Search result for

geklagt

(64 entries)
(0.222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geklagt-, *geklagt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geklagt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geklagt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I charge you for turning three of us to police.Du wirst angeklagt, 3 Kollegen ausgeliefert zu haben. Nightmares (1979)
- What were you charged with?- Wegen was waren Sie angeklagtTom Horn (1980)
The jury finds the defendant, Tom Horn, guilty.Die Geschworenen befinden den Angeklagten Tom Horn für schuldig. Tom Horn (1980)
March 5th -Am 5. März angeklagt wegen: Dressed to Kill (1980)
He was complaining about his boat.Er hat über sein Boot geklagtThe Fog (1980)
- As well as the accused.- So wie der Angeklagte. Seems Like Old Times (1980)
And the accused as well.Und den Angeklagten. Seems Like Old Times (1980)
They'll slap you with an indictment the minute you land.Sobald Sie da ankommen, werden Sie angeklagtWhen Time Ran Out... (1980)
"Defendant."Angeklagter. The Indiscretion (1981)
That stunt got him busted for assault.Wegen der Nummer wurde er angeklagtAbsence of Malice (1981)
And I'm ordering the defendents released from custody immediately.Ich ordne an, dass die Angeklagten sofort zu entlassen sind. Dark Night of the Scarecrow (1981)
Accused, if you insist on your innocence, how do you judge your products yourself?Angeklagter, wenn Sie auf Ihrer Unschuld beharren, wie beurteilen Sie selbst lhre Erzeugnisse? Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
He also stands accused.Er ist auch angeklagtExcalibur (1981)
The knife's in one room, the body's in the other. He knew they'd suspect his wife.Er schlitzt sich auf, und da das Messer ins Wohnzimmer fällt und der Körper ins Nebenzimmer, wusste er, sie würde des Mordes angeklagtThe Woman Next Door (1981)
You two will be arraigned tomorrow.Sie beide werden morgen angeklagtThe Postman Always Rings Twice (1981)
What the problem is, is Blomberg's been indicted.Das Problem ist, Blomberg wurde angeklagtPrince of the City (1981)
We have too many defendants, too much evidence.Wir haben zu viele Angeklagte, zu viele Beweisstücke. Prince of the City (1981)
We arraigned five of them.5 von ihnen haben wir angeklagtPrince of the City (1981)
If Danny Ciello is indicted I'll have to tender my resignation for the U.S. Attorney's Office.Wenn Danny Ciello angeklagt wird, muss ich von meinem Posten bei der Bundesanwaltschaft zurücktreten. Prince of the City (1981)
... it therefore appears to be evident that, when the defendant, Josselin Beaumont, arrived in Malagasy on the 14th of May, he had the full intention to make an attempt on the life of Colonel Njala, President of the Republic of Malagasy.Dadurch scheint also bewiesen zu sein, dass der Angeklagte Josselin Beaumont, als er am 14 Mai dieses Jahres in Malagawie ankam, die Absicht gehabt hat, ein Attentat auf das Leben von Oberst Njala zu verüben, den Präsident auf Lebenszeit, der Republik von Malagawie. The Professional (1981)
It is hard to believe that the defendant claims to be acting in his own initiative, Mr. President.Monsieur le Président, es ist fast nicht zu glauben, aber der Angeklagte rühmt sich dessen aus eigener Initiative gehandelt zu haben. The Professional (1981)
Defendant, answer the Attorney General's question!Angeklagter, beantworten Sie die Frage des Staatsanwaltes! The Professional (1981)
The defendant will rise!Angeklagter erheben Sie sich! The Professional (1981)
The defendant needs to be excused because of the heat. The session is suspended until further notice.Dem Angeklagten ist im Folge der großen Hitze wahrscheinlich schlecht geworden, die Verhandlung wird unterbrochen! The Professional (1981)
If we want to gain the sympathy of the French, Beaumont must be a very sick man, so we'll have to teach him a thing or two.Da Frankreich für uns ein befreundetes Land bleiben muss, muss der Angeklagte für uns ein Kranker sein und krank wird er im laufe der Zeit schon werden. The Professional (1981)
You ever wonder why Jack fixed it so that you didn't get indicted and I did?Warum hat Jack es wohl so arrangiert, dass ich angeklagt wurde und du nicht? True Confessions (1981)
I got a friend on trial for murder.Eine Freundin ist angeklagtThe Final Verdict (1982)
The defendant suffers from chronic psychological stress and in a pressure situation can snap like that.Der Angeklagte leidet unter chronischem psychologischen Stress und kann in so einer Krise einfach so zerbrechen. Airplane II: The Sequel (1982)
The defendant suffers from chronic psychological stress and in a pressure situation can snap just like that.Der Angeklagte leidet unter chronischem psychologischen Stress und kann in so einer Krise einfach so zerbrechen. Airplane II: The Sequel (1982)
-Lightnings and starlights, the accused man has disappeared!- Der Angeklagte ist verschwunden. Antonieta (1982)
All right... you boys get the benefit of the doubt this time.Also gut, in diesem Falle heißt es noch "Im Zweifel für den Angeklagten". Class of 1984 (1982)
And you shall be accursed for having dishonoured the cross you wear.Und ihr werdet angeklagt, da ihr das Kreuz, das lhr tragt, entehrt habt. Ivanhoe (1982)
Elsa Wiener took care of the accused for several months, brought him up like a mother.Elsa Wiener hat sich viele Monate um den Angeklagten gekümmert, ihn erzogen wie eine Mutter. La passante du Sans-Souci (1982)
You've had no contact with the accused in the last 40 years.Sie hatten in den letzten 40 Jahren keinen Kontakt zu dem Angeklagten. La passante du Sans-Souci (1982)
No news from my Hector, who's been imprisoned for the last six months, and accused despite his innocence.Keine Nachricht von meinem Hector, der seit acht Monaten inhaftiert ist und trotz seiner Unschuld angeklagt wurde. La passante du Sans-Souci (1982)
Did you know the accused before the act?Kannten Sie den Angeklagten vor der Tat? La passante du Sans-Souci (1982)
I want you all to be here when we work with the defendants.Seien Sie hier, wenn wir mit dem Angeklagten arbeiten. The Verdict (1982)
Said you're a hard-ass, you're a defendant's judge.Sie sollen hart sein und die Angeklagten bevorzugen. The Verdict (1982)
By morning, a spontaneous mass demonstration was staged, vilifying America and President Lockwood.Am Morgen gab es eine spontane Massendemonstration... in der Amerika und President Lockwood angeklagt wurden. Wrong Is Right (1982)
These three soldiers were tried and convicted... because of extreme political pressure at the time.Diese 3 Soldaten wurden aufgrund des damaligen extremen politischen Drucks angeklagt und verurteilt. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
Only problem is nobody's been able to get a conviction on him.Er wurde schon jedes Verbrechens angeklagt. Aber bis jetzt konnte man ihm noch nichts beweisen. Blind Spot (1983)
Dudley and Mel were formally charged with attempted assault.Dudley und Mel wurden angeklagt wegen versuchter Körperverletzung. Blind Spot (1983)
The official in question was accused of taking bribes.Der betroffene Beamte wurde wegen Bestechung angeklagtGoliath: Part 1 (1983)
Devon, they've charged me with second-degree murder.Devon, ich bin wegen Totschlags angeklagtShort Notice (1983)
- I'm facing a murder charge here.Ich bin wegen Mordes angeklagt. Warum? Short Notice (1983)
You've got to give him the benefit of the doubt.Im Zweifel für den Angeklagten, du weißt doch... The ACM Kid (1983)
No merit gives the right to claim privilege.Für uns gibt es keine Privilegierten. Die Anhörung des Angeklagten ist kein Privileg, sondern sein Recht! Danton (1983)
Down with the Committees! Chabot, Delaunay, Basire, Fabre. You are accused of conspiring to bribe elected delegates and foster a revolt of the nobility with gold stolen from the East India Company through your crooked financial schemes.Sie sind der versuchten Bestechung der Volksvertreter angeklagt, zur Förderung der aristokratischen Revolte, mithilfe des Goldes, das der Compagnie des Indes entwendet wurde, durch Ihre betrügerischen Spekulationen. Danton (1983)
Desmoulins, Philippeaux and Danton are just as guilty as those whose crimes I have just described.Die Genannten sind nicht unbescholtener als die vorgenannten Angeklagten. Wie lautet die Anklage? Oder soll das Lügengewirr alles sein? Danton (1983)
Give it to them, Georges!Die Angeklagten wollen nicht antworten? Danton (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angeklagte {m,f}; Angeklagteraccused; defendant [Add to Longdo]
"Angeklagter!""Prisoner at the bar!" [Add to Longdo]
Beklagte {m,f}; Beklagter; Angeklagte {m,f}; Angeklagterdefendant [Add to Longdo]
Mitbeklagte {m,f}; Mitbeklagter; Mitangeklagte {m,f}; Mitangeklagtercodefendant; co defendant [Add to Longdo]
anklagen | anklagend | angeklagt | klagt an | klagte anto impeach | impeaching | impeached | impeachs | impeached [Add to Longdo]
anklagen | anklagend | angeklagt | klagte anto indict | indicting | indicted | indicted [Add to Longdo]
anklagen; beschuldigen; bezichtigen (wegen) | anklagend; beschuldigend; bezichtigend | angeklagt; beschuldigt; bezichtigt | klagt an; beschuldigt; bezichtigt | klagte an; beschuldigte; bezichtigte | nicht angeklagtto accuse (of) | accusing | accused | accuses | accused | unaccused [Add to Longdo]
angeklagt wegen Beihilfeaccused of aiding and abetting [Add to Longdo]
beklagen; klagen: lamentieren | beklagend; klagend; lamentierend | beklagt; geklagt; lamentiert | beklagt; klagt; lamentiert | beklagte; klagte; lamentierteto lament | lamenting | lamented | laments | lamented [Add to Longdo]
klagen (über) | klagend | geklagt | klagt | klagteto complain (of) | complaining | complained | complains | complained [Add to Longdo]
klagen | klagend | geklagt | klagtto wail | wailing | wailed | wails [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
被告[ひこく, hikoku] Angeklagter [Add to Longdo]
被告人[ひこくにん, hikokunin] Angeklagter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  geklagt [gəklaːkt]
     complained; wailed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top