Search result for

gelost

(56 entries)
(0.1117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelost-, *gelost*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelost มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelost*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm feeling much more relaxed now.- Ich fühl mich schon viel geloster. Postcards from the Edge (1990)
Marty Weiner has disappeared.Marty Weiner hat sich in Luft aufgelostPostcards from the Edge (1990)
Disappeared?In Luft aufgelostPostcards from the Edge (1990)
They're selling raffle tickets for a drawing to see who gets to oil down the first girl.Die veranstalten wieder diese Lotterie, bei der ausgelost wird... wer die erste Alte einölen darf. Change for a Buck (1993)
We drew straws for who'd hike here to steal one from the loggers.Wir haben gelost, wer den Holzfällern eine klauen soll. Darkness Falls (1994)
They've been paired together.Sie wurden zusammen ausgelostHappy Gilmore (1996)
Nobody's gonna draw straws.Hier wird nichts ausgelostArmageddon (1998)
It's loose.Er hat sich gelostThe Perfect Storm (2000)
I asked Her Ladyship about it and she said they cut cards for him.Ich hab Ihre Ladyschaft danach gefragt. Ihr zufolge haben sie um ihn gelostGosford Park (2001)
Poor little baby. Call a taxi. Loser!Loser, Loser, du hast so was von abgelostSpun (2002)
We'll begin tonight with a two-minute opening statement, followed by the first question, which will go to President Palmer, this decided by a coin-flip backstage just moments ago.Wir beginnen mit einem kurzen Eröffnungsstatement. Danach geht die erste Frage an Präsident Palmer. Dies wurde soeben per Münze hinter der Bühne ausgelostDay 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2003)
Sis, consider your problem solved.Schwester, bedenkt, dass ihr Problem gelost hat. Parineeta (2005)
I'm guessing there was a flip for designated driver. You lost.Ich nehme an, ihr habt ausgelost, wer fahren muss, und du hast verloren. The Guardian (2006)
I remembered, but I didn't know if the policy was valid, how much it was, or if Dad had collected.Ich erinnerte mich, aberwusste nicht, wie viel Geld es war. Und ob Vater sie eingelost hat. Dark Blue Almost Black (2006)
He collected.Er hat sie eingelostDark Blue Almost Black (2006)
Bruno was picked out of a hat to fill in, they said. Is that right?Bruno wurde ausgelost, um für einen Rückzieher einzuspringen, stimmt das? My Best Friend (2006)
Once you've been assigned your room numbers spread out and perform the tasks detailed in the instruction manuals that are waiting for you in your rooms.Nachdem nun die Nummern der Räume ausgelost sind, verteilt euch und führt die Anweisungen aus, die ihr im jeweiligen Raum vorfindet. Laa-thaa-phii (2006)
When Willy Brandt knelt down in Warsaw in 1970 something was triggered within.Als Willz Brandt 1970 in Warschau niederkniete, wurde etwas in mir ausgelostA Song For Argyris (2006)
I never want to leave another mystery unsolved.Es soll kein Geheimnis geben, das nicht gelost wird. The Three Investigators and the Secret of Skeleton Island (2007)
They picked me out using my zip code.Sie haben mich nach der Postleitzahl ausgelostLevande begravd (2009)
We have the Naomi water bottles, the Naomi temporary tattoos, the Naomi permanent tattoos for some lucky raffle winners.Wir haben die Naomi Wasserflaschen, die Naomi temporären Tattoos, die Naomi permanenten Tattoos, für ein paar glückliche, ausgeloste Gewinner. Age of Inheritance (2010)
This today, is like a sern of political science or social science we are gathering half a percent of the Icelandic Nation randomly chosen more or less and it's a huge social experiment so I imagine that the world can take away from here an enormousDas ist heute geballtes politisches und soziales Wissen. Ein halbes Prozent aller Isländer sind hier versammelt, zufällig ausgelost, ein großes soziales Experiment. Future of Hope (2010)
Remember in Shawshank, they'd run a book on who'd crack first.In "Prison Break" haben sie gelost, wer zuerst ausbricht. Screwed (2011)
Who determines the draw?Wer hat ausgelostThe Wolf and the Lion (2011)
Resolved.- Gelöst! - GelostGeography of Global Conflict (2011)
The three members chosen at random to judge the case were Sylva, Hund and Norvik.Drei Eingeweihte wurden ausgelost, um zu urteilen: Sylva, Hund und Norvik. Rituels meurtriers (2011)
- Yes. Now the third person.Gut, der Dritte wird ausgelostCool Kids Don't Cry (2012)
I don't know. I think we drew straws or something- Keine Ahnung, wir haben gelost oder so was. Stag (2013)
I lose, this is luck.Ich habe Sie ausgelost. Diese Vier hatten Glück. A Common Man (2013)
That's right.- hast du gelostWe Are Never Ever Getting Back Together (2013)
Wait, wait, Tonya?Absolut gelost. Warte, was? We Are Never Ever Getting Back Together (2013)
Walk of shame.Voll abgelostRun All Night (2015)
And then I fucked that up, too.Tja, dann habe ich wieder abgelostAmerican Ultra (2015)
I didn't, I just drew a name.- Nicht ausgewählt, ausgelostThe Student and Mister Henri (2015)
As to why we're all being raffled off in the first place, I can't really...Also, warum sind wir alle in erster Linie ausgelost worden, ich kann nicht wirklich The Day of the Beast (2016)
Tell him we drew names!Sag ihm, dass wir es ausgelost haben! Capítulo 02: Moedas (2016)
We drew names!Wir haben gelostCapítulo 02: Moedas (2016)
Joana, tell him we drew names!Joana! Joana, sag ihm, dass wir ausgelost haben! Capítulo 02: Moedas (2016)
I drew straws.Ich habe gelostGag or Throttle (2017)
Absent. Vanished.Unauffindbar, wie in Luft aufgelostBoys' School (1938)
Look here, Geoff, the boys gambled and he lost.Ach, Geoff, die Jungs haben gelost und er verlor. Lass ihn gehen. Only Angels Have Wings (1939)
At a feast by lottery the victim was chosen.Das Opfer wurde bei einem Fest ausgelostThe Great Dictator (1940)
You know, I flipped this dollar twice with Adam. I lost both times.Ich hab mit dieser Münze zweimal mit Adam gelost und beide Male verloren. Pursued (1947)
We drew lots for it. Johnny always was unlucky.Wir haben gelost, Johnny hatte immer schon Pech. The Man from the Alamo (1953)
They drew lots for me in the operating room.Ich wurde ausgelostOperation Mad Ball (1957)
Sir, in my case, Captain Renoir had the sergeant draw lots.Hauptmann Renoir hat einfach ausgelost, Sir. Paths of Glory (1957)
Yeah, you see, Colonel, we drew lots.Wir haben nämlich gelost, Colonel. The Antique (1969)
The sensor didn't trip the fire alarm.Der Sensor hat keinen FeueraIarm ausgelostThe Towering Inferno (1974)
We haven't drawn lots.Aber wir haben doch nicht gelostThe Story of O (1975)
Right, I was saying it's not very interesting because... we all get there at once and we have to draw lots with the winner.Wir kommen immer alle zugleich ins Ziel, und der Sieger wird ausgelostThe Twelve Tasks of Asterix (1976)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgeloste Short-Position {f}assigned short position [Add to Longdo]
auslosen | auslosend | ausgelostto draw lots for | drawing lots for | drawn lots for [Add to Longdo]
gelostcasted [Add to Longdo]
Wir haben gelost.We cast (drew) lots. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gelost [gəloːst]
     casted
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top