Search result for

gepasst

(73 entries)
(1.3493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gepasst-, *gepasst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gepasst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gepasst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look out.AufgepasstThe Bank (1967)
Why, you'd thought I'd busted my dad-blistered hip it'd have been Katy bar the door, I'll tell you!Hast du etwa gedacht, ich hätte mir meine klapprige Hüfte gebrochen? Dann hätte ich schon aufgepasst, das sag ich dir! The Remembrance (1980)
This old fiddle, it don't belong to me but I've looked after it for quite a while.Diese alte Fiedel, sie gehört nicht mir, aber ich habe lange Zeit auf sie aufgepasstThe Remembrance (1980)
Whoever has committed the deed must have watched carefully for his opportunity and must have chosen the moment when I was talking with my miscreant of a son.Wer's auch gewesen ist, er hat mit viel Schlauheit die Zeit abgepasst, Just den Augenblick, wo ich mit dem Halunken, meinem Sohn, sprach, The Miser (1980)
MusicAufgepasstCity of Women (1980)
Pay attention.Alle aufgepasstFame (1980)
Watch it, kid.AufgepasstThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
PATRICK STILL LIVESPATRICK LEBT! ~ angepasst für Lauflänge von 88:51 Min. ~ Patrick Still Lives (1980)
- Watch out now, Mr Oxmeat.- Aufgepasst, Mr Ochsenfleisch. Popeye (1980)
If I wasrt wasting time on you, I could have watched those boys.- Wer, ich? Hätte ich die Zeit nicht mit dir vertrödelt, hätte ich aufgepasstSeems Like Old Times (1980)
Fellow villagers, last year was peaceful and the weather was good.Alles aufgepasst! Das alljährliche Löwentanzen wird gleich beginnen. The Young Master (1980)
Normally it would, but the force field keeps us from being seen.Du hast ja richtig gut aufgepasst, aber das Kraftfeld schützt uns vor Radar. Super Monster (1980)
I wasn't looking where I was going.Ich habe nicht aufgepasstThe Lumberjack (1981)
Luck is a fickle mistress.Das Glück ist ein wankelmütig Weib! - AufgepasstDiva (1981)
Watch it!AufgepasstFor Your Eyes Only (1981)
You never paid any attention!Ihr habt nicht aufgepasstFriday the 13th Part 2 (1981)
Look out. I'm gonna start.Aufgepasst, ich fange an. History of the World: Part I (1981)
T oo much important tailoring.Er will alles seinen Vorstellungen angepasst haben. Rich and Famous (1981)
Watch him. Come on.AufgepasstVictory (1981)
So the official... who chucked away 40 million... of taxpayers' money was...Also der Beamte, der nicht aufgepasst hat, und 40 Millionen Pfund Steuergelder verpulverte, war... The Skeleton in the Cupboard (1982)
So we can have any number of.Also aufgepasst. Ich wiederhole noch einmal. Class of 1984 (1982)
Now I wish I would've listened in science.Jetzt wünschte ich, ich hätte in Naturwissenschaft aufgepasstE.T. the Extra-Terrestrial (1982)
All right, then...Jetzt aufgepasstFanny and Alexander (1982)
Should watch where l'm going.Tut mir Leid. Ich hab nicht aufgepasstHanky Panky (1982)
Listen!AufgepasstSophie's Choice (1982)
Pay attention, you two!Aufgepasst, ihr beiden! I Are You, You Am Me (1982)
My girl! You shouldn't have done that!Warum haben Sie vorhin nur nicht gepasst, Kindchen? Prozrazení (1983)
We found some accommodation, did some shopping, without attracting attention, and adjusted to our environment.Wir haben Quartier bezogen. Einkäufe besorgt und uns völlig unauffällig der Umwelt angepasstTajemství velkého ucitele (1983)
Attention, Ladies and Gentlemen!Meine Damen, aufgepasstTajemství velkého ucitele (1983)
Hi. Listen, I would have baked you a cake with a hacksaw blade in it, But I flunked home economics.Ich hätte Ihnen einen Kuchen mit einem Sägeblatt gebacken, hätte ich in der Kochstunde aufgepasstA Nice, Indecent Little Town (1983)
If I adjusted my bass an octave or so, perhaps it might sound more mellow.Ich habe meinen Bass angepasst, um eine Oktave oder so, vielleicht klingt es jetzt etwas sanfter. Blind Spot (1983)
- Watch it, buster.- Aufgepasst, Freundchen. Steele Threads (1983)
Sure. Gentlemen.Na klar, alle aufgepasstProject A (1983)
Thank you for looking after our ships. I'm truly grateful.Ich möchte Ihnen danken, dass Sie auf meine Schiffe aufgepasst haben. Project A (1983)
I guess you weren't paying attention.Dann hast du wohl nicht aufgepasstThe Big Chill (1983)
- That's because you don't pay attention.Also, jetzt mal aufgepasstLe marginal (1983)
Watch it.AufgepasstThe Meaning of Life (1983)
Eyes down for a full house!Aufgepasst, ein Grand Hand! The Meaning of Life (1983)
Okay, everybody stand back.Okay, alle Mann aufgepasstPsycho II (1983)
- Watch out.- AufgepasstStar Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Now, I myself felt that... uh... his feelings were really not all that different from the normal, maybe what one would call the well-adjusted, normal person, only carried to an extreme degree, to an extreme extent.Ich persönlich glaubte... dass er sich gar nicht so sehr von normalen Leuten unterschied, das heißt von Leuten, die man gemeinhin als angepasst und normal bezeichnet. Nur hatte dasselbe Verhalten bei ihm ein extremes Ausmaß. Zelig (1983)
Yes, but I paid attention.Doch, aber ich hab aufgepasstTeil 4 (1984)
You didn't pay attention in school and I... can't explain, how that grows up there at 1400 meters elevation.Sie haben in der Schule nicht aufgepasst und ich... kann mir nicht erklären, wie das da oben wächst in 1.400 m Höhe. Teil 6 (1984)
He used to watch over the van when it was afraid and alone.Sie hat auf das Auto aufgepasst, wenn es einsam war. Chopping Spree (1984)
I've been backing you.Ich habe auf dich aufgepasstShadow of the Hawke (1984)
Kelly Travis, Lee Carstairs, and Wade Fontaine.Carstairs, Fontaine, aufgepasstSpeed Demons (1984)
This should be adjusted.Dies sollte angepasst werden. Emmanuelle IV (1984)
What's all this? Nice time of the day to get home and no warning.Aufgepasst, der alte Herr kommt. The Jigsaw Man (1983)
You've turned the Yang's Spear-wielding into... poles style. You've mastered it very wellSie haben den Speer-Stil der Yangs auf unsere Stangen angepasst und beherrschen die Technik sehr gut. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
My wife's not here. I wanted to thank you.Meine Frau hat nicht aufgepasstYear of the Jellyfish (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdn. abpassen; jdn. abwarten | abpassend; abwartend | abgepasst; abgewartetto wait for sb. | waiting for | waited for [Add to Longdo]
angeglichen; angepasst {adj} | angeglichener; angepasster | am angeglichensten; am angepasstestenadapted | more adapted | most adapted [Add to Longdo]
angepasstpassed [Add to Longdo]
nicht angepasstunassimilated [Add to Longdo]
angleichen; anpassen | angleichend; anpassend | angeglichen; angepasstto adapt | adapting | adapted [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto accommodate | accommodating | accommodated [Add to Longdo]
anpassen an | anpassend | angepasst | nicht angepasstto adapt to | adapting | adapted | unadapted [Add to Longdo]
sich anpassen | sich anpassend | angepasstto adapt oneself; to adjust oneself | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
sich einer Sache anpassen | anpassend | angepasstto conform to sth. | conforming | conformed [Add to Longdo]
sich anpassen an [pol.] | anpassend | angepasstto align oneself to | aligning | aligned [Add to Longdo]
anpassen an | anpassend | angepasstto match with | matching | matched [Add to Longdo]
anpassen; einpassen; ausrichten | anpassend; einpassend; ausrichtend | angepasst; eingepasst; ausgerichtetto adjust | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto assimilate | assimilating | assimilated [Add to Longdo]
angepasstleveled [Add to Longdo]
aufpassen | aufpassend | aufgepasstto be attentive | being attentive | been attentive [Add to Longdo]
falsch anpassen | falsch anpassend | falsch angepasstto mismatch | mismatching | mismatched [Add to Longdo]
genau eingepassttight-fitting [Add to Longdo]
individuell; angepasst; entsprechend den Wünschen hergerichtetcustomized [Add to Longdo]
maßgeschneidert {adj}; den Kundenwünschen angepasst; nach Maß; Maß...bespoke [Add to Longdo]
neu anpassen | neu anpassend | neu angepasstto readjust | readjusting | readjusted [Add to Longdo]
unangepasstmaladjusted [Add to Longdo]
zeitlich abgepassttimed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gepasst [gəpast]
     been suitable
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top