Search result for

gemusst

(53 entries)
(0.9024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gemusst-, *gemusst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gemusst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gemusst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You're supposed to turn back there.- Wir hätten da rum gemusstThe Good Doctor (1985)
You never went to the bathroom before.Du hast doch sonst niemals gemusstIt's a Dog's Life (1989)
Later the doctor said we needn't have gone to hospital, but I wasn't going to take any chances.Sie hätte nicht ins Krankenhaus gemusst, aber ich wollte sichergehen. Reversal of Fortune (1990)
If I'd fed you proper, I'd never have gone there.Hätte ich dich ordentlich gefüttert, hätte ich niemals dahin gemusstChaplin (1992)
You didn't have to come into town, you know.Du hättest nicht in die Stadt gemusstDead Lois Walking (1996)
So my friends tell me that they see LeBeau entering the Port-a-Potty. One of them little old fiberglass shithouses.Dann haben meine Freunde mir erzählt, dass LeBeau mal gemusst hätte... und auf so einem Fiberglas-Scheißhaus säße. Space Cowboys (2000)
He would have gone into voluntary exile after a 5-12 season!- Danach hätte er ins Exil gemusstBlink of an Eye (2000)
I should have got to him.Ich hätte zu ihm gemusstBastogne (2001)
Over here, they come out right by the front guard station, so--Und hier hätten sie direkt an der Zentralwache vorbei gemusstClare de Lune (2003)
You took the wrong turn!Wir hätten rechts rum gemusst(T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
Your excuse was taking your wife to the doctor.Ihre Entschuldigung war, lhre Frau hätte zum Arzt gemusstA Weak Link (2004)
There goes my stop.Da hätte ich raus gemusstRobots (2005)
She didn't have to.Das hätte sie nicht gemusstHome: Part 1 (2005)
If there was a chance I didn't have to go to jail?Dafür hätte ich nicht ins Gefängnis gemusstChildren Will Listen (2005)
If I had come from the front, I would have had to come through the window.Hätte ich von vorne kommen wollen, hätte ich durchs Fenster gemusstGrave Decisions (2006)
it was summer.Ich hätte zurück gemusst, doch es wurde Sommer. The Girl Who Leapt Through Time (2006)
it was summer.Ich hätte gleich zurück gemusst, doch es wurde Sommer. The Girl Who Leapt Through Time (2006)
You never did.Du hast das nie gemusstRatatouille (2007)
And I missed her today because if we were still together, she would've shot me dead a long time ago, and I wouldn't have had to gone through the hell you put me through!Und ich habe sie heute vermisst, denn wenn mir noch zusammen wären, hätte Sie mich schon vor langer Zeit erschossen, und ich hätte nicht die Hölle durchmachen gemusst, die sie mir angetan haben! Where the Wild Things Are (2008)
Oh, I guess you didn't.Ich schätze, du hättest nicht gemusstThe Pancake Batter Anomaly (2008)
You'll have to do it anyway.Irgendwann hättest du da sowieso hingemusstAge of Innocence (2008)
They wouldn't have had to leave.Die hätten nicht weg gemusstThe Great Buck Howard (2008)
She needed to go to the hospital.Sie hätte ins Krankenhaus gemusstMother (2009)
wish I didn't have to.Ich wünschte nur, ich hätte das nicht gemusstThe Tell-Tale Heart (2009)
Well, yeah, if I had to.Nun, ja. Wenn ich gemusst hätte. Sins of the Father (2009)
I'll just tell my mother that I had to go back before you cause I had some work to catch up on.Ich sage meiner Mutter, ich hätte früher zurück gemusstSolitary Man (2009)
You are going to jail for the rest of your life.Sie hätten für den Rest Ihres Lebens ins Gefängnis gemusstBlack Friday (2009)
You might have had to follow him to Ireland this weekend.Sonst hättest du nach Irland gemusstLeap Year (2010)
You might have had to follow him to Ireland this weekend and pull a Grandma Jane.Sonst hättest du nach Irland gemusst und es so machen müssen wie Großmutter Jane. Leap Year (2010)
It was either that or stick Ecstasy in a kennel.Sonst hätte Ecstasy ins Tierheim gemusstCopacabana (2010)
Had you not left to pay your debts, She would not have had to.Hättest du sie nicht verlassen, um deine Schulden zu bezahlen, hätte sie es nicht gemusstMark of the Brotherhood (2010)
Anyone wanting to poison his food would have to get past Mrs Patmore.Jeder, der sein Essen vergiften wollte, hätte an Mrs. Patmore vorbei gemusstEpisode #1.3 (2010)
It was a class that he didn't want or need to teach anyway.Es war ein Kurs, den er sowieso nicht gewollt oder unterrichten gemusst hätte. Juliet Doesn't Live Here Anymore (2010)
Might not've ended up doing time, but he was definitely looking at a dishonorable discharge.Hätte wohl nicht in den Knast gemusst, aber wäre definitiv unehrenhaft entlassen worden. Borderland (2010)
If your mom hadn't made the choices she made in the first place she wouldn't be in prison and you wouldn't have to sell your company.Wenn deine Mutter von vornherein nicht diese Entscheidungen getroffen hätte, hätte sie nicht ins Gefängnis gemusst und du müsstest die Firma nicht verkaufen. Nobody Taught Us to Quit (2010)
I'm sure that's what the deer's parents would have done if they'd had to.Ich bin mir sicher, das die Reheltern das getan hätten, wenn sie es gemusst hätten. Ich schätze ich werde Dead Tooth (2010)
Yeah. He wouldn't have been there if he didn't swallow one of my handcuff keys.Er hätte nicht dahin gemusst, wenn er nicht einen meiner Handschellen-Schlüssel verschluckt hätte. Countermeasures (2011)
Or needed?Oder gemusstJudgement (2011)
I appreciate this moment, anything you had to do.Danke für das Gespräch. Das hättest du nicht gemusstA Gun in Each Hand (2012)
That would've required going to the police.Dann hätte ich zur Polizei gemusstIllusion (2012)
I knew I wouldn't have to.Das hätte ich nicht gemusstJack Reacher (2012)
If I would'a crossed it every time she littered since it'd be worn out long before this.Hätte ich bei jeder Geburt über die Brücke gemusst, wäre sie längst hinüber. As I Lay Dying (2013)
If I'd have known that my father was reaching out, I might not have lost him, I might not have lit that fire, I might not have gone to juvie.Ich hätte meinen Dad vielleicht nicht verloren, nie das Feuer gelegt, nie ins Jugendgefängnis gemusstVictory (2013)
I... Look I would have gotten down on one knee, but, you know, then I'd have to get all the way back up again and then...Tja, ich würde ja gern einen Kniefall machen aber dann hätte ich ja auch wieder hoch gemusst... Storm Rider (2013)
You really didn't have to and I know that...Du hättest das wirklich nicht gemusst, das weiß ich, und... Truth or Dare (2014)
You could have. I wouldn't have minded.Das hattet ihr nicht gemusstL'esprit de famille (2014)
But I'm glad it was long and difficult, because if I hadn't gone through hell to get there, the lesson might not have been as clear.Aber ich bin froh, dass er lang und schwierig war, weil wenn ich nicht durch die Hölle gemusst hätte, um dorthin zu kommen, wäre die Lektion vielleicht nicht so klar gewesen. Last Forever (2014)
Only if I had to.Nur wenn ich gemusst hätte. Ma lalo o ka 'ili (2014)
Gonna send him to jail?Hätte er in den Knast gemusstHarvey Dent (2014)
I never had to.Das hatte ich auch nie gemusstSpy (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
müssen; tun müssen | müssend | gemusst | er/sie muss (muß [alt]) | ich/er/sie musste (mußte [alt]) | er/sie hat/hatte gemusst (gemußt [alt]) | ich/er/sie müsste (müßte [alt])to have to | having to | had to | he/she has to; he/she must | I/he/she had to | he/she has/had had to | I/he/she would have to [Add to Longdo]
weggemussthad to go [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gemusst [gəmust]
     had to
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top