Search result for

geniest

(52 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geniest-, *geniest*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geniest มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geniest*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I sneezed.- Was? - Ich hab geniestSeems Like Old Times (1980)
When was the last time you heard me sneeze?(Lois) Wann habe ich das letzte Mal geniestSuperman II (1980)
That earthling bit was pure genius.Die Sache mit dem Erdling... war ein Geniestreich. Not a Drop to Drink (1982)
That is a... stroke of genius!Das ist ein Geniestreich! The Moral Dimension (1982)
- Kiss her? I sneezed on her.- Ich habe sie angeniestA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
I didn't sneeze once.Ich habe nicht einmal geniestAlways Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
All attempts by Giovanna Castelli, to unlock the genius of her teacher... using the supercomputer fail.Alle Versuche Giovanna Castellis, den Geniestreich ihres Lehrmeisters... am Großcomputer nachzuvollziehen, misslingen. Teil 5 (1984)
- A stroke of genius.- Ein Geniestreich. Breakout (1985)
Right when you sneezed.- Gerade, als du geniest hast. The Lonely Guy (1984)
- I just want to go get sneezed at.- Ich will nur angeniest werden. The Lonely Guy (1984)
That's not "holding it."Du solltest doch so bleiben! - Es hat geniestCustom Made Killer (1985)
-Scarecrow, did you ever sneeze? -Yeah.- Scarecrow, haben Sie mal geniestYou Only Die Twice (1985)
Now, which way did you sneeze?In welche Richtung haben Sie geniestYou Only Die Twice (1985)
A hard sneeze could set it off.Einmal zu laut geniest, und schon geht sie hoch. For Love or Money (1987)
It hurts!Tut mir leid, ich hätte Sie sonst angeniestA Chinese Ghost Story (1987)
The Battle Of The Gargantuan Throngar was a work of genius.Der Kampf des Grossen Throngars war ein Geniestreich. Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)
If I hadn't sneezed -Wenn ich nicht geniest hätte... The Vanishing (1988)
Well, there you are, alf. You're not allergic to babies.Sobald ich mich dem Kind genähert habe, hab ich wie verrückt geniestBaby Love (1989)
When somebody sneezedAls jemand geniest hat Goodbye, Mr. Bear (1989)
That one your idea on the brometo it was a genius touch.Deine Idee mit dem Bromid war ein Geniestreich. The Mysterious Affair at Styles (1990)
Oh, my God! She sneezed on me!Oh, mein Gott, sie hat mich angeniestMacGyver's Women (1990)
Blow me.- Er hat doch bloß geniestToy Soldiers (1991)
Jonas, I gotta hand it to you. Getting that kid was genius!Jonas, das mit dem Jungen war ein Geniestreich. Leap of Faith (1992)
Hey, how come we both sneeze at that same time?Wir haben beide gleichzeitig geniestThe Twin Dragons (1992)
So someone sneezed on my knackwurst, big deal.Jemand hat meine Knackwurst angeniest, na und. Yours, Mine and Ours (1992)
He sneezed, Mom panicked and she took him to the doctor.Er hat geniest, Mom hatte Panik und ist mit ihm zum Arzt gegangen. Al on the Rocks (1992)
They all agreed he just sneezed.Sie stimmen alle überein: Er hat nur geniestAl on the Rocks (1992)
It was a stroke of brilliance to open a bar so close to a stable wormhole.Es war ein Geniestreich, eine Bar so nah an einem stabilen Wurmloch aufzumachen. The Nagus (1993)
I don't want to say that it's pure genius, But--- Ich sage nicht, es sei ein Geniestreich... Canadian Bacon (1995)
Comin' out of the ground, what a touch. That was a stroke of genius. Woody.Wie ihr aus dem Boden gekommen seid, das war ein Geniestreich. Toy Story (1995)
When she sneezed, bats flew out of them.Wenn sie geniest hat, flogen dabei Fledermäuse raus. The One Where Heckles Dies (1995)
Which wasn't very attractive because you sneezed a lot then.Erbsen in der Nase. Das sah nicht so toll aus, denn du hast oft geniestHigh School Confidential (1996)
Myrtle, I think it was a stroke of genius to make her the target.Myrtle, ich glaube, das war ein Geniestreich, sie ins Visier zu nehmen. Swear to God, This Time We're Not Kidding (1996)
Yes, dear.Egal was er macht, Buds Produkt... wird ein echter Geniestreich. Calendar Girl (1996)
I'll tell you, that "there for you" crap was a stroke of genius.Ich sage dir, der "Da für dich" -Mist war ein Geniestreich. The Wait Out (1996)
That's fucking ingenious, if I understand it correctly.Ein Geniestreich, falls ich's kapiert habe. The Big Lebowski (1998)
Your evil clone sneezed all the way across the mess hall this morning.Dein böser Klon hat heute Morgen in der Halle nur geniestThe Parent Trap (1998)
But you didn't say "God bless you" when I sneezed.Nur haben Sie nicht "Gesundheit" gesagt, als ich geniest habe. Dogma (1999)
You get pleasure from hurting me?GenieSt du es, mir weh zu tun? The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
I really hope this isn't because I sneezed on him.Ich hoffe, das liegt nicht daran, daß ich auf ihn geniest habe. One False Step (1999)
The Devil's money wouldn't bring us luck.Aber ich habe nur geniest! Ich will nichts mehr hören! The Watermill Princess 2 (2000)
The dorm that had the Somebody Sneezed Party and the Day That Ends In Y Party.Sie finden immer einen Anlass: Jemand hat geniest. Der Tag hört mit G auf... Doomed (2000)
Oh, what? The glass is half full.- Oh, und "dieses Glas ist halbvoll", ist wohl ein Geniestreich, ja? Do Rico (2000)
But the genius, the achievement, is this.Aber jetzt kommt der Geniestreich. Doppelgänger (2001)
And this is true genius.Jetzt kommt der Geniestreich. Reckoning (2001)
I gotta say, that was a stroke of genius.Und ich muss sagen, das war ein Geniestreich. Murder by Numbers (2002)
Yes, I'm... Betty sneezed, I'm covering.Betty hat geniest, ich übertöne das. Undertaking Betty (2002)
I will finish with a stroke of genius.Ich will mit einem Geniestreich enden. Platée (2002)
He sneezed so violently, he nearly regurgitated his pineal gland.Der hat sich fast die Zirbeldrüse aus dem Leib geniestSleeping Dogs (2002)
So, then, how do you wish to partake of my hacking genius?Wie möchtet ihr an meinem Geniestreich teilhaben? Jump the Shark (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
niesen | niesend | geniest | er/sie niest | ich/er/sie nieste | er/sie hat/hatte geniestto sneeze | sneezing | sneezed | he/she sneezes | I/he/she sneezed | he/she has/had sneezed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  geniest [gəniːst]
     sneezed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top