormones will fall to her feet and go down the drain when she showers.Also, wenn sie aufsteht und niemanden sieht... sinken die Hormone in ihre Füße... und werden den Abfluss runtergespült, wenn sie duscht. The Agony of De-Feet (1990)
I understand completely. The disturbing incident I was referring to happened this morning... when your son flushed an explosive device down the boys' lavatory.Ihr Sohn hat eine SprengstoffIadung durch die toilette gespültThe Crepes of Wrath (1990)
A lifetime of discipline washed away, and in its place...Ein Leben voller Disziplin wie weggespült... und stattdessen... Sarek (1990)
- I flushed it down the toilet.Das WC runtergespültGoodfellas (1990)
Look, I cleaned my cup.Schau, ich habe meine Tasse gespültHe Said, She Said (1991)
I was washing the dishes. The kids were asleep.Ich habe Geschirr gespült, die Kinder waren im Bett: Mortal Thoughts (1991)
This new one today washed up here.Das Mädchen von heute wurde hier ans Ufer gespültThe Silence of the Lambs (1991)
Or maybe the whole thing got washed away in the tide.Oder vielleicht wurde er von der Flut weggespültObsessed (1991)
He, then promised gold, evidently not finding the easy quantities he promised.Sie wurden von Regen und Schlamm weggespült. Er versprach uns damals Gold und fand nie genug davon. 1492: Conquest of Paradise (1992)
He'll probably wash up on the shore one day all bloated and eaten by crabs.Irgendwann wird er an Land gespült, aufgedunsen und angefressen. Memoirs of an Invisible Man (1992)
The body is swept away.Sein Körper wird weggespültThe Player (1992)
I'd have to say... - Asphinctersezwhat?Das klingt wie runtergespültWayne's World (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abspülen | abspülend | abgespültto wash up | washing up | washed up [Add to Longdo]
ausgespült; spülte ausrinsed [Add to Longdo]
gespültswilled [Add to Longdo]
gespült; wuschwashed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gespült [gəʃpyːlt]
     swilled; washed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top