Search result for

gemalt

(56 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gemalt-, *gemalt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gemalt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gemalt*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
malen | malend | gemalt | malt | malte (n vi vt name ) มอลต์สกัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coppice asked his students to copy the painting and kept the results, some bad, some indifferent, some eccentric, some three or four inspired, two almost impossible to tell from the original and one considerably better, painted by a girl who spoke Betelguese.Coppice bat seine Studenten, das Bild zu kopieren. Einige Bilder waren schlecht, einige mittelmäßig, einige exzentrisch, drei oder vier inspiriert, zwei kaum vom Original zu unterscheiden und eines bedeutend besser, gemalt von einer Betelguesisch-Sprecherin. The Falls (1980)
I painted your face blue.Ich hab dein Gesicht blau angemaltOut of the Blue (1980)
You've painted him in your own image.Sie haben ihn auf Ihrem Bilde gemaltThe Medal (1980)
Are you using water-based paint?- Hast du sie mit tusche angemaltUsed Cars (1980)
Bronze-Teint, mascara!Bronze-Teint, die Augen so angemaltThe Party (1980)
Pictures of naked girls!Das sind ja nackte Mädchen - gemaltWie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
I put an eye on the door so they won't know it's a door... and they can't get back in, 'cause they'll see the eye, you know.Ich habe ein Auge drauf gemalt, dass sie nicht zurückkommen können... - weil, sie sehen nur ein Auge, verstehen Sie? Scanners (1981)
The frescos were painted by Klimt, in honor of Max Klingers monumental Beethoven.Die Fresken hat Klimt gemalt, zu Ehren von Max Klingers monumentalem Beethoven. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
And you can talk about Maxim's in Paris... and who painted the cieling in the Sistine Chapel.Und dann können Sie vom Maxim in Paris erzählen und wer die Decke der Sixtinischen Kapelle ausgemalt hat. The Skin (1981)
Well. they certainly did a paint job on you.Tja, sie haben dich ganz schön angemaltTarzan the Ape Man (1981)
Mrs. Van der Veer painted this?Hat Mrs. Van der Veer das gemaltWolfen (1981)
And it was actually painted on Egyptian ground during...- Es wurde in Ägypten gemalt während... Thou Shalt Not Steele (1982)
The men are preparing barbasco, a very strong poison. And they are painted black.Die Männer bereiten Barbasco, ein starkes Gift ... und außerdem haben sie sich schwarz angemaltFitzcarraldo (1982)
He started off painting warriors, then saints.Zuerst hat er Krieger gemalt und dann Heilige. Godard's Passion (1982)
From there he moved on to lovers and tigers, and at the end of his live, he painted flowers.Von da ging es weiter zu Liebenden, dann zu Tigern und am Lebensende hat er Blumen gemaltGodard's Passion (1982)
Never in my life it would have imagined working with a German. Is it worth?Nie im Leben hatte ich mir ausgemalt, mal mit 'nem Deutschen zu arbeiten! The State of Things (1982)
You know how many times I've had this conversation in my head?Ich hatte mir dieses Gespräch ausgemaltThe King of Comedy (1982)
And Picasso, 20th century.Beide haben allerdings ihre Bilder anders gemaltZeme roku 2484 (1983)
He painted that stupid thing on the door by himself.Er hat das doofe Ding selbst an die Tür gemaltDiamonds 'n Dust (1983)
I painted until then.Bis dahin hab ich gemaltBlind Spot (1983)
Buck is also a collector. Really?Dieser Bikini muss aufgemalt sein. Custom K.I.T.T. (1983)
Teddy said Rina painted these pictures in a secret hiding place... known only to herself and her accomplice.Teddy sagte doch, Rina habe an einem geheimen Ort gemaltSteele Among the Living (1983)
Rina must have painted those pictures somewhere around here.Rina muss ihre Bilder irgendwo hier gemalt haben. Steele Among the Living (1983)
- Yes. A nun painted it.- Eine Schwester hat es angemaltDark Habits (1983)
That's the painting Virginia never finished.Das ist das Bild, das Virginia nicht fertiggemalt hat. Dark Habits (1983)
Did you paint this?Hast du das gemaltThe Man Who Loved Women (1983)
Drawing.- Hab gemaltChildren of the Corn (1984)
- What did you draw?- Was hast du gemaltChildren of the Corn (1984)
Dinner will not be painted in time.Das Abendessen wird nicht rechtzeitig gemalt werden. Runaway (1984)
It was impossible to say if it was done with glue, with bronze, with paint, with rubies, with sunlight, or with pee-pee or with caca.Ich war ganz nah dran ... und es war nicht zu erkennen, ob es mit Leim gemalt wurde oder mit Bronze oder mit Farbe oder mit Rubin oder mit der Sonne oder mit Pipi, Spucke oder Kacka. Swann in Love (1984)
I used to like painting when I was a youngster.Schon als ich jung war, habe ich gern gemaltA Private Function (1984)
Painted yourself in a corner?Hast du dich in die Ecke gemaltSummer Rental (1985)
He told me he did two large portraits of you.Er sagte mir, er hat zwei große Portraits von ihnen gemaltTo Live and Die in L.A. (1985)
Does this crackdown mean that you are gonna step up... the investigation on the Crayon Killer? Actually, we are recruiting for the bowling league.Ob sie sich gegenseitig angemalt haben? Little Miss Dangerous (1986)
I saw someone that drew it in.Jemand hatte aufgemalte Haare. Nothing in Common (1986)
The only reason you painted your van DayGlo colors and grew your hair long was to impress Cookie Gurnich.Du hast deinen Bus angemalt und lange Haare gehabt, weil du Cookie beeindrucken wolltest. Poltergeist II: The Other Side (1986)
What'ya been painting?- Was haben Sie angemaltPsycho III (1986)
The white hand's been painted on the parish house wall.Die Weiße Hand wurde an die Wand des Gemeindehauses gemaltSalvador (1986)
You've painted a picture of a perfect world and you've framed it with hypocrisy, stubbornness, and lies.Ihr hab ein Bild einer perfekten Welt gemalt und habt es mit Heuchelei, Sturheit und Lügen umrahmt. Under the Cherry Moon (1986)
I drew a picture of you.Ich hab ein Bild von dir gemaltALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
"with a hand-painted design Of swapper's ivy around the rim."Handgemalte Verzierung mit Wechselefeu. A Cup of Time (1987)
I made a sign. The vault is off-limits.Außerdem habe ich ein Schild gemaltHellowe'en (1987)
We just wanna keep them from getting sticky... for, let's say, uh, 15%.Ist das das Bild, das Miss von Marburg gemalt hat? Von uns aus können Sie Ihre Gelder Zuckerwatte nennen. By Hooker by Crook (1987)
Uh-huh. They're putting Brian on the kidney recipient list.Als Nächstes wird er neu angemalt, Rennbereifung. Knock, Knock... Who's There? (1987)
I was really sure that we were gonna find a painted or stuffed giraffe somewhere in the Smithsonian warehouse.Ich war sicher, wir würden eine gemalte oder ausgestopfte Giraffe irgendwo im Smithsonian-Lagerhaus finden. The Khrushchev List (1987)
Thank yοu fοr the flοwers.Ich meine, er hat sie gemaltAgatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Wait till you see the painting she did.Warte bis du das Bild siehst, dass sie heute in der Schule gemalt hat. The Hidden (1987)
I painted a new painting.Ich habe ein neues Bild gemaltNo Way Out (1987)
I painted the sets.Ich habe Kulissen gemaltBagdad Cafe (1987)
I painted that.Das habe ich gemaltBagdad Cafe (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anmalen; bemalen | anmalend; bemalend | angemalt; bemalt | nicht bemaltto paint | painting | painted | unpainted [Add to Longdo]
malen | malend | gemalt | malt | malteto paint | painting | painted | paints | painted [Add to Longdo]
Gemalter Astrild [ornith.]Painted Finch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gemalt [gəmaːlt]
     painted
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top