Search result for

gerces

(53 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gerces-, *gerces*, gerce
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gerces มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gerces*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gercha[SL] ออกไป!

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've a bad finger' chief.Mein Fingerchen tut mir weh. The Conductor (1980)
Ah, there he is!Da ist er ja! Mit verbundenen Fingerchen. Le guignolo (1980)
Those tiny fingers will work you up, slowly, slowly, to an excitement you've never had before.Ihre winzigen Fingerchen massieren ganz, ganz langsam, bis eine Aufregung wie nie zuvor erreicht ist. Still Smokin (1983)
Almost ready, pumpkin. [Giggles]Kleine winzige Fingerchen! Made for Each Other (1985)
First, we start with the pudgy little fingers.Erst kommen die plumpen Fingerchen. The Goonies (1985)
I know I must have believed that when I said it, but doesn't Lucky Chucky want to come out?Stimmt, ich habe das wohl geglaubt, ich glaubte es, als ich es sagte, aber... -will das Glücksbringerchen nicht raus? -Wer? Peggy Sue Got Married (1986)
Couldn't keep your hands off the blackheads in high school?Konntest in der High School die Fingerchen nicht von den Mitessern lassen, hm? Salvador (1986)
Yeah, I rolled the joint with my own fair hands.Ja, ich habe ihn persönlich gerollt, mit diesen zarten Fingerchen. Slaughter High (1986)
'What do you think we have these wonderfully articulate fingers for?Wofür haben wir wohl diese Fingerchen? The Great Outdoors (1988)
Hey, my brother-in-law, how you doin'?Na Schwägerchen, wie geht's? Mystery Train (1989)
Perhaps when I held... my Tiffany baby rattle... with a shiny flipper... instead of five chubby digits... they freaked.Vielleicht, als ich meine Tiffany-Babyrassel in meiner glänzenden Flosse hielt, statt mit 5 Patschfingerchen, dass sie sich da fürchteten. Batman Returns (1992)
That little digit.Dieses Fingerchen. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
- Give me your finger, Vergil. Oh!Komm, gib Papa Fingerchen, Vergil! Love and a .45 (1994)
There and there.Ja, die Fingerchen kommen hierhin. The Prophecy (1995)
Oh, look at the little... The fingers.Oh, nein, diese klitzekleinen Fingerchen! The One with the Birth (1995)
Did you burn your little fingers?Hast du dir deine kleinen Fingerchen verbrannt? Kingpin (1996)
Little bitty fingers always dropping things through the well grate.Klitzekleine Fingerchen steckten immer Sachen durch das Schachtgitter. A Thousand Acres (1997)
I´m in the Kingdom Flying Club so I know.Keine Bahnen, Korridore. Ich bin im Reichs-Fliegerclub... Daher weiß ich das. Gargantua (1997)
You say you´re a member of the flying club?Sie sagen, Sie sind Mitglied im Reichsfliegerclub? Gargantua (1997)
Bye, Chester.Mach's gut, Tigerchen. Can't Hardly Wait (1998)
Adam and Istvan were the top fencers in the Civic Club, as skilled as any swordsmen of the distinguished Army Officers' Club.Adam und Istvan waren die Besten im Bürgerclub. Genauso geschickt wie jeder Fechter im weitaus erleseneren Offiziersclub. Sunshine (1999)
If you stay in the Civic Club, you'll be a proper, young fencer, but you will always be second.Bleibst du im Bürgerclub, bist du ein anständiger junger Fechter. Aber... immer nur Zweiter. Sunshine (1999)
My brother started taking me to the Civic Club to train... when I was quite young.Mein Bruder nahm mich in den Bürgerclub mit, als ich noch ziemlichjung war. Sunshine (1999)
- Junior, I can offer you 150,000... if you come back and fence for us at the Civic Club.Ich biete Ihnen 150.000, wenn Sie wieder für den Bürgerclub fechten. Sunshine (1999)
Yeah, you wouldn't want to bruise your clarinet fingers.Sie wollen doch nicht Ihre zarten Fingerchen riskieren. Tsunkatse (2000)
- His little fingers.- Die Fingerchen. The Tunnel (2001)
Way to go, tiger.Gut gemacht, Tigerchen. Ice Age (2002)
Look, the tigers are just playing tag with the antelope.Die Tigerchen spielen nur Fangen mit den Antilopen. Ice Age (2002)
- Bob-o? Now, you've got five good ones right there.Sie haben doch fünf schöne Fingerchen. My Balancing Act (2002)
Now, the caller was using Bey's beeper code.Und der Anrufer hat Beys Pagercode verwendet. Sentencing (2002)
Hey, bro, we won't have a border here, will we?Schwager! Schwägerchen, die Grenze wird doch nicht hier sein? Life Is a Miracle (2004)
He isn't a bodybuilder, he manages a club.- Er hat n Club. - Einen Swingerclub? Intimate Strangers (2004)
Sorry, walking isn't a sense Tact is a sense, although his wasn't very good because he was missing fingers.Nee, verzeih, aber die Beine sind kein Sinnesorgan, Tasten ist ein Sinn, aber der war ja auch nicht sehr entwickelt, wenn ihm zwei Fingerchen fehlten. Aislados (2005)
That's your baby, and those are her fingers.Das ist Ihr Baby und das sind ihre Fingerchen. Late, Later, Latent (2005)
You could untie these...Dann lass doch mal die Trägerchen runter. Black Book (2006)
Look at her long fingers.Sieh dir ihre langen Fingerchen an. Merry Fisticuffs (2006)
WHEN YOU CAME DOWN HERE, WHAT DID YOU WANNA DO MORE THAN ANYTHING ELSE?Nein, weil ich deine Wurstfingerchen immer beschäftigt halte. Ruff Goin' (2006)
If you wanna bring the hammer down upon his little DJ hands, do it, dude.Ich werde dir nicht böse sein, wenn du ihm mal kräftig auf seine kleinen DJ-Fingerchen hauen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Fred Claus (2007)
- Oh, hello, beast.Oh! Hallo, Tigerchen! The Savages (2007)
Go, Tigercats!Los, Tigercats! Fetal Position (2007)
We go see strippers, stuff our faces, pick on transvestites, and end up in a swingers club.In ein Stripteaselokal, da besaufen wir uns und enden im Swingerclub. Wie immer. Petite musique du mensonge (2008)
Even Mantis has those... thingies.Sogar die Gottesanbeterin hat diese... Dingerchen. Kung Fu Panda (2008)
I would like to see a reverent mother from the Folkung clan in one of our monastaries..Ich würde gerne eine Äbtissin aus dem Folkungerclan in einem unserer Klöster sehen. Arn: The Kingdom at the End of the Road (2008)
I value my friendship with the Folkung clan greatlyIch lege großen Wert auf die Freundschaft mit dem Folkungerclan. Arn: The Kingdom at the End of the Road (2008)
Either someone's very interested in waterfront storage containers or they're hereto pay you a visit.Entweder ist jemand sehr an Hafen-Lagercontainern interessiert, oder sie sind hier, um dir einen Besuch abzustatten. Do No Harm (2009)
Who the hell knows what a swinger club looks like?Swingerclub. Oh! Wer von uns weiß schon, wie es da aussieht? What Goes Around (2009)
- Then you take care of the rodents.- Dann übernimmst du die Nagerchen. The Olsen Gang Gets Polished (2010)
But I'm your little tiger cub.Aber ich bin dein kleines Tigerchen. Family Limitation (2010)
I am the day shift doorman of the "Tranquility ghetto" "Golden Swallow"Ich bin der Chef-Türsteher der Spätschicht des Swingerclubs für Senioren. Gallants (2010)
What do you wanna know, doppelicious?Was willst du wissen, Doppelgängerchen? Rose (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GERCHAS    G ER1 CH AH0 Z
GERCHAS    G ER1 SH AH0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top